Hotărârea nr. 81/2020

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 35

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 81

din 26.03.2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 6/08.01.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3149/08.01.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3231/08.01.2020 al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56 alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29 subpct. II și III din Anexa la H.C.L nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. 6302/01.02.2019, al documentației Plan Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, în vederea relotizării și realizării de locuințe individuale, pe terenul proprietate, având ca limite: proprietate imobil str. Combinatului nr. 9 (nr. cad. 116865), la nord; str. Nicolae Caranfil, la sud; limita posterioară parcele front la str. Ing. Rozei Rosenberg și front la str. Nicolae Caranfil, la est; limita posterioară parcele front la str. Leonida Zamfirescu Eliza și limita proprietate imobil str. Combinatului nr. 9 (nr. cad. 116865), la vest; individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați U.T.R. 35, în vederea relotizării și realizării de locuințe individuale, pe terenul proprietate, având ca limite: proprietate imobil str. Combinatului nr. 9 (nr. cad. 116865), la nord; str. Nicolae Caranfil, la sud; limita posterioară parcele front la str. Ing. Rozei Rosenberg și front la str. Nicolae Caranfil, la est; limita posterioară parcele front la str. Leonida Zamfirescu Eliza și limita proprietate imobil str. Combinatului nr. 9 (nr. cad. 116865), la vest; beneficiari Pruteanu Sorin și Hodorogea Costică, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, cu dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a Planului urbanistic general, Regulament local de urbanism și Strategia de dezvoltare spatială a municipiului Galați, aprobat prin HCL nr. 62/26.02.2015, rectificată prin HCL nr. 465/31.10.2019.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal este de cinci ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se poate extinde conform prevederilor art. 56 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General, Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.