Hotărârea nr. 78/2020

Stabilirea Procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Galati, in situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 78

din 24.03.2020

privind stabilirea Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Galați, în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 170/24.03.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 24.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 59792/24.03.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 59795/24.03.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului de Administrație Publică Locală;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere Adresa nr. 46408/23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

Având în vedere prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa 1 intitulată „Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la sediul Consiliului Local al Municipiului Galați, atât ședințele în plenul Consiliului Local, cât și cele ale comisiilor de specialitate ale acestuia, se desfășoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

 • (2) Se aprobă Procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Galați, în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Procedura de desfășurare a ședințelor în plenul Consiliului Local al Municipiului Galați, în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate,

Capitolul I

Procedura de lucru în cadrul ședințelor Consiliului Local al Municipiului Galați

Art. 1 - (1) Locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Municipiului Galați se consideră ca fiind locul în care se află Primarul Municipiului Galați, Președintele de ședință și Secretarul General al Municipiului Galați.

 • (2) În situația în care este necesară alegerea unui nou președinte de ședință și/sau Primarul nu participă la ședință, locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Municipiului Galați se consideră fiind locul în care se află Secretarul General al Municipiului Galați.

 • (3) Documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute în Codul administrativ, va cuprinde, în mod obligatoriu, și mențiunea că ședința se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Art. 2 - Procedura de lucru în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Galați este următoarea:

 • a) La începutul ședinței, Președintele de sedință, asistat de Secretarul General al Municipiului Galați, va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal.

 • b) Secretarul General al Municipiului Galați va face apelul nominal pentru fiecare consilier local în parte.

 • c) Secretarul General al Municipiului Galați verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • d) Președintele de sedință va da citire ordinii de zi, cu respectarea procedurii suplimentării și aprobării acesteia conform prevederilor Codului administrativ.

 • e) În situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, Președintele de ședință va dispune pornirea microfoanelor, pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • f) Fiecare consilier local are dreptul la o singură înscriere la cuvânt pentru fiecare proiect de hotărâre în parte, iar durata acesteia va fi de cel mult 3 minute.

 • g) Pentru un proiect de hotărâre pot fi acordate maximum 2 luări de cuvânt.

 • h) Președintele de sedință poate dispune oprirea microfonului consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat, dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut sau dacă acesta depășește durata prevăzută la lit. f).

Art. 3 - (1) Procedura de exercitare a votului se va desfășura prin ridicarea mâinii.

 • (2) Opțiunile de vot sunt cele prevăzute în Codul administrativ.

 • (3) În situația în care, pe parcursul desfășurării procedurii de vot, conexiunea cu unul sau mai mulți consilieri locali încetează, apelul nominal pentru exprimarea opțiunii de vot va putea fi reluat o singură dată pentru consilierul/consilierii local/locali aflat/aflați în această situație.

 • (4) În cazul în care nu se poate restabili conexiunea, se consideră că alesul local aflat în această situație nu participă la vot.

 • (5) După efectuarea apelului nominal în vederea exercitării opțiunii de vot, Președintele de ședință anunță dacă proiectul de hotărâre a fost adoptat sau respins, cu precizarea rezultatului votului, a numărului de voturi exprimate/neexprimate, precum și a opțiunilor de vot exprimate.

Art. 4 - Pe toată durata desfășurării ședinței, Secretarul General al Municipiului Galați, asistat de personalul de specialitate din cadrul Biroului Informatizare, va urmări ca numărul consilierilor locali conectați să întrunească cerința de cvorum prevăzută în Codul administrativ pentru ca ședința să fie statutară.

Capitolul II

Ședințele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați

Art. 5 - (1) Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați se realizează conform prevederilor Codului administrativ.

(2) Locul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate se consideră ca fiind locul în care se află Președinții acestora.

Art. 6 - Procedura de lucru a ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați este următoarea:

 • a) Președinții comisiilor de specialitate vor face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal.

 • b) Fiecare președinte va face apelul nominal pentru fiecare membru al comisiei sale.

 • c) Președinții comisiilor de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ca ședințele să fie statutare.

 • d) Pe parcursul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate, discuțiile dintre membrii acestora se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare.

 • e) Președintele Comisiei de specialitate va porni microfoanele, pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • f) Președintele comisiei are dreptul să oprească microfonul consilierului local dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art. 7 - (1) Procedura de exercitare a votului se va desfășura prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local în parte pentru a-și exprima votul.

 • (2) Opțiunile de vot sunt cele prevăzute în Codul administrativ.

 • (3) În situația în care, pe parcursul desfășurării procedurii de vot, conexiunea cu unul sau mai mulți consilieri locali încetează, apelul nominal pentru exprimarea opțiunii de vot va putea fi reluat o singură dată.

 • (4) În cazul în care nu se poate restabili conexiunea, se consideră că nu participă la vot consilierul/consilierii locali aflați în această situație.

 • (5) După ce ultimul consilier și-a exercitat dreptul de vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare a acestuia, Președintele comisiei anunță rezultatul votului.

Art. 8 - Avizul va fi transmis anterior desfășurării Ședinței Consiliului Local al Municipiului Galați, prin mijloace electronice de comunicare, Secretarului General al Municipiului Galați.

Capitolul III

Dispoziții finale

Art. 9 - (1) Ședințele Consiliului Local al Municipiului Galați vor fi înregistrate audio/video, iard ezbaterile vor fi consemnate într-un proces-verbal.

(2) Procesul-verbal va fi întocmit conform prevederilor din Codul administrativ și va fi semnat de către Președintele de ședință și de către Secretarul General al Municipiului Galați.

Art. 10 - Prezenta Procedură se completează cu prederile O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte de ședință,