Proces verbal din 30.01.2020

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 30/01/2020

PROCES - VERBAL AL

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI

9                     9                                                                                                                                                                                                                                9

DIN 30 IANUARIE 2020

I. Data și tipul ședinței: 30.01.2020, Ședință Ordinară.

 • II. Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 127/23.01.2020, conform art. 134 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

III. Președintele de ședință: Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu.

9                                    9               9                                                                                                       9

IV. Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din data de 24.01.2020:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu nr. 4;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Frunzei nr. 24;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Vânători nr. 42;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Cașin nr. 25;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 50P;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 50R;

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 316/26.06.2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare și a Caietului de sarcini pe activități al serviciului de salubrizare;

 • 8. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 1 Micro 39B";

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24, în vederea înființării unei creșe";

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 18";

9                                                  9                                                                                     *

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 23, aferent str. 1 Decembrie 1918, colț cu str. Tecuci (bloc S6B sc 1 si 2, bloc S6C), în vederea extinderii spațiilor comerciale, astfel încât să formeze un ansamblu unitar în zona delimitată: la nord de strada Tecuci, la sud de bloc S6A, la vest de strada 1 Decembrie 1918 și la sud - est de aleea de acces;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Medico - Social Pechea;

 • 14. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană si supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 760,60 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către “Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați” a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;

 • 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 233 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 16;

 • 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, intravilan, în suprafață de 24 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Maior Iancu Fotea nr. 1;

 • 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 55 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Basarabiei nr. 55;

 • 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 10,45 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Stadionului nr. 2bis;

 • 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 211 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Aleea Gorunului nr. 6E;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 78R;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Mărășești nr. 12;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 92A;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 45, str. George Enescu nr. 15A;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 144;

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1”;

 • 27. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului - teren, în suprafață de 1.479,00 mp, situat în Municipiul Galați, strada Basarabiei nr. 45 A, din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al statului;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană SRL;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Bahluiului nr. 2A;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual - 2019 cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

 • 31. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian nr. 433;

 • 33. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 34. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje;

 • 35. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a Municipiului Galați, în suprafață de 36229 mp, situat în Galați, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 12, având ca limite: delimitat la nord-vest de str. Radu Negru, la sud-est de str. Afinului, la sud-vest de str. Științei, la nord-est de str. Domnească, generat de imobilele situate pe str. Domnească nr. 191 A și 191 B;

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului pentru valorificarea urbanistică a elementelor de patrimoniu din Municipiul Galați;

 • 38. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 39. Diverse.

V. Deschiderea ședinței: Președintele de ședință, dl. Atanasiu Onuț - Valeriu, 9               9                      5                                       9             9    >                                                          9                                 >

declară deschise lucrările ședinței.

9               9

Dă cuvântul d-nei Dingă Maricica care a adus la cunoștință faptul că a cerut un audit pentru Asociația 811 și nu s-a efectuat.

VI. Prezența și apelul nominal: Secretarul General, dl. Kovacs Radu Octavian, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința ordinară este legal constituită, fiind prezenți 25 de consilieri locali. Au absentat motivat d-na. consilier local Badiu Nicoleta și dl. consilier local Cordoneanu Ion.

9

 • VII.  Aprobarea Procesului-verbal/Proceselor-verbale anterior/anterioare:

Procesul - verbal al ședinței ordinare din 12.12.2019 a fost aprobat cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

Procesul - verbal al ședinței extraordinare din 14.01.2020 a fost aprobat cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

 • VIII. Suplimentarea Ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană si supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul în suprafață de 165,78 mp - proprietate publică a Municipiului Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/31.10.2029 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • IX. Aprobarea Ordinii de zi în integralitatea ei:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu nr. 4;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Frunzei nr. 24;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Vânători nr. 42;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Cașin nr. 25;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 50P;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 50R;

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 316/26.06.2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare și a Caietului de sarcini pe activități al serviciului de salubrizare;

 • 8. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021;

5                                                 ~

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 1 Micro 39B";

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24, în vederea înființării unei creșe";

5                                    5       ~

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 18";

5                                            5                                                                          ~

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 23, aferent str. 1 Decembrie 1918, colț cu str. Tecuci (bloc S6B sc 1 si 2, bloc S6C), în vederea extinderii spațiilor comerciale, astfel încât să formeze un ansamblu unitar în zona delimitată: la nord de strada Tecuci, la sud de bloc S6A, la vest de strada 1 Decembrie 1918 și la sud - est de aleea de acces;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Medico - Social Pechea;

 • 14. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană si supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 760,60 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către “Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați” a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;

 • 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 233 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 16;

 • 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, intravilan, în suprafață de 24 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Maior Iancu Fotea nr. 1;

 • 18.Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 55 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Basarabiei nr. 55;

 • 19.Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 10,45 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Stadionului nr. 2bis;

 • 20.Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 211 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Aleea Gorunului nr. 6E;

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 78R;

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Mărășești nr. 12;

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 92A;

 • 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 45, str. George Enescu nr. 15A;

 • 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 144;

 • 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1”;

 • 27. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului - teren, în suprafață de 1.479,00 mp, situat în Municipiul Galați, strada Basarabiei nr. 45 A, din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al statului;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană SRL;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Bahluiului nr. 2A;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual - 2019 cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în

5

Municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

 • 31. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian nr. 433;

 • 33. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 34. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje;

 • 35. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a Municipiului Galați, în suprafață de 36229 mp, situat în Galați, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 12, având ca limite: delimitat la nord-vest de str. Radu Negru, la sud-est de str. Afinului, la sud-vest de str. Științei, la nord-est de str. Domnească, generat de imobilele situate pe str. Domnească nr. 191 A și 191 B;

5                      ~

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului pentru valorificarea urbanistică a elementelor de patrimoniu din Municipiul Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană si supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul în suprafață de 165,78 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/31.10.2029 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 12/2018/2/16.12.2019 și

5                                  5                                                                                                     5

Raportul nr. 1359354/26.11.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 12/20.07.2019;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 69/2012/8/29.11.2019 și

5                                  5                                                                                                     5

Raportul nr.1405/06.11.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 69/11.01.2013;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 39/30.12.2019 și Raportul nr. 1614/06.12.2019;

 • > Adresa Instituției Prefectului Județului Galați n. 10336/20.12.2019;

5                                                         5                           5                                                                 ~

 • > Raportul nr. 13043/09.01.2020 privind „Activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap din Municipiul Galați, semestrul II anul 2019;

 • > Raportul nr. 104/ 07.01.2020 privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Local Galați asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care administrează unități de asistență socială în Municipiul Galați, pentru anul 2019;

40.Interpelări, intervenții, cereri;

41.Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

 • X. Adoptarea Proiectelor de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu nr. 4.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Frunzei nr. 24Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Vânători nr. 42Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Cașin nr. 25Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 50P.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 50R.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 316/26.06.2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare și a Caietului de sarcini pe activități al serviciului de salubrizare.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021.

>

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 1 Micro 39B”.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24, în vederea înființării unei creșe”.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 18".

Dl. consilier local Cordoneanu Ion a intrat în sala de ședință.

5               5

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 23, aferent str. 1 Decembrie 1918, colț cu str. Tecuci (bloc S6B sc 1 si 2, bloc S6C), în vederea extinderii spațiilor comerciale, astfel încât să formeze un ansamblu unitar în zona delimitată: la nord de strada Tecuci, la sud de bloc S6A, la vest de strada 1 Decembrie 1918 și la sud - est de aleea de acces.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Medico - Social Pechea.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană si supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 760,60 mp - proprietate publică a Municipiului Galați.

Dl. consilier local Iacob Claudiu nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către “Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați” a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 233 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 16.

Cu 17 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” ( d-na. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu

5                             ~                                                                                                        ~

Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu,

7                                                                                       7                                                                                     5     ~

d-na. consilier local Ivan Angela - Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru -Gabriel, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, intravilan, în suprafață de 24 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Maior Iancu Fotea nr. 1.

Cu 17 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” ( d-na. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Ivan Angela - Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru -Gabriel, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 55 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Basarabiei nr. 55.

Cu 17 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” ( d-na. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Ivan Angela - Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru -Gabriel, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 10,45 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Stadionului nr. 2bis.

Cu 17 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” ( d-na. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Ivan Angela - Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru -Gabriel, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 211 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Aleea Gorunului nr. 6E.

Cu 17 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” ( d-na. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Ivan Angela - Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru -Gabriel, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 78RCu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Mărășești nr.

 • 12.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 92A.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 45, str. George Enescu nr. 15A.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 144.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 27. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului - teren, în suprafață de 1.479,00 mp, situat în Municipiul Galați, strada Basarabiei nr. 45 A, din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al statului.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană SRL.

Cu 24 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Bahluiului nr. 2A.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual - 2019 cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 31. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați.

Dl. consilier local Iacob Claudiu nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian nr. 433Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 33. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 34. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 35. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a Municipiului Galați, în suprafață de 36229 mp, situat în Galați, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25.

D-na. consilier local Ciupercă Silviana nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 12, având ca limite: delimitat la nord-vest de str. Radu Negru, la sud-est de str. Afinului, la sud-vest de str. Științei, la nord-est de str. Domnească, generat de imobilele situate pe str. Domnească nr. 191 A și 191 B.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului pentru valorificarea urbanistică a elementelor de patrimoniu din Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 38. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană si supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul în suprafață de 165,78 mp - proprietate publică a Municipiului Galați. Dl. consilier local Iacob Claudiu nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 39. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/31.10.2029 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Urmează punctul aferent prezentării ”Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 12/2018/2/16.12.2019 și Raportului nr. 1359354/26.11.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 12/20.07.2019”.

La solicitarea domnului Președinte de ședință și urmare a „Raportului nr. 1359354/26.11.2019”, reprezentantul Primăriei Municipiului Galați, dl. Munteanu Nicușor, a prezentat măsurile care s-au luat pentru îndeplinirea măsurilor impuse de Camera de Conturi a Județului Galați.

5                               5

Urmează punctul aferent prezentării „Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 69/2012/8/29.11.2019 și Raportul nr.1405/06.11.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 69/11.01.2013

La solicitarea domnului Președinte de ședință și urmare a „Raportului nr. 1405/06.11.2019” ,reprezentantul R.A. Zona Liberă Galați, dl. Lungu Daniel, a prezentat măsurile care s-au luat pentru îndeplinirea măsurilor impuse de Camera de Conturi a Județului Galați.

5                               5

Urmează punctul aferent prezentării „Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 39/30.12.2019 și Raportului nr. 1614/06.12.2019”.

La solicitarea domnului Președinte de ședință și urmare a „Raportul nr. 1614/06.12.2019”, reprezentantul R.A. Zona Liberă Galați, dl. Lungu Daniel, a prezentat măsurile care s-au luat pentru îndeplinirea măsurilor impuse de Camera de Conturi a Județului Galați.

5                               5

Este adusă la cunoștința Consiliului Local, pentru a fi însușită de membrii acestuia, „Adresa Instituției Prefectului Județului Galați nr. 10336/20.12.2019”.

 • XI.   „Interpelări, intervenții, cereri” și „Diverse”.

Dl. consilier local, Șerban Alexandru - Gabriel, solicită ca, pe viitor, consilierii locali să fie anunțați „de toate recepțiile ce vor avea loc asupra investițiilor publice, deoarece, conform legii, putem participa la ele, în calitate de consilieri locali”.

Dl. consilier local, Șerban Alexandru - Gabriel, și d-na. consilier local, Ivan Angela - Stela, și-au prezentat demisiile din calitatea de consilieri locali ai Consiliului Local Galați.

Președintele de ședință, dl. Atanasiu Onuț - Valeriu, declară ședința închisă.

5             5     5 >                   5          >         55

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Onuț - Valeriu ATANASIU

9

SECRETAR GENERAL, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT