Hotărârea nr. 91/2020

Dezmembrarea in 3 loturi a terenului proprietatea municipiului Galati, in suprafata de 13327 mp, situat in Galati, Bd. Galati nr. 3-E

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 91 din 26.03.2020

privind dezmembrarea în 3 loturi a terenului proprietatea municipiului Galați, în suprafață de 13327 mp, situat în Galați, Bd. Galați nr. 3-E

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 88/09.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 49335/09.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 49363/09.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 81949/12.09.2019 a Serviciului Închirieri, Concesiuni și Vânzări Terenuri - Direcția Patrimoniu, Primăria Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 1340/26.11.2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014;

Având în vedere dispozițiile art. 354 și art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în 3 loturi a terenului proprietatea municipiului Galați, în suprafață de 13327 mp, situat în Galați, Bd. Galați nr. 3-E, conform extrasului de plan cadastral, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața măsurată de 3041 mp, având numărul cadastral 129641;

  • - Lot 2 - cu suprafața măsurată de 4763 mp, având numărul cadastral 129642;

  • - Lot 3 - cu suprafața măsurată de 5523 mp, având numărul cadastral 129643.

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

Anexa la HCL nr.


91/26.03.2020Nr.cadastral: 107678

Suprafața (mp)

Adresa imobilului:

Mun. Galați, Bld.Galati nr.3E

13327

Cartea Funciara Nr: 107678

UAT : GALAȚI


Situația actuala (inainte de dezlipire/alipire)

Situația viitoare (după dezlipire/alipire)

Nr. Cad.

Suprafața totala(mp)

Categoria de folosința

Descrierea

Imobilului

Nr. Cad.

Suprafața totala(mp)

Categoria de folosința

Descrierea

Imobilului

107678

13327

Cc

3041

Cc

LOT 1

4763

Cc

LOT 2

5523

Cc

LOT 3

Total

13327

Total

13327Lot 2Plan de deplasament si delimitare a imobilului

Sc.1:1000


ANEXA 1.3525 22 ișjArn 21

20,72m       -----


Lot 2


438750
CERTIFICAT

' DE AUTORIZARE

Seria RO-B-J, Nr 1743

CLASA S

SERVICIUL PUBLIC "GEOTOPOCAD-EXPERT <J? \ (GTCE) $


V>,


O FLORI


100

3


Cartea Funciara Nr:

Suprafața (mp)

Adresa imobilului: Municipiul Galați

Bld.Galati nr.3-E, LOT 1

3041

Nr.cadastral:


. 12 > 18,86m    _

108 20,12m 109


Lot 3 77 75


A. Date referitoare la teren


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cel

2414

-Terenul este nematerializat.

2

Cc2

627

Subcategorie teren-plaje si ștranduri (Cpj)-amenajare bazin de inot descooerit.

Total            3041

B. Date referitoare la construcție

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Destinație

Mențiuni

ci

259

CAS

S.construita la sol:259 mp;S.construita desfasurata:679 mp;Centni Turistic pentru tineri (P+2E+M),din Euroregiune" Dunarea de Jos",Galati-Cetate,proprietatea Asociația Euro Dezvoltare,poseda certificat energetic.

C2

699

CAS

S.construita la sol:699 mp;S.construita desfasurata: 1114 mp;Centru multifuncțional pentru tineri DELFINUL (P+Mezanin+IE parțial),proprietatea Asociația Euro Dezvoltare,poseda certificat energetic

C3

150

CAS

S.construita la sol: 150 mp; Corp alimentație publica +bar(P) cu structura din lemn.stalpi,grinzi si acoperiș sistem șarpanta din lemn.

C4

304

CAS

S.construita la sol:304 mp; Spațiu de tip filtru si terase acoperite cu structura din lemn,stalpi,grinzi si acoperiș sistem șarpanta din lemn.

C5

627

CA

An construire:2015; S. construita la sol:627mp; S.construita desfasurata:627 mp;bazin adult! si bazin copii.

Total            2039

Suprafața masurata teren =3041 mp                 i / //) ZI ?

Suprafața din acte = mp          ii!          / fJ JCJ.f /J^ CU

Executant,

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD-EXPERT

Confina cmcuImc* m4«urik«ili< la Urat corectitudinea bato;mirii dxumailaba cadMlralo >i c<-r«apond<iip acoalcu ca realataut di* Icren

SemiiMara al slaa*Ai

Data: 01.2020

Imobiliară GaM i

1                . țqMȘ(â V1OR -

i Nume și pieS^ 'i Funcția:              --n—

'________

D*U.                                                            \      —*  


ANEXA 1.35


PlaOe amplasament si delimitare a imobilului


Se. 1:1000

Cnrlca Funciara Nr:

Suprafața (mp)

Adresa imobilului: Municipiul Galați

Bld.Galati nr.3-E, LOT 2

4763

Nr.cudustrnl:438465A. Date referitoare Ia teren

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cel

4244

-Terenul este nematerializat Intre pct. 7-28-1, intre pct.1-2 cu gard plasa ,intre pct.2-3 nematerializat si intre pct.3-7 materializat cu taluz.

2

Cc3

475

Subcategorie teren-terenuri sport (Cs):teren baschet

J

Cc4

44

Subcategorie teren-alte terenuri (Cat):platforma spectacol

Total

4763

B. Date referitoare la construcție

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Destinație

Mențiuni

Total

Suprafața inasurata teren =4763 mp

Suprafața din acte =     mp

Executam,

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD-EXPERT

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătură si stampila

Data: 01.2020

/ 1i £ liwpecto^Ș

Nume și PrenWdfTOMȘA VIOREL

F un cti»r-CT)N

Dala...........)


438505Plan (^Amplasament si delimitare a imobilului

Sc. 1:1000


ANEXA 1.35


Cartea Funciara Nr:

Suprafața (mp)

Adresa imobilului: Municipiul Galați

Bld.Galati nr.3-E, LOT 3

5523

Nr.cadastral:


x? . 32

31


Lot 1


Lot 1

b   151 \

Te

90

106»—*t107                                                L

tsn\

|OJ

35

I aoT

Ji05 \                                                                 r

Ei


438405109

Cc5-Cpj S" 28mp

1lXfc.

groapa de nisip

V

113*1

>77

120

t 75

126.

73


X27

Lot 3

' &

<§>


130


Cod constr.


Categorie de folosința


Cel


CeS


Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu


Suprafața (mp)

5495


28


5523


Suprafața construita la sol (mp)_______


A. Date referitoare la teren

Mențiuni


-Terenul este materializat intre pct. 110-151-31-32 cu gard plasa si in rest nematerializat._________________

Subcategorie teren-plaje si ștranduri (Cpj):amenajare groapa nisip_________________________________________


B. Date referitoare la construcție


Destinație


Mențiuni
SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAC-EXPKT-S/'â

% (GTCE;

,4_/V c P \


.1FICAT DE

BIZARE

~ Set!/ RO\GLF Nr.216 Catt/goria H PARAIPAN FLORIN

S».t ,g^7>


Suprafața măsurata teren =5523 mp

Suprafața din acte = mp______


Executant, SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD-EXPERTConfirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmim documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren Semnătură si stampila


Dala: 01.2020


nuiniraiui cadaMral

Nume și Preaufl^TOMȘA VIOREL

F


kLIER