Hotărârea nr. 72/2020

Modificarea H.C.L. nr. 7/29.01.2015 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Sala Sporturilor - Masuri suplimentare privind securitatea la incendiu"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 72

din 20.02.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 7/29.01.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Sala Sporturilor - Măsuri suplimentare privind securitatea la incendiu”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 73/13.02.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31719/14.02.2020, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31723/14.02.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 7/29.01.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Sala Sporturilor - Măsuri suplimentare privind securitatea la incendiu” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Sala Sporturilor, situată in Galati, Str Stadionului, Nr. 1, a fost reabilitată cu fonduri de către Compania Națională de Investiții și s-au realizat următoarele lucrări: consolidarea structurii de rezistență; redimensionare și reamplasare grupurile sanitare pentru public; refacere pardoseli, finisaje și vopsitorii; inlocuire panouri fonoabsorbante; executare termosistem la fațadă; refacere instalații de apă, canalizare, termice și electrice; lucrări aferente terasei; refacere centrală termică, instalații de ventilație.

Astfel prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

-Termoprotejarea cu vopsea termospumantă a structurii metalice a fermelor care asigură portanța acoperișului, asftfel încât acestea să prezinte 45 min. RF;

-Termoprotejarea cu vopsea termospumantă a elementelor de compartimentare metalice de deasupra plafonului suspendat;

-Elemente de susținere metalice ale tavanului fals suspendat pe zona sălii terenului de joc și al gradenelortribunei vor fi protejate cu un strat de vopsea termospumantă care să le confere minim 30 min. RF;

-Accesul în cele două încăperi pentru central de ventilație se va face pe uși care trebuie să îndeplinească condiția de 30 min. RF;

-Tratarea lambriului realizat din PAL melaminat și a scheletului de susținere de lemn a plăcilor fonoabsorbante, cu substanțe ignifuge care să asigure acestora clasa de reacție la foc C-s2, d0;

-Întreruperea spațiului dintre planșeu și tavanul suspendat cu elemente vertical din tablă zincată;

-Schimbarea sensului de deschidere și prevederea de dispositive de autoînchidere la uși; -Bare antipanică la ușile de evacuare ale sălii agglomerate;

-Amplasare ochiuri mobile în ferestrele exterioare pentru desfumare, acționate automat și cu sursă de alimentare de rezervă;

-Se va realiza o instalație de detectare-semnalizare-alarmare incendiu, de tipul 1 - cu acoperire totală prin detectoare de incendiu, declanșatoare manual și sirene de alarmare; -Realizarea instalațiilor de stingere cu hidranți exterior de incendiu; Rețea de apă pentru 4 hidranți, rezervor tampon exterior și stație de pompare apă subterană;

-Amplasare detector de gaze în CT, pichet PSI exterior, înlocuire grup electrogen exterior, extinctoare, balustrade la scările interioare;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei: 1.983.489,76 lei cu TVA din care C+M: 1.034.804,35 lei cu TVA

Capacitati:                 - stație pompare -1 buc.; Sc =i8,86omp

  • - rezervor apă incendiu - 1 buc.; Sc = 29,70 mp

  • - hidranți exteriori - 4 buc.

  • - centrală incendiu - 1 buc;

  • - grup electrogen 150 KVA.

Sursa de finantare: buget local

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

PROIECTANT GENERAL, SC ABS BU1LD SYSTEM SRL (CUI RO28506211;J07/218/2011)


Anexa Nr. 7 cf. HG 907/2016

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investiții:

Sala Sporturilor - masuri suplimentare privind securitatea la incendiu, jud.Galați, mun. Galați, str. Stadionului, nr. 1

Nr. crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare21 (far

TVA)

3    TVA

Valoare cu TVA

Iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,0

3            0,0

0 0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,0

0,0

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului Ia starea Inițială

0,0

0,0

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,0

0,0

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,0

0,0

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOLUL 2

| 0,00| 0,0(

i]         oTo

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1.000,00

190,0c

1.190,00

3.1.1 Studii de teren

1,000,0c

190.0C

1.190,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

o.oc

0,0C

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

o.oc

o,oc

0,00

3.2

DocumentațiLsuport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.058,95

o.oc

1.058,95

3.3

Expertizare tehnică -

5.000,0C

950,00

5.950,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

82.448,00

15.665,12

98.113,12

3.5.1 Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabllitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabllitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

19.048,00

3.619,12

22.667,12

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii a v ize Io r/aco rdu rilor/auto rizați ilo r

6,500,00

1.235,00

7.735,00

3.5,5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9.500,00

1.805,00

11.305,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

47.400,00

9.006,00

56.406,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.1.1 Management de proiect - consultanță elaborare

0,00

0,00

0,00

3.7,1.2 Management de proiect - consultanță implementare

0,00

0,00

0,00

3.7.2 Auditul finaclar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

42.600,00

8.094,00

50.694,00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

7.600,DO

1.444,00

9.044,00

3.8.1.1 - pe perioada Ide execuție a lucrărilor

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.8.1,2 - pentru participarea proiectantului la fazele Incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

1.600,00

304,00

1.904,00

3.8.2 Dirlgenție de șantier

35.000,00

6.650,00

41.650,00

TOTAL CAPITOLUL 3

132.106,95

24,899,12

157.006,07

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază \

4.1

Construcții șl Instalații

834.155,62

158.489,58

992,645,20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

18.427,86

3,501,29

21.929,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

519.649,55

98.733,42

618.382,97

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șî echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

1.372.233,03

260.724,29

1;632.957,32

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

17.000,00

3,230,00

20.230,00

5.1,1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

17.000,00

3.230,00

20,230,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.001,00

0,00

10.001,00

5.2.1 Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5,2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4,348,00

0,00

4.348,00

5.2,3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

870,00

0,00

870,00

5.2,4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.348,00

0,00

4.348,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construlre/desfilnțare

435,00

0,00

435,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

137.223,00

26.072,37

163.295,37

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

164,224,00

29.302,37

193.526,37

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,0.0

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice șl teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

1.668,563j98

314.925,78

1,983,489,76

din caret C+M (1.2,1.3,1.4, 2,4.1,4.2, 5.1.1)

869.583,48

165:220,87

1.034.804,35

2) In preturi la data de 17.01.2020; Curs euro/leu 1 euro = 4,7792 Iei, Data,

17.01.2020

Beneficiar/lnvestltor,

MUNICIPIUL GALAȚI, JUD. GALAȚI