Hotărârea nr. 93/2020

Completarea HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora, cu completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 93 din 26.03.2020

pentru completarea HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 90/09.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 49369/09.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 49375/09.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 33143/17.02.2020 a Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice

Având în vedere HCL nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea HCL nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal SA., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și ale art. 324 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Se completează HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a unor active de natura mijloacelor fixe aferente imobilelor prevăzute la nr. 24 și nr. 25 din Anexa 1, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe menționate la alin. (1).

  • (3) Suma rezultată din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al municipiului Galați.

  • (4) După scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe menționate, atât Municipiul Galați, cât și Societatea Calorgal SA. Galați vor actualiza evidențele contabile aferente.

Art. III - După dezmembrare, mijloacele fixe aferente imobilelor prevăzute la nr. 26 - nr. 28 din Anexa 1, se depozitează ca piese de schimb, fiind identificate în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

26.03.

Anexa nr. 1 la HCL nr.......Ș3......./.........2020

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

| NR. INVENTAR

[ VALOARE INVENTAR

24

SC 10 - str. 13 Decembrie, Bl. C7 Filești, Micro 38 (poz. 139) (St=790,98 mp; Sc=306,52 mp; Sl=484,46 mp)

POSTTRAFO S.D.E.E.G

24,1

CLĂDIRE SC-10 MICRO-13B

01.04.1978

110203

518805,00

24,2

CONSTR.CLĂDIRE ST.SC-10M-13B

01.12.1982

110269

38564,66

557369,66

25

Sc 62 - str. Neajlov, Sîderurgîstilor Vest (poz. 106) (St=510,51 mp; Sc=323,84 mp; Sl=186,67 mp)

HIDROMODULApă Canal S.A.

25.1

CONSTR.CLD SC-62 SIDER.TfG-l-

01.04.1981

110246

719408,21

719408,21

26

SC 36 - Str. Brăilei nr.197, BI.A5 (poz. 100) (St=437 mp; Sc=312,5 mp; 51=124,5 mp)

POST TRAFO S.D.W.E.G/HIDROMODUL Apă Canal S.A.

26.1

CLĂDIRE SC-36 MICRO-20

01.11.1978

110223

613706,17

613706,17

27

SC 12 - str. Constructorilor, bl. E2 (poz. 52 și 68) (St=360,5 mp; Sc=247 mp; Sl=113,5 mp)

27.1

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 12

01.12.1982

110263

1090960,91

27.2

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 12

31.12.2015

110263

15709,84

1106670,75

28

SC 58 - str. Energiei, Sîderurgiștilor Vest (poz. 129 șî 135) (St=273,5 mp; Sc=208 mp; Sl=65,5 mp)

28.1

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 58

31.12.2015

110276

9001,43

28.2

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 58

01.12.1983

110276

625099,04

634100,47

NOTĂ: Pentr^imobilele de mai sus se vorîntocmi/actualiza documentațiile cadastrale cu suprafețele real măsurate

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Anexa nr. 2 la HCL nr. .?.?.......'.??2020

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VAL.INVENTAR

SC 10 - str. 13 Decembrie, BL C7 Filești, Micro 38

1

SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 10

04.03.2008

221069

36818,27

2

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALEI BUC,MODUL IEȘIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221824

14756,43

3

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10

04.03.2008

221072

32004,36

4

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10

04.03.2008

221071

32004,37

5

REȚELE A/CALDA EXTERIOARE

01.06.1979

214009

3380,05

6

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10

04.03.2008

221073

35917,56

7

RK 2010-RETEA TERMICA DE ÎNCĂLZIRE SC 10

24.01.2011

214009

127957,36

8

RK 2010-RETEA TERMICA DE ÎNCĂLZIRE SC 10

31.12.2015

214009

1842,59

9

SLP SIGMA 'I9 NCL 9U PLALI U.bMM AISI 3'lb GAR.EPUM LULELTUR UN bU SC 'IU'

04.03.2008

221070

30204,38

314885,37

SC 62 - str. Neajlov, Siderurgiștilor Vest

1

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMIN ALEM BUC,MODUL IEȘIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221795

14756,43

2

INST.TERM.T.DIF.ML-1108 SC 62

31.12.2015

214206

184,9

3

RK 2007 - REȚEA TERMICA SC 62

31.12.2015

214210

713,05

4

SCP SIGMA X 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65

04.03.2008

221049

27640,54

5

RK 2007 - REȚEA TERMICA SC 62

30.03.2009

214210

49517,43

92812,35

a //

Președinte de ședință, Onuț Vaier iu Atanasiu

Anexa nr. 3 la HCL nr....??......2020

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

Mijloace fixe SC 36 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb la SC 53

1

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 36

03.03.2008

221015

40323,68

2

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 36

03.03.2008

221016

40323,67

3

COMPUNEM IE SIS ItM CENIRAEIZAT DE DISPECERI2ERE SI MONITORIZARE: Kll CEN1 RALAABILL'I Y 510M=l BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR 1P=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IEȘIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221856

4664,83

85312,18

Mijloace fixe SC 12 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb la SC 70

1

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=l BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IEȘIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221790

46490,29

2

CONTORI ENERG.TERMICA ACM WSC 50 1 BUC.SC 12

10.02.2011

221719

2523,88

3

CONTORI ENERG.TERMICA ACM R 1,WEC 80 1 BUC. SC 12

10.03.2011

221714

2868,70

4

RET.TERM.A/CALDA SC-12 TIG-II-

01.12.1982

214294

13248,94

5

RK 2010-RETEA TERMICA ÎNCĂLZIRE APA CALDA CONSUM SC 12

24.01.2011

212239

81095,08

6

MODERNIZ.INSTAL.TERMOMECANICA-POMPE CIRC.2+2 BUC.POMPA INCALZ.l BUC.MODUL

EXP.VAS EXPANS.STATIE DEDUR1Z. SC 1 2

31.12.2015

1160179

5850,75

7

INSTALAȚIE SANITARA CU POMPA RECIRCULARE ACM SI POMPA RECIRC.SCP.STAT.DEDUR.l BUC.SC 1 2

31.12.2015

1160180

1185,92

8

RK 2010-RETEA TERMICA ÎNCĂLZIRE APA CALDA CONSUM SC 12

31.12.2015

212239

1167,77

9

RET.TERM.A/CALDA SC-12 TIG-II-

31.12.2015

214294

190,78

10

MODERNIZ.INSTAL.TERMOMECAN1CA-POMPE CIRC.2+2 BUC.POMPA INCALZ.l BUC.MODUL

EXP.VAS EXPANS.STATIE DEDURIZ. SC 1 2

10.03.2011

1160179

406302,33

11

INSTALAȚIE SANITARA CU POMPA RECIRCULARE ACM SI POMPA RECIRC.SCP,STAT.DEDUR.l BUC.SC 1 2

10.03.2011

1160180

82355,89

12

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE VANA MOTOR 2 BUC.VANA HIDRAULICA 1 BUC.VANA ECHILIBR/2 BUC,SC 12

10.03.2011

221712

78798,89

13

INSTALAȚIE ELECTRICASC 12

10.03.2011

221713

72704,22

14

CONTOR ENERGIE TERMICA INCALZ.R 2 ,WEC 100 1 BUC.SC 12

10.03.2011

221715

3113,75

15

CONTOR ENERG.TERMICA ACM WSC 50 1 BUC,SC 12

10.03.2011

221716

2894,62

16

CONTOR ENERGIE TERMICA INC.WSC 50 1 BUC,SC 12

10.03.2011

221717

4538,57

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

17

CONTOR! ENERG.TERMICA INC.WSC 50 1 BUC,SC 12

10.03.2011

221718

4538,56

18

CONTOR ENERG.TERMICA CIRC.ACM WSC 50 1 BUC-SC 12

10.03.2011

221720

2523,89

19

CONTOR APA RECE WOLTEX DN 100 1 BUC SC 12

10.03.2011

221721

1644,28

814037,11

Mijloace fixe SC 58 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb la SC 64

1

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM A1SI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC 58

04.03.2008

221041

38019,16

2

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 58

04.03.2008

221042

46894,32

3

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 58

04.03.2008

221043

46894,32

4

MODERNIZ.INSTAL.TERMOMECANICA POMPA DE CIRC.,VAS EXPANSIUNE,STATIE

DEDUR.SEP.IMPURIT.VAS EXPANS.,SUPPASIG.FILTRU IMPUR.ETC.SC 58

10.03.2011

1160181

441818,44

5

MODERNIZ.INSTAL.SANITARA -PPA RECIRC.ACM,PPA SUBMERSIB.STATIE DEDUR.2

BUC.INSTAL.SANITARA -SC 58

10.03.2011

1160182

154719,15

6

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC. -SC 58

10.03.2011

221724

4538,58

7

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 56

10.03.2011

221725

4538,58

8

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC -SC 58

10.03.2011

221726

4538,59

9

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=l BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IEȘIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221797

46490,29

10

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58

10.03.2011

221727

2868,71

11

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58

10.03.2011

221729

2751,58

12

CONTOR ENERGIE TERM1CA1 BUC.SC 58

10.03.2011

221730

2523,87

13

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC-SC 58

10.03.2011

221731

2523,87

14

CONTOR APA RECE 1 BUC SC 58

10.03.2011

221733

1335,91

15

CONTOR ENERGIE TERMICA WSC 65 1 BUC. SC 58

10.03.2011

221734

3010,51

16

CONTOR ENERGIE TERMICA WSC 50 1 BUC -SC 58

10.03.2011

221735

2761,38

17

MODERNIZ.INSTAL.TERMOMECANICA POMPA DE CIRC.,VAS EXPANSIUNE,STATIE

DEDUR.SEP.IMPURIT.VAS EXPANS.,SUPPA SIG.FILTRU IMPUR.ETC.SC 58

31.12.2015

1160181

6362,19

18

MODERNIZ.INSTAL.SANITARA -PPA RECIRC.ACM,PPA SUBMERSIB.STATIE DEDUR.2

BUC.INSTAL.SANITARA -SC 58

31.12.2015

1160182

2227,96

19

MODERNIZ.INSTAL.ELECTRICA CU TABLOU ELECTRIC SC 58

10.03.2011

221723

77319,06

20

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58

10.03.2011

221728

2868,71

21

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC. SC 58

10.03.2011

221732

2523,87

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

22

MODERN IZ.INSTAL. AUTOMATIZARE VANA MOTORIZATA. VAN A HIDRAULICA PRESOSTAT DE

SIG,.TRADUCTOR DE PRESIUNE ETC. SC 58

10.03.2011

221722

71558,23

23

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC58

04.03.2008

221044

46894,32

1015981,6

A //

Președinte de ședință, Onuț Vaier iu Atanasiu