Hotărârea nr. 65/2020

Modificarea H.C.L. nr. 272/24.04.2018 privind constituirea Comisiei de Aviz Comun

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 65 din 20.02.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 272/24.04.2018 privind constituirea Comisiei de Aviz Comun

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 64/12.02.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 30387/12.02.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30390/12.02.2020 al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologice și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1A) și alin. (P'10) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Titlul H.C.L. nr. 272/24.04.2018 privind constituirea Comisiei de Aviz Comun se modifică și va avea următorul cuprins:

„H.C.L. nr. 272/24.04.2018 privind constituirea Comisiei de Acord Unic”.

Art. II - Articolul 2 din H.C.L. nr. 272/24.04.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă constituirea Comisiei de Acord Unic în vederea obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism în vederea autorizării lucrărilor de construcții compusă din:

  • - Președinte: Șef birou avize;

  • - Membri: Reprezentanții instituțiilor emitente de avize și acorduri solicitate de lege în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții;

  • - Secretariatul comisiei va fi asigurat de personalul din cadrul Instituției Arhitect Șef desemnat prin Dispoziție a Primarului Municipiului Galați”.

Art. III - Comisia de Acord Unic are cel puțin atribuțiile principale prevăzute la art. 45 alin (T'10) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV - Art. 3 din H.C.L. nr. 272/24.04.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. V - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sintagma „Aviz Comun” va fi înlocuită de sintagma „Acord Unic” în orice act administrativ.

Art. VI - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. VII - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,