Hotărârea nr. 98/2020

Aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 98 din 26.03.2020

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 97/10.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 50543/10.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 50556/10.03.2020, al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Procesul - Verbal nr. 45926/04.03.2020 al Comisiei speciale de inventariere a bunurilor din domeniul privat al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), art. 354, art. 357 alin. (1) și alin. (4) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3) lit. g) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 98 / 26.03.2020

- Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

1.

TEREN

Aleea Comerțului, Complex Comercial, Strada Strungarilor nr.4G, lot 1

S Teren = 477 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.697/2011 Ordinul Prefectului nr.711/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Hotărârea Consiliului Local nr. 566/2018

Carte Funciară nr. 126200

2.

-

TEREN

Aleea Democrației nr. 4 S Teren = 200 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

3.

TEREN

Aleea Română nr. 12 C S Teren = 170 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015,

Hotărârea Consiliului Local nr.

585 din 26.10.2017

4.

TEREN

Strada Calea Prutului nr. 3 S Teren = 1.034 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

5.

TEREN

Strada Cașin nr. 35 B S Teren = 124 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 120845

Alipit cu Terenul din strada Cașin nr. 35 urmare HCL nr. 172/24.11.2016

6.

TEREN

Strada Cetățuiei nr. 5

5 Teren = 450 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 121694

7.

-

TEREN

Strada Democrației nr. 20

S Teren = 1.340mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

8.

TEREN

Strada Ep. Melchisedec Ștefănescu nr. 74

S Teren = 289 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

9.

TEREN

Aleea Trestiilor nr. 4 S Teren = 3.000 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 129179

10.

-

TEREN

Fundătura Marinarilor nr. 12

S Teren = 159 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

11.

-

TEREN

Strada Furnaliștilor nr. 12 A

S Teren = 82 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

12.

-

TEREN

Strada Basarabiei nr. 57 S 2 S Teren = 63 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Nr, crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii (ei)

Situația juridică actuală

13.

-

TEREN

Micro 39 - aferent bloc J 6 S Teren = 48 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 121445

14.

-

TEREN

Strada Oltului nr. 27 A S Teren = 1.415 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

15.

-

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 25 aferent bloc D9A - D9C S Teren = 343 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

16.

-

TEREN

Strada Portului nr. 23 S 1 S Teren = 104 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr, 321/2015

17.

-

TEREN

Strada Română nr. 214 S Teren = 344 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

18.

*

TEREN

Strada Saturn nr. 1 D S Teren = 461 mp

1991

354,30129

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

Carte Funciară nr. 121941

19.

-

TEREN

Strada Siderurgiștilor - bloc SD4B - parter S Teren = 63 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

20.

TEREN

Strada Stadionului nr. 31

S Teren = 333 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 109567

21.

TEREN

Strada Tecuci nr. 181-183

S Teren = 232 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

22.

*

TEREN

Strada Textiliștilor nr. 2 S Teren = 63 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

23.

TEREN

Strada Transilvaniei nr. 5

S Teren = 226 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 125888

24.

-

TEREN

Strada Saturn aferent bloc C 7 S Teren = 477 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

25.

-

TEREN

Strada Furnaliștilor nr. 12 B S Teren = 223 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

26.

-

TEREN

Strada Cluj nr. 43

S Teren = 385 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

27.

-

TEREN

Strada Crișana nr. 5

S Teren = 64 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

28.

-

TEREN

Strada Traian nr. 442 bis S Teren = 2.662 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Nr. crt. .

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

29.

-

TEREN

B-dul Marea Unire nr. 1 A S Teren = 4.571 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

Carte Funciară nr. 103208

30.

-

TEREN

Strada Enăchiță Văcărescu nr. 1 S Teren = 996 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 109531

31.

-

TEREN

Strada Traian Vuia nr. 21 C S Teren = 91 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

32.

TEREN

Strada Tecuci nr.175 A S Teren = 155 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 102493

33.

-

TEREN

Drumul de Centură nr. 1 F S Teren = 609 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

34.

TEREN

Bdul George Coșbuc nr. 259 A S Teren = 1.772 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

Carte Funciară nr. 121267

35.

*

TEREN

Micro 40 aferent bloc L 5 S Teren = 141 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

36.

-

TEREN

Strada Sculpturii nr. 4 S Teren = 893 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

37.

-

TEREN

Micro 20, Bdul Galați aferent bl. A13A - A13B, bloc C 11 S Teren = 1.675 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

38.

-

TEREN

Strada Macin nr. 3 S Teren = 26 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

39.

TEREN

Strada Delfinului nr. 41

S Teren = 187 mp

1991

62,21128

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

Carte Funciară nr. 113120

40.

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 13 A S Teren = 283 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

Carte Funciară nr. 121788

41.

-

TEREN

Strada Dogăriei nr. 51

S Teren = 129 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

42.

TEREN

Strada Brăilei nr. 163 B E 1 S Teren = 63 mp

1991

56,056

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Hotărârea Consiliului Local nr.

87/2018

Carte Funciară nr. 126437

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

43.

TEREN

Strada Brăilei nr. 163 B E 2 S Teren = 187 mp

1991

169,059

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018

Carte Funciară nr. 126463

44.

-

TEREN

Strada Domnească nr. 107

S Teren = 408 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

45.

TEREN

Strada Brăilei nr. 163 C S Teren = 122 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 121599

46.

-

TEREN

Strada Dr. Carnabel nr. 87

S Teren = 467 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

47.

-

TEREN

Strada Universității nr. 13

S Teren = 187 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

48.

-

TEREN

Bdul George Coșbuc nr. 157

S Teren = 127 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

49.

TEREN

Strada Leului nr. 12

S Teren = 313 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

Carte Funciară nr. 122450

50.

-

TEREN

Strada Sfântul Spiridon nr. 27

S Teren = 460 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

51.

-

TEREN

Strada Nicolae Âlexandrescu nr. 74

S Teren = 208 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

52.

-

TEREN

Micro 40, Bdul Henri Coandă bloc Mehid 2 S Teren = 94 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

53.

TEREN

Strada Mineralelor nr. 23 A

S Teren = 200 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015,

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017;

Carte Funciară nr. 122794

54.

-

TEREN

Strada AL loan Cuza nr. 42

S Teren = 265 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

55.

TEREN

Strada Cezar nr. 6

S Teren = 3.417 m

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

Hotărârea Consiliului Local nr.

358/2017

56.

-

TEREN

Strada Gării nr. 33

S Teren = 481 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

57.

-

TEREN

Bulevardul Galați aferent bloc PR2 S Teren = 314 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

58.

. -

TEREN

Strada Mircea cel Bătrân nr. 5 S Teren = 29,30 mp

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

59.

-

TEREN

Strada Păcii c/c Fundătura Păcii S Teren = 445 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

60.

TEREN

Strada Eremia Grigorescu nr. 7 B S Teren = 136 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

Carte Funciară nr. 127289

61.

-

TEREN

Bdul Marea Unire nr. 11 A S Teren = 666 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

62.

-

TEREN

Bdul Marea Unire nr. 11 B S Teren = 631 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

63.

-

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret nr. 14 Bis bloc P4 S Teren = 697 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

64.

-

TEREN

Strada Vadul Cărăbuș nr. 9

S Teren = 536 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

65.

-

TEREN

Strada Grădina Veche nr. 75

S Teren = 121 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

66.

TEREN

Strada Nicolae Bălcescu nr. 5-7 S Teren = 84 mp

1991

74,45633

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 121097

67.

-

TEREN

Strada AL loan Cuza nr. 45

S Teren = 367 mp în indiviziune din totalul de 712mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

68.

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret nr. 37 C S Teren = 296 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

69.

TEREN

Strada Galații Noi nr. 2 A S Teren = 119 mp

1991

78,55854

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 109964

70.

TEREN

Strada Mihai Bravu nr. 35

S Teren = 581 mp în indiviziune din totalul de 1.2016 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

71.

-

TEREN

Strada Română nr. 93

S Teren = 82 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

72.

-

TEREN

Strada Română nr. 93

S Teren = 58 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

73.

-

TEREN

Bdul George Coșbuc nr. 222

S Teren = 96 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

74.

-

TEREN

Belul. George Coșbuc nr. 222

S Teren -10 mp în indiviziune din totalul de 19 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

75.

-

TEREN

Strada Nicolae Holban nr. 1 S Teren = 503 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

76.

TEREN

Strada Al. loan Cuza nr. 20

S Teren = 31 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

Carte Funciară nr. 129247

77.

TEREN

Strada AL loan Cuza nr. 20

S Teren = 43 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Hotărârea Consiliului Local

nr.567/2015

Carte Funciară nr. 129571

78.

TEREN

Strada Al. loan Cuza nr. 20

S Teren = 39 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 129252

79.

TEREN

Strada Al. loan Cuza nr. 20

S Teren = 27 mp în indiviziune din totalul de 53 mp

1991

438,744603

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

Carte Funciară nr. 118489

80.

TEREN

Strada Al. loan Cuza nr. 20

S Teren = 6 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2019

Carte Funciară nr. 129251

81.

-

TEREN

Strada Științei nr. 147 S Teren = 135 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

82.

TEREN

Strada Română nr. 136

S Teren - 215 mp

1991

191,960

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Act de dezlipire și partaj voluntar nr. 2033/23.11.2017 urmare HCL nr. 425/2017

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

83.

TEREN și CONSTRUCȚIE

Strada Ionel Fernic nr. 22A S1

S 1 Teren = 115 mp,

Strada Ionel Fernic nr. 22A S5

S 5 Teren= 59 mp

și construcție: S construită = 18 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015,

Hotărârea Consiliului Local nr.121/2017,

Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 585/ 2017,

Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2019

S1 Teren Carte Funciară nr.

121787

S5 Teren și construcție

Carte Funciară nr. 126577

84.

-

TEREN

Strada Română nr. 154

S Teren Teren = 150 mp în indîviziune din totalul de 544 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

85.

TEREN

Strada Ghecet nr. 7 S Teren = 130 mp

1991

59,58607

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 123191

86.

-

TEREN

Strada Ghecet nr. 9

S Teren = 136mp în indîviziune din totalul de 280 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

87.

TEREN

Strada Tudor Vladimirescu nr. 82 B S Teren = 477 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015,

Hotărârea Consiliului Local nr.

423/31.08.2017

88.

TEREN

Strada OțelariLor nr. 14 A, 14 B S Teren = 174 mp

1991

186,038

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Hotărârea Consiliului Local nr. 423/2017

Carte Funciară nr. 125594

89.

TEREN

Strada Nicolae Alexandrescu nr. 44

S Teren = 155 mp

1991

97,93316

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 122790

90.

-

TEREN

Strada Nicolae Alexandrescu nr. 44

S Teren = 95 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

91.

-

TEREN

Bdul Marea Unire nr. 107

S Teren = 2.247 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

321/2015

92.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 41

S Teren = 1.966 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

93.

TEREN

Strada Livezeni nr. 14

S Teren = 216 mp

1991

84,68109 (167 mp) 24,52520 (48 mp)

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciară nr. 123909 - 167 mp

Carte Funciară nr. 123908- 48 mp

94.

TEREN

Strada Drumul Viilor nr. 27 A S Teren = 2.679 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

Carte Funciara nr. 122434

95.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 238

S Teren = 24 mp în indiviziune aferent bloc E 7

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

96.

-

TEREN

Strada Siderurgiștilor nr. 38

S Teren = 142 mp în indiviziune aferent bloc M2C

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

97.

-

TEREN

Strada Traian Vuia nr. 29

S Teren = 263 mp în indiviziune aferent bloc J 8

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2015

98.

TEREN

Strada Cașin, Nr. 67

S Teren = 96 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 436/2015,

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

99.

TEREN

Strada Brăilei, Nr. 159 E S Teren = 210 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 436/2015,

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

100.

TEREN

Strada Nămoloasa, Nr. 1 S Teren = 242 mp

1991

141,20376

Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Carte Funciară nr. 122952

101.

TEREN

Strada Nămoloasa, Nr. 3

S Teren =375 mp

1991

223,18329

Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Carte Funciară nr. 122937

102.

TEREN

Strada Traian, Nr. 139

S Teren = 433 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii (ei)

Situația juridică actuală

103.

TEREN

Strada Păunului, Nr. 4

S Teren = 110 mp din care

65,09 mp - în indiviziune (condominiu), aferent Locuință C1

4,99 - în indiviziune (condominiu) aferent boxă C1

2,68 mp - în indiviziune , Teren aferent alee acces

36,81 mp - în exclusivitatea (T1 =12.41 mp, T2=24,20 mp)

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

104.

-

TEREN

Strada Doctor Răutu nr. 6

S Teren = 190 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

103/2016

105.

TEREN

Strada Brăilei, Nr. 165, aferent Bl. A3-A4 S Teren = 27 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr, 104/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

106.

TEREN

Strada Brăilei, Nr. 165, aferent BL. A3-A4 S Teren = 20 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

107.

TEREN

Strada Brăilei, aferent Bl. A3

S Teren = 23 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2019

108.

TEREN

Strada Mihail Kogălniceanu, Nr. 18

S Teren = 147 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

109.

TEREN

Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 8

S Teren = 224,8 mp

Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

110.

TEREN

Strada Nicolae Leonard, Nr. 21, BL R1 S Teren = 22,12,mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

111,

TEREN

Micro 19, Strada Strungarilor, Nr. 4 B S Teren = 663 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Carte Funciară nr. 101497

112.

TEREN

Strada Nicolae Leonard, Nr. 19, Bloc C15, Parter S Teren = 21,40 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

113.

TEREN

Strada Maior lancu Fotea, Nr. 1 S Teren = 24,50 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

114.

TEREN

Bulevardul George Coșbuc, Nr. 257A S Teren = 725 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

115.

TEREN

Strada Domnească, Nr. 119

S Teren = 417,25 mp

Din care :

S Teren = 9,91 mp alee în indiviziune

S Teren = 407,34 mp Teren în indiviziune

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Carte Funciară nr. 124209

116.

TEREN

Strada Calea Prutului, Nr. 11C

S totala = 6186 mp, din care:

  • 51 = 2173,55 mp

  • 52 = 4012,45 mp, Strada Calea Prutului nr. 11 B

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Carte Funciară nr. 127616

117.

TEREN

Strada Prunari, Nr. 10C S Teren = 463 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Carte Funciară nr. 124124

118.

TEREN

Strada Bourului, nr. 22A S Teren = 425 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

119.

TEREN

Strada Domnească, Nr. 84

S Teren =1759 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Carte Funciară nr. 104486

120.

TEREN

Strada Eremia Grigorescu, Nr. 2 S Teren =202 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Carte Funciară nr. 124124

121.

TEREN

Strada Stadionului, Nr. 1 S Teren =2303 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Carte Funciară n r. 111315

122.

TEREN

Strada Argeș, Nr. 14

S Teren =216 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Carte Funciară nr. 100742

123.

TEREN

Strada Avram lancu, Nr. 18

S Teren = 235 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

124.

TEREN

Strada Grădina Veche, Nr. 15

S Teren = 1692 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

125.

TEREN

Strada Banatului, nr. 13

S Teren = 271,25mp

Din care :

Cota indiviză de 3/16 proprietatea municipiului Galați

Cota indiviză de 13/16 proprietate privată

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

126.

TEREN

Strada Alexandru Cernat, Nr. 79

S Teren = 153 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

127.

TEREN

Strada Traian, Nr. 399

S Teren = 157 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

128.

TEREN

Strada George Coșbuc, Nr. 5

S Teren = 45 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Carte Funciară nr. 107493

129.

TEREN

Strada Basarabiei, Nr. 142, Bl. N3A, Parter S Teren = 45,95 mp cotă indiviză

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Hotărârea Consiliului Local nr,358/2019

Carte Funciară nr. 102449

130.

TEREN

Strada Libertății, Nr. 54

S Teren = 120 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Carte Funciară nr. 124122

131.

TEREN

Țiglina I, Strada Regiment 11 Șiret nr. 43 Bis S Teren = 242 mp,

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Ordinul Prefectului nr. 101/2008

Hotărârea Consiliului Local nr, 508/2019

Carte Funciară nr. 126801

132.

TEREN

Strada Aleea Română nr. 18 S Teren = 239 mp,

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Ordinul Prefectului nr. 140/2008

133.

TEREN

Strada Dr. Alexandru Carnabel nr. 105 S Teren = 217 mp,

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Ordinul Prefectului nr. 143/2008

134.

TEREN

Strada Brăilei nr. 140

S Teren = 238 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Ordinul Prefectului nr. 178/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

135.

TEREN

Strada Cloșca nr. 1- C (fost Strada Horia c/c Strada Cloșca nr.

44)

S Teren = 150 mp,

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Ordinul Prefectului nr. 182/2008

Carte Funciară nr. 105334

136.

TEREN

Intersecția DN 2B cu varianta ocolitoare spre municipiul Brăila și șoseaua spre cartier Bărboși

S Teren = 14615 mp

1991

Ordinul Prefectului nr 206/2008 Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Carte Funciară nr. 107814

137.

TEREN

Strada Prunari nr. 21 A S Teren = 187,50 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

121/2017

Carte Funciară nr. 105681

138.

TEREN

Strada I.L. Caragiale nr. 13

S Teren = 175,64 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Ordinul Prefectului nr.436/2008

139.

TEREN

Strada Bărboși, aferent bloc 03 - B6 S Teren = 157,54 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Ordinul Prefectului nr.nr.

206/2008462/2008

140.

TEREN

Strada Brăilei nr. 203, aferent bloc A5, tronson 4 S Teren = 108,73 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Ordinul Prefectului nr.468/2008

141.

TEREN

Țiglina II, Strada Constructorilor nr. 7 - Complex Comercial S Teren = 42,55 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Ordinul Prefectului nr.356/2009

142.

TEREN

Strada Brigadierilor nr. 4 S Teren = 262,26 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Ordinul Prefectului nr.357/2009

143.

TEREN si CONSTRUCȚII

Strada Turturelelor nr.31

S Teren = 189 mp, pe care sunt amplasate 4 construcții: C1, locuință în S Teren de 41 mp C2, anexă gospodărie de 3 mp C3, magazie în S Teren de 11 mp C4, WC în S Teren de 3 mp

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

Carte Funciară nr. 129149

144.

TEREN

Strada Jiului nr. 7 B S Teren = 130 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 358/2017

Hotărârea Consiliului Local nr.

475/2018

Carte Funciară nr. 127647

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

145.

TEREN

Strada Libertății nr. 108 A

S Teren = 291 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 358/2017

Hotărârea Consiliului Local nr.

475/2018

Carte Funciară nr. 127479

146.

TEREN

Bulevardul George Coșbuc nr. 1 S Teren = 365 mp

1991

321,277

Hotărârea Consiliului Local nr. 358/2017

Carte Funciară nr. 125488

147.

-

TEREN

Strada Nufărului nr. 34

S Teren = 322 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 358/2017

148.

-

TEREN

Strada Frunzei nr. 56

S Teren = 354 mp

1991

240,999

Hotărârea Consiliului Local nr. 358/2017

149.

TEREN

Strada Calea Prutului nr. 76-78

S Teren = 2.125 mp

1991

378,088

Hotărârea Consiliului Local nr.

358/2017

Carte Funciară nr. 125486

150.

TEREN

Aleea Trestiilor nr. 4 A S Teren = 4.870 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

358/2017

Carte Funciară nr. 129181

151.

TEREN

Strada Anghel Saligny nr.8A

Stern = 101 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

423/2017

Carte Funciară nr. 125989

152.

TEREN

Strada Arhipelag nr.5 S Teren = 2.375 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

423/2017

Carte Funciară nr. 125607

153.

TEREN

Micro 21, aferent bloc D14-D16

S Teren = 596 mp

Lot 2 , S = 192 mp

Lot 3 , S = 87 mp

Lot 4 , S = 55 mp

Lot 5 , S = 61 mp

Lot 6 , S = 118 mp

Lot 7 , S = 83 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 429/2017

Act Dezmembrare nr. 1885/2017

Carte Funciar nr.ă 125098

Carte Funciară nr. 125097

Carte Funciară nr. 125093

Carte Funciară nr. 125094

Carte Funciară nr. 125095

Carte Funciară nr. 125096

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosința

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

154.

TEREN ARABIL

Zona Drumul de Centură, între Coca Cola și Salbero S Teren = 3.260 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

511/2017

Carte Funciară nr. 125236

155.

TEREN

Strada Neajlov nr. 7 - B STeren = 1.015 mp

1991

602,404

Hotărârea Consiliului Local nr.

489/2017

Carte Funciară nr. 125679

156.

TEREN

Strada Mioriței nr. 45

S Teren = 207 mp

1991

188,148

Hotărârea Consiliului Local nr. 489/2017

Carte Funciară nr. 125735

157.

_

-

TEREN

Strada Lebedei nr.2A-S1

S Teren = 45 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 489/2017

158.

TEREN

Strada Vulcan nr. 2 S Teren = 276 mp

1991

747,260

Hotărârea Consiliului Local nr.

489/2017

Carte Funciară nr. 125735

159.

-

TEREN

Strada. Mioriței nr. 28

S Teren = 52 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

489/2017

160.

TEREN

Micro 17, Aleea Gorunului nr.6E S Teren = 211 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 489/2017

Hotărârea Consiliului Local nr.

620/2018

Carte Funciară nr. 128221

161.

TEREN

Strada Armata Poporului nr.6A S Teren = 330 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 489/2017

Carte Funciară 104392

162.

TEREN

Strada Tunelului nr. 1

S Teren = 393 mp

1991

732,608

Hotărârea Consiliului Local nr.

585/2017

Carte Funciară nr. 126487

163.

TEREN

Strada Bărboși nr. 13 A S Teren = 126 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 585/2017

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

164.

TEREN

Strada Garofiței nr. 8

S Teren = 6.300 mp

Lot 1, S Teren = 2.339 mp

Lot 2, S Teren = 2.197 mp

Lot 3, S Teren = 1.764 mp

165.

TEREN

Bulevardul Galați nr. 4A S Teren = 1682 mp

166.

-

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret nr. 20 - E S Teren = 1533 mp în indiviziune

167.

TEREN

Strada Drumul Viilor nr. 99

S Teren = 61.681 mp

168.

TEREN

Tarla 253/1 LotÂ/1/2

5 Teren = 1.063 mp

169.

TEREN

Tarla 253/1, Lot2/1/1/2 S Teren = 11.716 mp

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

1991

Ordinu( Prefecțiilui nr. 205/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 630/2017

Act de dezlipire 2293/2018 Carte Funciară nr. 127356 Carte Funciară nr. 127357 Carte Funciară nr. 127358

1991

1.089,394

Hotărârea Consiliului Local nr. 631/2017

Carte Funciară nr. 126287

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

631/2017

Carte Funciară nr. 113975

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2015

Hotărârea Consiliului Local nr. 689/2017

Carte Funciară nr. 108557

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 615/2017

Hotărârea Consiliului Local nr.

700/2017

Hotărârea Consiliului Local nr.

701/2017

Constituire drept de superficie în favoarea Consiliului Județului Galați

Carte Funciară nr. 125853

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 615/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 700/2017

Hotărârea Consiliului Local nr.

701/2017

Constituire drept de superficie în favoarea Consiliului Județului Galați

Carte Funciară nr. 125850

16

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii Lei)

Situația juridică actuală

170.

TEREN

Tarla 253/1, Lot 2/2/1 S Teren = 4.065 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 615/2017

Hotărârea Consiliului Local nr.

700/2017

Hotărârea Consiliului Local nr, 701/2017

Constituire drept de superficie în favoarea Consiliului Județului Galați

Carte Funciară nr. 125856

171.

TEREN

Tarla 253/1, Lot 2/2/2 S Teren = 3.426 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2018

Carte Funciară nr. 125855

172.

-

TEREN

Bulevardul George Coșbuc nr. 257 B S Teren = 2.002 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.702/2017

Carte Funciară nr. 109174

173.

TEREN

Strada Saturn nr. 13 Â

S Teren = 219 mp

1991

246,596

Hotărârea Consiliului Local nr. 702/2017

Carte Funciară nr. 126366

174.

TEREN

Strada Lemnari nr. 2 B S Teren = 12.889 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr, 30/2018

Carte Funciară nr. 108726

175.

-

TEREN

Strada Spaniolă nr. 12

S Teren indiviziune = 12,70 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr, 30/2018

176.

TEREN

Strada Daciei nr. 11 - A S Teren - 52 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2018

177.

TEREN

Strada Domnească nr. 94

S Teren = 6 mp

1991

3,322

Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2018

Carte Funciară nr. 126290

178.

TEREN

Strada Clăbucet nr. 2

S Teren = 59 mp

1991

32,627

Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2018

Carte Funciară nr.126293

179.

-

TEREN

Strada Frunzei nr. 72

S Teren = 338 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2018

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al darii în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

180.

TEREN

Strada Nicolae ALexandrescu nr. 62

S totală Teren = 390,28 mp, din care:

  • 52 = 218,04 mp;

  • 53 = 16,96 mp;

  • 54 = 155,28 mp.

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018

Carte Funciară nr. 128083 - 218 mp

Carte Funciară nr. 128054 - 17 mp

Carte Funciară nr. 128053 - 155 mp

181.

TEREN

Strada Movilei nr. 97 A

S Teren = 180 mp

1991

166,536

Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018

Carte Funciară nr. 126401

182.

TEREN

Strada Brăilei nr. 187 B

S Teren indiviziune = 20 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018

Carte Funciară nr. 105178

Cota 20/220 mp

183.

TEREN

Strada Apollon nr. 4 S Teren = 131 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018

Carte Funciară nr. 126518

184.

TEREN

Strada Colectiviștilor nr. 19 C

S Teren = 229 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2018

Carte Funciară nr. 126479

185.

TEREN

Strada Brăilei nr. 175 A

S Teren = 1.099 mp

1991

946,856

Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2018

Carte Funciară nr. 106571

186.

TEREN

Strada Nicolae Labiș nr. 16 A S Teren = 1.122 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2018

Carte Funciară nr. 126455

187.

TEREN

Strada Siderurgiștilor nr. 45 K

S Teren = 3.808 mp

1991

2.206,062

Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 178/2018

Carte Funciară nr. 126399

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

188.

TEREN și CONSTRUCȚIE

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 45 E

S Teren Teren = 2.993 mp

Construcția C1 are regim de înălțime parter și etaj parțial Hala de reparații autobuze și ateliere, anul construirii 1973 S Teren construită C1 = 1.925 mp

S Teren construită desfășurată C1 = 2.376 mp

S Teren construită hală = 1.445 mp

S Teren construită parter ateliere = 480 mp

S Teren construită etaj ateliere = 451 mp

S Teren desfășurată ateliere = 931 mp

1991

1.648,016

Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2018

Hotărârea Consiliului Local nr.

178/2018

Hotărârea Consiliului Local nr.

522/2018

Carte Funciară nr. 126403

189.

TEREN

Strada Brăilei nr. 35, S Teren = 2.207 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

262/2018

Carte Funciară nr. 102870

190.

TEREN

Strada Crizantemelor nr. 31, S Teren indiviziune = 432 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

262/2018

Carte Funciară nr. 103699

191.

TEREN

Strada Camil Ressu nr. 10 S1

S Teren = 200 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 130/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2018

192.

TEREN

Strada Aurel Vlaicu nr. 8

S Teren = 31,99 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 130/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2018

Carte Funciară nr. 128264

193.

TEREN

Strada Traian Vuia nr. 23 S9, S Teren = 10 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

297/2018

Carte Funciară nr. 127638

194.

TEREN

Strada Saturn nr. 3-H, S Teren = 214 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

297/2018

Carte Funciară nr. 128287

195.

TEREN

Strada N. Leonard nr. 19, parterul blocului C15, tronson 2+3, scara 2, spațiul 1

S Teren indiviză = 27,90 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

297/2018

Carte Funciară nr. 100179

196.

TEREN

Strada Nae Leonard nr. 19, parterul blocului C15 S Teren indiviză = 49,40 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2018

Hotărârea Consiliului Local nr.

620/2018

Carte Funciară nr. 100179

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

197.

TEREN

Strada Brăilei nr. 252, parterul blocului G3, scara 1, lot 1 S Teren indiviză = 8,55 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2018

Carte Funciară nr. 100955

198.

TEREN

Strada Nicolae Caranfil (Doctor Petru Groza) nr. 8-D, S Teren = 128 mp

1991

79,937

Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2018

HCL nr 230/30.05.2019 alipire

cu str Dr Petru Groza nr. 8 B

S totală= 383 mp

Carte Funciară nr. 128425

199.

-

TEREN

Strada Maior lancu Fotea nr. 3, BL. L, scara 1 S Teren cotă indiviză = 123,89 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 339/2018

200.

-

TEREN

Strada Cezar Bolliac nr. 16

S Teren = 66 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 339/2018

201.

TEREN

Strada Movilei nr. 78, S Teren = 220 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

339/2018

Carte Funciară 128038

202.

TEREN

Zona Piața Centrală

Strada Smîrdan nr. 41

S Teren = 87 mp

1991

2.837,546

Hotărârea Consiliului Local nr. 339/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 475/2018

Carte Funciară nr. 127494

203.

TEREN

Zona Port, Strada Săliște nr. 2 A, S Teren = 21 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

339/2018

Carte Funciară nr. 127296

204.

TEREN

Micro 14, Strada Siderurgiștilor nr. 45, bl. M3B, scara 1 și scara 2

S Teren = 910 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 339/2018

Carte Funciară nr. 126403

205.

TEREN

Strada Gării nr. 4 B S Teren = 104 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2018

Carte Funciară nr. 127458

206.

TEREN

Strada Portului nr. 39, bl. Brateș 1, parter S Teren indiviză = 47,23 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

394/2018

Carte Funciară nr. 127458

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

207.

TEREN

Strada Dr. Carnabel nr. 12

Lot 1, S Teren =81,98 mp

Lot 2, S Teren = 17,92 mp Lot 3, S Teren =116,58 mp

S indiviză alee de acces = 9 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2018

Lot1=82 mp(din 117 mp) Carte Funciară nr. 127892

Lot2=35 mp(din 117 mp) Carte Funciară nr. 127893

Lot 1=9 mp(din 18 mp) Carte Funciară nr. 127883

Lot2=9mp (din 18 mp) Carte Funciară nr. 127894 82 mp - Carte Funciară nr. 127609

208.

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 36 A S1, S Teren = 140 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

394/2018

Carte Funciară nr. 115763

209.

-

TEREN

Strada Nae Leonard nr. 19, parterul blocului C15, S Teren indiviză = 45,50 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

394/2018

Carte Funciară nr. 100784

210.

-

TEREN

Aleea Română nr. 20

S Teren = 30 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

394/2018

Carte Funciară nr. 128352

211.

TEREN

Strada Ghecet nr. 10

S Teren = 91 mp

1991

634,855

Hotărârea Consiliului Local nr.

475/2018

Carte Funciară nr. 127822

212.

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret nr. 2 B, S Teren = 157 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

475/2018

Carte Funciară nr. 127610

213.

TEREN

Strada Cristofor Columb nr. 34

S Teren = 1.105 mp

1991

' .451,939

Hotărârea Consiliului Local nr. 475/2018

Carte Funciară nr. 120200

Lot 1 Str C Columb nr. 34 B

S=269 mp

Carte Funciară nr.128807

Lot 2 Str C Columb nr. 34 B

S=545 mp

Carte Funciară nr. 128808

Lot 3 Str C Columb nr. 34 B

S=291 mp

Carte Funciară nr. 128809

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

214.

TEREN

Strada Aleea Nordului nr.8 A

S Teren = 300 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

475/2018

Carte Funciară nr. 127545

215.

TEREN

Micro 21, Strada Stadionului nr. 31 - A S Teren = 927 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 475/2018

Carte Funciară nr. 128283

216.

-

TEREN

Bdul Marea Unire nr. 1 5=9.975 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 475/2018

Carte Funciară nr. 121215

217.

TEREN

Strada Vasile Lupu nr. 7 S Teren = 340 mp

1991

148,675

Hotărârea Consiliului Local nr.

475/2018

Carte Funciară nr. 127775

218.

TEREN

Strada Calea Prutului nr 154 lot 2

S Teren = 268 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 491/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 511/2018

Carte Funciară nr. 126908 Convenție de servitute în favoarea Șantierului Naval Damen Galați

219.

TEREN

Strada Calea Prutului nr.154 lot 1

S Teren = 1.550 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

491/2017 public

Hotărârea Consiliului Local nr.358/2019

220.

TEREN

Strada Brăilei nr. 157 A

S Teren = 182 mp

1991

163,46975

Hotărârea Consiliului Local nr. 491/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 511/2018

Carte Funciară nr, 128489

Act dezlipire 767/26.09.2019 Lot 1 S=124mp CF 128489 Lot 2 S=58 mp, CF 128490

221.

TEREN

Strada Brăilei adiacent bl. A1 - A2 S Teren = 100 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

522/2018

Carte Funciară nr. 127481

222.

TEREN

Strada Dr. Alexandru Carnabel nr. 19

S Teren = 270 mp

1991

1.457,883

Hotărârea Consiliului Local nr.

522/2018

Carte Funciară nr, 127773

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

223.

-

TEREN

Strada Nicolae Deleanu nr. 1 B S Teren = 224 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 522/2018

224.

-

TEREN

Strada Nicolae Deleanu nr. 1 C S Teren = 159 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 522/2018

225.

TEREN

Strada Tecuci nr.189 Â

S Teren = 232 mp

1991

570,549

Hotărârea Consiliului Local nr.

522/2018

Carte Funciară nr. 118680

226.

TEREN

Strada Cetățuii nr.8 Teren = 707 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 522/2018

Carte Funciară nr. 127649

227.

TEREN si CONSTRUCȚIE

Strada Traian nr. 55

S Teren Teren în S Teren indiviză de 135,14 mp, reprezentând cota indiviză de 18,67% din Terenul aferent locuinței C1 (condominiu), din totalul de 724 mp.

Construcția-apartamentul în S Teren utilă de 94,82 mp, reprezentând cota indiviză de 18,67 mp din S Teren utilă totală de 508,28 mp; anul construirii 1885.

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 583/2018

Carte Funciară nr. 108450

228.

-

TEREN

Strada Traian nr. 55

S Teren = 542,29 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 129002

229.

TEREN

Strada Cezar Boliac nr.1A S Teren = 111 mp

1991

634,855

Hotărârea Consiliului Local nr. 583/2018

Carte Funciară nr. 127956

230.

TEREN

Micro 17, Zona Complex Comercial, strada Aleea Gorunului nr.

6 - F

S Teren = 86 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 583/2018

Carte Funciară nr. 128228

231.

TEREN

Strada Călărași nr. 12

S Teren = 23 mp

S Teren = 174 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 583/2018

Carte Funciară nr. 127967

232.

TEREN

Strada Spaniolă nr. 2 S Teren = 346 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 620/2018

Carte Funciară nr. 128146

233.

TEREN

Micro 14, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2 - S2 S Teren = 72 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 620/2018

Carte Funciară nr. 127953

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

234.

*

TEREN

Strada Drumul de Centură nr. 1K S Teren = 586 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 620/2018

Carte Funciară nr. 128286

235.

TEREN

Strada Ghecet nr. 22

S Teren = 229,19 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr, 620/2018

Carte Funciară nr. 128858

236.

TEREN

Bulevardul Milcov nr. 36 A

S Teren = 124 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

620/2018

Carte Funciară nr. 128251

237.

TEREN

Strada Macazului nr.8

S Teren =6.592 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.29/2018

Hotărârea Consiliului Local nr.

696/2018

Carte Funciară nr. 126311

238.

TEREN

Strada Macazului nr.1O

S Teren = 6.162 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.29/2018

Hotărârea Consiliului Local nr.

696/2018

Carte Funciară nr. 126309

239.

TEREN

Bulevardul George Coșbuc nr. 159

S Teren = 104 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

691/2018

Carte Funciară nr. 128956

240.

TEREN si CONSTRUCȚIE

Strada Ing. Anghel Saligny nr. 50

S Teren = 412,33 mp

S construită C1 = 45,27 mp, anul dării în folosință 1907

S construită C2 = 22,32 mp, anul dării în folosință 1907

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

691/2018

241.

TEREN

Strada Tecuci nr. 3, bloc V3, scara 3 S Teren în cotă indiviză = 103 mp S Teren în cotă indiviză = 83,50 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

691/2018

Carte Funciară nr. 100505

242.

-

TEREN

Strada Ion Luca Caragiale nr. 12 A S Teren = 29 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 691/2018

243.

TEREN

Strada Frunzei nr. 3 A S Teren = 173 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

691/2018

Carte Funciară nr. 128128

244.

TEREN

Strada Constantin Brâncoveanu nr. 3 A S Teren = 222 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 691/2018

Carte Funciară nr. 128052

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

245.

TEREN

Extravilan, Tarla 186, Parcela 663

S Teren = 5.478 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2019

246.

-

TEREN

Zona Micro 20, strada Furnaliștilor nr. 12C S Teren = 91 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2019

Carte Funciară nr.128346

247.

-

TEREN

Bulevardul Marea Unire nr. 3E

S Teren = 80 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2019

Carte Funciară nr. 128463

248.

-

TEREN

Zona Micro 20, Strada Furnaliștilor Nr. 8 B S Teren = 504 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2019

Carte Funciară 126260

249.

TEREN

Strada Șoimului Nr.2 A

S Teren = 109 mp

S Teren = 142 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2019

Carte Funciară nr.128612 -

S=142 mp

Carte Funciară nr. 128605 -S=109 mp

250.

TEREN

Strada Ing.Anghel Saligny Nr.46 A S Teren = 490 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2019

Carte Funciară nr.128675

251.

TEREN

Zona Piața Centrală, Strada Traian Nr.58 S Teren = 46 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

64/2019

Carte Funciară nr. 123832

252.

TEREN

Zona Piața Centrală

Strada Traian Nr.136, Bloc A3, Parter

S Teren în indiviziune = 22,43 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2019

Carte Funciară nr. 100631

253.

TEREN

Zona Micro 13 B, Strada Tecuci Nr.247 C S Teren = 441 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2019

254.

• TEREN

Strada Morilor Nr.1

S Teren în indiviziune

S Teren exclusive = 199 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2019

255.

TEREN

Aleea Crivățului nr.1 S Teren = 45,68 mp

S Teren = 11 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

64/2019

Carte Funciară nr. 128857

Carte Funciară nr. 128854

256.

TEREN

Strada Crinului nr. 10

S Teren Teren = 73 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

94/2019

Carte Funciară nr. 114064

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

257.

TEREN

Strada Crinului Nr. 19

S Teren = 4.296 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2019

258.

-

TEREN

Strada Oltului, Nr. 13 D

S Teren = 105 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2019

259.

TEREN

Strada Iasomiei Nr. 8

S Teren = 282 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

94/2019

Carte Funciară nr. 129601

260.

TEREN

Strada Nicolae Caranfil (Dr. Petru Groza) Nr. 10

S Teren = 280 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2019

Hotărârea Consiliului Local nr.

242/2019

Carte Funciară nr. 128851

261.

TEREN

Strada Nicolae Caranfil (Dr. Petru Groza) Nr. 3 D S Teren - 154 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2019

Hotărârea Consiliului Local nr.

242/2019

Carte Funciară nr. 128825

262.

TEREN

Strada Tecuci Nr. 159

S Teren = 560 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2019

Carte Funciară nr. 128422

263.

TEREN

Zona Micro 19, Strada Oțelarilor Nr.34A S Teren = 124 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2019

Carte Funciară nr. 101257

264.

TEREN

Zona Dig Bărboși, Strada Nicolae Labis Nr. 14 A

S Teren = 180 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2019

Carte Funciară nr. 128557

265.

TEREN

Zona Siderurgiștilor, bdul Siderurgiștilor nr. 36- E3

Aferent bloc SD2B

S Teren = 18,05 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2019

Carte Funciară nr. 128651

266.

TEREN

Zona Mazepa I Strada Brăilei Nr.68 - S 14

Aferent Bloc BR3

S Teren = 38 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2019

Carte Funciară nr. 127719

267.

TEREN

Zona Centrala StradaTraian Nr.6 - E 22

Aferent Bloc W1

S Teren = 18,33 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

268.

TEREN

Zona Micro 19, Strada Stadionului Nr.2bis S1

Aferent Bloc M3

S Teren indiviză = 10,45 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2019

Carte Funciară nr, 100693

269.

TEREN

Zona Micro 20, Strada Otelarilor Nr.31 - S2 S Teren = 58 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2019

270.

-

TEREN

Zona Micro 20, Strada Otelarilor Nr.31 - S2

S Teren = 11 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2019

271.

TEREN

Zona Piața Centrala, Strada Movilei Nr.1O - E1

Aferent Bloc C1

S Teren = 13,17 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2019

Carte Funciară nr. 128656

272.

TEREN

Zona Micro 13, Strada Feroviarilor Nr.15 - E 25

Aferent Bloc C18

S Teren = 2 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2019

Carte Funciară nr. 128812

273.

TEREN

Zona Centrală, Strada Vasile Alecsandri Nr.16

S Teren = 233 mp

S Teren indiviza = 546,76 mp

1991

945,27393

Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2019

Carte Funciară nr. 105082

Carte Funciară nr. 104950

274.

TEREN

Zona Micro 21, Strada Oțelarilor Nr. 17,19 BlocD11A

S Teren exclusiv = 19,6 mp

S Teren indiviza = 14,35 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

157/2019

Carte Funciară nr. 101360

275.

TEREN

Zona Port, Strada Săliște Nr.2 B S Teren = 28 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

157/2019

Carte Funciară nr. 128732

276.

TEREN

Strada Anghel Saligny nr. 145 E 40

S Teren = 71 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.240/2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2019

Carte Funciară nr. 112945

277.

TEREN

Strada Siderurgiștilor nr. 38 E 22 A S Teren = 20 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.266/2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2019

Carte Funciară nr. 112927

278.

TEREN

Strada N Bălescu nr. 17 B S Teren = 68 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

244/2019

Carte Funciară nr.115173

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

279.

TEREN

Cartier Țiglina I

Strada Brăilei nr. 159 H, blA5, parter

S Teren = 14 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.423/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2019

Carte Funciară nr. nr. 110611

280.

TEREN

Micro 20

Strada Brăilei nr. 205 S 8

S Teren = 193 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.1297/2011

Hotărârea Consiliului Local nr.

244/2019

Carte Funciară nr. 111210

281.

TEREN

Strada Siderurgiștilor nr. 30, bl SD 4 , sc. 1 S Teren = 41,14 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.468/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2019

Carte Funciară nr. 1204741

282.

TEREN

Strada 1 Decembrie 1918, zona bl S6B, parter S Teren = 65 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.228/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2019

Carte Funciară nr. 100725

283.

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret aferent bloc G2 S Teren = 75 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2019

Carte Funciară nr. 118353

284.

TEREN

Strada Siderurgiștilor nr. 38 E 21

S Teren = 22 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.1321/2011

Hotărârea Consiliului Local nr.

244/2019

Carte Funciară nr. 111409

285.

TEREN

Cartier Siderurgiștilor

Strada Siderurgiștilor nr. 41 E 1

S Teren = 35 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

244/2019

Carte Funciară nr. 127332

286.

TEREN

Micro 20

Strada Oțelarilor nr. 31 S 4

S Teren = 105 mp

1991

Ordinul Prefectului

nr.1166/2011

Hotărârea Consiliului Local nr.

244/2019

Carte Funciară nr. 110734

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

287.

TEREN

Strada Unirii nr. 100

S Teren în indiviziune = 9,62 mp,

S Teren în indiviziune = 4,73 mp

S Teren în exclusivitate = 208 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019 Carte Funciară nr. 127227 Carte Funciară nr. 127226

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019 (S Teren în exclusivitate = 208 mp)

288.

TEREN

Strada Cetățianu loan nr. 1 - C S Teren = 86 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 128880

289.

TEREN

Strada Portului nr. 32

S Teren = 946 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr.117030

290.

TEREN

Strada Calea Prutului nr. 65 - G S Teren = 1.942 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 128836

291.

TEREN

Strada Siderurgiștilor nr. 5

S Teren = 1.736 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 100475

292.

TEREN

Strada Siderurgiștilor nr. 7

S Teren = 4.295 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 1003142

293.

TEREN

Strada Siderurgiștilor nr. 9

S Teren totală = 2.380 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Hotărârea Consiliului Local nr.

400/2019

Carte Funciară nr. 100755

294.

-

TEREN

Strada Gheorghe Asachi nr. 17

S Teren = 517 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

295.

TEREN

Strada Gheorghe Asachi nr. 17 - A S Teren = 317 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

296.

-

TEREN

Strada Gheorghe Asachi nr. 17 - B S Teren = 304 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

297.

TEREN

Strada Victor Vîlcovicî nr. 3 - A S Teren = 5.255 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

298.

TEREN

Strada Morilor nr. 5

S Teren Teren = 255 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 129095

299.

TEREN

Strada Calugăreni nr. 21 - E 1 S Teren = 12 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 128783

300.

TEREN

Strada Romulus nr. 3 - E 24

S Teren = 7 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 129020

301.

TEREN

Strada Victor Vîlcovici nr. 4 B - S 1 S Teren = 68 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 128916

302.

-

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 36 - E 2

S Teren = 19 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

303.

-

TEREN

Strada Energiei nr. 9 - E 21

S Teren = 13,36 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr,242/2019

304.

TEREN

Strada Ing. Aurel Rozei Rosenberg nr. 2 - A S Teren = 502 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 128842

305.

TEREN

Strada Ing. Anghel Saligny nr. 50 - A S Teren = 150 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 128835

306.

TEREN

Strada Ing. Anghel Saligny nr. 130 E 3 A

S Teren = 3 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 128775

307.

TEREN

Strada Ing, Anghel Saligny nr. 130 - E 3 5 Teren = 22 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 128773

308.

TEREN

Strada Oltenița nr. 2

S Teren S1 =63 mp

S Teren S2=88 mp

S Teren S3= 15 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.242/2019

Carte Funciară nr. 129065

Carte Funciară nr. 129083

Carte Funciară nr. 129080

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

309.

TEREN

Cartier Aurel Vlaicu, Strada Tecuci nr.189 S 2 B

S Teren -10,00 mp

1991

Ordinul Prefectului

nr.1011/2011

Hotărârea Consiliului Local nr.280/2019

Carte Funciară nr. 110194

310.

TEREN

Cartier Aurel Vlaicu, Strada Tecuci nr.189 S 3

S Teren = 16,00 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.1012/2011

Hotărârea Consiliului Local nr.280/2019

Carte Funciară nr.110202

311.

TEREN

Cartier Aurel Vlaicu, Strada Tecuci nr.189 S 2 A S Teren = 13,00 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.1013/2011

Hotărârea Consiliului Local

nr.280/2019

Carte Funciară nr. 110202

312.

TEREN

b-dul Siderurgiștilor nr. 9 S 10

S Teren =42,00 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.1180/2011

Hotărârea Consiliului Local

nr.280/2019

Carte Funciară nr.111096

313.

TEREN

Strada Brăilei nr.4 E 6 S Teren = 10,00 mp

1991

Ordinul Prefectului nr,402/2012 Hotărârea Consiliului Local nr.280/2019

Carte Funciară nr.113355

314.

TEREN

Strada Siderurgiștilor nr.23 E 138

S Teren =11,00 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.726/2011 Hotărârea Consiliului Local nr.280/2019

Carte Funciară nr. 111030

315.

TEREN

Strada Brăilei nr. 25E5 S Teren = 19,00 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.1176/2011

Hotărârea Consiliului Local nr.280/2019

Carte Funciară n r. 111114

316.

TEREN

Strada Ing. Aurel Rozei Rosenberg nr. 4 S Teren = 351 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr.128829

317.

TEREN

Strada Calea Prutului nr. 220 - A S Teren = 500 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr. 128832

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

318.

TEREN

Strada Calea Prutului nr. 220 - B S Teren = 40 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr. 128839

319.

TEREN

Strada Farului nr. 22

S Teren = 166 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr. 128840

320.

TEREN

Strada Aleea CFR II nr. 10

S Teren = 199 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr. 128892

321.

TEREN

Strada Brașov nr. 55

S Teren = 390 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr. 128843

322.

TEREN

Cartier Țiglina II

Strada Constructorilor (Lângă Complexul comercial)

S Teren = 116 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

323.

TEREN

Bulevard Galați nr. 7 - E37 S Teren = 9 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr. 128816

324.

TEREN

Strada Domnească nr. 122 - B S Teren = 127 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr. 129097

325.

TEREN

Strada Călugăreai nr. 23 - E 1 S Teren = 2 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr. 1290748

326.

TEREN

Bulevardul George Coșbuc nr. 294 S Teren = 260 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr. 117618

327.

-

TEREN

Strada Constructorilor, Complex Comercial nr. 2, Dorna S Teren = 74 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

328.

TEREN

Strada Etna nr. 72 A S Teren = 462 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr. 128826

329.

TEREN

Strada Brăilei nr. 140 K S Teren = 96 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.282/2019

Carte Funciară nr. 114384

330.

TEREN

Strada Lacului nr. 14 A

S Teren = 190 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

331.

-

TEREN

Strada Ghecet nr. 2

S Teren = 143 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 107050

332.

-

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 14 S 2 S Teren = 206 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr.129129

333.

TEREN

Strada Brăilei nr. 29 A

S Teren = 832 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

334.

-

TEREN

Strada Saturn, Complex Comercial Țiglina 1, lot 11

S Teren = 45 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

335.

-

TEREN

Strada Tăuni nr. 7 S Teren = 162 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

336.

TEREN

Bdul George Coșbuc nr. 32-34

S Teren = 1801 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

337.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 165 - S 8

S Teren = 13,41 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

338.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 165 - S 6

S Teren = 32,47 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

339.

TEREN

Strada Brăilei nr. 165 - S 7

S Teren = 22,47 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

340.

TEREN

Strada Avram lancu nr. 12

S Teren în indiviziune = 80 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr.116047

341.

TEREN

Strada Serii nr. 5

S Teren = 424 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 129099

342.

-

TEREN

Cartier Țiglina 1, strada Brăilei, aferent bl. A5-A6 S Teren în indiviziune = 23 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

343.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 202 Bis

S Teren = 137 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

344.

TEREN

Strada V.A.Urechia nr. 38

S Teren = 1.390 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 129104

345.

TEREN

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 30 A S Teren = 851 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 129180

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

346.

TEREN

Bulevardul George Coșbuc nr. 294 A S Teren = 244 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 129073

347.

■*

TEREN

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 16 E 63

S Teren = 66,10 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 129100

348.

TEREN

Strada Basarabiei nr. 55, bl A16, sc. 3, parter, spațiul nr. 4

S Teren în indiviziune = 55 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 100756

349.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 171 A

S Teren = 261 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

350.

Apartament nr. 5 și Teren aferent

Strada Eroilor nr. 10

S Teren utilă apartament nr. 5 = 22,87 mp

Surafață Teren aferent = 25,95 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

351.

Apartament nr. 6 și Teren aferent

Strada Eroilor nr. 10

S Teren utilă apartament nr. 6 = 32,51 mp

Surafață Teren aferent = 36,89 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

352.

Apartament nr. 9 și Teren aferent

Strada Eroilor nr. 10

S Teren utila apartament nr. 9 = 27,70 mp Surafață Teren aferent = 31,43 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

353.

Apartament nr. 8 și Teren aferent

Strada Eroilor nr. 10

S Teren utilă apartament nr. 8 = 35,92 mp

Surafață Teren aferent = 40,76 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

354.

TEREN

Strada Oltului nr. 30A G1

S Teren = 44,95 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 129654

355.

TEREN

Strada Nae Leonard nr. 27 - E1

S Teren = 52 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 129035

356.

TEREN

Strada Muzicii nr 8 S Teren = 525 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Hotărârea Consiliului Local nr.

430/2019

Carte Funciară nr. 129250

357.

-

TEREN

Strada Daciei nr. 17

S Teren = 242 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al darii în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

358.

-

TEREN

Strada Constructorilor nr. 35 - S 4 S Teren = 65 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

359.

-

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret nr. 2 M S Teren = 91 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 129098

360.

TEREN

Strada Fagului nr. 5 S 3 S Teren = 105 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 129101

361.

TEREN

Strada Oltului nr. 2 B S Teren = 804 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.357/2019

Carte Funciară nr. 129064

362.

TEREN

B-dul Oțelarilor nr.17 S15

S Teren = 59 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.407/2012 Hotărârea Consiliului Local nr.358/2019

Carte Funciară nr. 109398

363.

TEREN

B-dul Dunărea nr.5 S1

S Teren = 69 mp

1991

Ordinul Prefectului

nr.1020/2011

Hotărârea Consiliului Local nr.358/2019

364.

TEREN

Strada Brăilei nr. 185 Â S Teren = 63 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.396/2014 public Hotărârea Consiliului Local nr.401/2019

Carte Funciară nr. 128853

365.

TEREN

Strada Gerului nr. 13

S Teren = 30 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.1154/2011

Hotărârea Consiliului Local nr.401/2019

366.

TEREN

Strada Stadionului nr. 2 Bis S1

S Teren = 17 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.397/2012 Hotărârea Consiliului Local nr.401/2019

367.

TEREN

Strada Furnaliștilor nr. 12 S 2 S Teren = 144,58 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 129301

368.

TEREN

Strada Cetățianu loan nr. TJ

S Teren = 47.961 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 129273

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

369.

TEREN

Strada Cașin nr. 73

S Teren = 298 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 129147

370.

TEREN

Țiglina 2, aferent stație BUS S Teren = 208,39 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

371.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 159 J S Teren = 22 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 129150

372.

TEREN

Strada Brăilei nr. 159 K S Teren = 16 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 129145

373.

-

TEREN

Strada Morilor nr. 207

S Teren = 106 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

374.

TEREN

Strada Brăilei nr.252 - S1 S Teren = 35,27 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 129311

375.

TEREN

Strada Zidarilor nr. 3 Bis S 2 S Teren = 307 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 111222

376.

TEREN

Strada Traian Vuia nr. 29, Bloc J 8, scara 3, parter S Teren indiviză = 33,59 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 101799

377.

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 26 A - S 2 S Teren = 50,40 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 129097

378.

TEREN

Strada Neajlov nr. 7 D S Teren = 62 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr.129241

379.

TEREN

Strada Brăilei nr. 136 -E31

S Teren = 20 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 129154

380.

TEREN

Strada Drumul de Centură nr. 87

S Teren = 648 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 129157

381.

TEREN

Strada Nicolae Deleanu nr. 1D

S Teren = 167 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Carte Funciară nr. 129155

382.

-

TEREN

Strada Combinatului nr. 8 - S1 S Teren = 80,71 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.400/2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

383.

TEREN

Strada Nicolae Alexandrescu nr. 108 A S Teren = 53 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129355

384.

TEREN

Strada Cluj nr. 15 E 20

S Teren = 2 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129354

385.

-

TEREN

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 36 E 42

S Teren = 21 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129313

386.

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 33 E 1 S Teren = 31 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129316

387.

-

TEREN

Strada Costache Conachi nr. 1 S 1 S Teren = 30 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129315

388.

TEREN

Strada Călugăreni nr. 24 E 39

S Teren = 3 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129169

389.

TEREN

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 35 S 14 S Teren = 43 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129537

390.

TEREN

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 35 S 15 S Teren = 60 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129536

391.

TEREN

Strada Tineretului I nr. 13 A S Teren = 61 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129351

392.

TEREN

Strada Română nr. 33

S Teren = 229 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129320

393.

-

TEREN

Strada Tecuci nr. 189, bloc N 4 S Teren indiviză = 57,18 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 100369

394.

TEREN

Aleea Mavramol nr. 2 D S Teren = 80 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129378

395.

TEREN

Strada I. Lahovary nr. 5

S Teren = 129 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

396.

TEREN

Strada Ing. Anghel Saligny nr. 124 E 22

S Teren = 5 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129318

397.

TEREN

Strada Sindicatelor nr. 16

S Teren = 273,04 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

398.

TEREN

Strada Mihail Kogălniceanu nr. 23

S Teren = 250 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129352

399.

TEREN

Micro 21, Zona bloc PR3A S Teren = 376 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

400.

TEREN

Strada Smîrdan nr. 10 B S Teren = 104 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

Carte Funciară nr. 129338

401.

-

TEREN

Fundătura Școlii nr. 10

S Teren = 258 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

402.

-

TEREN

Micro 39 B între bl. B1 - U5 S Teren = 1.499 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.430/2019

403.

TEREN

Micro 39B, Strada Traian Vuia nr. 21

S Teren = 38 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.261/2018 public

Hotărârea Consiliului Local nr.481/2019

Carte Funciară nr. 126544

404.

TEREN

Strada Traian nr.110

S Teren - 77 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.405/2012

Hotărârea Consiliului Local nr.481/2019

Carte Funciară nr.113588

405.

TEREN

Strada Bărboși nr.4 (Parohia Sf.llie)

S Teren = 3.595 mp

1991

Ordinul Prefectului

nr.1056/2011

Hotărârea Consiliului Local

nr.481/2019

Carte Funciară nr. 113868

406.

TEREN

Strada Gheorghe Doja nr.2, aferent bl.5A

S Teren = 90 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

334/2001 public

Hotărârea Consiliului Local

nr.481/2019

407.

-

TEREN

Strada Dogăriei nr. 88

S Teren = 312 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

408.

TEREN

Strada Stadionului nr. 29

S Teren = 337 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

Carte Funciară nr. 129612

409.

TEREN

Strada Stadionului nr. 29 A S Teren = 1.351 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

Carte Funciară nr. 129646

410.

-

TEREN

Strada Vasile Lupu nr. 30 A S Teren = 214 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

411.

-

TEREN

Strada Siderurgiștilor nr. 45, bloc M3A, parter S Teren utilă = 62,05 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

412.

-

TEREN

Strada Busuiocului nr. 1 S Teren = 2.587 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

413.

-

TEREN

Strada Răsăritului nr. 1 B S Teren = 117 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

414.

-

TEREN

Strada Sindicatelor nr. 9 C S Teren = 115 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

508/2019

415.

-

TEREN

Strada Zimbrului nr. 1

S Teren = 39 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

416.

-

TEREN

Strada Zimbrului nr. 1 A S Teren = 336 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

508/2019

417.

TEREN

Bulevardul Marii Uniri, aferent Complex Comercial Conventry,

Vila B, ap. 1

S Teren = 336 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

418.

-

TEREN

Strada Aviatorilor nr. 2 - E21 S Teren = 21 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

Carte Funciară nr. 129588

419.

-

TEREN

Strada Nucului nr. 3 - S3 S Teren = 30,60 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

Carte Funciară nr. 129507

420.

TEREN

Strada Vlad Țepeș nr. 1 - E4 S Teren = 12,54 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

Carte Funciară nr. 129508

421.

-

TEREN

Aleea Emil Racoviță nr. 17 A S Teren = 247 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

508/2019

422.

TEREN

Strada Filești nr. 2

S Teren = 8.283 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

Carte Funciară nr. 129648

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

423.

TEREN

Strada Tecuci nr. 58 S Teren = 79 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

508/2019

424.

-

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 29 - E269 S Teren = 11 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

425.

TEREN

Strada Furnaliștilor nr. 8 - E110 S Teren = 12 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

508/2019

426.

-

TEREN

Strada Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 80 S Teren = 284 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

427.

-

TEREN

Strada Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 80 - A S Teren = 283 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

428.

TEREN

Bulevardul Milcov nr. 25 - A S Teren = 4.473 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

429.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 189 E123 S Teren = 28 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

430.

-

TEREN

Aleea Trestiilor nr. 6 A S Teren = 1.314 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

431.

TEREN Șl CONSTRUCȚIE

Strada Frunzei nr. 32

S Teren = 383 mp

S utilă locuință = 78,34 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

432.

-

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret nr. 45 - E9 S Teren = 8 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

508/2019

433.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 165 B, aferent bl. A2-A3 S Teren = 214 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

508/2019

434.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 58 - E126 S Teren = 10 mp

1991

4,50402

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

435.

-

TEREN

Micro 18, Strada Brăilei nr. 252, bloc G3, scara 1, ap. 2 S Teren Teren în indiviziune = 11,68 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

436.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 17, Complex Comercial Potcoava de Aur S Teren Teren în indiviziune = 72,48 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

508/2019

437.

-

TEREN

Aleea Bazinul Nou nr. 7 S Teren = 763 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

438.

-

TEREN

Strada Tecuci nr. 172

S Teren = 1.547 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

439.

-

TEREN

Strada Vultur nr. 17 A S Teren = 48 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

440.

TEREN

Strada Grai loan Dragalina nr. 4 - E1 S Teren = 9 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

Carte Funciară nr. 129523

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

441.

-

TEREN

Calea Smîrdan nr. 6 C S Teren = 3.895 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

442.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 155 - S8

S Teren = 17,23 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

443.

-

TEREN

Țiglina I, Strada Brăilei, aferent spațiu comercial S Teren = 15 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

508/2019

444.

TEREN

Calea Smîrdan nr. 6 B S Teren = 2.670 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

445.

TEREN

Strada Nămoloasa nr. 10

S Teren = 428 mp

S Teren utilă locuință = 18,21 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2019

446.

TEREN

Calea Smîrdan nr.3 (provine din Micro 13B, Tarla 253/1, Lot B2)

S Teren = 5.000 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.69/2003 Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2019

Act de Dezlipire 5927/2015 Carte Funciară nr. 121903

447.

TEREN Șl CONSTRUCȚII

Strada Gării nr.3O

S Teren totală Teren = 533 mp

S Teren totală construită la sol = 154 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2018 public

Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2019

Construcția C1, regim de înălțime S+P+1E, S Teren construită la sol = 142 mp

1991

Construcția C2, regim de înălțime P, S Teren construită la sol - 12 mp

1991

448.

TEREN SI CONSTRUCȚII

SC 9, Bulevardul George Coșbuc nr.3 C

S Teren = 114 mp

S Teren construită =114 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 334/2001

Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2019

Carte Funciară nr. 124794

449.

TEREN Șl CONSTRUCȚII

SC 65-Strada Siderurgiștilor nr. 35 B

S Teren = 403 mp

S Teren construită =313 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 334/2001

Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2019

Carte Funciară nr. 129310

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

450.

TEREN

Calea Smîrdan nr. 5 (Micro 13 B, T 253/1, lot B1), S Teren = 21.395 mp

Micro 20, T 236, S Teren = 88.561,31 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.69/2003 Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2016

Act de Dezlipire 5927/2015 Carte Funciară nr. 121902 Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2019

451.

-

TEREN

Strada Traîan nr. 397 C S Teren = 417 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

452.

-

TEREN

Strada Traîan nr. 397 D S Teren = 630 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

453.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 17, Complex Comercial Potcoava de Aur S Teren în indiviziune = 95,61 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

454.

TEREN

Bulevardul Traian Vuia nr. 14 - A S Teren = 2.790 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

Carte Funciară 129620

455.

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret nr. 37 - D S Teren - 46 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

456.

TEREN

Aleea Bazinul Nou nr. 5 S Teren = 1.098 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

457.

TEREN

Strada Ovidiu nr. 1 - E40 S Teren = 2 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

Carte Funciară 129578

458.

TEREN

Strada Ionel Fernic nr. 59 E20

S Teren = 12 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

Carte Funciară nr. 129597

459.

TEREN

Strada Oltului nr. 34 - E21 S Teren = 8 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

567/2019

Carte Funciară nr. 129629

460.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 167 - E12 S Teren = 27,79 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr, 567/2019

461.

TEREN

Bulevardul George Coșbuc nr. 257 G S Teren = 332,53 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

567/2019

Carte Funciară nr. 12958

462.

TEREN

Strada Oltului nr. 9 - E2 S Teren = 26,62 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

Carte Funciară nr. 129624

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dani în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

463.

- ■

TEREN

Strada Stadionului nr. 2 bis - S6 S Teren = 5,14 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

567/2019

Carte Funciară nr. 129626

464.

TEREN

Strada Melodiei nr. 8 - E31 S Teren = 16 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

Carte Funciară nr. 129666

465.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 13 A - S6 S Teren = 28 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

466.

TEREN

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 25 - E1 S Teren = 15,40 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

567/2019

Carte Funciară nr. 129581

467.

TEREN

Strada Gheorghe Doja nr. 1 - E79 S Teren = 0,88 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

Carte Funciară nr. 129710

468.

-

TEREN

Strada Milcov nr. 40 A S Teren = 412 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

469.

TEREN

Strada Bărboși nr. 10 - E 41

S Teren = 6 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

470.

-

TEREN

Strada Picturii nr. 5 A S Teren = 16 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

471.

■-

TEREN

Bulevardul Traian Vuia nr. 8 - E42 S Teren = 11 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

472.

-

TEREN

Cartier Piața Centrală, Strada Traian nr. 136, bl. A3 Tronson l S Teren în indiviziune = 11,95 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

473.

-

TEREN

Cartier Piața Centrală, Str. Traian nr. 136, bl. A3, Tronson II S Teren în indiviziune = 16,21 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

474.

TEREN

Strada Grai Alexandru Cernat nr. 4 - E23 S Teren = 26 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 567/2019

475.

TEREN

Strada 1 Decembrie 1918 nr7 S1 S Teren = 197 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 106/2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2020

Carte Funciară nr. 111859

476.

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret nr. 22 S1 S Teren = 66 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.242/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2020

Carte Funciară nr. 110528

477.

--

TEREN

Aleea Melodiei nr. 14 - E2 S Teren = 29 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

478.

-

TEREN

Strada Feroviarilor nr. 23 E4

S Teren = 7 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

479.

TEREN

Strada Vezuviului nr. 75

S Teren = 729 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

480.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 169 E13 S Teren = 8,55 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

481.

-

TEREN

Stradă Brăilei nr. 169 - E15 S Teren = 7 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

482.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 169 - E18 S Teren = 7 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

483.

-

TEREN

Calea Prutului nr. 63 - D S Teren = 96 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

484.

-

TEREN

Strada Tudor Vladimirescu nr. 82 B S Teren = 543 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

485.

-

TEREN

Strada Traian nr. 339 - bis

S Teren alee acces cota Vi = 9,31 mp

S Teren Teren în exclusivitate = 165,33 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

486.

-

TEREN

Bulevardul Dunărea nr. 32 Â S Teren = 800,83 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

487.

-

TEREN

Bulevardul Dunărea nr. 34 A S Teren = 2.777,94 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

488.

-

TEREN

Strada Drumul Viilor nr. 23

S Teren = 1.345 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

489.

-

TEREN

Strada Săvinești nr. 8 S Teren = 185 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

490.

-

TEREN

Strada Basarabiei nr. 6 - B

S Teren Teren = 30 mp

S Teren construcție = 30 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

491.

-

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 33 E44

S Teren = 47 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

492.

-

TEREN

Strada Siderurgiștilor nr. 25 - E5 S Teren - 32 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

493.

-

TEREN

Strada Gheorghe Stroiciu nr. 1 - G S Teren = 26 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

494.

-

TEREN

Strada Domnească nr. 7 - E3

S Teren = 1 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

495.

-

TEREN

Strada Nicolae Caranfil nr. 27 - C S Teren = 129 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2020

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

496.

-

TEREN

Strada Fumalîștîlor nr,16 E22

S Teren = 6 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2020

497.

-

TEREN

Strada Fumaliștilor nr.16 E22-Â

S Teren = 9 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2020

498.

-

TEREN

Strada Portului nr.8 S1

S Teren = 374 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2020

499.

TEREN

Strada Portului nr.8 S2

S Teren = 416 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2020

500.

TEREN Șl CONSTRUCȚIE

SC 113- Strada Dr. N. Alexandrescu nr.2 A S Teren =408 mp, Sc=327 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2020

501.

-

TEREN SI CONSTRUCȚIE

PT Albatros - Strada Tecuci nr.4 A S Teren =201 mp, Sc=201 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2020

502.

-

TEREN Șl CONSTRUCȚIE

SC 112 - Strada Traian nr. 175

S Teren =235 mp, Sc=235 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2020

503.

TEREN

Extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila, Tarlaua 18, Parcela 87

S Teren = 35.600 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 272/2010

504.

TEREN

Strada Brăilei, bl. BR2, parter

S Teren = 172,10 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.446/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2010

505.

TEREN

Strada Fraternității nr. 9 S Teren = 738,51 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.518/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2010

506.

TEREN

Strada Filești nr. 1

S Teren = 6.947 mp

1991

1.276,934

Ordinul Prefectului nr.521/Z009 Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2010

Carte Funciară nr. 101826

507.

TEREN

Strada 9 Mai 1945 nr. 4

S Teren = 200,92 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.544/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2010

508.

TEREN

Strada 9 Mai 1945 nr. 2

S Teren = 214 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.549/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2010

Nr, crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea je inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

509.

TEREN

Strada Crizantemelor nr. 8

S Teren = 2.055 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 168/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2010

Carte Funciară nr. 107700

510.

TEREN

Strada Aurel Vlaicu nr. 19 C S Teren = 967 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.217/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2010

Carte Funciară nr. 103727

511.

TEREN

Strada Milcov nr. 40 A, aferent Complex Comercial S Teren = 473 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.218/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2010

512.

TEREN

Strada Mioriței nr. 29 A S Teren = 204 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.291/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2010

513.

TEREN

Bdul Marea Unire nr. 109

S Teren = 650 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.428/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2010

514.

TEREN

Strada Brăilei nr. 132

S Teren = 204 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.519/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2010

515.

TEREN

Strada General Alexandru Cernat nr. 160

S Teren = 167 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.7/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2011

516.

TEREN

Strada Movilei nr. 83

S Teren = 789 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.8/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2011

517.

TEREN

Strada Smîrdan nr.45

S Teren în indiviziune = 368 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.290/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2011

518.

TEREN

Strada Să listei nr. 8 B S Teren = 97 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.700/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2011

519.

TEREN

Țiglina I, zona bloc A 7 S Teren = 107 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.992/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2011

520.

TEREN

Bdul Milcov c/c strada Drumul Viilor S Teren = 1.012 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.550/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2011

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

521.

TEREN

Strada Cosminului nr. 58

S Teren = 389,94 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.193/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2011

522.

TEREN

Tarla 222, Parcela 1479 Tarla 222, Parcela 1481 S Teren = 16.944 mp

1991

Ordinul Prefectului nr,210/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2011

523.

TEREN

Strada Frunzei nr. 73 B

S Teren = 335 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.212/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2011

524.

TEREN

Strada Macedonă nr. 5

S Teren în indiviziune = 359,70 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.732/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2011

525.

TEREN

Strada Stadionului nr. 17

S Teren = 426 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.884/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2011

526.

TEREN

Strada Nicolae Bălcescu nr. 2

S Teren = 108 mp

1991

Ordinul Prefectului

nr.1000/2010

Hotărârea Consiliului Local nr.

394/2011

527.

TEREN

Strada Strungarilor nr. 4 G S Teren = 132 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.711/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2011

528.

TEREN

Strada Mihai Kogălniceanu nr. 28

S Teren = 46,42 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.166/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 472/2011

529.

TEREN

Strada Traian nr. 389

S Teren = 269 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.427/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 472/2011

530.

TEREN

Strada Mihai Eminescu nr. 60

S Teren în indiviziune = 114 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.413/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 472/2011

531.

TEREN

Strada Șoimului nr. 2 S1

S Teren = 245,52 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.204/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 472/2011

532.

TEREN

Strada Războieni nr. 56

S Teren = 104 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.726/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 472/2011

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

533.

TEREN

Strada 9 mai 1945 nr. 2 B S Teren = 180 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.875/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 472/2011

534.

TEREN

Strada Crizantemelor nr. 8 A

S Teren = 993 mp

1991

Ordinul Prefectului

nr.1163/2011

Hotărârea Consiliului Local nr.

472/2011

535.

TEREN

Strada Brăilei nr. 68 S1

S Teren = 84,52 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.873/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 472/2011

536.

TEREN

Strada Griviței nr. 32 A S Teren = 420 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.1151/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 472/2011

537.

TEREN

Strada Brăilei nr. 204 C

S Teren = 52 mp

1991

41,737

Ordinul Prefectului nr.287/2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2011

Carte Funciară nr. 112885

538.

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret nr. 46 C S Teren = 58 mp

1991

Ordinul Prefectului

nr.1343/2011

Hotărârea Consiliului Local nr.

114/2011

539.

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret nr. 46 C S Teren = 34 mp

1991

Ordinul Prefectului

nr. 1344/2011

Hotărârea Consiliului Local nr.

114/2011

540.

TEREN

Strada Ana Ipătescu nr. 18

S Teren = 2.192 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 144/2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2011

541.

TEREN

Strada Zidarilor nr. 3 bis S1

S Teren = 204 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.669/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 403/2013

542.

TEREN

Strada Traian Vuia nr. 8 A S Teren = 127,22 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.241/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 403/2013

543.

TEREN

Strada Brăilei nr. 161 S1

S Teren = 175,63 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.268/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 403/2013

Nr, crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii Iei)

Situația juridică actuală

544.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 206 S1

S Teren = 107 mp

1991

43,73387

Ordinul Prefectului nr.135/2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 403/2013

545.

-

TEREN

Bdul George Coșbuc nr. 1 C S Teren = 41 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.416/2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 403/2013

546.

TEREN

Strada Saturn nr. 9

S Teren = 368 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.529/2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 403/2013

547.

TEREN

Strada Brăilei nr. 159 F,aferent bloc A5-A6 S Teren = 44,07 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 177/2008 Hotărârea Consiliului Local nr. 403/2013

548.

TEREN

Strada Nicolae Bălcescu nr. 1 A S Teren = 552 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 507/2013

549.

TEREN

Strada Saturn nr. 3 S2

S Teren = 19,17 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.412/2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2014

550.

TEREN

Strada Brăilei nr. 39

S Teren = 63 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 164/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2014

551.

TEREN

Strada Brăilei nr. 39

S Teren = 501,58 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.166/2008 Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2014

552.

TEREN

Strada 1 Decembrie 1918 nr. 10 S1 S Teren = 37 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.882/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2014

553.

TEREN

Strada Privighetorii nr. 30

S Teren =       mp

1991

Ordinul Prefectului

nr.1168/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2014

554.

TEREN

Strada Brândușei nr. 15 A

S Teren = 98 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.546/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

555.

TEREN

Strada Traian nr. 390 Bis

S Teren = 390 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.214/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

556.

-

TEREN

Strada General Draga lina nr. 1 S Teren = 209 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.222/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

557.

TEREN

Aleea Gorunului nr. 6 S Teren = 22,71 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.266/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

558.

TEREN

Strada Dimitrie Bolinteanu nr. 17

S Teren = 14 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.424/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

559.

TEREN

Tarla 127, Parcela 756/1, P.2.A.

S Teren = 8.313 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.522/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

Carte Funciară nr. 128307

560.

TEREN

Strada Daciei nr. 7

S Teren = 72,85 mp din care:

S Teren în exclusivitate = 62,85 mp

S Teren în indiviziune = 10 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 145/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

561.

TEREN

Strada Vasile Lupu nr. 14

S Teren în indiviziune = 505,78 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.259/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

562.

TEREN

Strada Sindicatelor nr. 38

S Teren în indiviziune = 23,36 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.313/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

563.

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret, Complex Comercial Țiglina I S Teren = 93,13 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.421/2009 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

564.

TEREN

Strada Constructorilor nr. 8

S Teren = 136 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 119/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

565.

TEREN

Cartier Bărboși, Tarla 222, Parcela 1478/2 S Teren = 47.059 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 120/2010 Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2010

566.

-

TEREN

Strada Albatros nr. 1 E S Teren = 44,71 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

394/2014

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

567.

TEREN

Strada Constantin Levaditti nr. 18

S Teren = 31.427 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

105/2015

Lot 1 = 31.377 mp

Carte Funciară 128679

Lot 2 S = 50 mp

Carte Funciară nr. 128680

568.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 138 A S Teren = 100 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 689/2017

569.

-

TEREN

Strada Brândușei nr. 2

S Teren = 90 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 214/2015

570.

TEREN

Strada Anul Revoluției 1848 nr. 3 C S Teren = 124 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr, 24/2017

571.

TEREN

Strada Traian nr. 390

S Teren = 3.647 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

376/2017

Lot 1 S = 3.060 mp

Carte Funciară nr. 125007

Lot 2 S = 587 mp

Carte Funciară nr. 125008

572.

-

TEREN

Bulevardul Galați nr. 3 E, Lot 1 S Teren = 3.041 mp

1991

573.

-

TEREN

Bulevardul Galați nr. 3 E, Lot 2        :

S Teren = 4.763 mp

1991

574.

-

TEREN

Bulevardul Galați nr. 3 E, Lot 3

5 Teren = 5.523 mp

1991

575.

-

TEREN

Strada Științei nr. 26-B S Teren = 150 mp

1991

576.

TEREN

Strada Anghel Saligny nr. 62 A S Teren = 872 mp

1991

577.

TEREN

Strada Nicolae Caranfil ( fostă Dr. Petru Groza) nr. 13

S Teren = 432 mp

1991

578.

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 9 - E6

S Teren = 7 mp

1991

579.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 163 - E2

S Teren = 10 mp

1991

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

580.

TEREN

Strada General Alexandru Cernat nr. 82

S Teren = 141 mp

1991

581.

-

TEREN

Strada Română nr. 218 A

S Teren = 99 mp

1991

582.

-

TEREN

Strada Sulfinei nr. 2 - A S Teren = 286 mp

1991

583.

-

TEREN

Strada Caraiman nr. 2 - A S Teren = 121 mp

1991

584.

TEREN

Strada Brăilei nr. 201 - C S Teren = 139 mp

1991

585.

-

TEREN

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 32 - E5 S Teren = 14,89 mp

1991

586.

TEREN

Strada Crișana nr. 2 A

sTeren = 490 mp Președinte de ședință,

1991