Hotărârea nr. 56/2020

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, pentru anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 56 din 20.02.2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire Urbană

S.R.L. Galați, pentru anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 54/11.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 28816/11.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28822/11.02.2020, al Direcției Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, înaintată prin adresele nr. 933/27.01.2020 și nr. 1991/07.02.2020, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 16230/27.01.2020, respectiv sub nr. 27104/07.02.2020;

Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați nr. 1/27.01.2020;

Având în vedere acordul Sindicatului „Active System”AS privind proiectul de buget pentru anul 2020, exprimat prin adresa nr. 313/28.01.2020;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

HCL nr. 56/2020

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. „c”, art. 6, art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul General al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

HCL nr. 56/2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Societatea Gospodărire Urbana S.R.L. Sediul/Adresa Traian, nr. 246
Cod unic de înregistrare RO27413181

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020


Anexa la HCL 56 / 20.02.2020


mii lei


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1 ' 1

z 22735,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2                       i

z 22675,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5                     1

60,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6 |

z 21800,00

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+rd.18), din care:

7                         i

21795,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

6615,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

172,00

C.

cheltuieli cu

personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+R17+Rd.17), din

10                   i

14838,00

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

13764,00

C1

ch. cu salariile

12

z 12522,00

C2

bonusuri

13

1242,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

459,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obliqații leqale 2,25%

17

294,00

D.

C5

fd handicap

17

321 ,od

alte cheltuieli de exploatare

18

170,00

2

Cheltuieli financiare

19

5,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

935,00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

148,00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE

RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-

26

787,00

1

Rezerve legale

27

38,80

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

738,20

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

10,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33


Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

7

8

9

10


8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -

Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

2

Nr.mediu de salariați total

51

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa 2)

52

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) Rd.53=Rd.152 din

53

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoana mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total persoana mediu (cantitate produse finite/persoana)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)

57

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59


666,00

666,00

336,00

322.00

3489,13

3562,11

/    70,41

958,87

665,00

/   250,00


Președinte de ședință,


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic Societatea Gospodărire Urbana SRL

Anexa nr.2


Cod unic de înregistrare RO27413181

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCL

205/24.04.2

019

Conform Deciziei CA nr. 23/30.09.19

conform Deciziei CA nr. 30/26.11.19

conform Deciziei C A. Nr. 34/30.12.19

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

14336,45

17675

17675

17675

17675

17491,33 '

6826,40

7191,85

5122,45

22735

Z1.30

1,22

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din nare-

2

14300,53

17625

/  17625

17625

17625

17438,05

6802,4

7170,85

5113,45

22675

Z 1,30

1,22

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

14286,55 *

17583

/ 17583

17583

17583

17416,27

6790

7160

5108,8

22644

1,30

1,22

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

7956,55

10533

10533

10533

10533

9216,8

3050

3050

3050

12200

1,32

1,16

a3)

din redevențe și chirii

6

413,2

450

450

450

450

546,13

240

210

90

600

1,10

1,32

a4)

alte venituri

7

5916,8

6600

6600

6600

6600

7653,34

3500

3900

1968,8

9844

1,29

1,29

b)

din vânzarea mărfurilor

8

2

2

2

2

0

0,4

0,35

0,15

1

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

13,98

40

40

40

40

21,78

12,00

10,50

4,50

30

1,38

1,56

f1)

din amenzi și penalități

15

13,44

35

✓   35

35

35

20,12

12,00

10,50

4,50

30

1,49

1,50

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

0,54

5

5

5

5

1,66

0,00

0,00

0,00

0

0,00

3,07

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

35,92

50

50

50

50

53,28

24,00

21,00

9,00

60

1,13

1,48

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

35,92

50

50

50

50

53,28

24,00

21,00

9,00

60

1,13

1,48

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

14011,50

/  17625

>  17625

17625

17625

16570,74 •

6785,93

7062,35

4997,11

21800

1,32

1,18


1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

14011,50

17625

17625

17622

17622

16569,10

6783,93

7060,35

4996,11

21795

y

1,32

1,18

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

3626,30

4943

/

4943

4924

4637

4565,27 Z

2468,90

2453,85

950,65

6615

1,45

1,26

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

1888,34

2420

/

2482

2498

2377,00

2359,67

1293,20

1219,05

522,45

3483

y

1,48

1.25

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1353,07

1800

z

1862

1768

1697

1695,19

947,2

916,3

392,7

2618

1,54

1,25

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

89,44

150

z

150

150

150

133,99

60

52,5

22,5

150

1,12

1,50

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

573,05

600

z

600

720

720

683,93

262,5

262,5

112,5

750

1,10

1,19

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

93,48

120

/

120

130

130

119,49

60

52,5

22,5

150

1,26

1,28

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

441,79

500

y

500

600

550

544,99

286

250,25

107,25

715

1,31

1,23

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

67,58

/

120

Z

120

112

112,00

94,28

137,20

76,30

32,70

268

Z

2,84

1,40

a>

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

41,69

80

80

80

80

63,34

36,00

31,50

13,50

90

1,42

1,52

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:

41

0,00

0

0

0

0

0,00

51,20

44,80

19,20

128

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0,00

32,00

48,00

128

c)

prime de asigurare

44

25,89

z

40

40

32

32

30,94

50,00

0,00

0,00

50

1,62

1,20

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd. 66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

1670,38

Z

2403

2341

2314

2148,42

2111,32

1038,50

1158,50

395,50

2864

1,36

1,26

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

2

5

y

5

11

11

5,19

100,5

106

’ 20,42

2,60

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

2

5

z

5

5

11

5,19

5

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

33,84

«z

35

35

25

20

19,95

10,10

8,90

3,60

25

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

0,5

0,5

1

t

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

33,84

/

35

35

25

20

19,95

9,6

8,4

3,6

24

0,00

* tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educației, invatamant social si sport, din care:

58

d3)

pentru cluburi sportive

59

d4)

ch de sponsorizare pentru alte acțiuni si act ivita ti

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

17,1

23

23

23

20

19,25

10

138

10

167

8,68

1,13

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

1,35

_

10

10

3

3

0,71

4

3,5

1,5

10


J reolty           )

- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd .65), din care:

63

3

3

1

1

0,71

0,8

0,7

0,3

2

-interna

64

3

3

1

1

0,71

0,8

0,7

0,3

2

-externa

65

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

45,94

60

60

50

42,88

42,37

20

17,5

7,5

50

1,18

0,92

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

16,95

15

15

17

17

15,3

8

7

3

20

1,31

0,90

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

1050,66

1220

1220

1212

1212

1191,10

568,00

517,00

213,00

1440

Z 1,21

1,13

H)

cheltuieli de asigurare și pază

69

1046,09

1200

Z 1200

1200

1200

1179,1

564

493,5

211,5

1410

1,20

1,13

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

4,57

10

10

6

6

6

4

3,5

1,5

10

1,67

1,31

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0

10

10

6

6

6

20

20

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

j)

alte cheltuieli

77

502,54

1035

972,54

972,54

822,54

817,45

418,4

366,1

156,9

1046

1,28

1,63

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

152,47

164

164

169

169

168,49

68,80

60,20

25,80

172

' 1,02

1,11

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

»)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

94,58

99

99

99

99

98,6

40,8

35,7

15,3

102

1,03

1,04

o)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

57,89

65

65

70

70

69,89

28

24,5

10,5

70

1,00

1,21

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

10157,27

12428

12428

12428

12428

11469,20

4176,23

4486,30

3992,66

14838

z

1,29

1,13

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)

86

9381,40

11454

11454

11454

11454

10595,79

3853,50

4170,45

3764,15

13764

✓ 1,30

1,13

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

9267,55

10757

10757

10757

10757

10213,42

3557,40

3829,35

3521,15

12522

1,23

1,10

a) salarii de bază

88

7647,99

8557

8557

8557

8557

8483,08

2757,40

3129,35

3221,15

10522

1,24

1,11

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

1619,56

2200

Z   2200

2200

2200

1730,34

800,00

700,00

300,00

2000

1,16

1.07

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

113,85

697

697

697

697

382,37

296,1

341,1

243

1242

3,25

3,36

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

83,2

92

92

120

120

114,7

65,1

98,1

39

282

2,46

1,38

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

83,2

92

Z

92

120

120

114,7

65,1

98,1

39

282

2,46

1,38

b) tichete de masă;

95

30,65

605

605

577

577

267,67

231

243

243

960

3,59

8,73

c) tichete de vacanță;

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

326,09 ’’’

436

436

a) pentru directori/directorat

104

205,83

275

275

-componenta fixă

105

205,83

275

Z   275

-componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

120,26

161

161

-componenta fixă

108

120,26

161

Z   161

-componenta variabilă

109

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator, din care:

112

449,78

538

538

cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale-fond handic.an

112 1

236,27

287

287

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 2,25%

112.2

213,51

"    25,

251

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

75,46

90

90

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:

114

50,85

65

65

- către buqetul qeneral consolidat

115

- către alți creditori

116

50,85

65

65

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

1,06

5

5

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

23,55

Z

20

20

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:

121

0

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0

0

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

«)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.127+Rd.128+Rd.129). din care:

126

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din

care:

130

0,00

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:

131


436

436

407,65

183,60

160,65

68,85

459

1,13

1,25

275

275

250,4

125,2

109,55

46,95

313

1,25

275

275

250,4

125,2

109,55

46,95

313

1,25

161

161

157,25

58,4

51,1

21,9

146

0,93

1,31

161

161

157,25

58,4

51,1

21,9

146

0,93

1,31

0

0

0

538

538

465,76

139,13

155,2

159,66

615

'   1,32

1,04

287

287

228,34

72,38

81,17

83,66

321

1.41

0,97

251

251

237,42

66,75

74,03

76

294

101

387,15

366,14

70,00

60,00

27,00

170

0,46

4,85

65

65

48,67

40

35

15

100

2,05

0,96

65

65

48,67

40

35

15

100

2,05

0,96

5

0

0

0

0

0

0

5,5

5,34

10

10

31

31

26,48

20,00

25,00

12,00

60

2,27

1,12

0

286

285,65

0,00

0,00

0,00

0

0

286

285,65

0

3

3

1,64

2,00

2,00

1,00

5

/


al)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:

134

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

3

3

1,64

2

2

1

5

III

REZULTATUL BRUT (profitipierdere) (Rd.1-Rd.28)

138

324,95

50

50

50

50

920,59

40,47

129,50

125,34

935

y

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

38

y

327

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

3,5

"77

146,76

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

142

14300,53

17625

17625

17625

17625

17438,05

6802,4

7170,85

5113,45

22675

77-----

a)

venituri din subvenții si transferuri

143

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității munci, cf Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare,din care:Rd.29

145

14011,50

17625,00

17624,54

17621,54

17621,57

16569,10

6783,93

7060,35

4996,11

21795

«z

1,32

1.18

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent.cf. Legii anuale ale bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:___**)

147

9381,40

11454

11454

11454

11454

10595,79 J

3853,50

4170,45

3764,15

13764

1,30

1,13

a) sume reprez creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariata, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

147a)

121,00

/

97,98

97,98

97,98

97,98

97,98

109,44

1,12

0,81

b). Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariata aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariate sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

147b)

261,76 *

262,14

262,14

262,14

262,14

262,14

464,00

1,77

1,00

c).sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariata ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii;

147c)

440,00

0

0

0

0

0,00

0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

320

320

320

320

320

320

336

1,05

1,00

5

Nr.mediu de salariați

149

285   -

315

315

315

315

290

322 -

1,11

1,02

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariate

[(Rd.147/Rd.149]/12*1000

150

2743,10

3030,16

3030,16

3030,16

3030,16

3044,77

X

X

X

3562,11

1,17

92,50

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cfOG 26/2013[Rd.151=(Rd.147-rd,92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000

151

2718,77

3005,82

3005,82

2998,41

2998,41

3011,81

X

X

X

3489,13

1,16

0,73

o)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

2743,10

3030,16

3030,16

3030,16

3030,16

3044,77

X

X

X

3562,11

1,17

114,40

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

50177,30

55952,38

X

55952,38

55952,38

55952,38

60131,21

X

X

X

70419,25

1,17

1,20

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

154

X

X

X

c)

productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149

155

X

X

X

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

156

X

X

X

cantitate de produse finite (QPF)

157

X

X

X

preț mediu (p)

158

X

X

X

valoare=QPF*p

159

X

X

X

pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2

160

0

0

0

0

X

X

X

0

8

Plăți restante

161

1568

1650

1650

1650

1650

666

665

665

660

665

Z 1,00

9

Creanțe restante, din care:

162

223

250

250

250

250

213

250

250

250

250

1,17

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

223

250

250

250

250

213

250

250

250

250

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entitati

167

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:

169

alte rezerve

170

rezultatul reportat

171

DIRECTOR GENERAL

MAGEAR'AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic Societatea Gospodărire Urbana SRL Sediul/Adresa Galați, str. Traian, nr. 246

Anexa nr.3


Cod unic de înregistrare RO27413181

Gradul de realizare a veniturilor totale

DIRECTOR GENERAL


MAGE,


Dl


LUCIAN


DIRECTOR ECONOMIC

EC. TINCA PODARU


<nrZ 9 afrfl.z ) Qrel 2c/a0f3 499/7z O5 .         A/cl z 05/24.04, zo^    Mii iei

Nr

Crt

INDICATORI

--------------------- ■■

Prevederi an 2018

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

14952

14336

0,96

17675

17491

0,99

1

Venituri din exploatare

14902

14301

0,96

17625

17438

0,99

2.

Venituri financiare

50

/    36

0,72

50

53

1,06


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC Gospodărire Urbana SRL

Anexa nr. 4


Sediul/Adresa Galați, str. Traian, nr 246

Cod unic de înregistrare RO27413181

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

I

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

(2020)

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

100

72

666

700

750

a) - amortizare

100

72

b) - profit

666

700

750

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului pr-vat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) oentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) oentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității adminisTrativ teritoriale'

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

1

c) pentru bunurile de natura domeniulu privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.

J

- (denumire obiectiv)

1 i

(denumire obiectiv)

d) oentru bunurile luate în concesiune, nchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul puolic sau privat al statului sau al un .ații administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

1

(denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

o) pentru bunu iie luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

A s

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)

100

72

638

672

735

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

28

28

15

b)- externe

DIRECTOR ECONOMIC


EC. TIN^A PODARU

SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.

GALAȚI

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr cri

Măsuri

' cuv.c-n ae

realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe

(+/-) |

Rezultat brut

(+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților resta nte

1

Măsura 1. Recuperea creanțelor de la clubul FCM

31/12/2020

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Măsura 2. Creșterea veniturilor Direcția Tehnica

31/12/2020

100

120

28,74

3

Măsura 2. Creșterea veniturilor prin implicarea si responsabilizarea Direcția Spatii Verzi

31/12/2020

500

562,1

600

4

Masu^a 2. Creșterea veniturilor prin implicarea si responsabilizarea Direcțiilor Administrarea Domeniului Public

31/12/2020

400

430

450

5

Măsura 2. Creșterea veniturilor Direcția Cimitire

31/12/2020

225

213

250

6

Măsură 3. Rentabilizarea tuturor sectoarelor prin activitati profitabile

31/12/2020

50

Măsură 4. Achitarea tuturor piatilor restante ,n timpul scadent pr

31/12/2020

1024

853

683

8

Măsură 5. Asigurarea cash flow prin comunicarea către concesionari a tarifelor pe care le au de achitat

31/12/2020

50

0

0

TOTAL Pct. I

0

0

1275

1024

1325,1

853

1378,74

683

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

Cauza 1. Intrarea in insolventa a FCM, înscrisa societatea noastra in masa credala

31/12/2020

>

Cauza 2.Dosar executare nr. S9/2016 - Chiricuta

31/12/2020

7

-20

-25

3

Cauza 3. Dosar executare Primărie ( Curtea de Conturi, arbori cazuti pe domeniul public- chemați in garanție)

31/12/2020

-286

-286

-286

4

Cauza 4. Dosar daune auto

31/12/2020

-37

-37

-37

5

Cauza 5. Acoperirea pierderilor din anii precedenti

31/12/2020

6

TOTAL Pct. II

-340

0

-343

0

-348

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

921

666

935

665

982,1

660

1030,74

659


DIRECTOR ECONOMIC

EC. TINCA PODARU