Hotărârea nr. 75/2020

Modificarea H.C.L. nr. 2/14.01.2020 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 75 din 20.02.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 2/14.01.2020 privind aprobarea cererii de

finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din

Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 77/18.02.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 33966/18.02.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 33969/18.02.2020 al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 33786/18.02.2020;

Având în vedere Ordinul MDRAP nr. 7147/15.12.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) și (4) și art. 20 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Articolul 2 din H.C.L. nr. 2/14.01.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați” se modifică și va avea următorul cuprins:

«Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați” în cuantum de 2.747.753,07 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă de 2.747.277,07 lei și valoarea totală neeligibilă de 476,00 lei.»

Art. II - Articolul 3 din H.C.L. nr. 2/14.01.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați” se modifică și va avea următorul cuprins:

«Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.098.910,83 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Cresterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați.»

Art. III - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,