Proces verbal din 28.05.2020

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 28/05/2020

PROCES - VERBAL AL

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI

9                     9                                                                                                                                                                                                                                9

DIN 28 MAI 2020

I. Data și tipul ședinței: 28.05.2020, Ședință Ordinară desfășurată Online.

 • II. Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 1412/22.05.2020, conform art.

134 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • III.   Președintele de ședință: Dl. consilier local Oancea Moise - Cornel.

 • IV.   Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din data de 23.05.2020:

  • 1.

  • 2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.

  • 7.

  • 8.

  • 9.


Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian nr. 441G;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Leonida Zamfirescu Eliza nr. 29B;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 52R;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 52L;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 44, str. Delfinului nr. 1;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Brașov nr. 78;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Cașin nr. 23;

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea

directă prin contract de concesiune SC Gospodărire Urbană SRL, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 90A;

 • 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului constituit din teren și construcții, situat în Galați, strada Traian nr. 203, din spații de învățământ în sedii necesare desfășurării activității Centrului de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe și a Căminului de Persoane Vârstnice "Stefan cel Mare și Sfânt";

 • 11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Galați;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc A2, str. Teleajen nr. 7, Micro 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 317, Municipiul Galați;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc A3, str. Teleajen nr. 5, Micro 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 317, Municipiul Galați;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Jiul, str. Portului nr. 47, aferent Asociației de Proprietari nr. 135, Municipiul Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Mureș, str. Portului nr. 45, aferent Asociației de Proprietari nr. 135, Municipiul Galați;

 • 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

 • 17. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren, din domeniul public al Municipiului Galați;

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 74/20.02.2020 privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați;

 • 21. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin atribuire directă, a unui teren, în suprafață de 200 mp, intravilan, situat pe str. Mineralelor nr. 23-A, proprietate privată a Municipiului Galați;

 • 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin atribuire directa a unui teren, în suprafață de 202 mp, intravilan, situat pe str. Eremia Grigorescu nr. 2, proprietate privată a Municipiului Galați;

 • 23. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul, în suprafață de 3089,45 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Spaniolă nr. 2;

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea HCL nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A.,a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 26. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren cu suprafața de 1.100 mp, situat în Municipiul Galați, strada Domnească nr. 244, din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al statului;

 • 27. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii bunului imobil "Stație de pompare și colector refulare" din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programele derulate de ANL;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați";

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Construire Corp Nou Școala Gimnazială Dan Barbilian Galații” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului "Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului nr. 6, PR6, Bd Dunărea nr. 86, C4, str. Stadionului nr 12 din municipiul Galați";

 • 32. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Fortuna Galați;

 • 33. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Luceafărul Galați;

 • 34. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Handbal - Art Galați;

 • 35. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Junior Galați;

 • 36. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Școala de Fotbal Oțelul Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Smart Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Sorin Balaban Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați;

 • 41. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Șah Diana Galați;

 • 42. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galați;

 • 43. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Universitatea Galați;

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019;

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului energiei termice pentru Societatea CALORGAL S.A. Galați;

 • 46. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 328 din 18.07.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

 • 47. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020;

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei comisiei de evaluare/licitație pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Galați, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați asigurat în perioada 01.11.2019-31.12.2019;

 • 50. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 51. Diverse.

V. Deschiderea ședinței: După confirmarea stabilirii conexiunilor audio/video de către toți consilierii locali prezenți, președintele de ședință, dl. Oancea Moise - Cornel, declară deschise lucrările ședinței.

VI. Prezența și apelul nominal: Secretarul General, dl. Kovacs Radu Octavian, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința ordinară este legal constituită, fiind prezenți 25 de consilieri locali. Nu au reușit să se conecteze d-na. consilier local Cocu Desilia și dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei .

 • VII.  Aprobarea Procesului-verbal/Proceselor-verbale anterior/anterioare:

Procesul - verbal al ședinței ordinare din 29.04.2020 a fost aprobat cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

Dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei s-a conectat.

 • VIII. Suplimentarea Ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană SRL.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați pentru anul 2020.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Municipiului Galați ca membru fondator al Fundației „Andreiana Juventus”, pentru anul 2020.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • IX. Aprobarea Ordinii de zi în integralitatea ei:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian nr. 441G;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Leonida Zamfirescu Eliza nr. 29B;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 52R;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 52L;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 44, str. Delfinului nr. 1;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Brașov nr. 78;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Cașin nr. 23;

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune SC Gospodărire Urbană SRL, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 90A;

 • 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului constituit din teren și construcții, situat în Galați, strada Traian nr. 203, din spații de învățământ în sedii necesare desfășurării activității Centrului de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe și a Căminului de Persoane Vârstnice "Stefan

5                                              5       5

cel Mare și Sfânt";

 • 11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Galați;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc A2, str. Teleajen nr. 7, Micro 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 317, Municipiul Galați;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc A3, str. Teleajen nr. 5, Micro 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 317, Municipiul Galați;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Jiul, str. Portului nr. 47, aferent Asociației de Proprietari nr. 135, Municipiul Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Mureș, str. Portului nr. 45, aferent Asociației de Proprietari nr. 135, Municipiul Galați;

 • 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

 • 17. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren, din domeniul public al Municipiului Galați;

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 74/20.02.2020 privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați;

 • 21. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin atribuire directă, a unui teren, în suprafață de 200 mp, intravilan, situat pe str. Mineralelor nr. 23-A, proprietate privată a Municipiului Galați;

 • 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin atribuire directa a unui teren, în suprafață de 202 mp, intravilan, situat pe str. Eremia Grigorescu nr. 2, proprietate privată a Municipiului Galați;

 • 23. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul, în suprafață de 3089,45 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Spaniolă nr. 2;

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea HCL nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 26. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren cu suprafața de 1.100 mp, situat în Municipiul Galați, strada Domnească nr. 244, din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al statului;

 • 27. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii bunului imobil "Stație de pompare și colector refulare" din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Prut -Bârlad, în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programele derulate de ANL;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați";

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Construire Corp Nou

Școala Gimnazială Dan Barbilian Galați” si a cheltuielilor necesare 5                                                                                                                                                      5               5

implementării proiectului;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente proiectului "Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului nr. 6, PR6, Bd Dunărea nr. 86, C4, str. Stadionului nr 12 din municipiul Galați";

 • 32. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Fortuna Galați;

 • 33. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Luceafărul Galați;

 • 34. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Handbal - Art Galați;

 • 35. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Junior Galați;

 • 36. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Școala de Fotbal Oțelul Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Smart Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Sorin Balaban Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați;

 • 41. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Șah Diana Galați;

 • 42. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galați;

 • 43. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Universitatea Galați;

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019;

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului energiei termice pentru Societatea CALORGAL S.A. Galați;

 • 46. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 328 din 18.07.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare;

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană SRL;

 • 48. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați pentru anul 2020;

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Municipiului Galați ca membru fondator al Fundației „Andreiana Juventus”, pentru anul 2020;

 • 50. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020;

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei comisiei de evaluare/licitație pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Galați, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați asigurat în perioada 01.11.2019-31.12.2019;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 59/2014/8/24.04.2020 și Raportul nr. 67395/10.04.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 59/28.07.2014;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 12/2018/3/04.05.2020 și Raportul nr. 69635/16.04.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 12/20.07.2018;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 14/2017/3/04.05.2020 si Raportul nr. 69632/16.04.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 14/14.07.2017;

 • 53. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 54. Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

 • X. Adoptarea Proiectelor de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian nr. 441G.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Leonida Zamfirescu Eliza nr. 29B.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0voturi „împotrivă” 0 și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 52R.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 52L.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 44, str. Delfinului nr. 1.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Brașov nr. 78.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Cașin nr. 23.

Dl. consilier local Bogatu Hristache și dl. consilier local Roman Apostol - Picu sunt off line.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune SC Gospodărire Urbană SRL, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare.

Dl. consilier local Bogatu Hristache și dl. consilier local Roman Apostol - Picu sunt on line

Cu 19 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 90A. D-na. consilier local Cocu Desilia este on line.

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului constituit din teren și construcții, situat în Galați, strada Traian nr. 203, din spații de învățământ în sedii necesare desfășurării activității Centrului de recreere pentru persoane vârstnice -Tinerețe fără bătrânețe și a Căminului de Persoane Vârstnice "Stefan cel Mare și

>    «7                               >      >                                                                                                                 «7                                   >

Sfânt”.

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Galați.

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc A2, str. Teleajen nr. 7, Micro 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 317, Municipiul Galați.

Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Roman Apostol - Picu și dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei sunt off line.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc A3, str. Teleajen nr. 5, Micro 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 317, Municipiul Galați.

Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu este on line.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Jiul, str. Portului nr. 47, aferent Asociației de Proprietari nr. 135, Municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Mureș, str. Portului nr. 45, aferent Asociației de Proprietari nr. 135, Municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 19 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu loan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați.

Dl. consilier local Dima Giorgică este off line.

Cu 23 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați.

Dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei este on line.

Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu și d-na. consilier local Stoica Florina sunt off line.

Cu 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere(d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren, din domeniul public al Municipiului Galați.

Dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul nu participă la vot.

Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu și d-na. consilier local Stoica Florina sunt on line.

Cu 18 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), 0 „abțineri” , proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 74/20.02.2020 privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați.

Dl. consilier local Roman Apostol - Picu este on line.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin atribuire directă, a unui teren, în suprafață de 200 mp, intravilan, situat pe str. Mineralelor nr. 23-A, proprietate privată a Municipiului Galați.

Cu 18 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), 1

„abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin atribuire directa a unui teren, în suprafață de 202 mp, intravilan, situat pe str. Eremia Grigorescu nr. 2, proprietate privată a Municipiului Galați.

Cu 18 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul, în suprafață de 3089,45 mp - proprietate publică a Municipiului Galați.

Dl. consilier local Iacob Claudiu nu participă la vot.

D-na. consilier local Badiu Nicoleta este off line.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Spaniolă nr. 2.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea HCL nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 17 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 26. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren cu suprafața de 1.100 mp, situat în Municipiul Galați, strada Domnească nr. 244, din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al statului.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 27. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii bunului imobil "Stație de pompare și colector refulare" din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 28.. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programele derulate de ANL.

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 29.. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Galali'.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 30.. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Construire Corp Nou Școala Gimnazială Dan Barbilian Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului "Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului nr. 6, PR6, Bd Dunărea nr. 86, C4, str. Stadionului nr 12 din municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 32. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Fortuna Galați.

Dl. consilier local Dima Giorgică este on line.

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 33. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Luceafărul Galați.

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 34.Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Handbal - Art Galați.

D-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia este off line.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 35.,Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Junior Galați.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 36. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Școala de Fotbal Oțelul Galați.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 37. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Smart Galați.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 38. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 39. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Sorin Balaban Galați.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 40. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 41. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Șah Diana Galați.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 42.,Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galați.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 43.Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Universitatea Galați.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019.

Cu 17 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului energiei termice pentru Societatea CALORGAL S.A. Galați.

Cu 17 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 46. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 328 din 18.07.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare.

D-na. consilier local Iurescu Ona - Claudia este on line.

Cu 17 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană SRL.

D-na. consilier local Iurescu Ona - Claudia și d-na. consilier local Cocu Desilia sunt off line.

Cu 16 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 48. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați pentru anul 2020.

Dl. consilier local Popa Cătălin nu participă la vot.

Cu 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Municipiului Galați ca membru fondator al Fundației „Andreiana Juventus”, pentru anul 2020.

Dl. consilier local Potîrniche Gheorghe nu participă la vot.

D-na. consilier local Cocu Desilia este on line.

Cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei,d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 50.,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020.

Dl. consilier local Poalelungi Dumitru este off line.

Cu 16 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Pe fondul unor dificultăți de ordin tehnic sub aspectul stabilirii și menținerii conexiunii online a tuturor consilierilor locali în cadrul platformei destinate efectuării votului secret, procedura specifică adoptării proiectelor de hotărâri aferente punctelor nr. 51 și nr. 52 de pe ordinea de zi nu a putut fi îndeplinită.

Urmează punctele aferente prezentării Deciziilor Camerei de Conturi a Județului Galați:

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 59/2014/8/24.04.2020 și Raportul nr. 67395/10.04.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 59/28.07.2014;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 12/2018/3/04.05.2020 și Raportul nr. 69635/16.04.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 12/20.07.2018;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 14/2017/3/04.05.2020 si Raportul nr. 69632/16.04.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 14/14.07.2017.

La solicitarea domnului Președinte de ședință și urmare a „Raportului nr. 67395/10.04.2020”, a Raportului nr. 69635/16.04.2020 și a „Raportului nr. 69632/16.04.2020”, reprezentanta Primăriei Municipiului Galați, d-na. Câmpeanu Rodica, Director Direcția Financiar Contabilitate, a prezentat modul în care s-au dus la îndeplinire măsurile impuse de Camera de Conturi a Județului Galați.

 • XI.    „Interpelări, intervenții, cereri” și „Diverse”.

Nu au fost formulate.

Președintele de ședință, dl. Oancea Moise - Cornel, declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Moise - Cornel Oancea

SECRETAR GENERAL, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT