Hotărârea nr. 79/2020

Infiintarea Consortiului scolar intre Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galati si Scoala Gimnaziala nr. 1 Brahasesti

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 79 din 26.03.2020

privind înființarea Consorțiului școlar între Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați și Școala Gimnazială nr. 1 Brăhășești

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 75/14.02.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 31783/14.02.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31789/14.02.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere Adresa nr. 110/30.01.2020 a Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Galați și a Școlii Gimnaziale nr. 1 Brăhășești, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 23520/04.02.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 62 alin. (1) și alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8 din anexa la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5488/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă înființarea Consorțiului școlar între Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați și Școala Gimnazială nr. 1 Brăhășești, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul școlar 2020-2021.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General, Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.