Hotărârea nr. 86/2020

Modificarea HCL nr. 303/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Caietului de sarcini si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare si exploatare a parcarilor cu plata din Municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 86

din 26.03.2020

privind modificarea HCL 303/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 7/13.01.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6492/13.01.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6495/13.01.2020, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1376510/18.12.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. „i”, art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (3), alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „s” din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Art. 14. alin. (2) din anexa 1 - „Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați” la HCL 303/30.05.2018, își încetează aplicabilitatea.

Art. II - Pct. 18 al Art. 15 din anexa 1 - „Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați” la HCL 303/30.05.2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

„18. (1) Rezervarea este permisă doar pentru autovehiculele aparținând persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în zona de parcare menționată în adresa de solicitare (prevăzută în contract).

(2) În cazul în care în zona de parcare prevăzută în contract se efectuează lucrări edilitare și parcarea nu poate fi folosită, se poate suspenda contractul pe perioada lucrărilor, în urma solicitării beneficiarului de contract.”

Art. III - Pct. 29 al Art. 15 din anexa 1 - „Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați” la HCL 303/30.05.2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

„29. În vederea achiziționării permiselor de parcare locație pentru persoane fizice, solicitantul trebuie să depună următoarele documente:

 • - cerere tip;

 • - copia certificatului de înregistrare a autovehiculului;

 • - copia cărții de identitate/buletin de identitate/pașaport.”

Art. IV - Pct. 39 al Art. 15 din anexa 1 - „Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați” la HCL 303/30.05.2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

„39. (1) Modalitățile de plată sunt:

 • - Bilet de parcare;

 • - Tichet de parcare;

 • - Plata prin sms;

 • - Abonament parcare persoane juridice lunar/semestrial/anual;

 • - Permis parcare persoane fizice lunar/semestrial/anual;

 • - Permis parcare persoane fizice pe locație lunar/semestrial/anual;

 • - Contract de rezervare lunar;

 • - Tichet achiziționat de la partenerii contractuali ai operatorului - diverși agenți economici.

(2) Al doilea permis de parcare locație lunar poate fi achiziționat de persoane ce dețin deja un permis de parcare locație lunar, doar pentru a fi utilizat de către membrii familiei (soț, soție, copil). Prețul celui de-al doilea permis de parcare locație lunar va fi 50% din prețul unui permis de parcare locație lunar.”

Art. V - După lit. d) a alin. (6) al art. 16. din anexa 1 - „Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați” la HCL 303/30.05.2018, se adaugă o nouă literă - „lit. e)”, care va avea următorul cuprins:

„e) care este parcat în interiorul parcării cu plată pe spațiul nemarcat pentru parcare (cale acces, trotuar, scuar etc.).”

Art. VI - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VII - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,