Hotărârea nr. 63/2020

Modificarea H.C.L. nr. 447/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice si reabilitare termica Cresa nr. 1"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 63

din 20.02.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 447/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 1”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 62/11.02.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29737/13.02.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 29739/13.02.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 447/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 1” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 63/20.02.2020

Pe parcursul implementării proiectului a apărut necesitatea realizării unor lucrări suplimentare, care condiționează finalizarea proiectului și implicit punerea în funcțiune a spațiului în condiții optime și de siguranță:

- înlocuirea faianței cu vopsea cu rășină epoxidică;

- înlocuirea instalației electrice (cabluri,prize,întrerupătoare) care este depășită fizic și moral;

- montare sistem supraveghere video și de efracție.

Aceste intervenții suplimentare trebuie realizate o dată cu lucrările de reabilitare având în vedere ordinea tehnologică a operațiilor (parte din ele sunt îngropate).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 2.916.534,70 lei, cu TVA

Din care C+M:          2.106.349,68 lei, cu TVA

Capacități: - 776 mp spații reabilitate

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Sursa de finanțare: Buget local/fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

OBIECTIV: CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE SI REABILITARE TERMICĂ -

CRESA NR. 1

BENEFICIAR: CENTRUL FINANCIAR - CRESE GALAȚI - CRESA NR . 1

Nr. proiect: 93/2019                               FAZA:      P.T.E

PROIECTANT GENERAL : S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

J17/26/11.01.2016; RO 35389688

_________________________DEVIZ GENERAL

(cf. H.G. 907/2016)

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE SI REABILITARE TERMICĂ - CRESA NR. 1

JUDEȚUL GALAȚI, MUNICIPIUL GALAȚI, STR. LĂCĂTUȘILOR NR. 45, CARTIER M. 19

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

1,2

Amenajarea terenului denivelări si sistemazizare

0,000

0,000

0,000

1,3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0,000

0,000

0,000

1,4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,l|Modificare rețea instalații gaze naturale

5.463,74

1.038,11

6.501,85

TOTAL CAPITOL 2

5.463,74

1.038,11

6.501,85

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

6.475,00

1.230,25

7.705,25

3.1.1

Studii de teren

2.875,00

546,25

3.421,25

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.600,00

684,00

4.284,00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

7.445,00

1.414,55

8.859,55

3,3

Expertiza tehnica

13.656,00

2.594,64

16.250,64

Creșterea performantei energetice

10.656,00

2.024,64

12.680,64

3.5.5.1

.          Instalării sistem video siele alarmare canini efracției, instalații electrice s'i finisaje

3.000.00

570.00

3.570,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

6.050,00

1.149,50

7.199,50

3,5

Proiectare

110.019,00

20.903,61

130.922,61

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate /documentație de avizare a lucrărilor de investita si deviz general

- - j7,ai9;U{r

7, /    6 /

45.004.6 i

3.5.4

Documentata tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4.600.00

874.00

5.474.00

3.5.5

Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5.600,00

1.064,00

6.664,00

Creșterea performantei energetice

4.600,00

874.00

5.474,00

3.5.5.1

Instalării sistem videa si de alarmare cimira efracției, iiisiatatii electrice si finișqje

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

62.000.00

11.780,00

73.780.00

Creșterea performantei energetice

55.000,00

10.450,00

65.450.00

3.5.6.1

Instalării sisieiii video si.de alarmare emitra efracției, instalații electrice si finisaje

7.000.00

1.330,00

8.330.00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

35.474,56

6.740,17

42.214,73

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

19.911,56

3.783,20

23.694.76

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.955.78

1.891.60

i 1.847,38

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stan in Construcții |

9.955.78

1.891.60

11.847.38

3.8.2 | Diriginte de șantier

30.316,92

2.956,97

18.519.97

TOTAL CAPITOLUL 3

179.119,56

34.032,72

213.152,28

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

1.712.205,68

325.319,08

2.037.524,76

4,1.1

Creșterea performantei energetice

1.425.947,68

270.930,06

1.696.877,74

4.1.2

Instalații sistem video si de alarmare contra efracției, instalații electrice si finisaje

286.258,00

54.389,02

340.647,02

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

29.199,99

5.548,00

34.747,99

4,3

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

285.026,95

54.155,12

339.182,07

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.026.432,62

385.022,20

2.411.454,82

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier (max. 2,5% din CAP. 4)

23.672,34

4.497,74

28.170,08

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier 2,5%

23.172,34

4.402,74

27.575,08

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

500,00

95,00

595.00

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

22.605,76

■0,00

22.605,76

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii financiare

0.00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentrul controlul calitatii lucrărilor de construcții 0,5%

10.275,34

0,00

10.275,34

5.2.3

Cota aferenta ISC pentrul controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarealucrarilor de construcții 0,1%

2.055.07

0,00

2.055,07

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

10.275,34

0,00

10.275,34

■ 5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de conslruire/desfintare

0,00

0.00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% din 1.2;1.3;1.4;2;3.5;3.8;4)

198.884,37

36.666,73

229.649,53

5,4

Cheltuieli pentru informarea si publicitate

4.202,00

798,38

5.000,38

TOTAL CAPITOL 5

243.462,90

41.962,861

285.425,75

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6,2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

o,0oo

0,000

0,000

TOTAL

2.454.478,82

462.055,88

2.916.534,70

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.770.041,75

336.307,93

2.106.349,68

Proiectant generai,

S.C. ARIIJDESKVISION S.R.L.

întocmit,

Arh.Ana.Maria.MATETOVICI---------

Data,

02.09.2020

Beneficiar,

CENTRUL FINANCIAR ■ CRESE GALAȚI - CRESA NR .1