Hotărârea nr. 99/2020

Acordul Consiliului Local al municipiului Galati pentru organizarea Programului "Scoala dupa scoala" in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 9 Galati - structura Scolii Gimnaziale nr. 5 Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 99 din 26.03.2020

privind acordul Consiliului Local al municipiului Galați pentru organizarea Programului „Școală după școală” în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 9 Galați - structura Școlii Gimnaziale nr. 5 Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 98/10.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 50536/10.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50539/10.03.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere Adresa nr. 400/28.02.2020 a Școlii Gimnaziale nr. 9 Galați, structura Școlii Gimnaziale nr. 5 Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 46511/04.03.2020;

Văzând Avizul nr. 14840/05.12.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Galați;

Având în vedere H.C.L. nr. 52/27.02.2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organizarea Programului „Școală după școală” în sălile de clasă, după programul școlar obligatoriu, cu titlu gratuit, unde se pot extinde activitățile cu elevii din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 9 Galați - structura Școlii Gimnaziale nr. 5 Galați.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General, Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.