Hotărârea nr. 76/2020

Modificarea HCL 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 76

din 20.02.2020

pentru modificarea HCL 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 78/18.02.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.02.2020;

Având în vedere referat de aprobare nr. 34104/18.02.2020, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 34107/18.02.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresele societății Gospodărire Urbană S.R.L. nr. 184/07.01.2020 și nr. 2515/17.02.2020, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 5538/10.01.2020, respectiv sub nr. 33226/17.02.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 28, lit. „j”, art. 39, alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (4) și alin. (5) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați , cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL 89/28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare și exploatare, pentru talciocul din Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile HCL 260/24.04.2018 privind aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (7), lit. „j” și lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa Ai și anexa F din HCL 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexele A1 și F, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Directorul General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

ANEXA A1 la HCL 76/20.02.2020

TARIFE UTILAJE

(cu manoperă)

NR. CRT.

DENUMIRE UTILAJ

TARIF APROBAT lei/oră

1

Tractor U 650 cu remorcă

- funcționare

61,94

- staționare

24,08

2

Tractor U 683 cu remorcă

- funcționare

68,51

- staționare

25,53

3

Tractor U 445 cu remorcă

- funcționare

44,32

- staționare

24,08

4

Tractor agricol tip 804 cu remorcă

- funcționare

64,22

- staționare

24,08

5

Autoutilitară FIAT

-funcționare

55,37

- staționare

23,65

6

Autoutilitară FIAT cu remorcă

-funcționare

57,86

- staționare

23,65

7

Autocamionetă Dacia - tip papuc

- funcționare

48,80 lei/ora sau 3,25 lei/km

- staționare

24,27

8

Autoturism Dacia Logan GL. 02.ADP

- funcționare

34,69 lei/ora sau 2,31 lei/km

- staționare

23,32

9

Platformă Rotativă cu Braț - 35 PMG

- funcționare

79,55

- staționare

25,53

10

TRACTOR Zetor Proxima 100 cu remorcă

- funcționare

82,25

- staționare

24,76

11

Platformă Rotativă cu Braț - 24 ADP

-funcționare

73,98

- staționare

25,96

12

Autocisternă profesională cu benă

- funcționare

90,90

- staționare

24,56

- motopompă cisternă

28,00

13

Minicamionetă pt.transport cu benă bascul.

- funcționare

49,57

- staționare

24,27

14

Mini - Încărcător

- funcționare

59,81

- staționare

23,40

Automacara 40 tone

-

15

-funcționare în lucru cu sarcină

159,39

-funcționare în deplasare

193,93

- staționare

25,95

16

Tractor Farmatrac 690 DT cu remorcă

- funcționare

72,35

- staționare

24,08

17

Mini - Buldoexcavator

-funcționare

67,73

- staționare

22,56

18

Tractor Farmatrac 690 DT +

Freză deszăpezire Samasz Tornado

- funcționare

67,51

- staționare

24,08

19

Motocultor BCS 738

- funcționare

36,18

20

Autoutilitară Renault Master

- funcționare

49,73

- staționare

23,31

21

Tractor Zetor Forterra CL140 cu remorcă

- funcționare

112,90

- staționare

23,66

Tarifele nu includ CCI 17,4%, beneficiu de 5 % si TVA.

Președinte de ședință,

ANEXA F la HCL 76/20.02.2020

TARIFE TALCIOC

Tarife pentru ocuparea locurilor si platourilor cu mijloace de transport expuse spre vânzare, pentru fiecare mijloc de transport

NR. CRT.

DENUMIRE TARIF

TARIF APROBAT cu TVA

1

Autoturisme

14,00 lei/auto

2

Autoturisme cu staționare și noaptea (24 ore)

17,00 lei/auto

3

Autovehicole tip tv, dubițe, microbuze, platforme, rulote, tractoare

22,00 lei/auto

4

Autovehicole tip tv, dubițe, microbuze, platforme, rulote, tractoare cu staționare și noaptea (24 ore)

25,00 lei/auto

5

Autocamioane, autobasculante,autobuze, autocare

39 lei/auto

6

Autocamioane, autobasculante,autobuze, autocare cu staționare și noaptea (24 ore)

42,00 lei/auto

7

Biciclete, motorete, scutere, motociclete, motocultoare

7,00 lei/buc

8

Alte mijloace de transport cu tractiune mecanica inclusiv remorci de orice fel

22,00 lei/buc

9

Alte mijloace de transport cu tractiune mecanica inclusiv remorci de orice fel cu staționare și noaptea (24 ore)

25,00 lei/buc

10

Tichet lunar pentru autoturism

120 lei/auto

11

Tichet lunar pentru dubițe, rulote, tractoare, platforme

150 lei/auto

12

Tichet lunar pentru camioane, autocare, autobasculante, autobuze

240 lei/auto

Tarife pentru intrarea în incinta talciocului

NR. CRT.

DENUMIRE TARIF

TARIF APROBAT cu TVA

1

Tarif intrare persoane

2,00 lei/pers

2

Tarif pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule , autovehicule sau pe jos, cu suprafața de 4 mp

7,00 lei/zi

3

Tarif pentru folosirea tarabelor

9,00 lei/zi

80,00 lei/lună

Tarife pentru autoturisme sau autovehicule de orice fel abandonate în incinta talciocului care nu au plătită corespunzător contravaloarea intrării și închirierea de spații pentru reclamă și publicitate

NR. CRT.

DENUMIRE TARIF

TARIF APROBAT cu TVA

1

Blocare/deblocare autoturism sau orice vehicul care nu achită contravaloarea tarifului de intrare/abonament

200 lei

2

Tarif pentru reclamă și publicitate

2,00 lei/mp/zi

Președinte de ședință,