Hotărârea nr. 12/2021

Modificarea H.C.L. nr. 330/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc C6, str. Petru Rares nr. 16, aferent Asociatiei de proprietari nr. 151, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 12 din 28.01.2021

pentru modificarea H.C.L. nr. 331/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C6, str. Petru Rareș nr. 16, aferent Asociatiei de proprietari nr. 151, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 12/12.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 4868/12.01.2021, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 4915/12.01.2021 al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 331/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C6, str. Petru Rareș nr. 16, aferent Asociatiei de proprietari nr. 151, Municipiul Galați” se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

 • - Înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn, metalică și din PVC tricamerală cu tâmplărie performantă cu ramă din PVC pentacamerală prevazută cu 2 foi de geam și geam termoizolant tratat low-e cu argon; închiderea balcoanelor cu tâmplărie metalică, PVC și geam simplu cu tâmplărie performantă cu rama din PVC pentacamerală și geam termoizolant, montarea de clapete autoreglabile;

 • - Termoizolarea pereților exteriori, cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime protejat cu o tencuială subțire armată cu plasa din fibră de sticlă inclusiv parapeții balcoanelor;

 • - Se vor păstra lucrările parțiale de termoizolare (cele cu 10 cm) a părții opace executate anterior de către proprietari cu integrarea lor în noul termosistem;

 • - Termoizolarea planșeului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din polistiren expandat ignifugat de 25 cm grosime cu desfacerea straturilor până la betonul de pantă și refacerea tuturor straturilor terasei cu materiale performante. Termoizolarea planșeului dintre subsolul neîncălzit și spațiile locuibile de la parter se va face cu un strat de vată minerală de 12 cm grosime, protejat cu tencuială armată, montat pe fața inferioară a planșeului și perimetral pe pereții subsolului pe o înălțime de 50 cm sub planșeu;

 • - Lucrările de refacere a instalației de canalizare ape pluviale de pe terasă se vor realiza odată cu terasa;

 • - Se vor înlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat economice echipate cu surse led și senzori de miscare;

 • - Se vor realiza și instalații electrice pentru iluminatul artificial în cadrul subsolului, acestea vor fi executate etanș;

 • - Finisaje exterioare la pereți și la soclu;

 • - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului;

 • - Refacerea tencuielelor exterioare degradate și a instalațiilor sanitare degradate la nivelul subsolului;

 • - Lucrări de reparații locale a betonului degradat și curățarea armăturilor aparente ruginite;

Rezultate așteptate:

Indicator de realizare

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare     la finalul

implementării proiectului

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră ( echivalent tone de CO2)

232,34

111,75

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

0

60

Consumul anual de energie primară(Kwh/an)

1.093.994,73

505.775,82

Consumul anual specific de energie            pentru

încălzire(kWh/mp/an)

251,32

84,65

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

296,07

129,65

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 • Valoarea totală a investiției: 1.560.027,55 lei

 • din care C+M:                  1.292.791,01 lei

Durata de realizare a investiției : 10 luni

Sursa de finanțare:

 • - 60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

 • - 40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE, BLOC C6, STR. PETRU RAREȘ, NR. 16 , GALAȚI

_________________PROIECTANT: SC PROFICONS PROJECT SRL________________

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffărăTVA)

TVA

VALOARE fcu TVA)

LEI

LEI

ILEI

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

0

0

0

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1,2

Amenajarea terenul ui/sistematizare incinta

0

0

0

1,3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

««

SsaSM wșw

0

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

0

w

JMbMJL.

0

0

. .r-                '0 । ii"

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

0

0

0

3.1

Studii de teren

0

0

0

3.1,1 Studii de teren

0

0

0

3.1.2, Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3,1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3,3

Expertiza tehnica

1.539,00

292,41

1.831,41

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.539,00

292,41

1.831,41

3.5

Proiectare

49.921,00

9.484,99

59.405,99

3,5.1, Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5,2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3, Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

6.714,00

1.275,66

7.989,66

3,5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

528,00

100,32

628,32

3.5,5, Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de execuție

10,670,00

2.027,30

12.697,30

3.5,6, Proiecttehnicsi detalii de execuție

32.009,00

6.081,71

38.090,71

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

18.604,90

3.534,76

22.138,76

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

14.404,00

2.736,76

17.140,76

3.7.2. Auditul financiar

4,200,00

798,00

4.998,00

3.8

Asistență tehnică

19.205,00

3.648,95

22.853,95

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

3,201,00

608,19

3.809,19

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2,134,00

405,46

2.539,46

3.8.1,2. pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,067,00

202,73

1.269,73

3.8.2 Dirigintie de. șantier

16.004,00

3.040,76

19.044,76

....

g-WKSSS

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4,1

Construcții și instalații

1.066.960,00

202.722,40

1.269.682,40

4.1.1

Ob. 1 Lucrări deAnvelopare

895.635,00

170,170,65

1.065.805,65

4.1.2

Ob. 2 Lucrări "Conexe

171.325,00

32.551,75

203.876,75

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

5

CAPITOLUL 5« ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

30.089,00

5.716,91

35.805,91

5.1.1

Lucrări de construcții șl instalații aferente organizării de șantier

19,419,00

3.689,61

23.108,61

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

LEI

LEI

LEI

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

10.670,00

2.027,30

12.697,30

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13.450,00

0,00

13.450,00

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.086,00

0,00

1.086,00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrărilor de

5.432,00

0,00

5.432,00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.432,00

0,00

5.432,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1.500,00

0,00

1.500,00

5,3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

107.928,00

20.506,32

128.434,32

5,4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

3.360,00

638,40

3.998,40

? 1811688^3

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE Si PREPARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6 (6.1+6.2J

0,00

0.00

0,00

tmotTîsgț

__________________________dtp care C + M__________________________

1.086.379,00

206.412,01

1.292.791,01


MUNICIPIUL GALAȚI