Hotărârea nr. 90/2020

Trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 90 din 26.03.2020

privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 87/09.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 49315/09.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 49337/09.03.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 874 din 25.11.2010, privind atribuirea în proprietatea publică a municipiului Galați a suprafeței de 353 mp teren situat în Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 24A;

Având în vedere Cartea Funciară nr. 110693, încheierea nr. 109507/29.11.2018;

Având în vedere Cartea Funciară nr. 124790, încheierea nr. 35232/23.05.2017;

Având în vedere Cartea Funciară nr. 108441, încheierea nr. 34064/06.05.2014;

Având în vedere Cartea Funciară nr. 124812, încheierea nr. 35512/24.05.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și ale art. 361, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați.

(2) Imobilele sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Co ntrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 90/26.03.2020

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1.

teren

str.Ăl.l.Cuza nr.62

Suprafața = 127 mp

2.

teren si construcție )

SC 31-str. Lăcătușilor nr.6A, Micro 19

Steren=400 mp; Sconstrucție=310 mp

3.

teren si construcție

SC 69-b-dul Siderurgiștilor nr.42A, bl.M4A, Micro 14

Steren=427 mp; Sconstrucție=335 mp

4.

teren si construcție )

SC 1-str. Română nr.196, Mazepa 2

Steren=379 mp; Sconstrucție=379 mp

5.

teren si construcție

SC 73-str. Alba lulia nr.5A

Steren=237 mp; Sconstrucție=237 mp

6.

teren si construcție

SC 81-str. Armata Poporului, Mazepa 2

Stotală=320,44 mp; Sconstruită=281,24 mp;Sliberă=39,2mp

7.

teren si construcție

SC 2-str. Brăilei nr.68A

Steren=491 mp; Sconstruită=327,2 mp; Sliberă=163,8mp

8.

teren si construcție

PT 7-str. Regiment 11 Șiret nr.25A Steren=353 mp; Sconstruită=279 mp

9.

teren si construcție

SC 82-str. Alexandru Cernat nr.4Ă

Steren=247 mp; Sconstruită=247 mp

Președinte de ședință,