Hotărârea nr. 73/2020

Desfasurarea concursului "Galati, orasul meu, orasul nostru!" intre asociatiile de proprietari/locatari din municipiul Galati ce au incheiat Conventia privind intretinerea spatiilor verzi cu Municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 73

din 20.02.2020

privind desfășurarea concursului „Galați, orașul meu, orașul nostru!” între asociațiile de proprietari/locatari din municipiul Galați ce au încheiat Convenția privind întreținerea spațiilor verzi cu Municipiul Galați

Inițiatori: Primarul municipiului Galați - Ionuț-Florin Pucheanu, Consilier local -Daniela-Simona Vreme

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 456/21.08.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. ............................, al inițiatorilor -

Primarul municipiului Galați - Ionuț-Florin Pucheanu, Consilier local - Daniela-Simona Vreme;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 54046/21.08.2019, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 63 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7), lit. „i”, lit. „p” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă desfășurarea concursului „Galați - orașul meu, orașul nostru!” între asociațiile de proprietari/locatari din municipiul Galați, în perioada 15 martie 2020 - 15 iunie 2020, conform Regulamentului de desfășurare a concursului prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) La concurs pot participa numai asociațiile de proprietari/locatari care au încheiat Convenția privind întreținerea spațiilor verzi prevăzută de HCL nr. 2/31.01.2019 și efectuează lucrări de întreținere a spațiilor verzi, aleilor și trotuarelor aflate în vecinătatea imobilelor.

 • (3) Pentru a participa la concurs asociațiile de proprietari/locatari vor completa și depune la Registratura Generală a municipiului Galați cererea de înscriere la concurs, prevăzută în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă constituirea Comisiei de monitorizare-jurizare, care va fi formată din reprezentanți ai Aparatului de specialitate al Primarului. Componența Comisiei se stabilește prin dispoziție a Primarului Municipiului Galați.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa 1 la HCL 73/20.02.2020

Regulamentul Concursului "Galați - orașul meu, orașul nostru!”

între asociațiile de proprietari/locatari din municipiul Galați ce au încheiat Convenția privind întreținerea spațiilor verzi cu U.A.T. Galați

 • 1. Organizatorul

  • 1.1 Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului Concursului, potrivit celor menționate mai jos.

  • 1.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după consultarea și informarea participanților.

  • 1.3 În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

Participant - asociații de proprietari, care au încheiat Convenția privind întreținerea spațiilor verzi cu U.A.T. Galați.

Spațiu verde - suprafață de teren amenajată cu plante naturale din specii decorative sau/și utilitare, tehnice, cu rol estetic, recreațional și ambiental.

Pot fi:

 • - grădini individuale;

 • - grădini colective (condominiu sau aferente altor funcțiuni);

 • - grădini de fațadă.

Organizator - Primăria Municipiului Galați.

 • 2. Zona de desfășurare a Concursului

  • 2.1 Concursul este organizat în scopul înfrumusețării Municipiului Galați și îmbunătățirii calității vieții locuitorilor prin implicarea lor în activitățile gospodărești privind întreținerea și curățenia spațiilor verzi aferente condominiilor, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare: Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

  • 2.2 Concursul este organizat și se desfășoară în municipiul Galați, între asociațiile de proprietari/locatari din municipiul Galați care au încheiat Convenția privind întreținerea spațiilor verzi conform H.C.L. nr.2/2019 privind aprobarea Programului de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Galați prin implicarea persoanelor fizice și juridice, a asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice.

  • 2.3 Amenajarea înscrisă în cadrul concursului poate fi considerată eligibilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 • a) nu încalcă prevederile legale în vigoare aplicabile pe teritoriul României;

 • b) are ca obiect spațiul menționat în Convenție;

 • c) terenul asupra căruia s-a realizat intervenția decorativă se află pe raza teritorială a Municipiului Galați.

 • 2.4 Înscrierea și participarea la concurs nu presupune perceperea de costuri sau taxe de participare.

 • 2.5 Toate amenajările realizate și înscrise în concurs trebuie să răspundă cerințelor prezentului Regulament.

 • 2.6 Participanții la concurs își asumă întreaga responsabilitatea ca, imaginile/fotografiile înscrise să nu conțină un limbaj licențios sau unul care să contravină bunelor moravuri, conform legislației în vigoare, fiind interzisă inclusiv propaganda politică sau orice tip de promovare comercială.

 • 2.7 (1) Fiecare amenajare înscrisă în concurs va fi verificată de către Organizator în vederea evitării situațiilor prohibite la pct. 2.6, și numai după obținerea avizului Organizatorului, participanții vor primi o înștiințare în acest sens.

(2) Organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite afișarea acelor imagini sau mesaje care se încadrează în prevederile pct. 2.6.

 • 3. Durata Concursului

  • 3.1 Concursul se va desfășura în perioada 15 martie 2020 - 15 iunie 2020.

  • 3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada de desfășurare a Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament și de a anunța acest lucru pe pagina de internet www.primariagalati.ro.

 • 4. Calendarul de concurs

Etapele Concursului sunt următoarele:

 • •  Înscrierea asociațiilor de proprietari/locatari prin depunerea Cererii de înscriere însoțită de maxim 5 fotografii cu spațiile verzi întreținute, la Registratura generală a municipiului Galați: 15.03.2020 - 15.04.2020.

 • •  Efectuarea lucrărilor de curățenie, întreținere a spațiilor verzi, aleilor și a trotuarelor aflate în vecinătatea imobilelor

 • •  Etapa de jurizare: perioada 20.04.2020 - 5.06.2020.

Comisia de jurizare va efectua verificări la fiecare asociație înscrisă la concurs și vor acorda punctaj conform prezentului Regulament.

 • •  Anunțarea rezultatelor finale: 11 iunie 2020

 • •  Înmânarea premiilor: 15 iunie 2020.

 • 5. Înscrierea în Concurs

O asociație de proprietari/locatari este considerată înscrisă dacă depune Cererea de înscriere însoțită de maxim 5 fotografii, pentru concursul ”Galați - orașul meu, orașul nostru!” la Registratura generală a municipiului Galați în termenul prevăzut la punctul 4 sau prin e-mail la adresa: concurs.asociatii@primariagalati.ro.

 • 6. Modul de desfășurare a Concursului

  • 6.1 Spațiile verzi se întrețin conform prevederilor art. 8 alin. (4) din H.C.L. nr. 260/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați și conform anexei nr.1 la H.C.L. nr.2/2019 privind aprobarea Programului de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Galați prin implicarea persoanelor fizice și juridice, a asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice

  • 6.2 Atribuțiile membrilor juriului sunt următoarele:

 • - se întrunesc în ședința pregătitoare pentru a lua la cunoștință prevederile prezentului Regulament;

 • - analizează și evaluează amenajările înscrise în cadrul concursului de către participanți;

 • - participă la vizitarea pe teren a amenajărilor selectate;

 • - stabilesc, în ședință, punctajul pentru fiecare amenajare analizată și evaluată, în baza criteriilor prevăzute în prezentul Regulament;

 • 7. Procedura de acordare a punctajului

Comisia de monitorizare-jurizare a concursului va analiza și va puncta amenajările

conform următoarei grile de evaluare:

Denumire criteriu

Punctaj maxim

Integrare armonioasă în ansamblul zonei, coerența stilistica a elementelor ansamblului

20

Amenajare și curățare alei, trotuare și zona de intrare în bloc

10

Vizibilitate din spațiul public și 3ffect zonal (imaginea către oraș)

10

Originalitate, Expresie Estetică și Design Peisagistic (compoziție, volum, cromatică, armonia formei, asigurarea decorului eșalonat pe sezoane de vegetație, participarea la armonia ambientală a micro-peisajului prin parfum, culoare etc.)

30

Sustenabilitate și aport ecologic (prin asociere și utilizare în amenajare de specii/varietăți de plante care favorizează biodiversitatea și dezvoltarea durabilă, absorb sau rețin praful sau noxele etc.)

30

TOTAL PUNCTAJ

100

 • 7.1 Pentru categoriile ce vor fi premiate în baza punctelor acordate de către juriu, fiecare membru al acestuia va analiza fiecare amenajare înscrisă în concurs, în cadrul fiecărei categorii, și va acorda punctajul propriu conform criteriilor menționate mai sus.

 • 7.2 În cadrul procesului de jurizare, membrii juriului/reprezentanți ai Organizatorului se vor deplasa pe teren pentru vizualizarea amenajărilor, contactând în prealabil participanții vizați; aceștia vor completa în formularul de concurs toate datele necesare pentru facilitarea identificării lor (nume/prenume, denumire pentru persoanele juridice, tel./fax și e-mail).

 • 7.3 Punctajul maxim care poate fi obținut de o amenajare în cadrul concursului, după analiza membrilor juriului, este de 100 de puncte și reprezintă media aritmetică, cu 2 zecimale nerotunjite, a punctajelor totale obținute de la toți membrii juriului.

 • 7.4 Câștigătorii concursului, în cadrul secțiunilor stabilite conform prezentului Regulament, vor fi acei participanți care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare, rezultat conform pct. 7.3.

 • 8. Procedura pentru validarea și acordarea premiilor

  • 8.1 Premiile se vor acorda în baza clasamentului final stabilit în urma calculării punctajelor acordate de către toți membrii Comisiei de monitorizare-jurizare.

  • 8.2 Asociațiile de proprietari/locatari vor folosi obiectele primite drept premiu numai în scopul reparării, amenajării și efectuării lucrărilor necesare de întreținere a spațiilor verzi.

  • 8.3 Premiile oferite vor fi produse/obiecte destinate lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi și vor fi asigurate de către sponsorii concursului, după cum urmează:

 • -  premiul I - mașină electrică de tuns iarba (400 lei)

 • -  premiul II - foarfecă electrică de tuns gardul viu (250 lei)

 • -  premiul III - trimer electric + greblă (200 lei)

 • -  mențiune - 2 seturi de grădinărit (100 lei)

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Anexa 2 la HCL 73/20.02.2020

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Denumire asociație

Cod fiscal

Reprezentant legal prin președinte/administrator:

Nume

Prenume

Telefon/fax

e-mail

Scurtă descriere a amenajării realizate (text maxim 300 cuvinte)

Declar pe propria răspundere că:

- Am citit Regulamentul concursului, l- am înțeles, sunt de acord în totalitate cu acesta și mă oblig să îl respect în totalitate și în mod corespunzător.

- Nu sunt salariat și/sau colaborator cu Organizatorul, rudă sau afin până la gradul IV al persoanelor care, potrivit legii, au participat și participă la inițierea și derularea prezentului concurs din partea Organizatorului.