Hotărârea nr. 94/2020

Completarea HCL nr. 342/31.07.2019 privind preluarea din concesiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unui spatiu cu alta destinatie, precum si a terenului aferent

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 94 din 26.03.2020

pentru completarea HCL nr. 342/31.07.2019 privind preluarea din concesiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului

Local Galați a unui spațiu cu altă destinație, precum și a terenului aferent

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 91/09.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 49387/09.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 49394/09.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 136/10.02.2020 a O.N.G. Centrul de Strategii și Politici Publice „Oameni lângă oameni”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 28648/11.02.2020;

Văzând adresa nr. 33143/17.02.2020 a Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere HCL nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea HCL nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal SA., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și ale art. 324 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - (1) Se aprobă preluarea din concesiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a spațiului cu altă destinație, construcție, precum și a terenului aferent, conform Anexei 1 care face parte integrantă din această hotărâre.

(2) După dezmembrare, mijloacele fixe aferente imobilului prevăzut la art. 1 se depozitează ca piese de schimb, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

Anexa nr. 1 la HCL nr..................../......'. .2020

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

2

PT 5 - str. Regiment 11 Șiret, Țiglîna 1, bloc C17 (St=316,87 mp; Sc=223,7 mp; Sl=93,17 mp)

2.1

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE PT5TIG-I-

31.12.2018

110129

173,89

2.2

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE PT5 TIG-I-

31.12.2018

110129

12075,70

2845,99

2.3

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE PT5 TIG-I-

31.12.2015

110129

2.4

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE PT5 TIG-I-

01.12.1972

110129

197638,28

212733,86

Președinte de ședință, Onut Valeriu Atanasiu

Anexa nr. 2 la HCL nr. .54......./...26.03- .2020

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

Mijloace fixe PT 5 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb la SC 14 bis

1

REȚEA TERMICA + ACM P.T, 5

30.06.1964

11265A

79604,76

2

CĂMINE 4 BUC BL.C 17 PT 5 4 BUC

30.06.2005

110667

7963,26

3

CONTOR EN TERM US ECHO U DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE

TE RM OREZ., CARTE LA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 11 BUC STUPARU

15.12.2014

391.16

19471,91

4

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) -1 BUC STUPARU

15.12.2014

393.7

2660,32

5

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 50 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE

TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 10 BUC STUPARU

15.12.2014

394.2

28196,85

6

CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 24 BUC STUPARU

15.12,2014

397.19

1798,99

7

INSTALAȚIE TERMOMECjPMP CIRC. 2+2 BUC;MODUL EXPANS.l BUC;VAS EXPAN.1+1 BUC;STATIE DE DURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMPURITĂȚI 2 +1BUC;SUP. SIG.2 BUC;FILTR.IMPUR.l+2 +1BUC;FILTR.AUTOCURIT. 1 BUC;CONDUC. SI ARMATURI;VANE 12+4+4+2;

31.12.2015

221285

3854,37

8

INSTAL. SANITARA;PMP CIRC.2 BUC;PMP. RECIRC. 1 BUC;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;F1LTRU IMPURITĂȚI. 1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;

31.12.2015

221286

1061

9

CONTORI ENERGIE TERMICA 2+1 BUC;CONTORI ENER.TERMICA. 1+2 BUC

11.09.2009

221289

16553,26

10

INSTALAȚIE ELECTRICA;TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

11.09.2009

221288

39519

11

INSTAL. AUTOMATIZ.; VANA MOTORIZ.1+1 BUC;VANA HIDR.1+1 BUC;SONDA

TEMPER.1+5BUC;FLUSOSTAT 2 BUC;PRESOSTAT 2 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 1 BUC;DETECTOR DE DEBIT 1+1 BUC;SENZOR PRES.l BUC;

11.09.2009

221287

39964,23

12

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 65 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERM OREZ., CARTE LA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 2 BUC STUPARU

15.12.2014

395

11483,35

13

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

08.12.1999

4215649

17337,6

14

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=l BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IEȘIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221912

46490,29

15

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT5

03.03.2008

220931

30526,56

16

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT 5

03.03.2008

220932

30526,56

17

INSTAL. SANITARA;PMP CIRC.2 BUC;PMP. RECIRC. 1 BUC;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;FILTRU IMPURITĂȚI. 1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;

11.09.2009

221286

73680,9

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

18

INSTALAȚIE TERMOMEC;PMP CIRC. 2+2 BUC;MODUL EXPANS.l BUC;VAS EXPAN.1+1 BUC;STAT1E DE DUR1ZARE 1 BUCjSEPARATOR IMPURITĂȚI 2 +1BUC;SUP. SIG.2 BUC;FILTR.IMPUR.l+2 +1BUC;FILTR.AUTOCURIT. 1 BUC;CONDUC. SI ARMATURI;VANE 12+4+4+2;

10.09.2009

221285

267664,7

19

SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT 5

03.03.2008

220930

34015,54

20

CĂMINE 4 BUC BL.C 17 PT 5 4 BUC

31.12.2015

110667

114,67

752488,12

Președinte de ședință, > > >

Onuț Valeriu Atanasiu