Hotărârea nr. 15/2021

Modificarea H.C.L. nr. 333/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc E14, sc. 2, Bulevardul Dunarea nr. 90, Micro 21, aferent Asociatiei de proprietari nr. 561, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 15 din 28.01.2021

pentru modificarea H.C.L. nr. 110/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E14, sc. 2, Bulevardul Dunărea nr. 90, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 561, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 15/12.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 4891/12.01.2021, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 6434/14.01.2021 al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 110/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E14, sc. 2, Bulevardul Dunărea nr. 90, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 561, Municipiul Galați” se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

 • - Înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn, metalică și din PVC tricamerală cu tâmplărie performantă cu rama din PVC pentacamerală prevăzută cu 2 foi de geam și geam termoizolant tratat low-e cu argon; închiderea balcoanelor cu tâmplărie metalică, PVC și geam simplu cu tâmplărie performantă cu rama din PVC pentacamerală și geam termoizolant, montarea de clapete autoreglabile;

 • - Termoizolarea peretilor exteriori, cu vată minerală bazaltică de 15 cm grosime protejat cu o tencuială subțire armată cu plasă din fibră de sticlă inclusiv parapeții balcoanelor;

 • - Se vor păstra lucrările parțiale de termoizolare a părții opace executate anterior de către proprietari cu completare și integrarea lor în noul termosistem;

 • - Termoizolarea planșeului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din polistiren expandat ignifugat de 25 cm grosime cu desfacerea straturilor până la betonul de pantă si refacerea tuturor straturilor terasei cu materiale performante. Termoizolarea planșeului dintre subsolul neîncălzit și spațiile locuibile de la parter se va face cu un strat de vată minerală de 12 cm grosime, protejat cu tencuială armată, montat pe fața inferioară a planșeului și perimetral pe pereții subsolului pe o înălțime de 50 cm sub planșeu.

 • - Lucrările de refacere a instalației de canalizare ape pluviale de pe terasă se vor realiza odată cu terasa.

 • - Se vor înlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat economice echipate cu surse led și senzori de miscare.

 • - Se vor realiza și instalații electrice pentru iluminatul artificial în cadrul subsolului, acestea vor fi executate etanș.

Rezultate așteptate:

Indicator de realizare

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

75,14

47,16

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

0

27

Consumul anual de energie primară(Kwh/an)

353.993,37

217.898,87

Consumul anual specific de energie pentru încălzire(kWh/mp/an)

209,01

89,42

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

299,55

179,64

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 • Valoarea totală a investiției: 1.163.386,32 lei

 • din care C+M:                 980.191,52 lei

Durata de realizare a investiției : 18 luni

Sursa de finanțare:

 • - 60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

 • - 40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmedsaelectroiiic@yahoo.com

Anexa nr 1

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Bloc E14, Sc» 2, b-dul Dunărea, nr.90, Micro 21, aferent Asoc. de

proprietari nr. 561

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara

--TVA)---

TVA

Vaioarefinclusiv

-----TVAj----

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Ghe

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Ghe

tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

AL

Studii

2000,00

380,00

2380,00

3.1.1. Studii de teren

2000,00

380,00

2380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

7000,00

1330,00

8330,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7000,00

1330,00

8330,00

3,5

Proiectare:

28400,00

5396,00

33796,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5000,00

950,00

5950,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

1000,00

190,00

1190,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3000,00

570,00

3570,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

19400,00

3686,00

23086,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

12000,00

2280,00

14280,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

8000,00

1520,00

9520,00

3.7.2. Auditul financiar

4000,00

760,00

4760,00

3,8

Asistență tehnică

14000,00

2660,00

16660,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3000,00

570,00

3570,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2000,00

380,00

2380,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului ia fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1000,00

190,00

1190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

11000,00

2090,00

13090,00

TOTAL CAPITOL 3

71600,06

13604,0(0

85204,00

CAPITOLUL 4

Che

tuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalatii -total

815535,00

154951,65

970486,65

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

695481,0C

132141,3?

827622,39

142864,26

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

120054,00

22810,26

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-totaî

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului peniru_care se_solicită

finanțare

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

815535,00

154951,65

970486,65

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

9786,42

1859,42

11645,84

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

8155,35

1549,52

9704,87

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1631,07

309,90

1940,97

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9360,59

0,00

9360,59

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

823,69

0,00

823,69

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4118,45

0,00

4118,45

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

4118,45

0,00

4118,45

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

69548,10

13214,14

82762,24

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3300,00

627,00

3927,00

TOTAL CAPITOL 5

91995,11

15700,56

107695,67

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,21 Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

979130,11

184256,21

1163386,32

Din care C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

823690,35

156501,17

980191,52

Data: 30.06.2019

Ben efi ci a r/ln vestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit, Set proiect: ing. Constanti