Hotărârea nr. 89/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reparatii capitale la retele si instalatii de apa rece, apa calda, agent termic si utilaje producere apa calda menajera la Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 89 din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent

termic și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 86/06.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 47845/06.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 47852/06.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul «Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent termic și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”» având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează, Secretar General, Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

Anexa la HCL nr. 89/26.03.2020

Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent termic și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”

Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” este proprietatea publică a Municipiului Galați și este amplasat în Galați, Strada Traian, Nr. 290. Ansamblul spitalicesc este compus din mai multe corpuri de clăditre (C1-C28), avănd regim de înălțime S+P și parțial S+P+1E.

În prezent rețelele de distribuție a apei reci, a apei calde menajere și a agentului termic prezintă un grad avansat de uzură, cu zone puternic corodate, sparte, zone cu izolația termică deteriorată, starea lor de funcționare fiind precară.

În scopul rezolvării acestor probleme Municipiul Galați dorește implementarea proiectului Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent termic și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • -  Reabilitarea conductei de apă rece cu conductă din PE 100, Pn 10 bar, aspirația pompelor de la rezervor și refularea pompelor în conducta de distribuție alimentare hidranți esteriori și consumatori;

  • -  Reabilitarea sistemului de încălzire cu țeava din polietilenă reticulară preizolată termic cu spumă dură de poliuretan fară freon, cu manta din țeavă dură din PEHD fără cusătură;

  • -  Reabilitarea sistemului de conducte pentru transportul apei calde menajere și realizarea conductei de reciclare cu țeava din polietilenă reticulară preizolată termic cu spumă dură de poliuretan fară freon, cu manta din țeavă dură din PEHD fără cusătură;

  • -  Schimbarea soluției de preparare a apei calde menajere prin renunțarea la schimbătorul de căldură alimentat cu abur și înlocuirea lui cu un cazan și un schimbător de căldură, transformarea boilerului în vas tampon cu pompa de circulație a apei calde menajere.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției: 2.812.936,329 lei cu TVA din care C+M:         2.263.407,775 lei cu TVA

Capacități:

o Centrală termică;

o Teavă preizolată din PE - 2743 ml;

o Conductă apă rece PE100 -178 ml.

Sursa de finantare: buget local/împrumut

Durata de realizare a investiției: 24 luni.

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

REPARAȚII CAPITALE LA REȚELE Șl INSTALAȚII APĂ RECE, APĂ CALDĂ, AGENT TERMIC SI UTILAJE PRODUCERE A.C.M. LA

. SPITALUL DE PSIHIATRIE «ELISABETA DOAMNA» ~ - - FAZA: D.A.LJ ByCâpitolul 8: PARTE ECONOMICA

IBiifia■■■■■<■                                              . ; ; 8 ■■■■          ■. ■ |

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție eligibile si neeligibile HG 907/2016

REPARAȚII CAPITALE LA REȚELE SI INSTALAȚII APA RECE, APA CALDA, AGENT TERMIC SI UTILAJ

PRODUCERE A.C.M. IN SPITALUL DE PSIHIATRIE "ELISABETA DOAMNA"

■ Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) .

TVA

Valoare cu TVA

LEI '

Lei

LEI

1 1

.. -2.

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli, pentru pbtirierba .si amenajarea terenului.; .

.;1,T

|.Obținerea terenului’•     '

| :          ■ 0;Q00

■■■ 0,000

1 ■ ■ ' 0,000

<■'1.2 /

Amenajarea.terehului: ■ :

?o,ooo

b    :-0,000

I V o.oob-

■ .13...

..Amenajări pentru protecția1, mediului, si aducerea terenului j J.a starea inițialâ.

"■. q;o6o

I ••

I •:.'. .0,000

1       ■■•0-000

'.;:1,4 ?

. Cheltuieli, pentru- relocarea/protectîa ;utilitatilor ■

■■ ■.o.oo.o-

' .        0,000

!--.••■ ■■ .0,000

Total capitol 1 :          ■                                  : ” _ ■...:

r;b,OOO:

o;coo |         0,000

®Wr

;Cheitu ■investi

f....r?.v;..           V’?' :

iSBȘliSM#

OilISfiBi

Total (

BSHfiW®

KilMB

iillHSB

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

o.

■'

■ ■ .

sSMHffl

3,1,1, Studii de teren

10.000,000

d.900,000

11.900,000

3,1,2, Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

3,1,3; Alte studii specifice r Apele. Romane .

.■■■■■ g,ooo:

BO.OOO''

■ <■■■ ■.",0,000-

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de* avize, acorduri si autorizații

5.000.000

- . ••.:.'95b,000:".

5.950,000

"3,1 :

..Expertiza tehnica. ■:         B; ■ L- <:■          :■■■

.: 20.000,000

, .: :3?B00,000 :

- : ?23.80b;000:

P':3,4\<

Certificarea^.performantei energetice și auditul energetic al clădirilor:B::’;

.0,000

0,000

0,000

3,5

Proiectare

102.300,000

19.437,000

121.737,000

•.3.,5,-i;, Tema. de: proiectare. >           /

0,000.’

0,000;

. < .0,000

■3,5,2, Studiu de prefezabiiitate. r. ■;■;                    :...' ’■

" -chbo'Q-

.■:; 0,000:

0,000

3,5,3, Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de interyehții'si,devi.zgeherăl•.■<•••’.       ■ :

.• 25jOpO.;.O.bQ

: 4.750,000:

f .              ■.      ■

.: 29.750;000

giimspi

3;5,5;ye^                   litaie/ahfb'i ectuipi tehnic si|

a detaliilbrdeexecutie^

80'52^000;

)3)B6, Proiect..tehK^^^

ff?5730b,:bb0?

i ;10?887)000

:;;;B8:l87;Qdb

fiifcIBi

gșgașggog

REPARAȚII CAPITALE LA REȚELE SI INSTALAȚII APĂ RECE, APĂ CALDĂ, AGENT TERMIC Șl UTILAJE PRODUCERE A.C.M. LA

SPITALUL DE PSIHIATRIE «ELISABETA DOAMNA» ___________________________________________FAZA: D.A.L.I

JlffiSWS®

țfflSSM®#

■ , 3,7,1

I 3:6lb;000

g|gSSi|ilgf:

Ș«E9«S®KS

.    . ■ Q.OW

i®»w®

îîiiHO

MB1

0 șa Șysî-sLîsLhi 1® iȘi ■ ia ■ »

:c W ■Sg

S •’C.

giSBiiiiSig

iiSffiiffiSî

iiiOii#

IU

M8!i«Oi»gaBiiMH^Ba;:: ■.<

iMiaWMMt

îpBBMgf

(BIBiMBiî

iSMt

SBîSB

■ ■ !~. . -. : ■ ■ 1 iiiws

ital»

E|j*

'1 .-■ 3;sr(x00o: .

iSiB

«■ii

•cW8OO,O0O:

■ :r^23;8O0^OQ;

Total capitol 3

189.300,000

35.967,000

225.267,000

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

Tâ65.523,340

:iâ54.W435:

2.219.972^75

Rep.Capitale rețele termice, aCm silaparece peirașeul A^:

;B^C-b^i:W;G;7:B-^

•4:099:390,640::

208^84:222:

. Rep. capitale rețele termice, âcitLsi apa rece pe traseul B- ?.

4B9.758;56b

fBSHțiSII

Rep. capitale rețele termice, âcm. si. apa rece pe traseul H-7

ialHHml

:yMWoșife

tsiiiiS®

>:-;:-:44;OOo;boo;:

iliiiMiO"

■îBBiftttHI

:.:4$2 J

WW;WqW:

:::gă^35;bdă.::

/?::>v^B::®âo®

^Brg:;®;o6o:'

•bshbbsm

4.12?

Rep. capitale:rețele termice^acm :.si apa rece pe traseul B-1

:WOOoC)6;

SffllițOMy

Rc r .capitâleretelefermice.acmsiaparecepetraseull-l-:

8iS|IS®f

sMfBM®

4.2:4: •

; <-4,3®.

siHSfft

yB8:?go:bp^

BiSBIHWi

SBBiiioB

4:3i:3/

RepjcapitalereteletermiceiacmsiaparecepetrâseulH-

Sș^S:ș?i:ș:p^Q0p::;

4:3:4;

liffiiigoBM:

iHliOHi

sHMii®

jijlgHis:

• . <4,5

iBllBMS

ft^țșSo^WO:::

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli                                          ______________________________________________________________________

5,1

Organizare de șantier

30.000,000

5.700,000

35.700,000

5,1,1, LucrarrdeCoriștrubțirși instalații de șantier ::: '<g.c cc; -c-: : ?;>' :

iiHSO;:

l; 138:700,0'

■ ■ i :^i^F :ro MâTO ligi |8 18 '.iM?

MiHK

5,2

■■■■ . .....-•*■ . . ■ ;■ ’ .■ ■ •..■■■ ..■..

■ 9ri 7^Q 757 ■

REPARAȚII CAPITALE LA REȚELE SI INSTALAȚII APĂ RECE, APĂ CALDĂ, AGENT TERMIC SI UTILAJE PRODUCERE A.C.M, LA

SPITALUL DE PSIHIATRIE «ELISABETA DOAMNA»____________________________________      _______ FAZA: D.A.L.I

1                 ti^

1

^SSfiSiSoHs

•. 6,z 0;000-

wOSMR

•.5,2;255CQfa:âferehtalSCrpentru,fbntrolui!

■1

î;«w

SipO®

f :1r

..-■■■ ■ s ' #Si| Oft® Mihft ®f ariW® SSI! Bis HM»

(C <J 8W 0p~Lțo <V(n<c? ut 'ro,jp-

7 ."■ ~1 -; '.lȘ.' ■■! -.O; J

: 1

•-

[Ji® Kj ^^■■■'

ASiilJSBit

”, ® '&,«-aa ».fa £□ ?7^tî nr-,’7'-c+

•••.'. ■ c.ora

®S?S

■«

S»; ti? > f?s J2 w?{ iS f<iîSwSwflS ifiSiSm 1 *1 >1 &.•*> ?    3Twk ;«:$■» iftrț: >»rs^$t£$1 mt                ’5?: A ftv?";    ȘlS>>$ > ri.:.'. r SjSh x<C$îrSÎ.?ST iw?> r?. S îi?SnSxjî       ST ?:    S?jț Sv^STJ-iS^ f n r:

:'■. 0,000

■iSi

5,3

fiMMl

130,263;

■ ■■230.0b3.597

5,4

IM^î88®^Mlai®MiWi®88SM

o ® nn;- -î

iBisa®!

Total capitol 5

245.020,091

42.613,263

287.633,354

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6/i

.■■■..0.000

.       0,000

«aawi

6,2

i®HHi

■Mi

B«MSO

Total capitol 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL

2.367.123,431

445.812,898

2.812.936,329

Din care C + M (1.2+1.3*1.4+2+4.1+4.24-5.1.1.)

1.902.023,340

361.384,435

_2.263.407,775

Beneficiar


Proiectant

Ing. Crăciun Antenei