Proces verbal din 25.06.2020

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 25/06/2020

PROCES - VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN 25 IUNIE 2020

 • I. Data și tipul ședinței: 25.06.2020, Ședință Ordinară.

 • II. Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 1645/19.06.2020, conform art. 134 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • III. Președintele de ședință: Dl. consilier local Oancea Moise - Cornel.

 • IV. Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din data de 20.06.2020:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Platanilor nr. 42;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Predeal nr. 6;

 • 3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Vasile" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Cantinei sociale și Centrului de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia "Sfântul Vasile";

 • 4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Nectarie" -Barboși în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului Multifuncțional Social "Sfântul Nectarie";

 • 5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Întâmpinarea Domnului";

 • 6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Pogorârea Duhului Sfânt";

 • 7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare - "Sfântul Dimitrie cel Nou";

 • 8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Cuvioasa Parascheva";

 • 9. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Mc. Haralambie";

 • 10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Ana";

 • 11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Nectarie" - Barboși;

 • 12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Atanasie Patelarie";

 • 13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Antonie cel Mare";

 • 14. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Mina, Victor și Vichentie";

 • 15. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul";

 • 16. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Martiri Brâncoveni";

 • 17. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în

  scopul continuării

  scopul continuării

  scopul continuării

  scopul continuării

  scopul continuării

  scopul continuării

  scopul continuării

  scopul continuării

  scopul continuării

  scopul continuării


lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Gherman și Casian";

 • 18. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfinții Împărați" în

scopul continuării lucrărilor de construire a "Centrului de zi pentru copii si capelă";

 • 19. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Sfinții Apostoli Petru și Pavel";

 • 20. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Romano-catolică";

 • 21. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii Mănăstirii "Sfânta Treime";

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan";

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Colector canalizare str. Enăchiță Văcărescu";

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

"Colector canalizare str. Dr. Răutu";

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

"Reabilitare strada Ioan Nenițescu";

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor nr. 26D;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galati, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 188;

 • 28. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a Municipiului Galați, în suprafață de 301 mp, situat în Galați, Str. Plevnei nr. 3;

 • 29. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea Municipiului Galați, în suprafață de 71.527 mp, situat în extravilanul Municipiului Galați, T130-131, P458, 465, Lot 1B/1;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, municipiul Galați;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Teilor nr. 19;

 • 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați;

 • 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați, practicate de Fundația "Sportul Gălățean", cu modificările și completările ulterioare;

 • 35. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 36. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

 • 37. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi din Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente și pentru Centrul Alzheimer;

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, pentru perioada 01.11.2019-31.12.2019;

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați pentru anul 2019;

 • 44. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

 • 45. Proiect de hotărâre privind numirea a doi administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană SRL Galați;

 • 46. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al Societății Industrial Parc SRL Galați;

 • 47. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Galați, în calitate de membru supleant, în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică - Ginecologie "Buna Vestire" Galați;

 • 48. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Galați, în calitate de membru supleant, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Sf. Ioan" Galați;

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare/licitație pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Galați, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

 • 50. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

 • 51. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 52. Diverse.

 • V. Deschiderea ședinței: Președintele de ședință, dl. Oancea Moise - Cornel,

declară deschise lucrările ședinței.

 • VI. Prezența și apelul nominal: Secretarul General, dl. Kovacs Radu Octavian, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința ordinară este legal constituită, fiind prezenți 25 de consilieri locali. Au absentat motivat dl. consilier local Cordoneanu Ion și d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia .

 • VII. Aprobarea Procesului-verbal/Proceselor-verbale anterior/anterioare:

Procesul - verbal al ședinței ordinare din 28.05.2020 a fost aprobat cu 25

de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

 • VIII. Retragere de pe Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente și pentru Centrul Alzheimer.

 • IX. Suplimentarea Ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 210/28.05.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului nr. 6; PR6, Bd. Dunărea nr. 86; C4, str. Stadionului nr. 12 din municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 2. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Saturn nr. 6A.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 3. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în suprafață de 4,18 mp - proprietate publică a municipiului Galați.

Dl. consilier local Iacob Claudiu nu participă la vot.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • X. Aprobarea Ordinii de zi în integralitatea ei:

 • 1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Platanilor nr. 42;

 • 2 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Predeal nr. 6;

 • 3 . Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Vasile" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Cantinei sociale și Centrului de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia "Sfântul Vasile";

 • 4 . Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Nectarie" - Barboși în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului Multifuncțional Social "Sfântul Nectarie";

 • 5 . Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Întâmpinarea Domnului";

 • 6 . Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Pogorârea Duhului Sfânt";

 • 7 . Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare - "Sfântul Dimitrie cel Nou";

 • 8 . Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Cuvioasa Parascheva";

 • 9 . Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Mc. Haralambie";

 • 10 .Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Ana";

 • 11 .Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Nectarie" - Barboși;

 • 12 .Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Atanasie Patelarie";

 • 13 .Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Antonie cel Mare";

 • 14 .Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Mina, Victor și Vichentie";

 • 15 .Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul";

 • 16 .Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Martiri Brâncoveni";

 • 17 .Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Gherman și Casian";

 • 18 .Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfinții Împărați" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Centrului de zi pentru copii si capelă";

 • 19 .Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Sfinții Apostoli Petru și Pavel";

 • 20 . Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Romano-catolică";

 • 21 .Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii Mănăstirii "Sfânta Treime";

 • 22 . Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan";

 • 23 .Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Colector canalizare str. Enăchiță Văcărescu";

 • 24 . Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Colector canalizare str. Dr. Răutu";

 • 25 . Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare strada Ioan Nenițescu";

 • 26 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor nr. 26D;

 • 27 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galati, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 188;

 • 28 . Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a Municipiului Galați, în suprafață de 301 mp, situat în Galați, Str. Plevnei nr. 3;

 • 29 .Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea Municipiului Galați, în suprafață de 71.527 mp, situat în extravilanul Municipiului Galați, T130-131, P458, 465, Lot 1B/1;

 • 30 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, municipiul Galați;

 • 31 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Teilor nr. 19;

 • 32 .Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 33 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați;

 • 34 .Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați, practicate de Fundația "Sportul Gălățean", cu modificările și completările ulterioare;

 • 35 .Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 36 .Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

 • 37 .Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați;

 • 38 .Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L Galați;

 • 39 .Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi din Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați;

 • 40 . Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

 • 41 .Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 210/28.05.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului nr. 6; PR6, Bd. Dunărea nr. 86; C4, str. Stadionului nr. 12 din municipiul Galați;

 • 42 . Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Saturn nr. 6A;

 • 43 .Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în suprafață de 4,18 mp - proprietate publică a municipiului Galați;

 • 44 . Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, pentru perioada 01.11.2019-31.12.2019;

 • 45 . Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați pentru anul 2019;

 • 46 . Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

 • 47 .Proiect de hotărâre privind numirea a doi administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană SRL Galați;

 • 48 . Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al Societății Industrial Parc SRL Galați;

 • 49 .Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Galați, în calitate de membru supleant, în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică - Ginecologie "Buna Vestire" Galați;

 • 50 . Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Galați, în calitate de membru supleant, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Sf. Ioan" Galați;

 • 51 .Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare/licitație pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Galați, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

 • 52 . Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

53.Interpelări, intervenții, cereri;

54. Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

XI.


Adoptarea Proiectelor de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Platanilor nr. 42.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Predeal nr. 6.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0voturi „împotrivă” 0 și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Vasile" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Cantinei sociale și Centrului de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia "Sfântul Vasile".

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Nectarie" - Barboși în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului Multifuncțional Social "Sfântul Nectarie".

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Întâmpinarea Domnului".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu loan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Pogorârea Duhului Sfânt".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare - "Sfântul Dimitrie cel Nou".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu loan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Cuvioasa Parascheva”.

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Mc. Haralambie".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Ana".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Nectarie" - Barboși .

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Atanasie Patelarie".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local

Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Antonie cel Mare".

Dl. consilier local Poalelungi Dumitru nu participă la vot.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Mina, Victor și Vichentie". Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 15. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 16. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Martiri Brâncoveni".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Gherman și Casian".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfinții Împărați" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Centrului de zi pentru copii si capelă".

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Sfinții Apostoli Petru și Pavel".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu loan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 20. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Romano-catolică".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii Mănăstirii "Sfânta Treime".

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan".

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Colector canalizare str. Enăchiță Văcărescu".

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Colector canalizare str. Dr. Răutu".

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare strada Ioan Nenițescu".

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor nr. 26D.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galati, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 188.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 28. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a Municipiului Galați, în suprafață de 301 mp, situat în Galați, Str. Plevnei nr. 3.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 29. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea Municipiului Galați, în suprafață de 71.527 mp, situat în extravilanul Municipiului Galați, T130-131, P458, 465, Lot 1B/1.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Teilor nr. 19.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați, practicate de Fundația "Sportul Gălățean", cu modificările și completările ulterioare.

D-na. consilier local Badiu Nicoleta a ieșit din sala de ședință.

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 6 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu loan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 35. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare.

D-na. consilier local Cocu Desilia nu participă la vot.

Cu 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 36. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 37. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați.

Cu 23 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”(d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 38. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L Galați.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi din Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați.

Cu 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 40. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați".

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 41. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 210/28.05.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului nr. 6; PR6, Bd. Dunărea nr. 86; C4, str. Stadionului nr. 12 din municipiul Galați.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 42. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Saturn nr. 6A.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 43. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în suprafață de 4,18 mp - proprietate publică a municipiului Galați.

Dl. consilier local Iacob Claudiu nu participă la vot.

Cu 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, pentru perioada 01.11.2019-31.12.2019.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 24 de voturi exprimate, s-au obținut 20 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați pentru anul 2019.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 24 de voturi exprimate, s-au obținut 19 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

 • 46. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați".

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 24 de voturi exprimate, dl. Constantin Silviu Toth a obținut 18 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”.

 • 47. Proiect de hotărâre privind numirea a doi administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană SRL Galați.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel:

Din 24 de voturi exprimate, dl. Constantin Silviu Toth a obținut 18 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”;

Din 24 de voturi exprimate, dl. Cicerone Lupu a obținut 18 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”.

 • 48. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al Societății Industrial Parc SRL Galați.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel:

Din 24 de voturi exprimate, d-na. Cristina Stoinoiu a obținut 18 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”;

Din 24 de voturi exprimate, dl. Alexandru - Igor Bejan a obținut 18 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”.

 • 49. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Galați, în calitate de membru supleant, în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică - Ginecologie "Buna Vestire" Galați.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 24 de voturi exprimate, dl. Vasile Claudiu - Ionuț a obținut 19 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”.

 • 50. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Galați, în calitate de membru supleant, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Sf. Ioan" Galați.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 24 de voturi exprimate, dl. Bogatu Iorgu - Viorel a obținut 19 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare/licitație pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Galați, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați".

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 24 de voturi exprimate, s-au obținut 17 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă”.

 • 52. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Dl. Andrei Lucian Valeriu l - a propus, din partea grupului PSD, pe dl. consilier local Enache Cristian Sorin.

Dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu a ieșit din sala de ședinta.

Dl. consilier local Roman Apostol Picu a ieșit din sala de ședință.

Cu 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • XII.   „Interpelări, intervenții, cereri” și „Diverse”.

Dl. consilier local Popa Cătălin propune „un proiect de hotărâre privind acordarea de facilități pentru societățile din cadrul HORECA”.

Președintele de ședință, dl. Oancea Moise - Cornel, declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Moise - Cornel Oancea

SECRETAR GENERAL, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT