Hotărârea nr. 70/2020

Trecerea unui bun imobil - teren, situat in Galati, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in domeniul public al Judetului Galati si in administrarea Scolii Gimnaziale Speciale "Constantin Pufan" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 70 din 20.02.2020

privind trecerea unui bun imobil - teren, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 71/12.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31629/14.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31637/14.02.2020, al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând:

  • -  adresa nr. 26341/29.11.2019, a Consiliului Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1363603/ 02.12.2019;

  • -  Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 262/28.11.2019 privind solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați;

- adresa nr. 159/22.01.2020, a Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 14259/23.01.2020;

- adresa nr. 15505/07.02.2020, a Inspectoratului Școlar Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 30164/12.02.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), coroborate cu cele ale art. 294, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă trecerea unui bun imobil - teren, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 din administrarea Liceului Tehnologic “Aurel Vlaicu” în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Art. 2 - (1) Se aprobă trecerea bunului imobil prevăzut la art. 1 din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale “Constantin Pufan” Galați;

(2) Imobilul are o suprafață de 3.553 mp și este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3 - Predarea-primirea bunului se face pe bază de proces-verbal, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare aprezentei hotărâri.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Imobil situat în Galați, Str.l Decembrie 1918, nr.25

Carte Funciară nr.129545

Suprafață teren = 3.553 mp

Valoare teren = 1.675.934 lei


Anexa la HCL nr. 70/20.02.2020