Hotărârea nr. 97/2020

Completarea H.C.L. nr. 442/20.12.2002 privind aprobarea listelor cu spatii comerciale si de prestari servicii, proprietatea privata a statului aflate in administrarea Consiliului Local Galati care urmeaza a fi vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 97 din 26.03.2020

pentru completarea H.C.L. nr. 442 din 20.12.2002 privind aprobarea listelor cu spații comerciale și de prestări servicii, proprietatea privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 95/09.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 49807/10.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49809/10.03.2020 al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Se radiază poziția 71 din anexa VII din H.C.L. nr. 442/2002 privind aprobarea listelor cu spații comerciale și de prestări servicii, proprietatea privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Art. II - Se completează anexa XVIII cu poziția 35 din H.C.L. nr.442/2002 privind aprobarea listelor cu spații comerciale și de prestări servicii, proprietatea privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.