Proces verbal din 29.04.2020

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 29/04/2020

PROCES - VERBAL ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN 29 APRILIE 2020

 • I. Data și tipul ședinței: 29.04.2020, Ședință Ordinară, desfășurată online.

 • II. Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 1184/23.04.2020, conform art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • III. Președintele de ședință: Dl consilier local Moise Cornel Oancea.

 • IV. Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din data de 24.04.2020:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Punerea în valoare a monumentului istoric Poarta Han SF. SEC. XVIII-INC. SEC. XIX”;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)”;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr. 29;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică - Colegiul Național Mihail Kogălniceanu - Corp C1+C3”;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparații capitale capela Cimitir Sf. Lazăr";

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza";

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC CAVOUL ROMAN";

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Motanul Încălțat";

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 30";

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program sportiv";

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică imobile/clădiri str. Traian, nr. 254";

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea procesului pilot de bugetare participativă la nivelul Municipiului Galați;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța Galați;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9 Corp A + Corp B, Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 258/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale nr. 25;

 • 17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafață de 967 mp, situat pe str. Aurel Vlaicu, nr. 19 C, proprietate publică a municipiului Galați;

 • 18. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic „Paul Dimo" - Galați în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru facilitarea programelor de învățare la locul de muncă pentru elevi în calificări relevante CNC și SNCDI Calificat";

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul I;

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 570/12.12.2019 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2020;

 • 21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafață de 47961 mp, situat pe Str. Cetățianu Ioan, nr. 27, proprietate privată a municipiului Galați;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor înscriși în cadrul Centrului Financiar Creșe - Galați prin unitățile de educație timpurie antepreșcolară Creșa nr. 1 Galați și Creșa nr. 36 Galați;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Sf. Ioan” Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Financiar - Creșe Galați;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Spitalului clinic de Obstetrică - Ginecologie Buna Vestire”;

 • 26. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 558/12.12.2019 privind aprobarea nivelului minim al tarifelor și taxelor practicate pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin» Corp C1, C2 str. Alba Iulia nr. 1”;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin» Corp C1 str. Alba Iulia nr. 2”;

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarii pentru Serviciul Public Ecosal Galați;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății TRANSURB SA Galați pentru anul 2020;

 • 32. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea și vânzarea terenurilor proprietatea municipiului Galați;

 • 33. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL 492/31.10.2019 privind organizarea și stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din municipiul Galați;

 • 34. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 23 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian, nr. 58; 35. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 57,18 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci, nr. 189, bl. N4, sc. 1, parter;

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

 • 39. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat pe strada Traian nr. 254, Lot 2, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galați;

 • 41. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2020;

 • 42. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 43. Diverse.

 • V. Deschiderea ședinței: După confirmarea stabilirii conexiunilor audio/video de către toți consilierii locali prezenți, președintele de ședință, dl Moise Cornel Oancea, declară deschise lucrările ședinței.

 • VI. Prezența și apelul nominal: Secretarul General, dl Radu Octavian Kovacs, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința ordinară este legal constituită, fiind prezenți toți cei 27 de consilieri locali.

 • VII. Ordinea de zi: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, în calitate de

inițiator, a retras de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 553/12.12.2019 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați, în anul 2020 și a propus suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galați.

Propunerea de suplimentare a fost aprobată cu: 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”.

Președintele de ședință, dl consilier local, Moise Cornel Oancea, a supus la vot aprobarea ordinii de zi în integralitatea ei.

Ordinea de zi a fost aprobată cu: 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”.

 • VIII. Adoptarea Proiectelor de hotărâre:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Punerea în valoare a monumentului istoric Poarta Han SF. SEC. XVIII-INC. SEC. XIX”;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)”;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr. 29;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică - Colegiul Național Mihail Kogălniceanu - Corp C1+C3”;

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dnei consilier local Oana-Claudia Iurescu a fost întreruptă)

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparații capitale capela Cimitir Sf. Lazăr";

Cu 20 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 7 „abțineri” (dl consilier local Onuț Valeriu Atanasiu, dl consilier local Cordoneanu Ion, dl consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl consilier local Iacob Claudiu, dl consilier local Ichim Laurențiu, dna consilier local Matei Cristina-Mihaela, dl consilier local Mihăilescu Cătălin Andrei) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza";

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC CAVOUL ROMAN";

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Motanul Încălțat";

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 30";

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program sportiv"; Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică imobile/clădiri str. Traian, nr. 254";

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea procesului pilot de bugetare participativă la nivelul Municipiului Galați;

Primarul Municipiului Galați, dl Ionuț-Florin Pucheanu, a acceptat amendamentul formulat de către dl consilier local Cristian-Sorin Enache, în sensul includerii ca inițiatori ai proiectului de hotărâre, alături de dl Primar, și pe consilierii locali: dna Oana-Claudia Iurescu și dl Cristian-Sorin Enache.

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța Galați;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9 Corp A + Corp B, Galați;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 258/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale nr. 25;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafață de 967 mp, situat pe str. Aurel Vlaicu, nr. 19 C, proprietate publică a municipiului Galați;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic „Paul Dimo" - Galați în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru facilitarea programelor de învățare la locul de muncă pentru elevi în calificări relevante CNC și SNCDI Calificat";

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul I;

Cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” (dl consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl consilier local Iacob Claudiu, dl consilier local Ichim Laurențiu, dl consilier local Cordoneanu Ion, și dl consilier local Mihăilescu Cătălin Andrei) și 4 „abțineri” (dl consilier local Găvănescu Ioan Paul, dna consilier local Matei Cristina-Mihaela, dna consilier local Badiu Nicoleta și dna consilier local Daniela Simona Vreme) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 570/12.12.2019 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2020;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafață de 47961 mp, situat pe Str. Cetățianu Ioan, nr. 27, proprietate privată a municipiului Galați;

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” (dna consilier local Daniela Simona Vreme) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Ichim Laurențiu a fost întreruptă) 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor înscriși în cadrul Centrului Financiar Creșe - Galați prin unitățile de educație timpurie antepreșcolară Creșa nr. 1 Galați și Creșa nr. 36 Galați;

Inițiatorul proiectului, Primarul Municipiului Galați, a retras acest proiect de hotărârea de pe ordinea de zi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Sf. Ioan” Galați;

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dnei consilier local Oana-Claudia Iurescu a fost întreruptă)

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Financiar - Creșe Galați;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Spitalului clinic de Obstetrică - Ginecologie Buna Vestire”;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 26. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 558/12.12.2019 privind aprobarea nivelului minim al tarifelor și taxelor practicate pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”;

Cu 26 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dna consilier local Vreme Daniela Simona) și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin» Corp C1, C2 str. Alba Iulia nr. 1”;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin» Corp C1 str. Alba Iulia nr. 2”;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarii pentru Serviciul Public Ecosal Galați;

Cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dna consilier local Oana-Claudia Iurescu) și 1 „abținere” (dna consilier local Badiu Nicoleta) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății TRANSURB SA Galați pentru anul 2020;

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (dna consilier local Oana Claudia Iurescu, dna consilier local Badiu Nicoleta, dl consilier local Onuț Valeriu Atanasiu, dl consilier local Cordoneanu Ion, dl consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl consilier local Iacob Claudiu, dl consilier local Ichim Laurențiu, dna consilier local Matei Cristina-Mihaela, dl consilier local Mihăilescu Cătălin Andrei, dna consilier local Vreme Daniela Simona) și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Dima Giorgică a fost întreruptă) 32. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea și vânzarea terenurilor proprietatea municipiului Galați;

Cu 18 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl consilier local Onuț Valeriu Atanasiu, dl consilier local Cordoneanu Ion, dl consilier local

Găvănescu Ioan Paul, dl consilier local Iacob Claudiu, dl consilier local Ichim Laurențiu, dna consilier local Matei Cristina-Mihaela, dl consilier local Mihăilescu Cătălin Andrei) și 1 „abținere” (dna consilier local Vreme Daniela Simona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Dima Giorgică a fost întreruptă) 33. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL 492/31.10.2019 privind organizarea și stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din municipiul Galați;

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Dima Giorgică a fost întreruptă) 34. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 23 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian, nr. 58; Cu 16 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl consilier local Onuț Valeriu Atanasiu, dl consilier local Cordoneanu Ion, dl consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl consilier local Iacob Claudiu, dl consilier local Ichim Laurențiu, dna consilier local Matei Cristina-Mihaela, dl consilier local Mihăilescu Cătălin Andrei) și 3 „abțineri” (dna consilier local Oana Claudia Iurescu, dna consilier local Badiu Nicoleta, dna consilier local Vreme Daniela Simona) proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Dima Giorgică a fost întreruptă) 35. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 57,18 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci, nr. 189, bl. N4, sc. 1, parter;

Cu 16 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl consilier local Onuț Valeriu Atanasiu, dl consilier local Cordoneanu Ion, dl consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl consilier local Iacob Claudiu, dl consilier local Ichim Laurențiu, dna consilier local Matei Cristina-Mihaela, dl consilier local Mihăilescu Cătălin Andrei) și 3 „abțineri” (dna consilier local Oana Claudia Iurescu, dna consilier local Badiu Nicoleta, dna consilier local Vreme Daniela Simona) proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Dima Giorgică a fost întreruptă) 36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați;

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Dima Giorgică a fost întreruptă) 37. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” (dna consilier local Vreme Daniela Simona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Dima Giorgică a fost întreruptă) 38. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 8 „abțineri” (dna consilier local Vreme Daniela Simona, dl consilier local Onuț Valeriu Atanasiu, dl consilier local Cordoneanu Ion, dl consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl consilier local Iacob Claudiu, dl consilier local Ichim Laurențiu, dna consilier local Matei Cristina-Mihaela, dl consilier local Mihăilescu Cătălin Andrei) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Dima Giorgică a fost întreruptă) 39. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat pe strada Traian nr. 254, Lot 2, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați;

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Dima Giorgică a fost întreruptă) 40. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galați;

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Dima Giorgică a fost întreruptă) 41. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2020;

Cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 10 „abțineri” (dna consilier local Oana Claudia Iurescu, dna consilier local Badiu Nicoleta, dna consilier local Vreme Daniela Simona, dl consilier local Onuț Valeriu

Atanasiu, dl consilier local Cordoneanu Ion, dl consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl consilier local Iacob Claudiu, dl consilier local Ichim Laurențiu, dna consilier local Matei Cristina-Mihaela, dl consilier local Mihăilescu Cătălin Andrei) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(conexiunea audio-video a dlui consilier local Dima Giorgică a fost întreruptă) Urmează punctele aferente Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 24/2016/4/19.03.2020 și Raportul nr. 42097/28.02.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 24/03.08.2016 și Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 11/2014/7/24.03.2020 și Raportul nr. 47769/06.03.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 11/12.03.2014 care au fost prezentate de către dna Câmpeanu Rodica, director al Direcției Financiar Contabilitate.

42. Interpelări, intervenții, cereri;

43. Diverse.

Nu au fost formulate „Interpelări, intervenții, cereri”.

Președintele de ședință, dl consilier local Moise Cornel Oancea, declară ședința închisă.

Președinte de ședință, Moise Cornel Oancea

Secretar General, Radu Octavian Kovacs

Întocmit,

Georgiana Sava