Hotărârea nr. 69/2020

Trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 69

din 20.02.2020

privind trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 68/12.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31632/14.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31636/14.02.2020, al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere:

  • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 690 din 19.12.2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 110 din 5.03.2012 privind atribuirea în proprietatea publică a municipiului Galați a suprafeței de 373,57 mp teren situat în municipiul Galați, str. Portului, nr. 8 S1;

- Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 111 din 5.03.2012 privind atribuirea în proprietatea publică a municipiului Galați a suprafeței de 415,50 mp teren situat în municipiul Galați, str. Portului, nr. 8 S2;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, coroborate cu cele ale art. 361, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

(2) Imobilele sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Poziția nr. 5 și poziția nr. 6 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 690 din 19.12.2018 se radiază.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 69/20.02.2020

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

532.

teren

str.Furnaliștilor nr.16 E22

Suprafața = 6 mp

533.

teren

str.Furnaliștilor nr.16 E22-A

Suprafața = 9 mp

534.

teren

str.Portului nr.8 S1

Suprafața = 374 mp

535.

teren

str.Portului nr.8 S2

Suprafața =416 mp

536.

teren și construcție

SC 113- str.Dr. N. Alexandrescu nr.2A

St=408 mp, Sc=327 mp

537.

teren și construcție

PT Albatros - str.Tecuci nr.4A

St=201 mp, Sc=201 mp

538.

teren și construcție

SC 112 - str. Traian nr.175

St=235 mp, Sc=235 mp

St- suprafață teren

Sc- suprafață construită

Președinte de ședință,