Proces verbal din 26.03.2020

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 26/03/2020

PROCES - VERBAL AL

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI 9                     9                                                                                                                                                                                                                                9

DIN 26 MARTIE 2020

I. Data și tipul ședinței: 26.03.2020, Ședință Ordinară desfășurată Online.

II. Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 890/20.03.2020, conform art.

134 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • III.   Președintele de ședință: Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu.

 • IV.   Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din data de 21.03.2020:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind Înființarea Consorțiului școlar între Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galați și Școala Gimnazială nr. 1 Brăhășești;

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați, pentru anul 2020;

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru un teren situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 35;

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu nr. 12;

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 34G;

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Pictor Iosif Iser nr. 17B;

 • 8.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați a spațiului cu altă destinație - SC 63;

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 303/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați;

 • 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general;

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent termic și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna";

 • 13. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 14. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a unui teren, proprietate a Municipiului Galați, în suprafață de 13327 mp, situat în Galați, B-dul. Galați nr. 3-E;

 • 15. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 447,12 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 16. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

 • 17. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 342/31.07.2019 privind preluarea din concesiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unui spațiu cu altă destinație, precum și a terenului aferent;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 23, str. Nicolae Deleanu nr. 22C;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a unui bun aparținând domeniului privat al Municipiului Galați;

 • 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia "Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul", a unei părți din imobilul SC 104, situat în Municipiul Galați, strada Ionel Fernic nr. 39A, în vederea amenajării unui lăcaș de cult;

 • 21. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 442 din 20.12.2002 privind aprobarea listelor cu spații comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 23. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Galați pentru organizarea Programului "Școală după școală" în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 9 Galați - structură a Școlii Gimnaziale nr. 5 Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 112/28.03.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați;

 • 25. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Fortuna Galați;

 • 26. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Luceafărul Galați;

 • 27. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Handbal-Art Galați;

 • 28. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Junior Galați;

 • 29. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Școala de Fotbal Oțelul Galați;

 • 30. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Smart Galați;

 • 31. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați;

 • 32. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Sorin Balaban Galați;

 • 33. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați;

 • 34. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Șah Diana Galați;

 • 35. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galați;

 • 36. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Universitatea Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 186,50 mp, intravilan, proprietate

privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci nr. 3, bloc V3, V3B;

 • 38. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 137/28.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, funcționarea și postutilizarea construcțiilor cu caracter provizoriu în Municipiul Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 33,59 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Micro 39, str. Traian Vuia nr. 29, bl. J8, sc. 3, parter;

 • 40. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 35 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Siderurgiștilor nr. 41 E1;

 • 41. Proiect de hotărâre privind alipirea a două suprafețe de teren de 374 mp și de 416 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situate pe Str. Portului nr. 8 - S1 și Str. Portului nr. 8 - S2;

 • 42. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren - proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 45592 mp, situat în Galați, str. Traian nr. 254;

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, pentru anul 2020;

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 8, b-dul George Coșbuc nr. 214;

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru lucrarea "Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în Municipiul Galați";

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc K7, sc. 1, 3, 4, str. V. Vâlcovici nr. 10, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 575, Municipiul Galați";

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 1, 2, 3, str. V. Vâlcovici nr. 8, aferent Asociației de Proprietari nr. 575, Municipiul Galați";

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D1, sc. 1, 2, str. Furnaliștilor nr. 4, aferent Asociației de Proprietari nr. 502, Municipiul Galați";

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E14, sc. 2, Bulevardul Dunărea nr. 90, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 561, Municipiul Galați";

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performa performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G13, sc. 3, str. Victor Vâlcovici nr. 1, aferent Asociației de Proprietari nr. 553, Municipiul Galați";

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3 Bulevardul Galați nr. 7, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 531, Municipiul Galați;

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor nr. 20, aferent Asociației de Proprietari nr. 262, Municipiul Galați";

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc M1, b-dul George Coșbuc nr. 3, Țiglina II, aferent Asociației de Proprietari nr. 252 bis, Municipiul Galați";

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc SD5A1, str. Siderurgiștilor nr. 29, aferent Asociației de Proprietari nr. 320, Municipiul Galați;

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D11, sc. 1, 2, 3, 4 aferent Asociației de Proprietari nr. 560, Municipiul Galați";

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc S2, aferent Asociației de Proprietari nr. 395, Municipiul Galați";

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc H3, aferent Asociației de Proprietari nr. 266, Municipiul Galați;

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A1, str. Teleajen nr. 9 Micro 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 317, Municipiul Galați;

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G3, str. Roșiori nr. 14 Mazepa l, aferent Asociației de Proprietari nr. 157 bis, Municipiul Galați;

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Fraternității, str. Fraternității, nr. 4 Centru, aferent Asociației de Proprietari nr. 845, Municipiul Galați;

 • 61. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A.;

 • 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 a Municipiului Galați aferentă proiectului "Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhiva electronică și managementul relației cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart City", cod SIPOCA 562/SMIS 125256";

 • 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City Galați în cadrul proiectului "Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică și managementul relației cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart City", cod SIpOcA 562/SMIS 125256";

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Galați;

 • 65. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 70 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Oțelarilor nr. 31 S4;

 • 66. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Vasile" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Cantinei sociale și Centrului de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia "Sfântul Vasile";

 • 67. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Nectarie" -Barboși în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului Multifuncțional Social "Sfântul Nectarie";

 • 68. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Întâmpinarea Domnului";

 • 69. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Pogorârea Duhului Sfânt";

 • 70. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare - "Sfântul Dimitrie cel Nou";

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Cuvioasa Parascheva";

 • 72. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Mc. Haralambie";

 • 73. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Ana";

 • 74. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Nectarie" - Barboși;

 • 75. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Atanasie Patelarie";

 • 76. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Antonie cel Mare";

 • 77. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Mina, Victor și Vichenție";

 • 78. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul";

 • 79. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Martiri Brâncoveni";

 • 80. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Gherman și Casian";

 • 81. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfinții Împărați" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Centrului de zi pentru copii și capelă";

 • 82. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Sfinții Apostoli Petru și Pavel";

 • 83. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Romano-catolică";

 • 84. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii Mănăstirii "Sfânta Treime";

 • 85. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 29/30.01.2020 privind aprobarea Raportului anual - 2019 cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

 • 86. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 691/13.12.2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat dintre Județul Galați, în calitate de lider și Municipiul Galați, în calitate de partener, pentru elaborarea și implementarea proiectului "Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 • 87. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului constituit din teren și construcții, situat în Galați, strada Traian nr. 203, din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați;

 • 88. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 10/31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • 89. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 12/30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021;

 • 90. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020;

 • 91. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

 • 92. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 93. Diverse.”

V. Deschiderea ședinței: După confirmarea stabilirii conexiunilor audio/video de către toți consilierii locali prezenți, președintele de ședință, dl. Atanasiu Onuț - Valeriu, declară deschise lucrările ședinței.

VI. Prezența și apelul nominal: Secretarul General, dl. Kovacs Radu Octavian, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința ordinară este legal constituită, fiind prezenți 26 de consilieri locali. A absentat motivat d-na. consilier local Cocu Desilia.

 • VII.  Aprobarea Procesului-verbal/Proceselor-verbale anterior/anterioare:

Procesul - verbal al ședinței ordinare din 20.02.2020 a fost aprobat cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”. (Dl. consilier local Potîrniche Gheorghe, d-na. consilier local Stoica Florina sunt off line)

Procesul - verbal al ședinței extraordinare din 24.03.2020 a fost aprobat cu 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (dl. consilier local Bogatu Hristache). (Dl. consilier local Potîrniche Gheorghe este on line, d-na. consilier local Badiu Nicoleta este off line).

 • VIII. Retragere de pe Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv

Fortuna Galați;

 • 3. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Luceafărul Galați;

 • 4. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Handbal-Art Galați;

 • 5. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Junior Galați;

 • 6. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Școala de Fotbal Oțelul Galați;

 • 7. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Smart Galați;

 • 8. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați;

 • 9. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Sorin Balaban Galați;

 • 10. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați;

 • 11. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Șah Diana Galați;

 • 12. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galați;

 • 13. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Universitatea Galați;

 • 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 186,50 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci nr. 3, bloc V3, V3B;

 • 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 33,59 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Micro 39, str. Traian Vuia nr. 29, bl. J8, sc. 3, parter;

 • 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 35 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Siderurgiștilor nr. 41 E1;

 • 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 70 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Oțelarilor nr. 31 S4;

 • 18. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Vasile" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Cantinei sociale și Centrului de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia "Sfântul Vasile;

 • 19. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Nectarie" - Barboși în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului Multifuncțional Social "Sfântul Nectarie";

 • 20. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Întâmpinarea Domnului";

 • 21. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Pogorârea Duhului Sfânt";

 • 22. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare - "Sfântul Dimitrie cel Nou;

 • 23. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Cuvioasa Parascheva";

 • 24. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Mc. Haralambie";

 • 25. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Ana";

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Nectarie" - Barboși;

 • 27. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Atanasie Patelarie";

 • 28. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Antonie cel Mare";

 • 29. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Mina, Victor și Vichenție";

 • 30. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul";

 • 31. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Martiri Brâncoveni";

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Gherman și Casian";

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfinții Împărați" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Centrului de zi pentru copii și capelă";

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Sfinții Apostoli Petru și Pavel";

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Romano-catolică";

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii Mănăstirii "Sfânta Treime".

 • IX. Suplimentarea Ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 136/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD4, aferent Asociației de Proprietari nr. 113 din Municipiul Galați”, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociației de Proprietari 113 din Municipiul Galați.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Amplasarea stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Galați”.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare sub formă de alimente și produse sanitare persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și persoanelor izolate la domiciliu din municipiu Galați în scopul prevenirii răspândirii de COVID 19.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două laturi a terenului proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 13896 mp, situat în Galați, Calea Smârdan nr. 21.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • X. Aprobarea Ordinii de zi în integralitatea ei:

 • 1. Proiect de hotărâre privind Înființarea Consorțiului școlar între Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galați și Școala Gimnazială nr. 1 Brăhășești;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați, pentru anul 2020;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru un teren situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 35;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu nr. 12;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 34G;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Pictor Iosif Iser nr. 17B;

 • 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați a spațiului cu altă destinație - SC 63;

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 303/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați;

 • 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general;

 • 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent termic și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna";

 • 12. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a unui teren, proprietate a Municipiului Galați, în suprafață de 13327 mp, situat în Galați, B-dul. Galați nr. 3-E;

 • 14. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 447,12 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

 • 16. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 342/31.07.2019 privind preluarea din concesiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unui spațiu cu altă destinație, precum și a terenului aferent;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 23, str. Nicolae Deleanu nr. 22C;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a unui bun aparținând domeniului privat al Municipiului Galați;

 • 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia "Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul", a unei părți din imobilul SC 104, situat în Municipiul Galați, strada Ionel Fernic nr. 39A, în vederea amenajării unui lăcaș de cult;

 • 20. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 442 din 20.12.2002 privind aprobarea listelor cu spații comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 22. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Galați pentru organizarea Programului "Școală după școală" în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 9 Galați - structură a Școlii Gimnaziale nr. 5 Galați;

 • 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 112/28.03.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 137/28.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, funcționarea și postutilizarea construcțiilor cu caracter provizoriu în Municipiul Galați;

 • 25. Proiect de hotărâre privind alipirea a două suprafețe de teren de 374 mp și de 416 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situate pe Str. Portului nr. 8 - S1 și Str. Portului nr. 8 - S2;

 • 26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren - proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 45592 mp, situat în Galați, str. Traian nr. 254;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, pentru anul 2020;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 8, b-dul George Coșbuc nr. 214;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru lucrarea "Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în Municipiul Galați";

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc K7, sc.

 • 1, 3, 4, str. V. Vâlcovici nr. 10, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 575, Municipiul Galați";

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 1,

 • 2, 3, str. V. Vâlcovici nr. 8, aferent Asociației de Proprietari nr. 575, Municipiul Galați";

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D1, sc.

 • 1, 2, str. Furnaliștilor nr. 4, aferent Asociației de Proprietari nr. 502, Municipiul Galați";

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E14, sc.

 • 2, Bulevardul Dunărea nr. 90, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 561, Municipiul Galați";

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performa performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G13, sc. 3, str. Victor Vâlcovici nr. 1, aferent Asociației de Proprietari nr. 553, Municipiul Galați";

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3 Bulevardul Galați nr. 7, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 531, Municipiul Galați;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor nr. 20, aferent Asociației de Proprietari nr. 262, Municipiul Galați";

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc M1, b-dul George Coșbuc nr. 3, Țiglina II, aferent Asociației de Proprietari nr. 252 bis, Municipiul Galați";

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc SD5A1, str. Siderurgiștilor nr. 29, aferent Asociației de Proprietari nr. 320, Municipiul Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D11, sc. 1, 2, 3, 4 aferent Asociației de Proprietari nr. 560, Municipiul Galați";

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc S2, aferent Asociației de Proprietari nr. 395, Municipiul Galați";

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc H3, aferent Asociației de Proprietari nr. 266, Municipiul Galați;

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A1, str. Teleajen nr. 9 Micro 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 317, Municipiul Galați;

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G3, str. Roșiori nr. 14 Mazepa l, aferent Asociației de Proprietari nr. 157 bis, Municipiul Galați;

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Fraternității, str. Fraternității, nr. 4 Centru, aferent Asociației de Proprietari nr. 845, Municipiul Galați;

 • 45. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A.;

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 a Municipiului Galați aferentă proiectului "Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhiva electronică și managementul relației cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smait City", cod SIPOCA 562/SMIS 125256";

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City Galați în cadrul proiectului "Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică și managementul relației cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart City", cod SIPOCA 562/SMIS 125256";

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Galați;

 • 49. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 29/30.01.2020 privind aprobarea Raportului anual - 2019 cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

 • 50. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 691/13.12.2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat dintre Județul Galați, în calitate de lider și Municipiul Galați, în calitate de partener, pentru elaborarea și implementarea proiectului "Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 • 51. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului constituit din teren și construcții, situat în Galați, strada Traian nr. 203, din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați;

 • 52. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 10/31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • 53. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 12/30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021;

 • 54. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 136/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD4, aferent Asociației de Proprietari nr. 113 din Municipiul Galați”, cu modificările și completările ulterioare.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociației de Proprietari 113 din Municipiul Galați”.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Amplasarea stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Galați”.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare sub formă de alimente și produse sanitare persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și persoanelor izolate la domiciliu din municipiu Galați în scopul prevenirii răspândirii de COVID 19.

 • 59. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două laturi a terenului proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 13896 mp, situat în Galați, Calea Smârdan nr. 21.

 • 60. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020;

 • 61. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

 • 62. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 63. Diverse.

> Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 1/24.02.2020;

> Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 2/05.03.2020.

Ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”. (D-na. consilier local Stoica Florina este on line).

 • XI. Adoptarea Proiectelor de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre privind Înființarea Consorțiului școlar între Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galați și Școala Gimnazială nr. 1 Brăhășești.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați, pentru anul 2020.

Cu 16 de voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia, d-na. consilier local Vreme Daniela -Simona) și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru un teren situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 35.

D-na. consilier local Badiu Nicoleta este on line.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu nr. 12.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 34G.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Pictor Iosif Iser nr. 17B.

Dl. consilier local Andrei Lucian Valeriu este off line.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați a spațiului cu altă destinație - SC 63.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 303/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați.

Cu 18 de voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general.

Dl. consilier local Andrei Lucian Valeriu este on line

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent termic și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna'’”.

Dl. Consilier local Vasile Claudiu Ionuț nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a unui teren, proprietate a Municipiului Galați, în suprafață de 13327 mp, situat în Galați, B-dul. Galați nr. 3-E.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 447,12 mp - proprietate publică a Municipiului Galați.

Dl. consilier local lacob Claudiu nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 15. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare.

Cu 18 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 16. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 342/31.07.2019 privind preluarea din concesiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unui spațiu cu altă destinație, precum și a terenului aferent.

Cu 18 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 8 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 23, str. Nicolae Deleanu nr. 22C.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a unui bun aparținând domeniului privat al Municipiului Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia "Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul", a unei părți din imobilul SC 104, situat în Municipiul Galați, strada Ionel Fernic nr. 39A, în vederea amenajării unui lăcaș de cult.

Dl. Primar Pucheanu lonuț - Florin a anunțat retragerea acestui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 442 din 20.12.2002 privind aprobarea listelor cu spații comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 21 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 5 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Galați pentru organizarea Programului "Școală după școală" în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 9 Galați - structură a Școlii Gimnaziale nr. 5 Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 112/28.03.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați.

D-na. consilier local Stoica Florina este off line.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 24. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 137/28.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, funcționarea și postutilizarea construcțiilor cu caracter provizoriu în Municipiul Galați.

D-na. consilier local Pătrașcu Mariana - Nicoleta este off line.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 25. Proiect de hotărâre privind alipirea a două suprafețe de teren de 374 mp și de 416 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situate pe Str. Portului nr. 8 - S1 și Str. Portului nr. 8 - S2.

D-na. consilier local Pătrașcu Mariana - Nicoleta este on line

Cu 18 de voturi pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri(dl. consilier local

Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local

Găvănescu loan Paul, dl. consilier local lacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 26., Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren - proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 45592 mp, situat în Galați, str. Traian nr. 254.

D-na. consilier local Stoica Florina este on line.

Cu 19 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri(dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, pentru anul 2020.

Dl. consilier local Popa Cătălin nu participă la vot.

Cu 17 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 8 „abțineri(dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 28., Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 8, b-dul George Coșbuc nr. 214.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru lucrarea "Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

230. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc K7, sc. 1, 3, 4, str. V. Vâlcovici nr. 10, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 575, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 31., Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 1, 2, 3, str. V. Vâlcovici nr. 8, aferent Asociației de Proprietari nr. 575, Municipiul Galați.

Dl. consilier local Cordoneanu Ion este off line.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D1, sc.

 • 1, 2, str. Furnaliștilor nr. 4, aferent Asociației de Proprietari nr. 502, Municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E14, sc.

 • 2, Bulevardul Dunărea nr. 90, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 561, Municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performa performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G13, sc. 3, str. Victor Vâlcovici nr. 1, aferent Asociației de Proprietari nr. 553, Municipiul Galați.

Dl. consilier local Popa Cătălin este off line.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3 Bulevardul Galați nr. 7, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 531, Municipiul Galați.

Dl. consilier local Cordoneanu Ion și dl. consilier local Popa Cătălin sunt on line.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor nr. 20, aferent Asociației de Proprietari nr. 262, Municipiul Galați. Dl. consilier local Vasile Claudiu lonuț este off line.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc M1, b-dul George Coșbuc nr. 3, Țiglina II, aferent Asociației de Proprietari nr. 252 bis, Municipiul Galați.

Dl. consilier local Vasile Claudiu lonuț este on line.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc SD5A1, str. Siderurgiștilor nr. 29, aferent Asociației de Proprietari nr. 320, Municipiul Galali'.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D11, sc. 1, 2, 3, 4 aferent Asociației de Proprietari nr. 560, Municipiul Galați'.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc S2, aferent Asociației de Proprietari nr. 395, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc H3, aferent Asociației de Proprietari nr. 266, Municipiul Galați.

Dl. lacob Claudiu este off line.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A1, str. Teleajen nr. 9 Micro 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 317, Municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G3, str. Roșiori nr. 14 Mazepa l, aferent Asociației de Proprietari nr. 157 bis, Municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Fraternității, str. Fraternității, nr. 4 Centru, aferent Asociației de Proprietari nr. 845, Municipiul Galați.

Dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei este off line.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 45. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A.

Cu 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă 20212027 a Municipiului Galați aferentă proiectului "Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhiva electronică și managementul relației cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart City", cod SIPOCA 562/SMIS125256”.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City Galați în cadrul proiectului "Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică și managementul relației cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart City", cod SIPOCA 562/SMIS 125256?.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Galați.

Dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei este on line.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 49. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 29/30.01.2020 privind aprobarea Raportului anual - 2019 cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022.

D-na. Ciupercă Silviana este off line.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 50. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 691/13.12.2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat dintre Județul Galați, în calitate de lider și Municipiul Galați, în calitate de partener, pentru elaborarea și implementarea proiectului "Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați", cu modificările și completările ulterioare.

Dl. consilier local Iacob Claudiu este on line.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 51. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului constituit din teren și construcții, situat în Galați, strada Traian nr. 203, din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați.

D-na. consilier local Ciupercă Silviana este on line.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 52. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 10/31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 53. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 12/30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 54. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 136/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD4, aferent Asociației de Proprietari nr. 113 din Municipiul Galați”, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creștereaperformanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociației de Proprietari 113 din Municipiul Galați”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Amplasarea stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Galați”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Amplasare stații de reîncărcarepentru vehicule electrice în Municipiul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. consilier local Popa Cătălin este off line.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare sub formă de alimente și produse sanitare persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și persoanelor izolate la domiciliu din municipiu Galați în scopul prevenirii răspândirii de COVID 19.

Dl. consilier local Popa Cătălin este on line.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 59. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două laturi a terenului proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 13896 mp, situat în Galați, Calea Smârdan nr. 21.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 60.. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 61.. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Dl. consilier local Roman Apostol Picu l-a propus pe dl. consilier local Oancea Moise Cornel să fie președinte de ședință pentru următoarele trei luni.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Urmează punctele aferente prezentării ”Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr.1/24.02.2020”, respectiv „Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 2/05.03.2020” care au fost aduse la cunoștința Consiliului Local.

 • XII. „Interpelări, intervenții, cereri” și „Diverse”.

Nu au fost formulate.

Președintele de ședință, dl. Atanasiu Onuț - Valeriu, declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Onuț - Valeriu ATANASIU

SECRETAR GENERAL, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT