Hotărârea nr. 61/2020

Aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din Municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 61 din 20.02.2020

privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 60/11.02.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29576/11.02.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 29577/11.02.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Societății Calorgal S.A. Galați nr. 395/20.01.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 11569/20.01.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 5^2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 1121/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ordinului nr. 1075/2014 al Ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 - 30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (4), art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați, în sumă 2.832.631,43 lei, pentru perioada decembrie 2018 - aprilie 2019.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,