Hotărârea nr. 68/2020

Aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte SD9C, SC 1 si 2, Str. Siderurgistilor nr. 23 - Siderurgistilor Vest, D, str. Domneasca nr. 15 - Centru si A5 tronson 6, str. Brailei nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 68 din 20.02.2020

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului “Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe SD9C, SC 1 și 2, Str. Siderurgiștilor nr. 23 - Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească nr. 15 -Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 67/12.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33380/18.02.2020, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 33379/18.02.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul MDRAP nr. 7147/15.12.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”e” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă cererea de finanțare și cheltuielile aferente proiectului “Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe SD9C, SC 1 și 2, Str. Siderurgiștilor nr. 23 - Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească nr. 15 - Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galați”, cod SMIS 122599, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe SD9C, SC 1 și 2, Str. Siderurgiștilor nr. 23 -Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească nr. 15 - Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galați”, în cuantum de 3.665.018,76 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 3.473.277,36 lei și valoarea totală neeligibilă de 191.741,40 lei.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.389.310,95 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe SD9C, SC 1 și 2, Str. Siderurgiștilor nr. 23 -Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească nr. 15 - Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galați”.

Art. 4 - Contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile este în cuantum de 825.474,00 lei inclusiv TVA, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E - cheltuieli prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul componentei, corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile neeligibile este în cuantum de 121.097,09 lei cu TVA, reprezentând, după caz, 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice, precum și 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

Art. 5 - Se aprobă acordarea ajutorului de natură socială, în sumă de 228.703,24 lei, cu TVA, reprezentând 21,5% din valoarea eligibilă aferentă beneficiarilor de ajutor de natură socială.

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile ce revin asociațiilor de proprietari este stabilit prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 75 din 15.02.2018 privind finanțarea din bugetul local al municipiului Galați a cheltuielilor aferente cotelor de contribuție pentru reabilitarea termică a unor imobile și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Galați cu titlul de cotă de contribuție ce revine asociațiilor de proprietari, modificată de Hotărârea de Consiliu Local nr. 329 din 30.05.2018.

Art. 6 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe SD9C, SC 1 și 2, Str. Siderurgiștilor nr. 23 - Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească nr. 15 - Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galați”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 7 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor care pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor.

Art. 8 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 9 - Secretarul General municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,