Proces verbal din 07.04.2020

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 7/04/2020

PROCES - VERBAL ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN 07 APRILIE 2020

 • I. Data și tipul ședinței: 07.04.2020, Ședință Extraordinară convocată de îndată, desfășurată online.

 • II.   Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 1043/06.04.2020, conform

art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • III.   Președintele de ședință: Dl consilier local Oancea Moise - Cornel.

 • IV.   Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotarare nr. 184/02.04.2020 privind aprobarea participării la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților;

 • 2. Proiect de hotarare nr. 185/02.04.2020 privind constituirea dreptului de superficie în favoarea Județului Galați asupra terenului proprietatea Municipiului Galați, în suprafață de 460m.p. situat în Galați, Str. Calea Smârdan nr. 21 Lot.2;

 • 3. Proiect de hotarare nr. 186/06.04.2020 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020.

 • V.   Deschiderea ședinței: După confirmarea stabilirii conexiunilor audio/video de către toți consilierii locali prezenți, președintele de ședință, dl. Oancea Moise -Cornel, declară deschise lucrările ședinței.

 • VI.   Prezența și apelul nominal: Secretarul General, dl Kovacs Radu Octavian, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința extraordinară convocată de îndată este legal constituită, fiind prezenți 26 de consilieri locali.

A absentat motivat dl. consilier local Bogatu Hristache.

VII. Aprobarea Ordinii de zi în integralitatea ei:

î.Proiect de hotarare nr. 184/02.04.2020 privind aprobarea participării la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților;

 • 2. Proiect de hotarare nr. 185/02.04.2020 privind constituirea dreptului de superficie în favoarea Județului Galați asupra terenului proprietatea Municipiului Galați, în suprafață de 460m.p. situat în Galați, Str. Calea Smârdan nr. 21 Lot.2;

 • 3. Proiect de hotarare nr. 186/06.04.2020 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020.

Ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

VIII. Adoptarea Proiectelor de hotărâre:

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 184/02.04.2020 privind aprobarea participării la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 185/02.04.2020 privind constituirea dreptului de superficie în favoarea Județului Galați asupra terenului proprietatea Municipiului Galați, în suprafață de 460m.p. situat în Galați, Str. Calea Smârdan nr. 21 Lot.2.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 186/06.04.2020 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președintele de ședință, dl. Oancea Moise - Cornel, declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Moise - Cornel OANCEA

SECRETAR GENERAL, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT