Hotărârea nr. 58/2020

Completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin contract de delegare catre Societatea Apa Canal S.A. Galati, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 58 din 20.02.2020

privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului

Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 56/11.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29171/11.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 29184/11.02.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (3), lit. ”a” și ”b” și art. 25, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 310 din 07.09.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, către SC Apă Canal SA, contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, listei bunurilor din domeniul public al municipiului Galați, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, Regulamentului serviciului cu apă și de canalizare al municipiului Galați aferent sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit” c” și ”d”, alin. (6), lit. ”a” și alin. (7), lit. ”n”, coroborate cu cele ale art. 303, alin. (1) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III- Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Loredana Bușilă/3ex

Anexa la HCL nr. 58/ 20.02.2020

Bunurile cu care se completează Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin Contractul de delegare către S.C.Apă Canal S.A. Galați aprobată prin H.C.L. nr. 310/2010.

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

DN

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar

Data PIF

LEI

1.

Investiție Modernizare străzi Valea Orașului - lot II (Săliștei, Ghecet, Daciei, Elicei, Sulinei)- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 129660/28.10.2013 și nr. 146186/09.12.2013 (Str. Sulinei).

Oct. Dec. 2013

1.1.1

Rețea apă Strada Daciei

 • • Țeavă PEID DN 110 mm, L=370 ml

 • • Hidranți de incendiu = 5 buc.

 • • Cămin vane = 7 buc.

1.8.6.

36

213617.1

344.435,66

Oct.

2013

1.1.2

Rețea apă Strada Săliștei

 • •  Țeavă PEID Dn 160 mm, L=295 ml

 • • Hidranți de incendiu = 4 buc.

 • •  Cămin vane = 5 buc.

1.8.6.

36

213618.1

272.496,18

Oct.

2013

1.1.3

Rețea apă Strada Sulinei

 • •  Țeavă PEID Dn 160 mm, L=295 ml

 • •  CV = 4 buc.,Țeavă PEID DN 110 mm, L=39 ml

 • •   Hidranți de incendiu = 4 buc.

1.8.6.

36

213616.1

421.430,21

Oct. Dec. 2013

1.1.4

Rețea apă Strada Elicei

 • •  Țeavă PEID Dn 110 mm, L = 95 ml

 • •   Hidranți de incendiu = 1 buc

1.8.6.

36

213619.1

71.284,87

Oct.

2013

1.1..5

Rețea apă Strada Ghecet

 • •  Țeavă PEID, DN 110 mm, L=390 ml

 • •   Hidranți de incendiu = 1 buc

1.8.6.

36

213620.1

376.392,85

Oct.

2013

1.2

Rețea canalizare și racord strada Daciei:

 • •  Conductă PAFSIN DN 40 cm,DN 30 cm L=138 ml

 • •   Guri de scurgere = 6 buc.

1.8.7.

48

213617.3

192.817,14

Oct.

2013

Total investiție Modernizare străzi Valea Orașului - lot II (Săliștei, Ghecet, Daciei, Elicei, Sulinei)

1.678.856,91

2.

Investiție Modernizare străzi Cartier Traian Nord - etapa II - Zona Vestică - Strada Cetățianu loan- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 127360/15.12.2016.

Dec.

2016

2.1

Rețea apă Strada Cetățianu Ion.

 • •   Țeavă PEID DN 315 mm, L= 420 ml

 • •   Cămine vane = 3 buc.

 • •    Hidranți de incendiu = 4 buc.

 • •   Branșamente PEID 100 DN = 32 mm

1.8.6.

36

219395.2

201.004,62

Dec.

2016

2.2

Rețea canalizare Strada Cetățianu loan:

 • •  Conductă PVC DN 315 mm, L = 420 ml,

 • •   Cămine de vizitare = 4 buc.

 • •   Guri de scurgere = 12 buc.

 • •  Racorduri de canalizare PVC DN = 160 mm

1.8.7.

48

219395.3

204.245,20

Dec.

2016

Total investiție Modernizare străzi Cartier Traian Nord - etapa II - Zona Vestică - Strada Cetățianu loan

405.249,82

Președinte de ședință,