Hotărârea nr. 80/2020

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Industrial Parc S.R.L. Galati pentru anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 80

din 26.03.2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Industrial Parc S.R.L.

Galați pentru anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 79/24.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 37241/24.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 37248/24.02.2020, al Direcției Financiar Contabilitate, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea Industrial Parc S.R.L. Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 33816/18.02.2020, înaintată prin adresele înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 22889/03.02.2020 și sub nr. 31360/13.02.2020;

Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați nr. 8/30.01.2020;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. „c”, art. 6, art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Industrial Parc S.R.L. Galați, pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul General al societății Industrial Parc S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa IaHCL 80/26.03.2020

SC INDUSTRIAL PARC SRL

Adresa: Str. Calea Prutului, nr.304 Galați

C.U.I. 155339073

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/ Realizat an 2019

Propuneri an 2020

%

Estimare an 2021

Estimare an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

2,010

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2,009

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

2

Venituri financiare

5

1

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

2,009

1

Cheltuieli de

exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd18) din

7

2,008

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

82

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

1,505

C.

Cheltuieli cu personalul,

Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

307

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11 =Rd.12+Rd.13)

11

146

C1

ch. cu salariile

12

146

C2

bonusuri

13

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

154

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de anaaiator

17

7

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

114

2

Cheltuieli financiare

19

1

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd.6)

20

1

IV

1

IMPOZIT PE VENIT CURENT

21

0

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

0

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care

26

0

1

Rezerve legale

27

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor îmorumuturi

30

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

i

0

1                                   i                              "■11-------1

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

yii

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

a)

cheltuieli materiale

41

0

b)

cheltuieli cu salariile

42

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0

e)

alte cheltuieli

45

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

0

1

Alocații de la buget

47

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

_______15L

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

10

2

Nr.mediu de salariați total

51

10

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

52

1217

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

201.00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000

57

0.00

8

Plăți restante

58

1474

9

Creanțe restante

59

4

Președinte de ședință, 5     îi5