Hotărârea nr. 92/2020

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata totala de 447,12 mp - proprietate publica a municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 92 din 26.03.2020

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 447,12 mp - proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 89/09.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 49323/09.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 49340/09.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitările S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA., prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14 alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 447,12 mp - proprietate publică a municipiului Galați, individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General, Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

AN EXA la HCL nr.

92/26.03.2020

Nr. crt.

Obiectiv / Adresă poștală

Suprafață domeniul public

Adresa

1.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție - "alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent-CAMPUS SCOLAR-CORP B Colegiul Național Al. I. Cuza, Str. Brăilei nr. 204, Municipiul Galați”

280 mp

Adresa nr. 21591/26.02.2020

(40429/26.02.2020)

Planșa nr. 1

2.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție - "Realizarea rețelei electrice de interes public pentru alimentarea cu energie electrică bloc de locuințe Colibri 3, dezvoltator SC COLIBRI SRL, amplasat în municipiul Galați, str. Crizantemelor nr. 2C

74 mp

Adresa nr. 21438/26.02.2020

(40427/26.02.2020)

Planșa nr. 2

3.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție - "Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum punct de lucru LEVEL FIVE SRL, str. Gării nr. 1, Municipiul Galați"

93,12 mp

Adresa nr. 21595/26.02.2020

(40428/26.02.2020)

Planșa nr. 3

TOTAL

447,12 mp

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu