Hotărârea nr. 59/2020

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Clubul Sportiv Municipal Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 59 din 20.02.2020

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 58/11.02.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 29192/11.02.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 29196/11.02.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere Adresa nr. 204/11.02.2020 a Clubului Sportiv Municipal Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 29061/11.02.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Galați își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul Clubului Sportiv Municipal Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

COMITETUL DIRECTOR


Anexa nr. 1 la HCL


DIRECTOR59/20.02.2020


DIRECTOR ADJUNCT 1


DIRECTOR ADJUNCT 2


SECȚIA 3 i

1

!

BASCHET

1

--

I

’ ’                   i

inspector de \ specialitate

SECȚIA 5

VOLEI

1

inspector de 1 specialitate j

SECȚIA S

RUGBY

inspector de

|             ȘAH

specialitate

SECȚIA 9

HALTERE

1 inspector de

JUDO

j specialitateCONTABIL ȘEF


CONTABIL ȘEF


! COMPARTIMENT

| FINANCIAR

j CONTABILITATE


INSPECTOR SPECIALITATE

INSPECTOR SPECIALITATE

INSPECTOR SPECIALITATE


SECȚIA :

DANS SPORTIV

inspector de

NATAȚiE

TENIS

specialitate

ATLETISM


|

inspector de

SECȚIA 2

FOTBAL

1

i specialitate


inspector de :

SECȚIA 4

1

HANDBAL

specialitate i

___1


SECȚIA 5

BOX

SPORTURI

KARATE TRADIȚIONAL

inspector de

DE

KARATE KYOKUSHIN IKO 2

specialitate

CONTACT

ARTE MARȚIALE


SECȚIA 7

HOCHEI PE GHEAȚĂ

1

inspector de specialitate

PATINAJ ARTISTIC


COMPARTIMENT MARKETING SI COMUNICARE


COMPARTIMENT

MEDICAL Șl METODOLOGIC


COMPARTIMENT [

CONSILIER JURIDIC     1

JURIDIC Șl      j    2

1 ... .

RESURSE UMANE

NS^ECTOR SPECIALITATE 1


CONSILIER


CONSILIER


28

33


COMPARTIMENT j ACHIZIȚII PUBLICE |


Președinte de ședință,


Nr. Totai ce funcții contractuale ce conducere


Nr. Total de funcții contractuale ce execuție


Nr. Total ce funcții contractuale cin cadrul CSWi GALAȚI


I

CONSILIER


Anexa nr. 2 HCL nr. 59/20.02.2020

STAT DE FUNCȚII

CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALAȚI

NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

1

CLUB SPORTIV MUNICIPAL

GAIAȚI

Director

II

S

2

OCUPAT

CLUB SPORTIV MUNICIPAL

GALAȚI

Director adjunct

II

S

3

OCUPAT

CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALAȚI

Director adjunct

II

S

4

VACANT

CLUB SPORTIV MUNICIPAL

GALAȚI

Contabil sef

II

S

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

5

VACANT

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

6

VACANT

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

7

VACANT

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

CfP

8

OCUPAT

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

Casier

debutant

M,G

9

OCUPAT

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

Magaziner

M,G

COMPARTIMENT ACHIZIȚII

PUBLICE

10

OCUPAT

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

Consilier

IA

S

COMPARTIMENT RESURSE.

UMANE Șl JURIDIC

11

OCUPAT

COMPARTIMENT RESURSE

UMANE Șl JURIDIC

Inspector de specialitate

IA

S

12

OCUPAT

COMPARTIMENT RESURSE

UMANE Șl JURIDIC

Consilier juridic

IA

s

COMPARTIMENT MEDICAL Șl METODOLOGIC

13

OCUPAT

COMPARTIMENT MEDICAL Șl METODOLOGIC

Consilier

IA/I/II

s

COMPARTIMENT MARKETING SI COMUNICARE.

14

OCUPAT

COMPARTIMENT MARKETING SI COMUNICARE

Consilier

IA/I/II

s

15

OCUPAT

COMPARTIMENT MARKETING SI COMUNICARE

Consilier

IA/I/II

s

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

16

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Sef Serviciu

II

s

17

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

18

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

manager de transport

19

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Consilier

IA/I/II

s

20

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Consilier

IA/I/II

s

21

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Consilier

IA/I/II

s

2.2.

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Consilier

IA/I/II

s

23

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI organizări: competiții

Șofer

l/ll

M,G

2.4

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI

ORGANIZARE COMPETIȚII

Șofer

l/ll

M,G

2.5

OCUPAT

SECȚIA 1. SAH.NATATIE, TENIS, ATLETISM

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

2.6

OCUPAT

SECȚIA II. EOTBAL

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

2.7

OCUPAT

SECȚIA III. BASCHET

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

2.8

VACANT

SECȚIA IV. HANDBAL

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

29

OCUPAT

SECȚIA V. VOLEI

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

30

OCUPAT

SECȚIA VI. SPORTURI DE

CONTACT

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

31

OCUPAT

SECȚIA VII. HOCHEI Șl PATINAJ

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

31

OCUPAT

SECȚIA VIII. ALTE SPORTURI

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

33

OCUPAT

SI CTIA IX HAITERE SI JUDO

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

Nr. total de funcții contractuale de conducere

5

Nr. total de funcții contractuale de execuție

2.8

Nr. total de funcții contractuale din cadrul Club Sportiv Municipal Galați

33

Președinte de ședință.