Hotărârea nr. 85/2020

Transmiterea in administrarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati a spatiului cu alta destinatie - SC 63

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 85 din 26.03.2020

privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf.

Ioan” Galați a spațiului cu altă destinație - SC 63

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 81/02.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 44312/02.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 44315/02.03.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Serviciului juridic și Legalitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere solicitarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați nr. 8790/15.05.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 42837/16.05.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 297, alin. (1), lit. a) și art. 299 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați a spațiului cu altă destinație - SC 63 situat în str. Gheorghe Asachi nr. 2A, în suprafață de 455 mp, având numărul de inventar 219415, intabulat în Cartea Funciară nr. 117113 și cu o valoare de inventar de 2005450,40 lei, în vederea depozitării materialelor sanitare.

(2) Spațiul cu altă destinație - SC 63 se transmite în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați pe perioada necesară desfășurării activităților medicale specifice unității sanitare.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,