Hotărârea nr. 57/2020

Modificarea H.C.L. nr. 14/25.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare Piateta aferenta Policlinicii cu plata"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 57 din 20.02.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 14/25.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare Piațetă aferentă Policlinicii cu plată”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 55/11.02.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29153/11.02.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 29158/11.02.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 14/25.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare Piațetă aferentă Policlinicii cu plată” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 57/20.02.2020

In prezent terenul amplasat in Galati, str Domneasca, aferent Policlinicii cu plata este neamenejat, liber de constructii.

In scopul crearii unor locuri de parcare, a unui loc de socializare si de miscare in aer liber pentru locuitorii municipiului Galati se propune amenajarea terenului.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-asfaltarea unei suprafete de 685 mp pentru spatii de parcare, in fata lotului 10 locuri de parcare si 9 locuri de parcare in spatele lotului;

-amenajare spatii verzi cu arbusti-352 mp;

-amenajare rond pentru flori;

-amenajare spatii dalate pe care se prevad banci-397 mp; delimitarea spatiului verde de zona dalata se face cu banci din lemn pe schelet din beton si metal;

-cosuri de gunoi rabatabile-6 buc;

-sistem de irigatii prin aspersiune;

-sistem de iluminat cu stâlpi cu inaltimea de 3 m-9 buc, respectiv 1m-12 buc; PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 568.336,92 lei

Din care C+M:          470.539,99 lei

Capacități: -Suprafața teren- 685 mp

-locuri de parcare 19 buc -amenajare spatii verzi cu arbusti -sistem de iluminat

Durata de realizare a investiției: 4 luni Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Obieciv : AMENAJARE PIATETA AFERENTA POLICLINICA CU PLATA DIN MUN. GALAȚI

Beneficiar: municipiul Galați

ANEXA 7


DEVIZ GENERAL

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2’ (fără

TVA)

TVA

(19%)

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tc-tal capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Taxa racordare Electrica

14,933.74

2,848.81

17,842.55

Total capitol 2

14,393.74

2,848.81

17,842.55

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren topo

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Studii de teren geo

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,185.31

415.21

2,600.52

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.3.1. Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

75,499.00

14,344.81

89,843.81

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. St. de fezcibilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz gen.

39,000.00

7,410.00

46,410.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

27,499.00

1,614.81

29,113.81

Studiu de soluție

8,499.00

1,614.81

10,113.81

Studiu arheologic

19,000.00

0.00

19,000.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.7.3. Evaluare bunuri imobile-coridor expropiere

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

600.00

114.00

714.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a! lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

400.00

76.00

476.00

3.8,2. Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

Total capitol 3

78,684.31

14,950.02

93,634.33

CAPITOLUL 4 ■■ Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

379,418.02

72,089.42

451,507.44

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

379,418.02

72,089.42

451,507.44

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,000.00

190.00

1,190.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1,000.00

190.00

1,190.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe costul creditului

4,162.60

4,162.60

5.2.1. Cota aferentă ISC

2,270.51

2,270.51

5.2.2. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

1,892.09

1,892.09

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

5,162.60

190.00

5,352.60

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și țeste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

478,258.67

90,078.25

568,336.92

din care

: C + IVI (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

395,411.76

75,128.23

470,539.99

s.c. atu Consulting/, r.l. galați

Director, 'V

Intomit,

ing. Valerlan Paraschivan

th. pr. Eugenia Constantinescu___--

’. ’V vj

’ c^OOȘ