Hotărârea nr. 60/2020

Aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de catre Societatea CALORGAL S.A. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 60 din 20.02.2020

privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către

Societatea CALORGAL SA. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 59/11.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29567/11.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 29569/11.02.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Societății Calorgal S.A. nr. 197/10.01.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 7635/14.01.2020;

Având în vedere adresa Societății Calorgal S.A. nr. 620/23.01.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 14832/23.01.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă tarifele pentru realizarea unor servicii conexe de către

Societatea CALORGAL S.A. Galați, astfel:

Nr.

Crt.

Denumire

Tarif

1.

Montat contori de energie termică

162 lei/contor

2.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată însumată între 10 - 100 kw.

81,30

lei/locație/intervenție

3.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată însumată între 101 - 200 kw.

158,40

lei/locație/intervenție

4.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată însumată între 201 - 500 kw.*

312,50

lei/locație/intervenție

5.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată însumată între 501 - 1.000 kw.*

389,60

lei/locație/intervenție

6.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată însumată peste 1.000 kw.*

466,70

lei/locație/intervenție

7.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată peste 400 kw fiecare C.T.**

312,50

lei/locație/intervenție

8.

Supraveghere centrală termică/cazan pentru o locație, cu putere instalată peste 400 kw fiecare C.T./cazan

24,30 lei/oră supraveghere/ locație

9.

Tarif în devizier “reparații, înlocuiri de piese, subansamble sau utilaje”, pentru lucrări în C.T. aferente unităților de învățământ și PT/SC aflate în conservare.

22,40 lei/oră

10.

Conservare pentru PT/SC și rețele aferente, aflate în patrimonial municipiului.

18,30 lei/oră

11.

Asigurarea serviciului de mentenanță, verificare și supraveghere a funcționării centralelor termice care deservesc blocurile de locuințe ANL.

x

- lună de iarnă

3.058,67 lei/lună/C.T.

- lună de vară

1.587,68 lei/lună/C.T.

12.

Asigurarea serviciului de mentenanță, verificare și supraveghere a funcționării centralelor termice care deservesc bazele sportive aflate în patrimoniul municipiului.

x

- lună de iarnă

10.947,30 lei/lună/C.T.

- lună de vară

6.528,81 lei/lună/ C.T.

13.

Asigurarea serviciului de mentenanță, verificare și supraveghere a funcționării centralelor termice care deservesc sediile Primăriei Municipiului.

x

- lună de iarnă

2.202,97 lei/lună/C.T.

Notă: Tarifele nu conțin cota T.V.A.

* Se aplică numai în cazul în care puterea fiecărei centralei termice instalate nu depășește 400 kw/buc.

** Se aplică numai în cazul în care puterea fiecărei centrale termice instalate depășește 400 kw/buc. Tariful poate fi completat de cel pentru persoana autorizată pentru supravegherea CT > 400 kw.

Art. 2 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL 107/28.03.2019 privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către Societatea CALORGAL SA. Galați, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul General al societății Calorgal SA. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,