Hotărârea nr. 64/2020

Modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice si reabilitare termica Cresa nr. 36"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 64

din 20.02.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 63/11.02.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29734/13.02.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 29736/13.02.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 64/20.02.2020

Pe parcursul implementării proiectului a apărut necesitatea realizării unor lucrări suplimentare:

-înlocuirea faianței și gresiei din grupurile sanitare (cu grad mare de uzură) cu vopsea epoxidică pentru curățarea eficientă a suprafețelor;

- montare sistem supraveghere video și de efracție;

- înlocuirea obiectelor sanitare din grupurile sanitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 2.825.142,28 lei, cu TVA

Din care C+M:          1.824.213,29 lei, cu TVA

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Sursa de finanțare: Buget local/fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Pag 1

OBIECTIV:                      CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI REABILITAREA TERMICA - CRESA

NR.36

Beneficiar:                         CENTRUL FINANCIAR CRESE GALATI-CRESA NR. 36

Proiectant:                         SEPTAGON PROIECT SRL

Executant:                      DASCON GLOBAL CONSTRUCT SRL

DEVIZUL GENERAL                          Anexa Nr- 7

al obiectivului de investitii

CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI REABILITAREA TERMICA - CRESA

NR.36

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1

[0060.6] Retele exterioare

11,449.00

2,175.31

13,624.31

2.1.1

[0060.6.1] Modificare instalatii gaze naturale

9,090.00

1,727.10

10,817.10

2.1.2

[0060.6.2] Retele exterioare - alimentare cu apa

2,359.00

448.21

2,807.21

TOTAL CAPITOL 2

11,449.00

2,175.31

13,624.31

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5,500.00

1,045.00

6,545.00

3.1.1

Studii de teren

5,500.00

1,045.00

6,545.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

7,545.00

1,433.55

8,978.55

3.3

Expertizare tehnica

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3,300.00

627.00

3,927.00

3.5

Proiectare

86,850.00

16,501.50

103,351.50

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

29,200.00

5,548.00

34,748.00

3.5.4

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3,550.00

674.50

4,224.50

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

4,600.00

874.00

5,474.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de executie

49,500.00

9,405.00

58,905.00

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

26,881.37

5,107.46

31,988.83

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26,881.37

5,107.46

31,988.83

3.8.1.1

pe perioada de executie a lucrarilor

18,601.37

3,534.26

22,135.63

Pag 2

DEVIZUL GENERAL: CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI REABILITAREA TERMICA -

CRESA NR.36

1

2

3

4

5

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii

8,280.00

1,573.20

9,853.20

3.8.2

Dirigentie de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

136,076.37

25,854.51

161,930.88

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Construcții si instalații

1,451,520.92

275,788.97

1,727,309.89

4.1.1

[0060.1] Obiectul 1 - Scara metalica

23,192.31

4,406.54

27,598.85

4.1.1.1

[0060.1.1] Terasamente

1,043.08

198.19

1,241.27

4.1.1.2

[0060.1.2] Infrastructura

8,852.31

1,681.94

10,534.25

4.1.1.3

[0060.1.3] Suprastructura

13,296.92

2,526.41

15,823.33

4.1.2

[0060.2] Obiectul 2 - Fundatii structura panouri si turbine cu ax vertical

17,578.71

3,339.96

20,918.67

4.1.2.1

[0060.2.1] Terasamente

1,343.77

255.32

1,599.09

4.1.2.2

[0060.2.2] Infrastructura

8,279.19

1,573.05

9,852.24

4.1.2.3

[0060.2.3] Instalatii electrice prize - sistem eolian

7,955.75

1,511.59

9,467.34

4.1.3

[0060.3] Obiectul 3 - Rampa persoane dizabilitati

7,774.14

1,477.08

9,251.22

4.1.3.1

[0060.3.1] Terasamente

464.55

88.26

552.81

4.1.3.2

[0060.3.2] Infrastructura

7,309.59

1,388.82

8,698.41

4.1.4

[0060.4] Obiect 4 - Constructie Cresa

1,380,504.34

262,295.82

1,642,800.16

4.1.4.1

[0060.4.1] Rezisteta reparatii fisuri

3,966.36

753.61

4,719.97

4.1.4.2

[0060.4.2] Demontari arhitectura - lucrari eligibile

27,903.65

5,301.69

33,205.34

4.1.4.3

[0060.4.3] Arhitectura - lucrari eligibile

1,054,251.51

200,307.79

1,254,559.30

4.1.4.4

[0060.4.4] Arhitectura - lucrari conexe eligibile

48,350.23

9,186.54

57,536.77

4.1.4.5

[0060.4.5] Arhitectura - lucrari neeligibile

77,258.43

14,679.10

91,937.53

4.1.4.6

[0060.4.6] Instalatii electrice - demontare - lucrari eligibile

16,340.59

3,104.71

19,445.30

4.1.4.7

[0060.4.7] Instalatii electrice - corpuri de iluminat - lucrari eligibile

75,704.17

14,383.79

90,087.96

4.1.4.8

[0060.4.8] Instalatii electrice - lucrari eligibile

12,609.31

2,395.77

15,005.08

4.1.4.9

[0060.4.10] Instalatii interioare - alimentare cu apa rece si apa calda

12,917.74

2,454.37

15,372.11

4.1.4.10

[0060.4.11] Instalatii termice si ventilatie - lucrari eligibile

46,616.66

8,857.17

55,473.83

4.1.4.11

[0060.4.12] Instalatii paratrasnet

4,585.69

871.28

5,456.97

4.1.5

[0060.5] Obiect 5 - Masuri PSI

22,471.42

4,269.57

26,740.99

4.1.5.1

[0060.5.1] Instalatii hidranti interiori - lucrari neeligibile

4,634.50

880.56

5,515.06

4.1.5.2

[0060.5.2] Proiect instalație de detectare, semnalizare si avertizare incendiu - lucrari eligibile

17,836.92

3,389.01

21,225.93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

32,238.72

6,125.35

38,364.07

4.2.1

[0060.5] Obiect 5 - Masuri PSI

2,415.67

458.97

2,874.64

4.2.1.1

[0060.5.3] Montaj utilaj - hidranti interiori

569.81

108.26

678.07

4.2.1.2

[0060.5.4] Montaj utilaj - ISDAI

1,845.86

350.71

2,196.57

4.2.2

[0060.7] Montaj

29,823.05

5,666.38

35,489.43

4.2.2.1

[0060.7.1] Lucrari eligibile - Montaj utilaj - sistem solar

21,916.82

4,164.20

26,081.02

4.2.2.2

[0060.7.2] Lucrari eligibile - Montaj utilaj - sistem eolian

7,906.23

1,502.18

9,408.41

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

310,313.68

58,959.60

369,273.28

4.3.1

[0060.4] Obiect 4 - Constructie Cresa

310,313.68

58,959.60

369,273.28

4.3.1.1

[0060.4] Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe deviz

310,313.68

58,959.60

369,273.28

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

4.7

LUCRARI SUPLIMENTARE

276,392.93

0.00

276,392.93

DEVIZUL GENERAL: CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI REABILITAREA TERMICA -

CRESA NR.36

1

2

3

4

5

4.7.1

Refacere parchet gresie si faianța

204,330.63

0.00

204,330.63

4.7.2

Sistem antiefractie si supraveghere video cu circuit

inchis

56,304.98

0.00

56,304.98

4.7.3

OBIECTE SANITARE

15,757.32

0.00

15,757.32

TOTAL CAPITOL 4

2,070,466.25

340,873.92

2,411,340.17

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

37,743.72

7,171.30

44,915.02

5.1.1

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

37,743.72

7,171.30

44,915.02

5.1.1.1

[0060.8] ORGANIZARE DE SANTIER

37,743.72

7,171.30

44,915.02

5.1.1.1.

[0060.8.1] Organizare de santier - lucrari eligibile

37,387.01

7,103.53

44,490.54

5.1.1.1.

[0060.8.2] Organizare de santier - lucrari neeligibile

356.71

67.77

424.48

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

40,568.00

0.00

40,568.00

5.2.1

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

8,017.00

0.00

8,017.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

16,034.00

0.00

16,034.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8,017.00

0.00

8,017.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

8,500.00

0.00

8,500.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

124,171.02

23,592.50

147,763.52

5.3.1

[0060.9] DIVERSE SI NEPREVAZUTE

124,171.02

23,592.50

147,763.52

5.3.1.1

[0060.9.1] Modificare traseu conducta gaz

36,684.29

6,970.02

43,654.31

5.3.1.2

[0060.9.2] Rosturi de dilatatie

43,895.73

8,340.19

52,235.92

5.3.1.3

[0060.9.3] Aerisiri si pluviale

12,000.00

2,280.00

14,280.00

5.3.1.4

[0060.9.4] Tevi apa si canalizare subsol

31,591.00

6,002.29

37,593.29

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

4,202.00

798.38

5,000.38

TOTAL CAPITOL 5

206,684.74

31,562.18

238,246.92

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2,424,676.36

400,465.92

2,825,142.28

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,532,952.36

291,260.93

1,824,213.29

1 euro = 4.57 lei, curs la data de 9/6/2019

/ \ /

Intocmit                             .            ‘

SEPTAGON PROIECT SRL        . ’ .

Ing. Dandis Claudia

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007