Hotărârea nr. 17/2021

Trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 17 din 28.01.2021

privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 21/18.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 8581/18.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 8598/18.01.2021, al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Cartea Funciară nr. 128871;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și ale art. 296, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galați.

(2) Imobilul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 17/28.01.2021

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării înfolosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

1.

-

TEREN

Strada Oțelarilor nr.16 A S Teren = 2.995 mp

1991

Carte Funciară nr. 128871

Președinte de ședință,