Hotărârea nr. 96/2020

Aprobarea preluarii de la Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati a unui bun apartinand domeniului privat al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 96 din 26.03.2020

privind aprobarea preluării de la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a unui bun aparținând domeniului privat al municipiului Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 93/09.03.2020

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 49645/09.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 49651/09.03.2020 al Direcției Financiar-Contabilitate, al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați nr. 227/12.02.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 30310/12.02.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 108 lit. d), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă preluarea de la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a bunului „Microbuz 16 + 1 locuri Volkswagen Crafter”, proprietate privată a Municipiului Galați, achiziționat în cadrul proiectului „Să înțelegem autismul” conform Contract grant 1/3/124, MISCTE 957.

Art. 2 -Preluarea de la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați bunului prevăzut la art. 1, se va face pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,