Hotărârea nr. 62/2020

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata totala de 955,67 mp - proprietate publica a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 62 din 20.02.2020

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 955,67 mp - proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 61/11.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 30456/12.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 30460/12.02.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere solicitările S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 955,67 mp - proprietate publică a municipiului Galați, individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA HCL

nr.62/20.02.2020

Nr. crt.

Obiectiv / Adresă poștală

Suprafață domeniul public

Adresa

1.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție - ”Realizare condiții de coexistentă și alimentare cu 9                                                                             9                                                    9          9

energie electrică a locului de consum permanent-spațiu comercial Manea Construczioni SRL, Str. Brăilei nr. 163S1, 161A, Municipiul Galați

165,10 mp

Adresa nr.

10155/28.01.2020

(18566/29.01.2020)

Planșa nr. 1

9

2.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. pentru realizarea lucrării de investiție - ”Devierea instalațiilor electrice afectate de obiectivul -Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40, cu program normal, Țiglina II, Municipiul Galați

78,75 mp

Adresa nr.

10154/28.01.2020

(18564/29.01.2020)

Planșa nr. 2

3.

”Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ”BUNA 9

VESTIRE”, strada Dr. N. Alexandrescu, nr. 99, Municipiul Galați”

711,82 mp

Adresa nr.

10339/29.01.2020

(18572/29.01.2020)

Planșa nr. 3

TOTAL

955,67 mp

Președinte de ședință,

9                             9              9    '

o o m


I mda E2+3 proiectata»    1

1          «85

BMPT d 63A proiectat l* 1

**■1 \1 -

» /I

47 •  T


brofiOn


AJ ORIZONTAL


rafata totala= 165,10mp pentru care se instituie dreptul de uz și servitute de trecere subterana și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viața a instalațiilor electrice în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. prin H.C.L.


Fd^AJWIZOtJT


DIRIJAT2


4 80i  ((L=2,4m x l=1,2m)-Suprafate teren ocupata de montarea firidei de tip E2+3 si de BMPT- 63A

((L=1,6m x l=1,2m)-Suprafate teren ocupata de montarea firidei de tip E1+2- pt.coexistenta


LEGENDA instalații electrice proiectate:


CANIVOU 27-30 X=737L54663 X=737474 362 X= 7374 74 532 X=737454 780 Firida si BMP X=737473.497 X= 7374 75.665 X= 7374 75.545 X= 7374 73.380


¥=440957.931 Y-4C0958 306 Y=4409S8.996 Y=440958.608


AC2XAb(Z)Y 3x150+70mmp)-alimentarea de baza

.....— AC2XAb(Z)Y 3x150+70mmp)-alimentare de rezerva Firida E2+3 proiectata

■--RMPTrl nrniartat- BMPTd 63A proiectat

AC2XAb(Z)Y 3x150+70mmp)-alimentare de rezerva

Firida E1+2 proiectata


Firida coexistenta

X=737459.833

X=737459.663

X=737458.973

X= 737459. 142


Y=440962.471

Y=440963.405

Y=440963.286

Y=440962.375


5.-9.

X= 737474 674 X= 7374 76 934 X= 73 74 86.083 10.-22.

X= 737483.140 X= 737487.739 X=737550.601 X= 737551.726

X= 737550.935 X=73755 9.033 X=737571.016

23.-26. i X= 7374 75.128 X=7374 76.413 X=7374 72.654 X= 737455.759 X=737458.874


¥=440947.765

i ¥=440919.984

¥=440930.209 ¥=440923.328 ¥=440908.789 ¥=440864.865

¥=440867.705 si 31.-34.

Y=440958.436 Y=440958.639 Y=440979.109 ¥=440976.541 ¥=440963.292canivou pr.L= 20m


......m..,


folie avertizoare /'dnPVt


folie protecție do PVC strat de nmp 20cm grosime


o m

r~-co


LEGENDA!

s

c

wnn

invențjonal

Denumire semn convențional

STÂLP METALIC

©

CANALIZARE

fi

GURA AERISIRE GAZ

1

POM

□cu

C*H<GEI<^fcKt

K>

PANOU ELECTRIC

SPAȚIU VERDE

ZID CONSTRUCȚIE

AX RIGOLA


Sistem de proiecție Stereografic 1970 si sistem de cote Marea Neagra 1975


Sef Proiect


Proiectat


Desenat


ing.Ghitau DoinaScara:


1:500


Data:

2019


Beneficiar:

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.-S.D.E.E.Galați


Realizare condiții de coeiistenta si alimentare cu energie electrica aferenta spațiu comercial-al utilizatorului MANEA CONSTRICZ1ONI S.R.L., str. Brăilei, nr. 163S1  I61A,


mun.jud.Galați"- TARIF DE RACORDARE

Titlu planșa:

Plan de situație proiectat-pt.obtinere H.C.L.mun.GI


Proiect nr.


16/2019


FAZA:

H.C.L


Planșa nr.


E1Nume

Semț^

Sef Proiect

Ing. Ghitau D.

Proiectat

ng.Vasilachi V.M.

Desenat

Ing. Ghitau D.Beneficiar:

S.D.E.E.M.N.-S.D.E.E.Galati

PR.NR.

02A/2018

Titlu proiect:

Alimentare cu energie electrica Spitalul clinic de Obstretica Ginecologie “Buna Vestire” Str.Nicolae Alexandrescu, nr.95 mim /juri Galați -tarif racnrri

Faza

H.C.L.

Titlu planșa:

Plan de situație proiectat

pentru obținere H.C.L.mun.Galați

PL.NR.

El