Hotărârea nr. 77/2020

Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pentru anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 77

din 20.02.2020

privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 57/11.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 32291/17.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 32297/17.02.2020, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Galați;

Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2020 - secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2020 - secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3, 4, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2020 - secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2019 - secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 7, 8, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2020, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă numărul de salariați permanenți și temporari pe anul 2020, conform anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 8 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 1 la HCL 77 / 20.02.2020

BUGET LOCAL VENITURI PENTRU ANUL 2020 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Capit

Subcap.

Paragraf

DENUMIREA INDICATORILOR

BUGET

2020

TOTAL VENITURI

432.796.000

VENITURI PROPRII

419.942.000

I. VENITURI CURENTE

417.886.000

A. VENITURI FISCALE

413.644.000

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

236.747.000

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

236.747.000

01.02

Impozit pe profit

0

01.02.01

Impozit pe profit de la agenții economici *)

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

03.02

Impozit pe venit

603.000

03.02.17

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

603.000

04.02

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

236.144.000

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

231.018.000

04.02.04

Sume alocate din cota defalcată

5.126.000

04.02.05

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0

05.02

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

0

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -

0

06.02

Impozit pe salarii - total

0

06.02.02

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

88.928.000

07.02

Impozite si taxe pe proprietate

88.928.000

07.02.01

Impozit si taxa pe clădiri

70.944.000

07.02.01.01

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

16.269.000

07.02.01.02

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

54.675.000

07.02.02

Impozit si taxa pe teren

13.063.000

07.02.02.01

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

4.614.000

07.02.02.02

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

7.071.000

07.02.02.03

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

1.378.000

07.02.03

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

4.921.000

07.02.50

Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

87.966.000

11.02

Sume defalcate din TVA

64.934.000

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

45.676.000

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

16.226.000

11.02.07

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.09.*

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat*

3.032.000

12.02

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

292.000

12.02.07

Taxe hoteliere

292.000

15.02

Taxe pe servicii specifice

210.000

15.02.01

Impozit pe spectacole

210.000

15.02.50

Alte taxe pe servicii specifice

16.02

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

22.530.000

16.02.02

Impozit pe mijloacele de transport

18.214.000

16.02.02.01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

12.258.000

16.02.02.02

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

5.956.000

16.02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

3.758.000

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

558.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.000

18.02

Alte impozite si taxe fiscale

3.000

18. 02.50

Alte impozite si taxe

3.000

C. VENITURI NEFISCALE

4.242.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

23.493.000

30.02

Venituri din proprietate

23.493.000

30.02.01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

23.434.000

30.02.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

23.434.000

30.02.08

Venituri din dividende *)

59.000

30.02.08.02

Venituri din dividende de la a/f/ plătitori

59.000

30.02.08.03

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.50

Alte venituri din proprietate

31.02

Venituri din dobânzi

0

31.02.03

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-19.251.000

33.02

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

4.667.000

33.02.08

Venituri din prestări de servicii

369.000

33.02.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

149.000

33.02.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.515.000

33.02.13

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

2.489.000

33.02.24

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.27

protecție socială

33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

145.000

33.02.33

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală”

33.02.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

34.02

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

19.000

34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

18.000

34.02.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

1.000

35.02

Amenzi, penalitati si confiscări

13.523.000

35.02.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

13.523.000

35.02.01.02

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

13.523.000

35.02.02

impozite si taxe

35.02.03

constatate odata cu confiscarea potrivit legii

3.000

35.02.03.01

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

3.000

35.02.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

36.02

Diverse venituri

29.530.000

36.02.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

16.000

36.02.01.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

16.000

36.02.05

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

0

36.02.06

Taxe speciale (din 2011)

16.727.000

36.02.07

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011)

36.02.11

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

258.000

36.02.22

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.23

Taxa de reabilitare termică

ain 701R

33.01.26

Venituri din despăgubiri

36.02.31

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.47

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.50

Alte venituri

12.529.000

37.02

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-66.990.000

37.02.01

Donații si sponsorizări

10.000

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

-67.000.000

37.02.04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.05

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.50

Alte transferuri voluntare

IV. SUBVENȚII

14.910.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

14.910.000

42.02

Subvenții de la bugetul de stat

14.910.000

42.02.01

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.03

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.04

Aeroporturi de interes local

42.02.05

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.06

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.07

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.09

cu apă a satelor

0

42.02.09.01

și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.02

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.03

Finanțarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate

42.02.10

existente cu destinație de locuință

42.02.12

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.13

și gospodărire a apelor

42.02.14

preuniversitar

42.02.15

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

42.02.16

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

0

42.02.16.01

aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanatate

42.02.16.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sanatate

42.02.17

culturale

42.02.18

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

0

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

42.02.18.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sanatate

42.02.19

de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice

42.02.20

derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.02.21

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.28

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.29

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.32

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.33

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

60.000

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociale.

2.250.000

42.02.36

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

42.02.37

programelor de electrificare

42.02.40

obiectivelor de investiții in turism

42.02.41

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii*

12.600.000

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.44

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.45

Fondul Social European

42.02.46

obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de

42.02.51

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național

0

42.02.51.01

programe de interes național,destinate secțiunii de funcționare a

42.02.51.02

programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a

42.02.52

pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-

42.02.54

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.57

Finanțarea subprogramului Modernizarea satului românesc

42.02.58

Finanțarea subprogramului Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor

42.02.59

Finanțarea subprogramului Infrastructură la nivel județean

42.02.62

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.63

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor

0

42.02.63.01

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

42.02.63.02

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.64

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.65

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.66

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.67

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.73

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

Președinte de ședință,

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 2 la HCL 77 / 20.02.2020

BUGET LOCAL CHELTUIELI 2020

secțiunea de funcționare lei

PROPUNERI

2020

50.02

TOTAL CHELTUIELI

432.796.000

.01

Cheltuieli curente

432.796.000

10

Titlul 1 Cheltuieli de personal

90.526.000

20

Titlul II Bunuri si servicii

144.479.000

30

Titlul III Dobânzi

14.333.000

40

Titlul IV Subvenții

32.500.000

50

Titlul V Fonduri de rezerva

8.000.000

51

Titlul VI Transferuri intre unitati ale administrației publice

63.772.000

55

Titlul VII Alte transferuri

9.844.000

57

Titlul IX Asistenta sociala

20.754.000

59

Titlul XI Alte cheltuieli

15.182.000

81

Titlul XIV Rambursări de credit

33.406.000

85

Plăți efectuate din anii precedenti

51.02

.01

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

68.938.000

.01

Cheltuieli curente din care

68.938.000

10

Titlul 1 Cheltuieli de personal

36.750.000

20

Titlul II Bunuri si servicii

6.873.000

55

Titlul VII Alte transferuri

59

Titlul XI Alte cheltuieli

315.000

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

315.000

81

Titlul XIV Rambursări de credit

25.000.000

.02

Rambursări de credite interne

25.000.000

.05

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

25.000.000

85

.01

.01

Plăți efectuate din anii precedenti

54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (EVIDENTA POPULAȚIEI)

12.200.000

.01

Cheltuieli curente din care

12.200.000

10

Titlul 1 Cheltuieli de personal

3.500.000

20

Titlul II Bunuri si servicii

700.000

50

Titlul V Fonduri de rezerva

8.000.000

50

.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

5% din total cheltuieli

8.000.000

59

Titlul XI Alte cheltuieli

0

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

55.02

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI-TOTAL

14.336.000

.01

Cheltuieli curente din care

14.336.000

20

Titlul II Bunuri si servicii

3.000

30

Titlul III Dobânzi

14.333.000

61.02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

20.945.000

.01

Cheltuieli curente din care

20.945.000

10

Titlul 1 Cheltuieli de personal

616.000

20

Titlul II Bunuri si servicii -Apararea Civila

418.000

51

Titlul VI Transferuri intre unitati ale administrației publice

19.911.000

51

.01

.01

Transferuri către instituții publice - Politia Locala

19.911.000

65.02

INVATAMANT

36.954.000

.01

Cheltuieli curente

36.954.000

20

Titlul II Bunuri si servicii*

27.212.000

55

Titlul VII Alte transferuri*

3.032.000

55

.01

63

Alte transferuri

3.032.000

57

Titlul IX Asistenta sociala

1.710.000

57

.02

.01

Ajutoare sociale in numerar

1.625.000

57

.02

.02

Ajutoare sociale in natura

57

.02

.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

85.000

59

Titlul XI Alte cheltuieli

5.000.000

59

.01

Burse

5.000.000

66.02

SANATATE*

23.898.000

.01

Cheltuieli curente

23.898.000

10

Titlul 1 Cheltuieli de personal*

13.650.000

20

Titlul II Bunuri si servicii*

500.000

Serciul de Asistenta medicala Galați

14.237.000

51

Titlul VI Transferuri intre unitati ale administrației publice

9.661.000

51

Transferuri către instituții publice

9.661.000

.01

Transferuri către instituții publice

9.661.000

46

Transferuri către instituții publice de sanatate

7.411.000

Spitalul de psihiatrie Elisabeta Doamna Galați

1.300.000

Spitalul Buna Vestire Galați

3.700.000

Spitalul de urgenta pentru copii Sf loan Galați

2.411.000

39

Unitatea Medico-Sociaia Pechea*

2.250.000

59

Titlul XI Alte cheltuieli

87.000

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

87.000

85

.01

.01

Plăți efectuate din anii precedenti

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL

54.200.000

.01

Cheltuieli curente

54.200.000

20

Titlul II Bunuri si servicii

17.100.000

51

Titlul VI Transferuri intre unitati ale administrației publice

30.600.000

51

.01

Transferuri către instituții publice

30.600.000

.01

Transferuri către instituții publice

30.600.000

Teatrul Dramatic

4.800.000

Teatrul Muzical

12.000.000

Teatrul de Păpuși

2.200.000

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALAȚI

11.600.000

59

Titlul XI Alte cheltuieli

6.500.000

11

Asociații si fundații

4.500.000

12

Susținerea Cultelor

2.000.000

68.02

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

67.777.000

.01

Cheltuieli curente

67.777.000

10

Titlul 1 Cheltuieli de personal

35.780.000

CF Crese

3.500.000

Cantina de Ajutor Social

1.240.000

Centrul multifuncțional de servicii sociale

7.700.000

Centrul de locuințe pentru Tineri

930.000

Centrul multifuncțional de servicii sociale pentru tineri

1.800.000

Căminul de persoane vârstnice sf. Spiridon

3.100.000

Căminul de persoane vârstnice Ștefan cel Mare si Sfanț

2.400.000

Direcția de asistență socială

15.110.000

20

Titlul II Bunuri si servicii

8.373.000

CF Crese

350.000

Cantina de Ajutor Social

2.000.000

Centrul multifuncțional de servicii sociale

1.900.000

Centrul de locuințe pentru Tineri

370.000

Centrul multifuncțional de servicii sociale pentru tineri

400.000

Căminul de persoane vârstnice sf. Spiridon

1.100.000

Căminul de persoane vârstnice Ștefan cel Mare si Sfanț

1.280.000

Direcția de asistență socială

293.000

Municipiul Galați ajutoare TRANSPORT PERS HANDICAP

680.000

51

Titlul VI Transferuri intre unitati ale administrației publice

2.400.000

51

.01

Transferuri către instituții publice

2.400.000

.01

Transferuri către instituții publice

2.400.000

39

Unitatea Medico-Sociala Pechea

2.400.000

57

Titlul IX Asistenta sociala

17.944.000

.02

Ajutoare sociale

17.944.000

.02

.01

Ajutoare sociale in numerar

17.664.000

.02

.02

Ajutoare sociale in natura

280.000

59

Titlul XI Alte cheltuieli

3.280.000

11

Asociații si fundații

2.732.000

40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

548.000

70.02

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

27.030.000

.01

Cheltuieli curente

27.030.000

10

Titlul 1 Cheltuieli de personal

230.000

20

Titlul II Bunuri si servicii

22.500.000

55

Titlul VII Alte transferuri

4.300.000

55

.01

18

Alte transferuri interne

4.300.000

85

.01

.01

Plăți efectuate din anii precedenti

74.02

PROTECȚIA MEDIULUI

36.844.000

.01

Cheltuieli curente

36.844.000

20

Titlul II Bunuri si servicii

28.000.000

51

Titlul VI Transferuri intre unitati ale administrației publice

400.000

51

.01

Transferuri către instituții publice

400.000

.01

Transferuri către instituții publice

400.000

55

Titlul VII Alte transferuri

2.512.000

.01

Alte transferuri

2.512.000

65

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la fondul IID

2.512.000

81

Titlul XIV Rambursări de credit

5.932.000

.01

Rambursări de credite externe

5.932.000

.01

Rambursări de credite externe garantate

.02

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

.05

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

5.932.000

80.02

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA

800.000

.01

Cheltuieli curente

800.000

20

Titlul II Bunuri si servicii

800.000

80.02

.01

Acțiuni generale economice si comerciale

800.000

30

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

800.000

81.02

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

5.394.000

.01

Cheltuieli curente

5.394.000

20

Titlul II Bunuri si servicii

1.000.000

40

Titlul IV Subvenții

2.500.000

57

Titlul IX Asistenta sociala

1.100.000

81

Titlul XIV Rambursări de credit

794.000

.02

Rambursări de credite interne

794.000

.01

Rambursări de credite interne garantate

.02

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

.05

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

794.000

85

.01

.01

Plăți efectuate din anii precedenti

84.02

TRANSPORTURI

62.680.000

.01

Cheltuieli curente

62.680.000

20

Titlul II Bunuri si servicii

31.000.000

40

Titlul IV Subvenții

30.000.000

.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț SCTransurb SA

30.000.000

81

Titlul XIV Rambursări de credit

1.680.000

.01

Rambursări de credite extern

0

.01

Rambursări de credite externe garantate

.02

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

.05

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

.02

Rambursări de credite interne

1.680.000

.01

Rambursări de credite interne garantate

.02

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

.05

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

1.680.000

87.02

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

800.000

.01

Cheltuieli curente

800.000

51

Titlul VI Transferuri intre unitati ale administrației publice

800.000

51

.01

Transferuri către instituții publice

800.000

.01

Transferuri către instituții publice

800.000

87.02

50

Alte acțiuni economice(Serviciul public Geotopocad)

800.000

Președinte de ședință,

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 3 la HCL 77 / 20.02.2020

BUGET LOCAL VENITURI PENTRU ANUL 2020 - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Capitol

Subcap.

Paragraf

DENUMIREA INDICATORILOR

BUGET 2020

TOTAL VENITURI

179.641.000

VENITURI PROPRII

69.120.000

I. VENITURI CURENTE

67.012.000

A. VENITURI FISCALE

0

C. VENITURI NEFISCALE

67.012.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

67.012.000

36.02

Diverse venituri

12.000

36.02.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

0

36.02.01.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.05

varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

0

36.02.06

Taxe speciale (din 2011)

36.02.07

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011)

36.02.11

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate tn cursul Drocesului de executare silită

36.02.22

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.23

Taxa de reabilitare termică

din

33.01.26

Venituri din despăgubiri

36.02.31

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

12.000

36.02.47

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.50

Alte venituri

37.02

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

67.000.000

37.02.01

Donații si sponsorizări

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.02.04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

67.000.000

37.02.05

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.50

Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL

2.108.000

39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri

2.108.000

39.02.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.03

venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.04

Venituri din privatizare

39.02.07

Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

2.108.000

39.02.10

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

IV. SUBVENȚII

17.667.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

17.667.000

42.02

Subvenții de la bugetul de stat

17.667.000

42.02.01

termoficare

42.02.03

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.04

Aeroporturi de interes local

42.02.05

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.06

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.07

SAPARD

42.02.09

alimentare cu apă a satelor

0

42.02.09.01

modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local

42.02.09.02

satelor

42.02.09.03

apelor uzate

42.02.10

construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.12

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.13

prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.14

invatamant preuniversitar

42.02.15

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

42.02.16

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

0

42.02.16.01

finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.02.16.02

'suovennrae ia ougeiui ue siai caire uugeteie îocaie perrrra finanțarea reparațiilor capitale în sanatate

42.02.16.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sanatate

42.02.17

așezămintelor culturale

42.02.18

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

0

42.02.18.01

Subvenții din văditurile proprii aie Ministerului Săhătătu Către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

42.02.18.02

duuveiiuruin~veiiiiuniepiupnr'dieiviinisieiuiur~scrriciiaiir'uaiie~ bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in

42.02.18.03

Subvenții din veniturile proprii aie Ministerului sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea altor investita în sanatate

42.02.19

multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor

42.02.20

necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri

42.02.21

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.28

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.29

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.32

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.33

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociale.

42.02.36

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

42.02.37

finanțarea programelor de electrificare

42.02.40

realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.41

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA imDlementate de APIA

42.02.44

agricole

42.02.45

finanțate din Fondul Social European

42.02.46

achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie

42.02.51

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național

0

42.02.51.01

finanțarea unor programe de interes național, destinate

42.02.51.02

finanțarea unor programe de interes național, destinate

42.02.52

investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și

42.02.54

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.57

Finanțarea subprogramului Modernizarea satului românesc

42.02.58

Finanțarea subprogramului Regenerarea urbană a municiDiilor si orașelor

42.02.59

Finanțarea subprogramului Infrastructură la nivel județean

42.02.62

oui i ie erruuate din uuyeiui ue s>i<ai aieienwuureupiiui----------

42.02.63

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor

0

42.02.63.01

ouuvonpi uc is uuy&iui ua iiai paimu ////#/unui cheltuieli urgente și plata arieratelor, destinate secțiunii de

42.02.63.02

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor, destinate secțiunii de

42.02.64

subvenții ae ia Dugemrae stat pentru tinanțâreâ cneituiemor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de fi înntinnaro

42.02.65

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

2.824.000

42.02.66

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.67

Subvenții din sume obținute în urma scoatem la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea Droiectelor de investiții

42.02.69

suDvCTțll^aera^ugetOTue^^ caue uugeieie lucaie necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei Ha nrnnramara OAd/l-OHOA

14.843.000

42.02.73

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

43.02

Subvenții de la alte administrații

0

43.02.01

protecția copilului

43.02.04

bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru

43.02.07

asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.08

pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.20

finanțarea unor activități

43.02.21

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.23

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ sngc.ial ornanizatft în cadrul unităților da

43.02.24

subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de mașă groanizate în unitățile de învățământ

43.02.28

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea PQffîQtillPL financiare ale unjtătii adminiștrativ-țeritgriale

43.02.29

sume primlteTie ia Bugetele propni âfâ Județelor in vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor

43.02.30

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază coDiii cu cerințe educaționale soeciale

43.02.31

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.34

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înreoistrare sistematică din cadrul Prooramului național

46.02

Alte sume primite de la UE

0

46.02.03.

Miie sume piiume um iuiiuuii ue ia uiiiuilua tuiupeana pentru programele operaționale finanțate în cadrul

din 2018

46.02.04.

Mire surrtir prlin tte crini unu uri ue ia unru riearu rupeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul

47.02

Sume în curs de distribuire

0

din

2018

47.02.04

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

48.02

SUIiie primite ue ta ucuam uundiun ui uumui piauiui efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-onon

92.854.000

48.02.01

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

88.180.000

48.02.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

76.826.000

48.02.01.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

3.874.000

48.02.01.03

Prefinantare

7.480.000

48.02.02

Fondul Social European (FSE)

4.674.000

48.02.02.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

3.903.000

48.02.02.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.03

Prefinantare

771.000

48.02.03

Fondul de Coeziune (FC)

0

48.02.03.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.03.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.03.03

Prefinantare

48.02.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

0

48.02.04.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.04.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.04.03

Prefinantare

48.02.05

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)

0

48.02.05.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.05.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.05.03

Prefinantare

48.02.11

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII)

0

48.02.11.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.11.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.11.03

Prefinantare

48.02.12

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

0

48.02.12.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.12.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.12.03

Prefinantare

48.02.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (A

0

48.02.15.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.15.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.19

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)

0

48.02.19.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.19.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.19.03

Prefinantare

48.02.19.04

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe oerioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.32

financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-

0

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.33

Economic European și Norvegian 2014-2021

0

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Președinte de ședință,

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 4 la HCL 77 / 20.02.2020

BUGET LOCAL CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 - SECȚIUNEA DEZVOLTARE

lei

Nr. crt

DENUMIRE INDICATOR

cod indicator

BUGET 2020

TOTAL CHELTUIELI

179.641.000

1

AUTORITATI PUBLICE

51.02

966.000

Cheltuieli FEN 2014-2020

58

591.000

Active nefinanciare

71

375.000

2

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA -TOTAL (PRIMĂRIA, POLITIA LOCALA))

61.02

260.000

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

250.000

Active nefinanciare

71

10.000

3

INVATAMANT

65.02

26.507.000

Cheltuieli FEN 2014-2020

58

21.493.000

Active nefinanciare

71

5.014.000

4

SANATATE - TOTAL (SPITALE, SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA)

66.02

14.222.000

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

1.816.000

Cheltuieli FEN 2014-2020

58

11.574.000

Active nefinanciare

71

832.000

5

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

20.119.000

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

570.000

Cheltuieli FEN 2014-2020

58

1.200.000

Active nefinanciare

71

18.349.000

6

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL (PRIMĂRIA. UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA)

68.02

12.693.000

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

200.000

Cheltuieli FEN 2014-2020

58

11.983.000

Active nefinanciare

71

510.000

7

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA -TOTAL (PRIMĂRIA)

70.02

14.023.000

Cheltuieli FEN 2014 - 2020

58

7.191.000

Active nefinanciare

71

5.832.000

Active financiare

72

1.000.000

8

PROTECȚIA MEDIULUI (PRIMĂRIA SALUBRITATE)

74.02

6.297.000

Active nefinanciare

71

6.297.000

9

ENERGIE TERMICA

81.02

202.000

Active nefinanciare

71

202.000

10

TRANSPORTURI (PRIMĂRIA, TRANSURB)

84.02

83.432.000

Cheltuieli FEN

58

67.194.000

Active nefinanciare

71

16.238.000

11

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (GEOTOPOCAD)

87.02

920.000

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

20.000

Active financiare

72

900.000

Președinte de ședință,

MUNICIPIUL GALAȚI

Indicator'.Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar                                                         Valoare

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

280,715,000.00

00.02

. VENITURI CURENTEI cod 00.03+00.12)

140,695,000.00,

00.12

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

140,695,000.00

00.13

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

428,000.00

30.10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

428,000 00|

30.10.05

Venituri din concesiuni si închirieri

428,000 oq

30.10.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

428,000 oq

00.14

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

140,267,000.0^

33.10

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33 10.13+33.10.14+33.10.16+33 10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.

30 la 33 10 32+33.10 50)

142,305,000 OQ

33.10.05

Taxe si alte venituri in invatamant

3,765,000.001

33.10.08

Venituri din prestări de servicii

61,681,000.0q

33.10.13;

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

5oi,ooo.oq

33.10.14

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

2,460,000 0q

33.10.16

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

62,000.0q

33.10.21

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

51,752,000.Oq

33.10.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

20,300,000.0q

33.10.31

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din

56,000.00

veniturile proprii ale Ministerului Sanatatn

33.10.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1,728,000 0d

35.10

Amenzi penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

43,000 0Q

35.10.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

43,000 oq

36.10

Diverse venituri (cod 3610.50)

96,000 0d

36.10.50

Alte venituri

96,000 oq

37.10

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

-2,177,000 00

37 10 01+37 10.03+37 10 04+37.10 50)

37.10.03

Varsammte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

-2,177,000.00

bugetului local

00.17

IV; SUBVENȚII (cod 00,18)

1 20;020;000.00

00.18

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

120,020,000.00

40.10

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

3,032,000.00

40.10.15

Excedentul anului anterior

3,092,000 00

40.10.15.01

Excedentul anului anterior funcționare

3,092,000 00

43.10

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!) (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

116,928,000.00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

56,361,000 0q

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

7,411,000 00

43.10.33

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

53,156,000 0d

BUGETUL DE VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 SURSA DE FINANANTARE E/F/G


Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Pâcje J. ^xri 1

MUNICIPIUL

GALAȚI

Indicator Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar                                                        Valoare

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00

TOTAL CHELTUIELI

260,715,000.00

01

01. CHELTUIELI CURENTE

260,715,000.00

10

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

181,161,000.00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

170,043,000.00

10.01.01

Salarii de baza

123,265,000.00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

23,295,000.00

10.01.06

Alte sporuri

13,201,000.00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

304,000.00

10.01.11

Fond aferent plătii cu ora

530,000.00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

83,000.00

10.01.13

Indemnizații de delegație

21,000.00

10.01.17

Indemnizații de hrana

6,887,000.00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

2,457,000.00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

6,836,000.00

10.02.02

Norme de hrana

3,440,000.00

10.02.06

Tichete de vacanta

3,396,000.00

10.03

Contribuții

4,282,000.00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

360,000.00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

500.00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

4,000.00

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

500.00

10.03.06

Contribuții fondului unic de sanatate

1,000.00

10.03.07

Contribuția pentru fond de garantare

3,916,000.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

78,110,000.00

20.01

Bunuri si servicii

40,047,700.00

20.01.01

Furnituri de birou

514,600.00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

810,500.00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

3,193,000.00

20.01.04

Apa canal si salubritate

1,068,300.00

20.01.05

Carburanți si lubrefianti

3,877,500.00

20.01.06

Piese de schimb

1,523,500.00

20.01.07

Transport

57,000.00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

453,000.00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

13,872,000.00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținerea funcționala

14,678,300.00

20.02

Reparații curente

828,000.00

20.03

Hrana

7,463,000.00

20.03.01

Hrana pentru oameni

7,463,000.00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

9,940,000.00

20.04.01

Medicamente

3,743,000.00

20.04.02

Materiale sanitare

2,666,000.00

20.04.03

Reactivi

3,205,000.00

20.04.04

Dezinfectanti

326,000.00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1,997,000.00

20.05.01

Uniforme si echipament

440,000.00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

263,000.00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

1,294,000.00

20.06

Deplasări, detasari, transferuri

111,500.00

Indicator Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar                                                        Valoare

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferuri

93,500.00

20.06.02

Deplasări in străinătate

18,000.00

20.09

Materiale de laborator

147,000.00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

16,500.00

20.13

Pregătire profesionala

109,300.00

20.14

Protecția muncii

201,000.00

20.15

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

24,000.00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea interesului statului, potrivit dispozițiilor legale

6,000.00

20.30

Alte Cheltuieli

17,219,000.00

20.30.01

Reclama si publicitate

104,000.00

20.30.02

Protocol si reprezentare

44,000.00

20.30.03

Prime de asigurare non-viata

549,000.00

20.30.04

Chirii

104,000.00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

16,418,000.00

59

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

1,444,000.00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap ne încadrate

1,444,000.00

61.10

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

19,914,000.00

01

01. CHELTUIELI CURENTE

19,914,000.00

10

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

18,766,000.00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

14,486,000.00

10.01.01

Salarii de baza

13,831,000.00

10.01.13

Indemnizații de delegație

5,000.00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

650,000.00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

3,861,000.00

10.02.02

Norme de hrana

3,440,000.00

10.02.06

Tichete de vacanta

421,000.00

10.03

Contribuții

419,000.00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

13,000.00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

500.00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

4,000.00

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

500.00

10.03.06

Contribuții fondului unic de sanatate

1,000.00

10.03.07

Contribuția pentru fond de garantare

400,000.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

1,148,000.00

20.01

Bunuri si servicii

720,000.00

20.01.01

Furnituri de birou

46,000.00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

5,000.00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

162,000.00

20.01.04

Apa canal si salubritate

27,000.00

20.01.05

Carburanți si lubrefianti

220,000.00

20.01.06

Piese de schimb

20,000.00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

90,000.00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

100,000.00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinerea funcționala

50,000.00

20.02

Reparații curente

10,000.00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

240,000.00

20.05.01

Uniforme si echipament

200,000.00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

40,000.00

20.06

Deplasări, detasari, transferuri

8,000.00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferuri

8,000.00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

2,000.00

Indicator Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar

Valoare

20.13

Pregătire profesionala

7,000.00

20.14

Protecția muncii

5,000.00

20.15

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

24,000.00

20.30

Alte Cheltuieli

132,000.00

20.30.03

Prime de asigurare non-viata

79,000.00

20.30.04

Chirii

36,000.00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

17,000.00

61.10.03.04

Politia Locala

19,914,000.00

65.10

INVATAMANT

6,673,000.00

01

01. CHELTUIELI CURENTE

6,673,000.00

10

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

33,000.00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

30,000.00

10.01.11

Fond aferent plătii cu ora

30,000.00

10.03

Contribuții

3,000.00

10.03.07

Contribuția pentru fond de garantare

3,000.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

6,640,000.00

20.01

Bunuri si servicii

1,019,500.00

20.01.01

Furnituri de birou

30,000.00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

105,000.00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

249,000.00

20.01.04

Apa canal si salubritate

73,000.00

20.01.05

Carburanți si lubrefianti

23,000.00

20.01.06

Piese de schimb

2,500.00

20.01.07

Transport

1,000.00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

26,000.00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

62,000.00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținerea funcționala

448,000.00

20.02

Reparații curente

15,000.00

20.03

Hrana

5,285,000.00

20.03.01

Hrana pentru oameni

5,285,000.00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

2,000.00

20.04.01

Medicamente

1,000.00

20.04.04

Dezinfectanti

1,000.00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

223,000.00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

19,000.00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

204,000.00

20.06

Deplasări, detasari, transferuri

3,500.00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferuri

3,500.00

20.09

Materiale de laborator

2,000.00

20.13

Pregătire profesionala

9,000.00

20.14

Protecția muncii

7,500.00

20.30

Alte Cheltuieli

73,500.00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

73,500.00

65.10.03.01

Invatamant preșcolar

3,483,000.00

65.10.03.02

Invatamant primar

63,000.00

65.10.04.01

Invatamant secundar inferior

69,000.00

65.10.04.02

Invatamant secundar superior

2,502,000.00

65.10.11.03

Cămine si cantine pentru studenti

556,000.00

66.10

Sanatate

138,939,000.00

01

01. CHELTUIELI CURENTE

138,939,000.00

10

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

113,945,000.00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

109,600,000.00

Indicator Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar

Valoare

10.01.01

Salarii de baza

70,560,000.00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

22,117,000.00

10.01.06

Alte sporuri

11,860,000.00

10.01.11

Fond aferent plătii cu ora

500,000.00

10.01.17

Indemnizații de hrana

3,780,000.00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

783,000.00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

1,735,000.00

10.02.06

Tichete de vacanta

1,735,000.00

10.03

Contribuții

2,610,000.00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

124,000.00

10.03.07

Contribuția pentru fond de garantare

2,486,000.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

24,096,000.00

20.01

Bunuri si servicii

9,826,000.00

20.01.01

Furnituri de birou

365,000.00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

630,000.00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1,960,000.00

20.01.04

Apa canal si salubritate

835,000.00

20.01.05

Carburanți si lubrefianti

89,000.00

20.01.06

Piese de schimb

327,000.00

20.01.07

Transport

5,000.00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

148,000.00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1,682,000.00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținerea funcționala

3,785,000.00

20.02

Reparații curente

690,000.00

20.03

Hrana

1,850,000.00

20.03.01

Hrana pentru oameni

1,850,000.00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

9,900,000.00

20.04.01

Medicamente

3,725,000.00

20.04.02

Materiale sanitare

2,645,000.00

20.04.03

Reactivi

3,205,000.00

20.04.04

Dezinfectanti

325,000.00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1,096,000.00

20.05.01

Uniforme si echipament

62,000.00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

244,000.00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

790,000.00

20.06

Deplasări, detasari, transferuri

52,000.00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferuri

37,000.00

20.06.02

Deplasări in străinătate

15,000.00

20.09

Materiale de laborator

145,000.00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

10,000.00

20.13

Pregătire profesionala

59,000.00

20.14

Protecția muncii

156,000.00

20.30

Alte Cheltuieli

312,000.00

20.30.01

Reclama si publicitate

6,000.00

20.30.02

Protocol si reprezentare

30,000.00

20.30.04

Chirii

50,000.00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

226,000.00

59

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

898,000.00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap ne încadrate

898,000.00

66.10.06.01

Spitale generate

136,689,000.00

66.10.06.03

Unitati medico- sociale

2,250,000.00

67.10

Cultura, recreere si religie

32,043,000.00

Indicator Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar                                                        Valoare

01

01. CHELTUIELI CURENTE

32,043,000.00

10

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

18,966,000.00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

17,903,000.00

10.01.01

Salarii de baza

15,350,000.00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

1,075,000.00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

304,000.00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

83,000.00

10.01.13

Indemnizații de delegație

16,000.00

10.01.17

Indemnizații de hrana

1,022,000.00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

53,000.00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

443,000.00

10.02.06

Tichete de vacanta

443,000.00

10.03

Contribuții

620,000.00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

223,000.00

10.03.07

Contribuția pentru fond de garantare

397,000.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

12,857,000.00

20.01

Bunuri si servicii

1,026,200.00

20.01.01

Furnituri de birou

28,600.00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

27,000.00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

358,000.00

20.01.04

Apa canal si salubritate

46,300.00

20.01.05

Carburanți si lubrefianti

33,000.00

20.01.06

Piese de schimb

14,000.00

20.01.07

Transport

36,000.00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

57,000.00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

281,000.00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținerea funcționala

145,300.00

20.02

Reparații curente

113,000.00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

146,000.00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

146,000.00

20.06

Deplasări, detasari, transferuri

42,000.00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferuri

39,000.00

20.06.02

Deplasări in străinătate

3,000.00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

2,500.00

20.13

Pregătire profesionala

1,800.00

20.14

Protecția muncii

18,000.00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea interesului statului, potrivit dispozițiilor legale

6,000.00

20.30

Alte Cheltuieli

11,501,500.00

20.30.01

Reclama si publicitate

21,000.00

20.30.02

Protocol si reprezentare

14,000.00

20.30.03

Prime de asigurare non-viata

16,000.00

20.30.04

Chirii

18,000.00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

11,432,500.00

59

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

220,000.00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap ne încadrate

220,000.00

67.10.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

20,363,000.00

67.10.05.01

Sport

11,680,000.00

68.10

Asigurări si asistenta sociala

2,901,000.00

01

01. CHELTUIELI CURENTE

2,901,000.00

10

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

2,281,000.00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

2,201,000.00

Indicator Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar

Valoare

10.01.01

Salarii de baza

1,600,000.00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

103,000.00

10.01.06

Alte sporuri

300,000.00

10.01.17

Indemnizații de hrana

81,000.00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

117,000.00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

40,000.00

10.02.06

Tichete de vacanta

40,000.00

10.03

Contribuții

40,000.00

10.03.07

Contribuția pentru fond de garantare

40,000.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

606,000.00

20.01

Bunuri si servicii

239,000.00

20.01.01

Furnituri de birou

6,000.00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

27,000.00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

131,000.00

20.01.04

Apa canal si salubritate

35,000.00

20.01.05

Carburanți si lubrefianti

9,000.00

20.01.06

Piese de schimb

1,000.00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10,000.00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținerea funcționala

20,000.00

20.03

Hrana

328,000.00

20.03.01

Hrana pentru oameni

328,000.00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

7,000.00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

7,000.00

20.30

Alte Cheltuieli

32,000.00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

32,000.00

59

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

14,000.00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

14,000.00

68.10.12

Unitati de asistenta medico-sociale

2,901,000.00

70.10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

2,037,000.00

01

01. CHELTUIELI CURENTE

2,037,000.00

10

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1,305,000.00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

1,253,000.00

10.01.01

Salarii de baza

1,100,000.00

10.01.06

Alte sporuri

72,000.00

10.01.17

Indemnizații de hrana

48,000.00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

33,000.00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

21,000.00

10.02.06

Tichete de vacanta

21,000.00

10.03

Contribuții

31,000.00

10.03.07

Contribuția pentru fond de garantare

31,000.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

728,000.00

20.01

Bunuri si servicii

556,000.00

20.01.01

Furnituri de birou

4,000.00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1,000.00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

31,000.00

20.01.04

Apa canal si salubritate

7,000.00

20.01.05

Carburanți si lubrefianti

21,000.00

20.01.06

Piese de schimb

107,000.00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

18,000.00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

312,000.00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținerea funcționala

55,000.00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

27,000.00

Indicator Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar

Valoare

20.05.01

Uniforme si echipament

16,000.00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

11,000.00

20.30

Alte Cheltuieli

145,000.00

20.30.03

Prime de asigurare non-viata

1,000.00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

144,000.00

59

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

4,000.00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

4,000.00

70.10.50

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

2,037,000.00

74.10

Protecția mediului

42,222,000.00

01

01. CHELTUIELI CURENTE

42,222,000.00

10

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,974,000.00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

21,772,000.00

10.01.01

Salarii de baza

18,300,000.00

10.01.06

Alte sporuri

917,000.00

10.01.17

Indemnizații de hrana

1,773,000.00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

782,000.00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

699,000.00

10.02.06

Tichete de vacanta

699,000.00

10.03

Contribuții

503,000.00

10.03.07

Contribuția pentru fond de garantare

503,000.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

18,944,000.00

20.01

Bunuri si servicii

13,856,000.00

20.01.01

Furnituri de birou

30,000.00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

12,000.00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

284,000.00

20.01.04

Apa canal si salubritate

44,000.00

20.01.05

Carburanți si lubrefianti

3,463,000.00

20.01.06

Piese de schimb

1,035,000.00

20.01.07

Transport

15,000.00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

90,000.00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3,373,000.00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținerea funcționala

5,510,000.00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

38,000.00

20.04.01

Medicamente

17,000.00

20.04.02

Materiale sanitare

21,000.00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

255,000.00

20.05.01

Uniforme si echipament

162,000.00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

93,000.00

20.06

Deplasări, detasari, transferuri

6,000.00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferuri

6,000.00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

2,000.00

20.13

Pregătire profesionala

32,000.00

20.14

Protecția muncii

13,000.00

20.30

Alte Cheltuieli

4,742,000.00

20.30.01

Reclama si publicitate

77,000.00

20.30.03

Prime de asigurare non-viata

449,000.00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4,216,000.00

59

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

304,000.00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

304,000.00

74.10.05.01

Salubritate

39,679,000.00

74.10.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

2,543,000.00

84.10

Transporturi

13,763,000.00

Indicator Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar

Valoare

01

01. CHELTUIELI CURENTE

13,763,000.00

10

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

939,000.00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

914,000.00

10.01.01

Salarii de baza

709,000.00

10.01.06

Alte sporuri

52,000.00

10.01.17

Indemnizații de hrana

114,000.00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

39,000.00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

7,000.00

10.02.06

Tichete de vacanta

7,000.00

10.03

Contribuții

18,000.00

10.03.07

Contribuția pentru fond de garantare

18,000.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

12,820,000.00

20.01

Bunuri si servicii

12,751,000.00

20.01.01

Furnituri de birou

4,000.00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

3,000.00

20.01.05

Carburanți si lubrefianti

18,000.00

20.01.06

Piese de schimb

13,000.00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

8,000.00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

8,053,000.00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținerea funcționala

4,652,000.00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1,000.00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

1,000.00

20.13

Pregătire profesionala

500.00

20.14

Protecția muncii

500.00

20.30

Alte Cheltuieli

67,000.00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67,000.00

59

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

4,000.00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

4,000.00

84.10.50

Alte cheltuieli in domeniul transportului

13,763,000.00

87.10

Alte acțiuni economice

2,223,000.00

01

01. CHELTUIELI CURENTE

2,223,000.00

10

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1,952,000.00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

1,884,000.00

10.01.01

Salarii de baza

1,815,000.00

10.01.17

Indemnizații de hrana

69,000.00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

30,000.00

10.02.06

Tichete de vacanta

30,000.00

10.03

Contribuții

38,000.00

10.03.07

Contribuția pentru fond de garantare

38,000.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

271,000.00

20.01

Bunuri si servicii

54,000.00

20.01.01

Furnituri de birou

1,000.00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

500.00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

18,000.00

20.01.04

Apa canal si salubritate

1,000.00

20.01.05

Carburanți si lubrefianti

1,500.00

20.01.06

Piese de schimb

4,000.00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6,000.00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

9,000.00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinerea funcționala

13,000.00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2,000.00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

2,000.00

Indicator Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar

Valoare

20.14

Protecția muncii

1,000.00

20.30

Alte Cheltuieli

214,000.00

20.30.03

Prime de asigurare non-viata

4,000.00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

210,000.00

87.10.50

Alte acțiuni economice

2,223,000.00

Președinte de ședință,

Anexa 6 la HCL 77 / 20.02.2020

BUGETUL DE VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 SURSA DE

FINANANTARE E/F/G/


MUNICIPIUL GALAȚI

1 ridicător Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar

Valoare

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

7,819,000.00

00.02

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

2,177,000.00

00.12

p VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

2,177,000.00

00.14

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)                      "

2,177,000.00

37.10

[Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

2,177,000.00

37.10.01+37.10 03+37 10 04+37.10,50)

37.10.04

[Varsaminte din secțiunea de funcționare

2,177,000.00

00.17

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

5,642,000.00

00.18

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAT1 El PUBLICE (cod 42.10+43.10)

5,642,000.00

40.10

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

2,786,000.00

40.10.15

[Excedentul anului anterior

2,786,000.00

40.10.15.02

Excedentul anului anterior dezvoltare

2,786,000.00

43.10

[SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

2,856,000.00

43.10.14

[Subvenții din bugetele locale pentru, finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

1,816,000.00

~sanatatii

43.10.19       Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

1 040,000 00

BUGETUL DE VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 SURSA DE FINANANTARE E/F/G


Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

MUNICIPIUL GALAȚI

FINANANTARE E/F/G

Indicator Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar                                                      Valoare

SECT1 UNEA DEZVOLTARE

_

00

TOTAL CHELTUIELI

7,819,000.00.

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7,819,000 0d|

71

TITLUL XIII. ACTIVE NEFiNANCIARE

7,819,000.00

71.01

Active fixe(inclusivreparații capitale)

7,819,000.00

71.01.01

Construcții

1,200,000.00]

71.91.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

196,000.0q

71.01.30

Alte active fixe(inclusiv reparații capitale)

6,423,000.00

61.10

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

250,000.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL.

250,000.00|

71

TITLUL XIII. ACT!VE NEFINANCIARE

250,000.00]

71.01

ActiveTixe(inclusiv reparații capitale)

250,000.00

71.01.30

Alte active fixe(mclusiv reparații capitale)

250,000 00|

31.10.03.04

Politia . Locala

250,000 oq

65.10

NVATAMANT

92,000.00,

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

92,000 od

71

TITLUL XIII. ACTI VE NEFINANCIARE

92,000.00|

71.01

Active fixefinclusivreparații capitale)

92,000 oq

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

81,000 oq

71.01.30

Alte active fixe(inclusiv reparații capitale) .

n.ooo.oq

65.10.04.02

Invatamant secundar superior

92,000.0q

66.10

Sanatate

4,602,000.00]

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

.4,602,ooo.oq

71

TITLUL XIII, ACTIVE NEFINANCIARE

4,602,000.od

71.01

Active fixe(inclusiv reparații capitale)

4,602,000.00

71.01.01

Construcții

1,200,000.00

71.01.30

Alte active fixeținclusiv reparații capitale)

3,402,000 00

66.10.06.01

Spitale generale

4,602,000.00

67.10

Cultura, recreere sl religie

570,000.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

570,000 00

71

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

570,000.00

71.0.1

Active fixefinclusiv reparații capitale)

570,000.00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

100,000.00

71.01.30

Alte active fixe(inclusiv reparații capitale)

470,000.00

67.10.03.04

1nstitutii publice de spectacole si concerte

470,000 od

67.10.05.01

Sport

100,000.00

68.10

As| gurari șl asistenta.sociala

200,000.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

200,000 od

71

TITLUL XIII. ACTIVE NEFiNANCIARE

200,000 oq

71.01

Active fixe(inclusiv reparații capitale)

200,000. od

71.01.30

Alte active fixe(inciusiv reparații capitale)

200,000.00

68.10.12

Unitati de asistenta medico-sociale

200,000 00

74.10

Protecția mediului

2,000,000.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2,000,000.00

71

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

2,000,000 00

71.01

Activefixefinclusiv reparații capitale)

2,000,000 od

71.01.30

Alte active fixeiinclusiv reparații capitale)

2,000,000 oq

74.10.05.01

Salubritate

2,000,000.00

87.10

Alte acțiuni economice

105,000.06

Indicator Bugetar        Denumirea indicatorului bugetar                                                      Valoare

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

105,000.00

71

TITLUL XIII. ACTI VE NEFINANCIARE

105,000.00

71.01

Active fixe(inclusiv reparații capitale)

105,000 00

71.01.02.

Mașini, echipamente si mijloace de transport

15,000.00

71.01.30

Alte active fixe(mclusiv reparații capitale)

90,000.00

87.10.50

Alte acțiuni economice

105,000.00

Președinte de ședință,

BUGETUL DE VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 SURSA DE


Lista obiectivelor de investiții de interes public local finanțate din credit intern in anul 2020

Nr.crt.

Denumire obiectiv de investiții

PROPUNERE BUGET 2020

2

Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918

27.209.700,00

3

Eficientizarea transportului public local - Proiectul: „Furnizarea Sistemelor de Colectare Automată a Tarifelor de Călătorie, de Informare a Pasagerilor și de Management al Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galați”

724.100,00

4

Achiziție autobuze electrice hibride

12.225.560,00

5

Achiziționarea a 20 minibuze si 50 de autobuze medii noi

2.000,00

6

Modernizare strada Domnească între strada Brăilei și strada Gamulea

108.620,00

7

Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferent bloc R5

421.930,00

9

Consolidare versant aferent imobil str. Cuza nr. 72

75.420,00

TOTAL

40.767.330,00

Președinte de ședință,

NUMĂRUL DE SALARIATI PERMANENTI SI TEMPORARI PE ANUL 2020

INDICATORI

COD

NUMĂR PERSONAL

BUGET LOCAL

AUTORITATI PUBLICE

51.02

410

SERVICIUL DE EVIDENTA A POPULAȚIEI

54.02

56

PROTECȚIE CIVILA

61.02

7

SANATATE

66.02

142

ASISTENTA SOCIALA

68.02

1239

SERVICIUL DE DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

5

BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

POLITIA LOCALA

61.10

303

SANATATE

66.10

1356

TEATRE

67.10

392

ASISTENTA SOCIALA

68.10

55

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

70.10

16

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

74.10

801

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

84.10

46

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD - EXPERT

87.10

27

Președinte de ședință,

Anexa IV la HCL 77 / 20.02.2020

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2020 - BUGET LOCAL

mii lei

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2019

REALIZAT

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget 2020

LA 31.12.2019

restanțe

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

1.118.578,08

172.657,54

946.079,29

1.742,21

51.508,79

2.308,00

55.559,00

CAP.51.02.71-Autoritati publice si

49.613,16

34.736,28

14.876,88

0,00

375,00

0,00

375,00

acțiuni externe

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

49.338,16

34.736,28

14.601,88

0,00

100,00

0,00

100,00

2

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54

H.C.L.nr.431/2013

49.338,16

34.736,28

14.601,88

100,00

100,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

275,00

275,00

275,00

275,00

CAP. 61.02.71 - Ordine publica si

1.618,00

0,00

1.618,00

0,00

10,00

0,00

10,00

siguranța naționala

B

OBIECTIVE NOI

1.618,00

0,00

1.618,00

0,00

10,00

0,00

10,00

MUNICIPIULU GALAȚI

1.618,00

0,00

1.618,00

0,00

10,00

0,00

10,00

Polgon subteran de tragere HCL 521/2019

1.618,00

1.618,00

10,00

10,00

CAP.65.02.71- INVATAMANT

356.483,88

6.782,29

349.701,59

6,00

4.789,00

219,00

5.014,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

356.044,88

6.782,29

349.262,59

6,00

4.425,00

144,00

4.575,00

MUNICIPIUL GALAȚI

356.044,88

6.782,29

349.262,59

6,00

4.425,00

144,00

4.575,00

1

Campus Școlar la Colegiul National „Al.I.Cuza" H.C.L. nr. 404/2007

16.230,20

1.000,90

15.229,30

900,00

900,00

2

Campus Școlar Colegiul Național "Al. I.

Cuza" - Corp B, HCL 468/2017

6.934,16

4.675,26

2.258,90

1,00

144,00

145,00

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la

31.12.2019

REALIZAT

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget 2020

LA 31.12.2019

restanțe

de realizat

3

Instalație de detectare, semnalizare si avertizare incendiu Grădiniță cu program prelungit Prichindel, HCL 83/2019

195,33

0,00

195,33

130,00

130,00

4

Modernizare și extindere Grădinița Nr. 6, Str Ovidiu, Nr. 10, HCL 428/2018

258,08

13,09

244,99

6,00

94,00

100,00

5

Imobil sala de sport si sala de mese Str. Roșiori nr. 31, Școala Gimnaziala nr. 28; HCL 199/2019

5.585,45

137,52

5.447,93

2.852,00

2.852,00

6

Utilități Campus Cuza - Corp B, HCL nr. 397/2018

1.036,34

897,38

138,96

86,00

86,00

7

Redimensionare instalație electrică Colegiul de Industrie alimentară „Elena Doamna,,, HCL 107/2018

645,00

21,96

623,04

1,00

1,00

8

Campus Alexandru Ioan Cuza - Corp D -utilități, HCL nr. 364/2019

325.021,33

36,18

324.985,15

246,00

246,00

9

Instalație de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu, HCL 396/2018

138,99

0,00

138,99

115,00

115,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

439,00

439,00

364,00

75,00

439,00

CAP. 66.02.71-Sanatate

3.681,74

206,60

3.475,14

0,00

832,00

0,00

832,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

690,85

190,45

500,40

0,00

402,00

0,00

402,00

1

Construire rezervor apă, capacitate 100 mc Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire”, HCL 453/2018

506,96

178,55

328,41

322,00

322,00

2

Modernizare Centrul de Permanență, Cartier

Mazepa, Str. Ovidiu, Nr. 10, HCL 427/2018

183,89

11,90

171,99

80,00

80,00

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2019

REALIZAT

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget 2020

LA 31.12.2019

restanțe

de realizat

B

OBIECTIVE NOI

2.990,89

16,15

2.974,74

0,00

430,00

0,00

430,00

1

Alimentare cu energie electrica Spitalul Clinic de Obstretica Ginecologie Buna Vestire, HCL 489/2019

2.990,89

16,15

2.974,74

430,00

430,00

CAP. 67.02.71-Cultura,recreere si religie

98.118,87

24.001,54

74.276,08

682,28

17.666,72

0,00

18.349,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

93.695,62

24.001,54

69.694,08

451,41

15.556,59

0,00

16.008,00

1

Sala Sporturilor-masuri suplimentare privind securitatea la incendiu, HCL 7/2015

936,00

47,00

889,00

100,00

100,00

2

Modernizare locuri dejoacă, HCL nr. 345/2018

11.431,52

235,68

11.195,84

451,41

5.685,59

6.137,00

3

Amenajare târg auto, Strada Macului, HCL nr.278/31.05.2017

6.743,94

173,79

6.570,15

100,00

100,00

4

Amenajare extindere Talcioc

H.C.L.nr.201/2013, H.C.L.58/2015

7.297,20

163,22

7.133,98

1,00

1,00

5

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați, H.C.L.nr.l 18/2010 ,H.C.L.nr.l49/2011, HCL 576/2018

13.342,90

10.236,85

3.106,05

600,00

600,00

6

Construire depozit HCL 320/22.06.2017

10.661,81

70,21

10.591,60

1,00

1,00

7

Amenajare zona centrală între Strada Navelor limita bloc P și Potcoava de Aur HCL

14.499,00

12.289,80

2.209,20

916,00

916,00

8

Amplasare sculptură metalică (statuie omagiul lui Constantin Brancuși), HCL

196,74

47,55

149,19

20,00

20,00

9

Modernizare parc Strada Domnească, aferent

Viața Liberă, HCL 729/2018

647,46

0,00

647,46

530,00

530,00

10

Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea, HCL 727/2018

24.970,66

737,44

24.233,22

7.403,00

7.403,00

11

Reamenajare Inel Rocadă, HCL 412/28.08.2019

2.968,39

0,00

2.968,39

200,00

200,00

B

OBIECTIVE NOI

2.132,25

0,00

2.291,00

0,00

50,00

0,00

50,00

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2019

REALIZAT

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget 2020

LA31.12.2019

restanțe

de realizat

1

Lucrări privind protecția și siguanța la incendiu - Baia Comunală, HCL 499/21.11.2019

2.132,25

2.291,00

50,00

50,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.291,00

2.291,00

230,87

2.060,13

2.291,00

CAP.68.02.71-Asigurari si asistenta sociala

14.29531

303,03

13.992,28

0,00

510,00

0,00

510,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

14.10031

303,03

13.797,28

0,00

315,00

0,00

315,00

MUNICIPIUL GALAȚI

14.10031

303,03

13.797,28

0,00

315,00

0,00

315,00

1

Refacere rețea canalizare Centrul

Multifuncțional de Servicii Sociale, strada

Domneasca nr. 160, HCL nr. 321/22.06.2017

379,97

293,03

86,94

50,00

50,00

Spații stocare alimente aferent Cantinei de Ajutor Social, Strada Săliștei, Nr. 8, HCL 8/2019

323,88

10,00

313,88

260,00

260,00

Cămin de batrani Ștefan cel Mare Str Traian 203, HCL 636/2018

13.396,46

0,00

13.396,46

5,00

5,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

195,00

195,00

195,00

195,00

CAP. 70.02.71.-Locuinte servicii si

142.432,25

1.323,78

141.108,47

60,00

6.772,00

0,00

6.832,00

dezvoltare publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

136.235,25

1.323,78

134.911,47

0,00

635,00

0,00

635,00

1

Amenajare Piațetă aferentă Policlinica cu Plată Galați, HCL 14/2018

520,64

499,00

21,64

20,00

20,00

2

Rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor, H.C.L.nr.81/2017

200,50

54,59

145,91

2,00

2,00

3

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8 H.C.L.nr.416/2013

33.182,50

632,40

32.550,10

1,00

1,00

4

Extindere iluminat public-zona Drum de Centura-Lac Catusa,Galați

H.C.L.nr.493/2009

682,20

46,60

———— pQi

635,60

lina 4--------------

1,00

1,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2019

REALIZAT

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget 2020

LA 31.12.2019

restanțe

de realizat

5

Extindere iluminat public în municipiul Galați, etapa II, HCL nr. 400/2015

6.298,00

10,11

6.287,89

610,00

610,00

6

Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Galați. Schimbare corpuri de iluminat, HCL nr. 639/2017

95.351,41

81,08

95.270,33

1,00

1,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

6.197,00

6.197,00

60,00

6.137,00

6.197,00

CAP.74.02.71-Protectia mediului

55.315,50

2.513,35

52.802,15

0,00

4.833,00

1.464,00

6.297,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

52.140,50

2.513,35

49.627,15

0,00

1.658,00

1.464,00

3.122,00

1

Statie epurare ape uzate cartier Dimitrie

Cantemir, H.C.L.nr.62/2017

3.213,10

1.480,10

1.733,00

20,00

1.464,00

1.484,00

2

Reabilitare rețea apă potabilă OL Dn 400 mm, Strada Domnească (tronson Strada Brigadierilor- Strada Eroilor) + Dn 250 mm + Dn 200 mm, Strada Domnească, HCL93/2019

2.800,00

638,94

2.161,06

1.137,00

1.137,00

3

Modernizare și extindere instalație de utilizare biogaz HCL nr 281/2019

4.825,70

84,22

4.741,48

1,00

1,00

4

Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri, HCL 439/26.09.2019

41.301,70

310,09

40.991,61

500,00

500,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

3.175,00

3.175,00

3.175,00

3.175,00

CAP.81.02.71~Combustibili si energie

10.461,00

0,00

10.461,00

0,00

202,00

0,00

202,00

OBIECTIVE NOI

10.260,00

0,00

10.260,00

0,00

1,00

0,00

1,00

I

Modernizare rețele de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale zonale HCL 257/2019

10.260,00

10.260,00

1,00

1,00

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2019

REALIZAT

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget 2020

LA 31.12.2019

restanțe

de realizat

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

201,00

201,00

201,00

201,00

CAP.84.02.71

385.658,37

102.790,67

282.867,70

993,93

14.619,07

625,00

16.238,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

382.886,37

102.790,67

280.095,70

993,93

11.847,07

625,00

13.466,00

1

Amenajare artera de legătură intre b-dul Dunarea si b-dul Marii Uniri, H.C.L.nr.394/2015

7.877,64

1.323,88

6.553,76

527,97

1.772,03

2.300,00

2

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest, intrări in Galați, H.C.L.nr.38/2016

145.101,30

16.564,78

128.536,52

220,00

220,00

3

Sistematizare zona Colegiului National

M.Kogalniceanu, H.C.L.nr.93/2017

7.026,00

6.423,67

602,33

370,00

100,00

470,00

4

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel

Mare, H.C.L.nr.320/2014

1.348,70

487,24

861,46

95,96

220,04

316,00

5

Construire parcare supratejata zona Mazepa I, aferenta bl.R5, H.C.L.nr.494/2017, HCL 584/2018

15.826,65

9.294,38

6.532,27

4.838,00

4.838,00

6

Modernizare strada Mihai Bravu, H.C.L. nr.5/2014

7.108,96

6.354,50

754,46

3,00

3,00

8

Modernizare Str. Domnească între Str. Brăilei și Str. Gamulea (Avântului), HCL 491/2018

4.730,21

2.041,15

2.689,06

2.378,00

2.378,00

9

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana Micro 20, Bd. Dunărea, între Str. Brăilei și Bd. Galați HCL 71/2018

5.287,66

L43

5.286,23

100,00

100,00

10

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Mazepa II, HCL 81/2018

12.153,86

53,49

12.100,37

1,00

1,00

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2019

REALIZAT

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget 2020

LA 31.12.2019

restanțe

de realizat

11

Modernizare strada Anghel Saligny intre str.Basarabiei si str.Gh.Asachi, H.C.L.nr.57/2014,H.C.L.nr.366/2014, H.C.L.nr.148/2016

31.778,75

17.461,17

14.317,58

1,00

1,00

12

Modernizare strada Leonida Zamfirescu,

H.C.L.nr.401/2015

7.923,90

3.666,69

4.257,21

625,00

625,00

13

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L. nr.421/2002

18.363,33

17.650,59

712,74

500,00

500,00

14

Modernizare strada Pictor Isser

H.C.Lnr. 14/2008

5.827,86

932,94

4.894,92

5,00

5,00

15

Reabilitare rețea electrica de transport public cu troleibuze,H.C.L.nr.23/2016

21.262,90

4.396,46

16.866,44

675,00

675,00

16

Drum acces stația sortare, HCL 112/2009

732,00

93,77

638,23

1,00

1,00

17

Resistematizare strada Brăilei intre b-dul Dunarea si intrarea in municipiul Galați (fost DN2B Tirighina) H.C.L.nr.333/2011, H.C.L.nr.92/2017, HCL 456/2018

41.162,41

15.860,09

25.302,32

343,00

343,00

18

Extindere și modernizare Drumul de Centură varianta ocolitoare a mun Galați - deviere utilități, HCL 268/2018

21.431,51

21.431,51

270,00

270,00

19

Modernizare Str. Brăilei între Strada Roșiori și Potcoava de aur, HCL 457/2018

10.257,66

0,00

10.257,66

200,00

200,00

20

Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între Str. Navelor și parc Elice , HCL 268/2019

13.834,09

58,74

13.775,35

200,00

200,00

21

Stații de reîncărcare autovehicule electrice, HCL nr. 718/2018

3.850,98

125,70

3.725,28

20,00

20,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

2.772,00

2.772,00

2.772,00

2.772,00

CAP.87.02.70

900,00

0,00

900,00

0,00

900,00

0,00

900,00

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2019

REALIZAT

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget 2020

LA 31.12.2019

restanțe

de realizat

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

900,00

900,00

900,00

900,00

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2020 DIN FONDURI STRUCTURALE

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2019

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2020

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA

31.12.2019

2020

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

3,00

4

5

6

7

8,00

TOTAL

385.707.88

33.317,68

352.390,20

0,00

114.129,00

0,00

114.129,00

CAP.65.02.58 - Invatamant

49.920,82

2.804,62

47.116,20

0,00

16.917,00

0,00

16.917,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

49.920,82

2.804,62

47.116,20

0,00

16.917,00

0,00

16.917,00

Municipiul Galați

1

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.3 ,

H.C.L.nr.178/2017, HCL 633/2017, HCL 707/2018

2.725,91

2.501,95

223,96

13,00

13,00

2

Modernizare si reabilitare Școala Gimnaziala nr. 11 Mihail Sadoveanu, HCL 717/2018

11.538,60

228,69

11.309,91

5.720,00

5.720,00

3

Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr. 33, HCL 706/2018

6.455,00

56,05

6.398,95

1.772,00

1.772,00

4

Grădiniță cu 8 Săli de grupa nr. 40 cu program normal HCL 587/218; HCL 200/2019

7.017,69

17,93

6.999,76

2.204,00

2.204,00

5

Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala Sf

Grigorie Teologul, HCL 259/2018

4.867,57

0,00

4.867,57

680,00

680,00

6

Reabilitarea Colegiului tehnic Traian Vuia, HCL nr. 546/2018

7.288,17

0,00

7.288,17

4.045,00

4.045,00

7

Modernizare si reabilitare Școala gimnaziala Ștefan cel mare, HCL 257/2018; HCL 197/2019

10.027,88

0,00

10.027,88

2.483,00

2.483,00

CAP. 66.02.58-Sanatate

32.638,61

183,75

32.454,86

0,00

11.492,00

0^0

11.492,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

32.638,61

183,75

32.454,86

0,00

11.492,00

0,00

11.492,00

Municipiul Galați

1

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment primiri - urgență pentru Spitalul Clinic pentru copii „Sf loan” Galați

10.876,09

183,75

10.692,34

4.326,00

4.326,00

2

Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. loan”

9.336,86

0,00

9.336,86

3.547,00

3.547,00

3

Reabilitarea, extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați

12.425,66

0,00

12.425,66

3.619,00

3.619,00

CAP. 67.02.58-Cultura,recreere si religie

15.387,00

485,93

14.901,07

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

15.387,00

485,93

14.901,07

0,00

1.000,00

6,00

1.000,00

Municipiul Galați

1

Punere in valoare sit Tirighina Bărboși, HCL 44/2016, HCL 693/2017

15.387,00

485,93

14.901,07

1.000,00

1.000,00

CAP.68.02.58 -Asistenta sociala

16.065,16

4.107,38

11.957,78

0,00

11.708,00

0,00

11.708,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

16.065,16

4.107,38

11.957,78

0,00

11.708,00

0,00

11.708,00

Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale

1

Reabilitare termică și creșterea performenței energetice a clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale, HCL 78/2018

6.421,00

3.099,95

3.321,05

3.419,00

3.419,00

Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon

1

Creșterea performanței energetice la Căminul pentru persoane vârstnice "Sf. Spiridon", HCL 392/2017

4.053,20

125,23

3.927,97

3.764,00

3.764,00

CF CRESE

1

Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 1 - HCL 447/2017

2.758,96

400,20

2.358,76

2.500,00

2.500,00

2

Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36 - HCL 426/2017

2.832,00

482,00

2.350,00

2.025,00

2.025,00

CAP.70.02.58 -Locuințe servicii si dezvoltare publ

24.801,31

147,73

24.653,58

0,00

6.112,00

0,00

6.112,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

5.471,15

147,73

5.323,42

0,00

3.157,00

0,00

3.157,00

Municipiul Galați

1

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe, bl.D Micro 13B si PR3A Micro 21, HCL 548/2018, HCL 553/2018

2.004,15

0,00

2.004,15

906,00

906,00

2

Reabilitare zona istorică a Municipiului Galați-reabilitare imobil Str. Domnească, Nr. 58

3.467,00

147,73

3.319,27

2.251,00

2.251,00

B

OBIECTIVE NOI

19.330,16

0,00

19.330,16

0,00

2.955,00

0,00

2.955,00

Municipiul Galați

1

Regenerare urbana uzina de apa

19.330,16

0,00

19.330,16

2.955,00

2.955,00

CAP.84.02.58

246.894,98

25.588,27

221.306,71

0,00

66.900,00

0,00

66.900,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

243.594,98

25.588,27

218.006,71

0,00

63.600,00

0,00

63.600,00

Municipiul Galați

1

Eficientizarea transportului public local

H.C.L.nr.6/2014, H.C.L.nr.187/2016

34.582,14

20.878,82

13.703,32

6.800,00

6.800,00

2

Modernizare linii de tramvai si carosabil Str. Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918

104.320,00

4.544,31

99.775,69

37.000,00

37.000,00

3

Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă- Str. Al. Măcelaru, HCL 455/2018

104.692,84

165,14

104.527,70

19.800,00

19.800,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

Președinte de ședință,

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2020 VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2020

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZAT Ăla 31.12.2019

LA

31.12.2019

2020

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

7.834,27

15,00

7.819,27

168,00

2.688,00

4.963,00

7.819,00

CAP.61.10.71-POLITIA LOCALA

250,00

0J0

250,00

37,00

213,00

0,00

250,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

250,00

250,00

37,00

213,00

250,00

CAP.65.10.71 -INVATAMANT

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

92,00

92,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

92,00

92,00

92,00

92,00

CAP.66.10.71-SANATATE

4.617,27

15,00

4.602,27

122,00

1.694,00

2.786,00

4.602,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

860,27

15,00

845,27

0,00

845,00

0,00

845,00

Spitalul pentru copii Sf loan Galați

860,27

15,00

845,27

0,00

845,00

0,00

845,00

1

înlocuire inel de apa pentru alimentare Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf loan Galați, HCL 132/2017, HCL 498/2019

860,27

15,00

845,27

845,00

845,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

3.757,00

3.757,00

122,00

849,00

2.786,00

3.757,00

CAP.67.10.71-CULTURA,RECREERE, RELIGIE

570,00

0,00

570,00

9,00

561,00

0,00

570,00

c

DOTĂRI SI PLAT! PROIECTE

570,00

570,00

9,00

561,00

570,00

CAP.68.10.71-Asistenta sociala

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

CAP.74.10.71-SALUBRITATE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

CAP.87.10.71

105,00

0,00

105,00

0,00

20,00

85,00

105,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

105,00

1 105,00

20,00

85,00

105,00

Anexa V la HCL 77 / 20.02.2020

LISTA poziției "Dotări si plăti proiecte pe anul 2020" Buget local

mii lei

Nr.

Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantitate

Buget 2020

TOTAL C

16.445,00

CAP. 51.02.71 - Autoritati publice si acțiuni externe

275.00

MUNICIPIUL GALAȚI

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

115,00

Infrastructură de securitate rețea

115,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

10,00

2

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, conform standardului SREN ISO 9001:2008

5,00

3

Amenajări exterioare sediu PMG, Str. Domneasca nr. 54

5,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

150,00

1

Aplicații informatice

150,00

CAP. 65.02.71 - Invatamant

439,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

139,00

MUNICIPIUL GALAȚI

75,00

2

Nișă pentru preparat substanțe periculoase 120x80 (h =152)( laborator chimie) - Campus Cuza

buc.

1

8,00

3

Dulap metalic 150x 35; h - 250 (laborator chimie) Campus Cuza

buc.

1

4,50

4

Cântar medical max. 150Kg - Campus Cuza

buc.

1

2,70

5

Tablă interactivă - Campus Cuza

buc.

2

6,70

6

Copiator -scaner A3 - Campus Cuza

buc.

4

27,40

7

Server - Campus Cuza

buc.

1

9,50

8

Unitate video recorder cu 64 canale video SRN -1000 - Campus Cuza

buc.

1

8,60

9

Sursa UPS 3000VA - Campus Cuza

buc.

1

7,60

Grădiniță cu program prelungit nr. 9

25,00

1

Soba profesionala de gătit

25,00

Grădinița cu program Prelungit Camil Ressu

9,00

1

Rampe acces

9,00

Colegiul Tehnic Traian Vuia

10,00

1

Cart

10,00

Școala Gimnaziala nr. 28

20,00

1

Multifuncțional

20,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

290,00

MUNICIPIUL GALAȚI

290,00

1

Instalație semnaizare, detecție, avertizare și stingere a incendiilor Liceul Tehnologic„Paul Dimo” - cămin internat

10,00

2

Instalație semnaizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” - Atelier

10,00

3

Instalație semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Școala Gimnazială Nr. 18

10,00

4

Studii geotehnice și ridicări topografice săli sport școlare

20,00

5

Expertizare tehnică cazane Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”

10,00

6

Instalație semnalizare, detecție și alarmă Liceul CFR

30,00

7

Construire săli de sport școlare (SF tip)

50,00

8

Documentații pentru accesare finanțare europeană / buget de stat

50,00

9

Documentație intrare în legalitate Grădinița 5 „Elena Doamna

10,00

10

Reabilitare și modernizare Sală de sport Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”

20,00

11

Expertiză tehnică săli clasă, Corp CI Colegiul Național „Vasile Alecsandri”

50,00

12

Redimensionare instalație energie electrica Grădiniță Sf Stelian

20,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

10,00

MUNICIPIUL GALAȚI

10,00

2

Reparație capitală instalație electrică Grădinița cu program prelungit „Step by step,,

10,00

CAP. 67.02.71 - Cultura, recreere si religie

2.291,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.018,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.018,00

1

Mese sah

356,00

2

Sistem automatizat de irigații Grădina Publică

379,00

3

Sistem automatizat de irgații Scuar Str. Brăilei (între bdul G. Coșbuc și Potcoava de Aur)

150,00

4

Achiziție statui Parc Eminescu

25,00

5

Aparate fitness

45,00

6

Robot filtrare apă - Baia Comunală

13,00

7

Jardiniere

buc

20

50,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.273,00

1

Expertiza hidroenergetica Faleza

814,00

2

Modernizare și extindere patinoar (actualizare DALI)

70,00

3

Modernizare Faleza Dunării (actualizare)

10,00

4

Amenajare zonă Valea Țiglinei

50,00

5

Punerea în valoare a monumentului istoric Poartă Han -faza SF

1,00

6

Punerea în valoare a sitului arheologic Cavoul Roman -faza SF

1,00

7

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

50,00

8

Modernizare parc Carol

60,00

9

Rk capelă cimitir Sf. Lazăr

60,00

10

Modernizare cimitir Eternitatea

94,00

11

Modernizare locuri de joacă în Mun. Galați - 24 amplasamentețDALI)

60,00

12

Documentație autorizație ISU Baia Comunala

3,00

CAP. 68.02.71 - Asigurări si asistenta sociala

195,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

164,00

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

7,00

1

Centrala termica

7,00

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE PENTRU TINERI

50,00

1

Sistem supraveghere video

50,00

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘTEFAN CEL MARE

70,00

1

Autoturism

70,00

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA

37,00

1

Sistem de supraveghere

37,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

31,00

MUNICIPIUL GALAȚI

31,00

1

Reabilitare imobil Str. AL I. Cuza în vederea amenajării unei creșe

31,00

CAP. 70.02.71 - Locuințe, servicii si dezvoltare

6.197,00

publica

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.152,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.152,00

1

încărcător stradal cu panou solar

110,00

2

Cișmele

79,00

3

Sistem de supraveghere video pentru monitorizarea toaletelor publice

86,00

4

Autoutilitara PMG

65,00

5

Foisoare pensionari

360,00

6

Toalete publice modulare

120,00

7

Centrale termice sedii PMG (Cimitirul Sf Lazăr)

2,00

8

Centrală termică SC 104 (punct SMURD)

30,00

9

Sistem de iluminat ambiental

100,00

10

Autoutilitare cu dotări

buc

2

200,00

III

CONSOLIDĂRI

333,00

Consolidări imobile - locuințe

333,00

1

Demolări imobile

300,00

2

Consolidare versant, Strada Al. I. Cuza 72

2,00

3

Consolidare versant aferent, Cuza, 46

21,00

4

Consolidări imobile

10,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

3.612,00

1

Documentații cadastrale

1.397,00

2

Actualizare PUZ Faleza Dunării

91,00

3

Studiu privind valorificarea urbanistică a elementelor cu valoare de patrimoniu în municipiul Galați

86,00

4

P.U.Z. Filesti

96,00

5

Reabilitare imobil Strada Domnească, Nr. 24

10,00

6

închidere balcoane bloc A4 Str Traian (proiect tip)

10,00

7

Avizări P.U.Z.-uri in derulare

60,00

8

P.U.Z introducere in intravilan T130, TI31 P458, 465, T133 P 471/1(2017)

454,00

9

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

50,00

10

Actualizare PUZ CP (construcții protejate)

200,00

11

RK locuințe Primărie DALI

1,00

12

Consolidări imobile (SF/DALI)

100,00

13

Demolări imobile

50,00

14

Expertize tehnice imobile

330,00

15

Suport pentru actualizare bază de date - Servicii de aerofotogrammetrie și realzare a ortofotoplanului digital pentru Municipiul Galați și identificarea terenurilor definite ca spații verzi și terenuri degradate

87,00

16

RK imobil Secția 3 Poliție , bloc G1

33,00

17

Amenajare imobil Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 -Relocare SPCLEP a servicilui public pentru eliberarea și evidența pașapoartelor si a serviciului înmatriculări și premise auto

56,00

18

Servicii de cartare și evidență locuri de înhumare

1,00

19

PUZ Tiglina I Promenada A-uri

143,00

20

Actualizare propuneri masterplan peisager al municipiului Galați

119,00

21

Consultări, dezbateri, concurs de soluții

238,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITHLOR

1.100,00

1

RK imobil Secția 3 Poliție , bloc G1

100,00

2

Capital social - Administrația Piețelor

1.000,00

CAP. 74.02.05 - Salubritate

3.175,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.204,00

1

Echipament de împrăștiere antiderapant și dezăpezit

buc.

2

24,00

2

Tractoare

buc.

2

387,00

3

încărcător frontal - TH

buc.

1

255,00

4

Autogunoieră compactoare min 9 mc - TH

buc.

2

766,00

5

Baza de ecarisaj

buc.

1

1,00

6

Autoutilitară 3,5 to, 5+1 cu benă basculantă Gospodărire)

buc.

2

276,00

7

Autoutilitară (Ecosal)

buc.

1

151,00

8

Autoutilitara cu lift TE

buc.

1

344,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

194,00

1

Reabilitare/amenajare gură de evacuare în râul Șiret a apelor uzate din stația de eurare Cartie Dimitrie Cantemir

18,00

2

Racord canalizare imobil Strada Gării, Nr. 29 - SF

1,00

3

înlocuire instalație purtătoare de apă aferentă bl. E6, Micro 16

1,00

4

Servicii pentru realizarea cartării zgomotului, revizuirea harților strategice de zgomot si a rapoartelor de date specifice

25,00

5

închidere celula I deschidere celula II groapa de gunoi Tirighina

119,00

6

Sistematizare teren și refacere rețea canalizare imobil Str. Traian, Nr. 246

30,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

777,00

1

Cofinantare Proiect regional de dezv a infrastructurii de apa si apa uzata

777,00

CAP. 81.02.71 - Combustibili si energie

201.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

201,00

1

Achiziție si montaj instalații de producere a energiei termice in municipiul Galați (regularizare taxe branșament instalații)

1,00

2

Contorizare individuală a alimentării cu energie termică la condominii apaținând UAT

100,00

3

Echipamente completare si actualizare sistem de dispecerizare si transmitere la distanta a datelor din PT-uri

100,00

CAP. 84.02.71 - Transporturi

2.772.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

63,00

1

Achiziții și montaj extindere adăposturi bus pentru persoane cu handicap

63,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.041,00

1

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro 19, 20,21

28,00

2

Modernizare depoului de tramvaie Nr. 1 și a bulevardului Siderurgiștilor Tronson 2- Utilități

36,00

3

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

50,00

4

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro

38, 39A,B,C

3,00

5

Refacere sistem rutier și regenerare urbană zona Siderurgiștilor, Gheorghe Doja, Bdul G. Coșbuc, Aurel Vlaicu

1,00

6

Refacere sistem rutier interior Cartier Mazepa I

1,00

7

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Aurel Vlaicu

1,00

8

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro

20 , Bdul Duărea între Str. Brăilei și Bdul Galați

1,00

9

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Siderurgiștilor Vest

1,00

10

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Str. Brăilei

1,00

11

Modernizare Strada Domnească tromson Gamulea Gării

25,00

12

Reabilitare Strada Libertății - DALI

1,00

13

Reabilitare Strada Vezuviului ( Valea Orașului)

1,00

14

Montare instalație semaforizare Str. Oțelarilor -proiectare + execuție

1,00

15

Reabilitare Strada Ioan Nenițescu - DALI

57,00

16

Reabulitare Strada Delfinului - DALI

1,00

17

Studiu de trafic

10,00

18

Modernizare capăt traseu Micro 19 și Bariere Traian (SF)

120,00

19

Reabilitare Strada Călărași

1,00

20

Parcări subterane (studiu prezezabilitate)

100,00

21

Parcări supraterane (studiu prezezabilitate)

300,00

22

Reabilitare Strada Armata poporului zon aferentă parcării bloc R5

30,00

23

Reabilitare viaduct Calea Prutului (DALI)

100,00

24

Reabilitare viaduct Sidex

100,00

25

Colector canalizare de serviciu Strada Prundului

60,00

26

Reabilitare si modernizare Bdul Cloșca

10,00

27

Reabilitare si modernizare Bdul Marii Uniri

1,00

III

CONSOLIDĂRI

316,00

1

Remediere accident tehnic conducta Dn 600mm Drumul de Centura

4,00

2

Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați - Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu strada Filești, HCL 269/2019

100,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

1.352,00

1

RK Pasaj Dunărea

1.352,00

CAP. 87.02.72 - Alte acțiuni economice

900,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

900,00

1

Investiții Administrația Zonei Libere Galați

900,00

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2020" din fonduri structurale

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget 2020

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C

3.300,00

CAP. 84.02.58 - Transporturi

3.300,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

3.300,00

Municipiul Galați

3.300,00

1

Achiziție mijloace de transport nepoluante 17 troleibuze noi

3.200,00

2

Achiziție tramvaie 18 m 10 buc

100,00

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2020"- venituri proprii si subvenții

mii Iei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti tate

Buget 2020

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C

6.774,00

CAP.61.10-POLITIA LOCALA

250,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

184,00

1

Autoturism (buget local)

buc

4

153,00

2

Sistem de avertizare sonora si luminoasa (buget local)

buc

4

22,00

3

Sistem de calcul (buget local)

buc

1

5,00

4

Aparat de respirat aer comprimat (buget local)

buc

1

4,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

66,00

1

Sistem informatic de management al documentelor (buget local)

37,00

2

Aplicații informatice (buget local)

24,00

3

Licențe (buget local)

5,00

CAP.65.10-INVATAMANT

92,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

92,00

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA”

31,00

1

Autoturism Dacia Logan (surse proprii) (1 an leasing)

buc

1

25,00

2

Elevator (surse proprii)

buc

1

6,00

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA"

50,00

1

Etuva uscare (surse proprii)

5,00

2

Balanța hectolitrica (surse proprii)

15,00

3

Analizor de lapte si lactate (surse proprii)

30,00

LICEUL TEORETTIC "MIRCEA ELIADE"

11,00

1

Sistem Desktop 2,3 Ghz (surse proprii)

buc

1

6,50

2

Ssitem Desktop 2,8 Ghz (surse proprii)

buc

1

4,50

CAP.66.10-SANATATE

3.757,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

3.297,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii "Sf. loan" Galați

2.746,00

1

Aparat ROENTGEN FIX (buget local)

buc

1

30,00

2

Sterilizator abur cu 2 usi 550 1 (surse proprii)

buc

2

600,00

3

Sterilizator abur cu 2 usi 300 1 (surse proprii)

buc

1

215,00

4

Sterilizator joasa temperatura cu plasma 200 1 (surse proprii)

buc

1

350,00

5

Mașina impachetare si sigilat pungi cu masa (surse proprii)

buc

1

40,00

6

Compresor aer (surse proprii)

6,00

7

Statie tratare apa cu osmoza inversa (surse proprii)

buc

1

100,00

8

Ventilator (surse proprii)

buc

1

300,00

9

Defibrilator (surse proprii)

buc

6

120,00

10

Infuzomate (surse proprii)                          1

buc

10

85,00

11

Injectomate (surse proprii)

buc

10

85,00

12

Paturi cantar (surse proprii)

buc

1

20,00

13

Cada arși (surse proprii)

buc

1

270,00

14

Container (surse proprii)

buc

2

240,00

15

Mașina spalat biberoane (surse proprii)

buc

1

50,00

16

Monitoare funcții vitale (surse proprii)

buc

8

200,00

17

Distilator (surse proprii)

buc

1

15,00

18

Banda (covor) rulanta (surse proprii)

buc

1

20,00

Spitalul Clinic de obstretica ginecologie "Buna Vestire"

501,00

1

Autoclav (buget local)

buc

1

47,40

2

Centrifuga (buget local)

buc

1

16,60

3

Modernizare infrastructura rețea internet, securitate informaționala si inlocuire centrala telefonica (buget local)

165,00

4

Mașina de spalat (30-35 kg) (buget local)

buc

1

150,00

5

Monitor funcții vitale (buget local)

buc

1

20,00

6

Vitrina frigorifica (buget local)

buc

1

3,50

7

Combina frigorifica (buget local)

buc

1

4,00

8

Incubator (buget local)

buc

1

50,00

9

Aparat dezinfectie aer (buget local)

buc

1

2,50

10

Cardiotocograf (buget local)

buc

1

15,00

11

Computer desktop (buget local)

buc

10

27,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

50,00

1

Centrala telefonica (surse proprii)

15,00

2

Sistem climatizare (surse proprii)

15,00

3

Elevator (surse proprii)

20,00

III

CONSOLIDĂRI

44,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii "Sf. loan" Galați

44,00

1

Demolare magazie spital (buget local)

9,00

2

Demolare garaje spital (buget local)

35,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

367,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.Ioan Galați

281,00

1

Modernizare si reabilitare Secție Clinica chirurgie - ortopedie si Compartiment arși DALI (buget local)

86,00

2

Modernizare si dotare Bloc operator (buget local)

115,00

3

Amenajare curte interioara spital (buget local)

80,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

16,00

1

Documentație privind securitatea la incendiu - Pavilion PS 1 si 2 (buget local)

16,00

Spitalul Clinic de obstretica ginecologie "Buna Vestire"

70,00

1

Transformare corp administrativ in corp secții cu paturi ingrijiri paleative DALI (buget local)

35,00

2

Refacere gard DALI (buget local)

25,00

3

Construire capela DALI (buget local)

10,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

49,00

Spitalul Clinic de obstretica ginecologie "Buna Vestire"

29,00

1

Licențe antivirus (buget local)

3,00

2

Licențe (buget local)

14,00

3

Licențe antivirus - server 3 ani (buget local)

12,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.Ioan Galați

20,00

1

Licențe antivirus (surse proprii)

20,00

CAP.67.10.03-CULTURA,RECREERE, RELIGIE

570,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

460,00

Teatrul de Opera si Opereta Nae Leonard

200,00

1

Sistem grafic 17 / 8700K GTX 1660T (buget local)

buc

1

9,00

2

Sistem stocare date (buget local)

buc

1

9,80

3

Calculator (pentru afisaj digital) (buget local)

buc

1

5,00

4

Imprimanta A3 color, cu CISS si wi-fi (buget local)

buc

1

4,50

5

Proiectoare scena (buget local)

buc

8

28,00

6

Mașini de fum greu cu gheata carbonica (buget local)

buc

2

11,80

7

Spot urmărire led SL 400 (buget local)

buc

2

19,00

8

Camera video (pentru transmisie arlechini si culise) (buget local)

buc

2

8,00

9

Camera filmat spectacole (buget local)

buc

1

8,00

10

Monitor activ de scena (buget local)

buc

4

13,60

11

Aparat foto cu obiectiv 24-105 mm F4 IS LII (buget local)

buc

1

18,00

12

Obiectiv foto (buget local)

buc

1

8,50

13

Ecran proiecție (buget local)

buc

1

3,50

14

Instrument muzical - Clapa electrica (buget local)

buc

1

3,30

15

Instrument muzical - Chitara electrica (buget local)

buc

1

3,00

16

Instrument muzical - Chitara electo acoustic (buget local)

buc

1

2,70

17

Instrument muzical - Chitara bass (buget local)

buc

1

2,50

18

Instrument muzical - Tobe td 25Kv (buget local)

buc

1

3,00

19

Instrument muzical - flaut (buget local)

buc

1

14,30

20

Instrument muzical - vioara (buget local)

buc

1

3,50

21

Instrument muzical - pian electric tip pianina (buget local)

buc

3

21,00

Club Sportiv Municipal Galați

100,00

1

Televizor (buget local)

buc

1

3,00

2

Laptop multimedia (buget local)

buc

10

40,00

3

Aer condiționat (buget local)

buc

4

15,00

4

Aspirator profesional (buget local)

buc

1

3,00

5

Kit studio tv transmisii in flux online (buget local)

buc

1

33,00

6

Dulap instrumente medicale (buget local)

buc

1

3,00

7

Rețea calculatoare (buget local)

buc

1

3,00

Teatrul de Păpuși Gulliver

100,00

1

Microbuz 19+1 (leasing) (buget local)

b

1

100,00

Teatrul Dramatic Fani tardini

60,00

1

Sistem antiefractie si supraveghere video (buget local)

45,00

2

Imprimanta color A3 (buget local)

buc

1

15,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

110,00

Teatrul Dramatic Fani tardini

110,00

1

Instalație de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu (buget local)

110,00

CAP.68.10-ASISTENTA SOCIALA

200,00

Centrul Medico - social Pechea

200,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

6,00

1

Calculator (buget local)

buc

2

6,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

190,00

1

Reabilitare canalizare (buget local)

190,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

4,00

1

Program contabilitate (buget local)

4,00

CAP .74.10-SALUBRITATE

2.000,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.000,00

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

2.000,00

1

încărcător frontal (surse proprii) (1 an leasing)

buc.

1

66,00

2

Autogunoiera compactoare 16 mc (surse proprii) (1 an leasing)

buc.

2

245,00

3

Autospeciala tip HOOK LIFT(surse proprii) (1 an leasing)

buc.

4

164,00

4

Autobasculanta 20 T (surse proprii)

buc.

1

570,00

5

încărcător frontal cu cuoa multifuncționala (surse proprii)

buc.

1

240,00

6

Stand frana camioane (surse proprii)

buc.

1

75,00

7

Mașina marcaj rutier V 3900 (surse proprii)

buc.

1

50,50

8

încărcător frontal (surse proprii)

buc.

1

287,50

9

Mașina de spalat (surse proprii)

buc.

1

6,00

10

Autoutilitara 1200-1800 cm3 (surse proprii)

buc.

1

55,00

11

Autoutilitara 1500 - 1800 cm3 (surse proprii)

buc.

1

65,00

12

Laptop (surse proprii)

buc.

2

11,00

13

Autospeciala 3,5 T cu bena basculabila si rezervor pentru combustibil (surse proprii)

buc.

1

165,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

0,00

CAP.87.10

105,00

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT

105,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

55,00

1

Nivelmetru (surse proprii)

buc

1

15,00

2

Calculator (buget local +surse proprii)

buc

4

40,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

50,00

1

Aplicații informatice (surse proprii)

â

50,00