Hotărârea nr. 18/2021

Preluarea unei parti din imobilul, situat pe strada Dogariei, nr. 31-33, din administrarea Cantinei de Ajutor Social in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 18

din 28.01.2021

privind preluarea unei părți din imobilul, situat pe strada Dogăriei, nr. 31-33, din administrarea Cantinei de Ajutor Social în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 22/18.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 8544/18.01.2021, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 8552/19.01.2021, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 3833/26.11.2020, a Cantinei de Ajutor Social, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 225153/27.11.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”a”, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”a” și ale art. 297, alin. (1), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă preluarea unei părți din imobilul, situat pe strada Dogăriei nr. 31-33, din administrarea Cantinei de Ajutor Social Galați, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați;

(2) Imobilul, având o suprafață construită de 113,05 mp și o valoare de inventar în cuantum de 13.000 lei, este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 18/28.01.2021


Anexa


Releveu imobil str. Dogariei nr.31-33


Președinte de ședință,