Hotărârea nr. 74/2020

Aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul in comun realizat cu mijloacele de transport ale Societatii Transurb S.A. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 74 din 20.02.2020

privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 74/13.02.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 33822/18.02.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 33824/18.02.2020 al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (4) lit. m) și art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (2) din Anexa la Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007pentru aprobarea Normelor -cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere dispozițiile art. 84 alin. (1) și art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați, începând cu 01 martie 2020 până la implementarea sistemului de taxare automată, managementul flotei și informare a călătorilor, dar nu mai târziu de 31 mai 2020, după cum urmează:

 • a) persoanele fără venituri, cu vârsta peste 65 de ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 98% pe o linie;

 • b) pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună și 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% pe o linie;

 • c) pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 25% pe o linie;

 • d) pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de H.C.L. nr. 126/2007 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, abonament gratuit pe o linie;

 • e) elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, pe tot parcursul anului calendaristic;

 • f) studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, în timpul anului universitar;

 • g) persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj și persoanele șomere neindemnizate, abonament redus cu 98% pe o linie;

 • h) persoanele care beneficiază de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 75% pe o linie.

Art. 2 - Abonamentele vor fi eliberate de către Societatea Transurb S.A. Galați, la solicitarea persoanelor prevăzute la art. 1, pe baza următoarelor documente:

 • - pentru persoane fără venituri, cu vârsta peste 65 de ani, pe baza actului de identitate și a unei declarații pe propria răspundere precum că nu obțin venituri;

 • - pentru pensionari, pe baza actului de identitate și a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul;

 • - pentru pensionarii de invaliditate, pe baza actului de identitate, a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul și a actelor doveditoare privind încadrarea într-un grad de invaliditate;

 • - pentru elevi și studenți, pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că sunt elevi sau studenți ai unei instituții de învățământ, în condițiile prevăzute mai sus;

 • - pentru șomeri, pe baza actului de identitate și a carnetului de evidență vizat de A.J.O.F.M.;

- pentru persoane care beneficiază de salariul minim pe economie, pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că solicitantul obține salariul minim pe economie.

Art. 3 - Se modifică anexa 7.1 la Contractul numărul 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, prin act adițional prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 110/28.03.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 - Primarul Municipiului Galați și Directorul General al Societății Transurb S.A. Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexă la HCL nr. 74/20.02.2020

ACT ADIȚIONAL NR. 23 /___________

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016 Nr. __________ / __________

Municipiul Galati , persoană juridică, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, având cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Ionuț Florin Pucheanu, având funcția de Primar în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă;

și

Operatorul de transport SC Transurb SA, cu sediul în Galați, str. Basarabiei nr. 4, înregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comerțului Galați, având contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de înregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin Mihai Cadinoiu, având funcția de Director General, în calitate de delegant, denumit în continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Anexa 7.1 privind categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, se modifică și va avea cuprinsul din anexa la prezentul act adițional;

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

AUTORITATEA CONTRACTANTA, OPERATOR,

Municipiul Galați                          SC Transurb SA

Primar                              Director General

Direcția Financiar Contabilitate            Șef Serviciu Financiar Contabilitate

Director

Director Exploatare

Serviciul de Utilități Publice

Șef Serviciu

Director Tehnic

Control Financiar Preventiv

Control Financiar Preventiv Avizat Juridic

Avizat Juridic

Compartiment Transport Urban

Departamentul Exploatare Comercial

Președinte de ședință,

5                                  5               5    5

Anexa la Actul Adițional nr..../. Anexa 7 - Diferențele de tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

Nr. Crt.

Cadrul legal de acordare

Categorii de pasageri

Tipul de gratuități și reduceri

1

H.C.L.nr....................

Persoane fără venituri cu vârsta peste 65 de ani și pensionari care cumulează venituri din pensie de până la valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună

Abonament redus cu 98% pe o linie

2

H.C.L.nr....................

Pensionari care cumulează venituri din pensie cuprinse între valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună și 3.500 lei brut/lună

Abonament redus cu 50% pe o linie

3

H.C.L.nr....................

Pensionari care cumulează venituri din pensie peste 3.500 lei brut pe lună

Abonament redus cu 25% pe o linie

4

H.C.L.nr....................

Pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republiată, cu modificările și completările ulterioare și de HCL nr.126/2007    privind     aprobarea

modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora

Abonament gratuit pe o linie

5

H.C.L.nr....................

-elevi din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, din municipiul Galați

Abonament redus cu 98% pe o linie, pe tot parcursul anului calendaristic

6

H.C.L.nr....................

- studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galați

Abonament redus cu 98% pe o linie, în timpul anului universitar

7

H.C.L.nr....................

-șomeri indemnizați și neindemnizaț

Abonament redus cu 98% pe o linie

8

H.C.L.nr....................

Persoane care beneficiază de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de

Abonament redus cu 75% pe o linie

2.230 lei brut/lună

9

H.C.L.

nr.597/12.12.2019

Persoane beneficiare a   serv’cilor

Cantinei de Ajutor Social

Abonament gratuit pe o linie a unui număr de 40 de persoane pe lună

10

Legea nr.341/2004, art.5, alin.(1) , lit f)

Revoluționari

Abonament gratuit pe toate liniile

11

Legea nr.44/1994, art. 16, lit. b O.U.G. nr. 71/2008, art.8A1, lit. i

Veterani și văduve de război

Abonament gratuit pe toate liniile

12

Legea nr.189/2000, art.5, lit.b

Persoane persecutate din motive politice

Abonament gratuit pe toate liniile

13

Legea nr.448/2006, art.23, alin.1

Persoane cu handicap grav și accentuat

Abonament gratuit pe toate liniile

14

H.G. nr.1364/2006, art.11, lit.c)

Donatori de sânge

Abonament cu reducere 50% pe o linie, pentru o perioadă de o lună