Hotărârea nr. 71/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "RK imobil sectia 3 Politie, bloc G1"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 71 din 20.02.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „RK imobil secția 3 Poliție, bloc G1”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 72/13.12.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31727/14.02.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31734/14.02.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „RK imobil secția 3 Poliție, bloc G1”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 71/20.02.2020

Imobilul in care functioneaza Sectia 3 politie din cadrul Politiei municipiului Galati este amplasat in cartierul Micro19, str. Laminoristilor, nr. 10, bl. G1, scara 3, in spatiul situat la Parter si Etajul 1.

Imobilul se afla in patrimoniul Municipiului Galati si prezinta o stare precara, necesitând lucrari de modernizare.

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrări: -lucrari de modernizare fara a afecta structura de rezistenta; -reabilitare termică prinnizolarea termica a fatadei, peretilor exteriori inclusiv a soclului; -inlocuirea tâmplariei exterioare pentru reducerea consumului de energie se propun recuperatoare de caldura locale de inalta eficienta in toate spatiile;

-reabilitarea instalatiilor existente electrice, inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, montare sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu;

-inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din polipropilenă; -alimentarea cu agent termic a obiectivului se va realiza din punctul termic existent; -izolarea conductelor de distributie apa calda menajera;

-refacerea finisajelor interioare;

-reabilitarea retelelor exterioare de apa-canalizare, reabilitarea instalatiilor sanitare; -refacerea finisajelor interioare si exterioare;

-sistematizare verticală: refacere trotuare degradate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 1.538.108,24 lei Din care C+M:           1.182.975,43 lei

Capacități:    -Suprafața construita -314 mp

-regim de inaltime: Parter+1Etaj

-reabilitare instalatii termice, electrice, sanitare, apa-canal

Durata de realizare a investitiei: 6 luni Sursa de finanțare: buget local/imprumut Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proâectainit,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI , J22/4W2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: teeta11ediaelleetr0mc@yah0o.com

OEVSZ GENERAL aS ©biecîiiwllyfl de iowestiții: RK imaboD Seefe 3 P@nfes bS©6 G1

     I—

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (far®

TVA)

TVA

VateErețMiusiv

TVA)

crt.„

... ....... ........................ .....

fel

fel

fei

1

■ 2

3

4

5

capitolul 1

Ghe

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

■M

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1s3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului Ia starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAHTOL1

©,w

©fw

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2j

Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CARTOL 2

w

CAPITOLUL 3

Ghe

tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3?1

Studii

4000,00

760,00

4760,00

3.1.1. Studii de teren

4000,00

760,00

4760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2200,00

418,00

2618,00

3,3

Expertizare tehnică

7000,00

1330,00

8330,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

10000,00

1900,00

11900,00

3f5

Proiectare:

70000,001      13300,00

83300,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

11000,00

2090,00

13090,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

5000,00

950,00

5950,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9000,00

1710,00

10710,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

45000,00

8550,00

53550,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

. ... 0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

o,oo|

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

34300,00

6517,00

40817,00

3,8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

10800,00

2052,00

12852,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

8800,00

1672,00

10472,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2000,00

380,00

2380,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

23500,00

4465,00

27965,OS

TOTAL CAPITOL 3

’ 2422WI

mm,®®]

CAPITOLUL 4

I

Che tuieli pentru investita de baza

41,1

Construcții si instalații -total!

m®0M3

M373®8,45|

Obiect 1 - imobil Secția 3 Politie, bloc G1

955797,00

181601,43

1137398,43’

4,2

Montaj utilaje tehnologice - totaS

3002,00

18803,00

Obiect 1 - imobil Secția 3 Politie, bloc G1

15800,00

3002,00

18802,00

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-totoO

5O1@,@©

Obiect 1 - imobil Secția 3 Politie, bloc G1

49000,00

9310,00

58310,00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

®f

©,@©

Dotări - total

w

@,©@

0,0©

Obiect 1 - Imobil Secția 3 Politie, bloc G1

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

| 0,©@

0,0©

TOTAL CAPITOL 4

193913,43

m45i®,43l

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

22500,00

4275,00

26775,00

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

22500,00

4275,00

26775,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11235,07

0,00

11235,07

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.1. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

994,10

0,00

994,10

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4970,49

0,00

4970,49

5=2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

4970,49

0,00

4970,49

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzutei 0% 1.2,1.3,1.4,2,3.5,

3.8,4):

112489,70

21373,04

..

133862,74

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

[TOTAL CAPITOL 5

14622V7

2560,©4

171872$

CAPITOLUL 5  .

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2 | Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPSTOL 6

.. . 0,00

0,00

TOTAL GEMBRAL

«W

Dm care C + -Rfl (1,2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 4.2 + 5=1=1)

1182975,4§

Data: 02.12.2019

Ben ef i ci ar/ln vestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit,

Sef proiect:

irig. Constantin Byza