Hotărârea nr. 66/2020

Aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor si taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 66 din 20.02.2020

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

Inițiator: Consilier local, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 65/12.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31397/13.02.2020, al inițiatorului -Consilier local, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 31403/13.02.2020, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului de depozite neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, lit. „d”, alin. (4), lit. „d”, alin. (7) lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa 2 - Planul anual de evoluție a tarifelor si taxei speciale a serviciului de salubrizare și Anexa III - Planul anual de evoluție a tarifelor si taxelor la Anexa 3 din H.C.L. nr. 490/31.10.2019, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Se împuternicește Viceprimarul municipiului Galați, domnul Cristian-Sorin Enache, având calitatea de reprezentant al Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, cu ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.

Art. 5 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 66/20.02.2020

Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare

Planul anual de evoluție a tarifului unic pe tonă

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

265,6

275,9

286,2

296,5

306,8

317,1

327,4

337,7

Tarif pentru populație

0

0

0

0

1

1

1

1

Tarif pentru utilizatori non-

420,0

480,0

561,2

561,2

561,2

561,2

561,2

561,2

casnici

0

0

5

5

5

5

5

5

continuare

Tarif în lei pe tonă,

202

203

203

203

203

203

203

203

203

203

fără TVA,

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

prețuri constante

348,

358,

368,

378,

389,

399,

409,

420,

430,

440,

Tarif pentru populație

01

31

61

91

21

51

82

12

42

72

Tarif pentru utilizatori

561,

561,

561,

561,

561,

561,

561,

561,

561,

561,

non-casnici

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

cotinuare

Tarif în lei pe tonă, fără TVA,

prețuri constante

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

451,

461,

471,

481,

492,

502,

561,

561,

561,

Tarif pentru populație

02

32

62

92

22

52

25

25

25

Tarif pentru utilizatori non-

561,

561,

561,

561,

561,

561,

561,

561,

561,

casnici

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Planul de evoluție a taxei speciale de salubrizare pentru populație


Nivelul propus al taxei (în termeni reali),

în lei/pers/lună

202

1

202

2

202

3

Taxa lunară municipiul Galați

7,99

8,30

8,60

Taxa lunară urban, fără municipiul

Galați

6,86

7,12

7,39

Taxa lunară rural

4,90

5,09

5,28

continuare


202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

8,91

9,33

9,64

9,95

10,2

7

7,66

7,92

8,19

8,45

8,72

5,47

5,66

5,85

6,04

6,23


Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

Taxa lunară municipiul Galați Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

Taxa lunară rural


202 203 203 203 203 203 203 203 203 203 9012345678


10,

10,

11,

11,

11,

12,

12,

12,

13,

13,

58

89

20

52

83

14

46

77

08

40

8,9

9,2

9,5

9,7

10,

10,

10,

10,

11,

11,

9

5

2

8

05

32

58

85

11

38

6,4

6,6

6,8

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3


continuare


Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

Taxa lunară municipiul Galați

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

Taxa lunară rural


203

204

204

204

204

204

204

204

204

9

0

1

2

3

4

5

6

7

13,7

14,0

14,3

14,6

14,9

15,2

17,0

17,0

17,0

1

2

4

5

6

8

6

6

6

11,6

11,9

12,1

12,4

12,7

12,9

14,4

14,4

14,4

5

1

8

4

1

8

9

9

9

10,3

10,3

10,3

8,32

8,51

8,70

8,89

9,08

9,27

5

5

5


Președinte de ședință,