Hotărârea nr. 1/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrari de inlocuire conducta apa rece Dn 50mm si colector canalizare Dn 300mm alee Marea Neagra"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 1

din 28.01.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de înlocuire conductă apă rece Dn 50mm și colector canalizare Dn 300mm alee Marea Neagră”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 641/30.12.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 244791/30.12.2020, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 244798/30.12.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Lucrări de înlocuire conductă apă rece Dn 50mm și colector canalizare Dn 300mm alee Marea Neagră”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 1/28.01.2021

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor lucrări:

  • - înlocuirea conductei Dn 50mm cu conducta Dn 110mm, montată în canal de protecție pe o lungime de 90 ml ce se va racorda în caminul de vane, pozat în str Ariei și în caminul de vane proiectat CVP pe conducta de apa din strada Cicero;

  • - înlocuirea colectorului existent cu un colector nou din tuburi PVC-KG Dn315mm care se va racorda în căminul de canalizare proiectat CVP pe colectorul existent din strada Cicero;

  • - realizare branșamente apă pentru riverani din țeavă PEID Dn 32mm;

  • - realizare branșamente canalizare pentru riverani din țeavă PVC-KG Dn 110mm;

  • - aducerea terenului (carosabil, trotuare) la starea inițială.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 413.871,143 lei

Din care C+M:           334.555,643 lei

Capacități:   -lungime stradă L=139 ml;

  • - rețea apă L=90ml, țeavă PEID Dn 110 mm;

  • - rețea canalizare L=95ml, țeavă PVC-KG Dn315mm;

  • - branșamente apă - canalizare.

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local/împrumut

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

SC APA CANAL SA GALAȚI Dep. Tehnic Proiectare


Anexa Nr. 7

Devizul general al obiectivului de investiții

Lucrări de inlocuire conducta apa rece Fn Dn 50 mm si colector canalizare B Dn 300mm Aleea Marea Neagra

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1 .

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2815,00

535,00

3350,00

3.1.1

Studii de teren 1% (C+M)

2815,00

535,00

3350,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizațiil % (C+M)

2815,00

535,00

3350,00

3.3

Expertiză tehnică

0

0

0

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

21260,00

4040,00

25300,00

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0

0

0

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1260,00

240,00

1500,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

20000,00

3800,00

23800,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanță1% (C+M)

2815,00

535,00

3350,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2

Auditul finaciar

0

0

0

3.8

Asistență tehnică1% (C+M)

5630,00

1070,0

6700,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

a)

pe perioada de execuție a lucrărilor

2815,00

535,00

3350,00

b)

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0

0

0

3.8.2

Dirigenție de șantier1% (C+M)

2815,00

535,00

3350,00

TOTAL CAPITOLUL 3

35335,00

5300,00

40635,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

281139.196

53416.447

334555.643

4.1.1

lucrări de inlocuire conducta apa rece Fn Dn 50mm

67485.454

12822.236

80307.691

4.1.1.1

lucrări de reabilitare conducta apa rece

67485.454

12822.236

80307.691

4.1.2

lucrări inlocuire colector de canalizare

97226.563

18473.047

115699.611

4.1.2.1

lucrări de execuție colector de canalizare

97226.563

18473.047

115699.611

4.1.3

desfacere si refacere carosabil si trotuare

116427.178

22121.164

138548.342

4.1.3.1

desfacere si refacere carosabil si trotuare

116427.178

22121.164

138548.342

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

281139.196

53416.447

334555.643

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier1% (C+M)

2815,00

535,00

3350,00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

2815,00

535,00

3350,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1830,50

0

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcțiiO.5% (C+M) HG 907/2016

1408,00

0

0

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% (C+M) HG 907/2016

281,50

0

0

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC 0.5%„ (C+M)

141,00

0

0

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzutei0% (C+M)

28150,00

5350,00

33500^00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

__o

TOTAL CAPITOLUL 5

32795,50

5885,00

38680,00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

349,269,696

64,601,447

413,871,143

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

281,139,196

53416.447

334555.643

Data 2020-07-13

DIRECTOR GENERALoc,t ing Gelu S an<4q, *