Hotărârea nr. 55/2020

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galati, pentru anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 55

din 20.02.2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați, pentru anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 53/11.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 28790/11.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28805/11.02.2020, al Direcției Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați, înaintată prin adresa nr. 16/22.01.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 15021/23.01.2020;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. „c”, art. 6, art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați, pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Administratorul societății Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

CONSILIUL l LOCAL GALAȚI

Operatorul e conomic SC Cons Manag.Parc de Soft Sediul/Adres sa-STR.Portului,nr.23

Cod unic de inreg.RO 14749814


Anexa la HCL 55 / 20.02.2020

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020


INDICATORI

Nr. rd.

0

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)

6

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd. 18), din care:

7

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

C1

cheltuieli cu salariile

12

C2

bonusuri

13

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

2

Cheltuieli financiare

19

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

26

Realizat/ Preliminat an precedentEstimări an

%

9=7/5

10=8/7

9

10


—-w

0

143

143

34

0

109

106

106

0

3

“U‘

0

1


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an

2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

9

10

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

T

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)> = 0)

32

1

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

0

1

Alocații de la buget

47

u

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

-

T

l

Realizat/

%

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

9=7/5

10=8/7

0

-i

2

3

4

5

6=5/4

7

9

10

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

3

2

Nr.mediu de salariați total

51

3

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

2944

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

2944

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

48

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000

57

993

9

Plăți restante

58

1580

10

Creanțe restante

59

578

*Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

“Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Președinte de ședință,

CONSILIUDCAL GALAȚI

Operatorul economic SC Cons Manag.Parc de Soft

Sediul/Adresa: Galați Galați,STR.Portului,NR.23

Anexa 2


Cod unic de înregistr RO 14749814

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HCL 203/2019

conform

HCA

Trim. I

Trim.II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

1046

1180

830

36

36

36

144

0.2

0.8

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

1045

1178

829

36

36

36

144

0.2

0.8

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

943

z 1078

704

36

36

36

144

0.2

0.7

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0.0

a2)

din servicii prestate

5

465

636

340

20

20

23

85

0.3

0.7

a3)

din redevențe și chirii

6

417

442

238

14

14

13

55

0.2

0.6

a4)

alte venituri

7

61

126

2

2

0

4

0.0

2.1

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

102

100

y

125

/

0.0

1.2

f1)

din amenzi și penalități

15

100

100

125

0.0

0.0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

15)

alte venituri (licitații, recuperări debite, utilitati)

21

2

Venituri

financiare(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

22

1

2

/

1

0

J 0

0

0

0.0

1.0

a)

din imobilizări financiare

23

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HCL 203/2019

conform

HCA

Trim. I

Trim.II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

II

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

r

“7

~Q

~a

“TT

~~0~

~a

ou

1.0

e)

alte venituri financiare

27

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

1043

1178

912

38

37

37

143

0.2

0.9

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

1041

1176

/

912

' 30

37

37

143

/

0.2

0.9

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

891

992

/

754

10

10

9

34

0.0

0.8

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

265

316

/

222

3

2

2

7

0.0

0.8

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

8

6

6

0.0

0.8

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

1

2

/

1

/

0.0

1.0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

4

4

5

/

0.0

1.3

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

4

310

/

0

y

0.0

0.0

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

253

»/

216

3

2

2

7

0.0

0.9

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

381

422

y

279

5

6

6

21

0.1

0.7

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

18

20

3

0

0

0

0

0.0

0.2

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care

41

363

/  400

/

276

0

0

0

0

0.0

0.8

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

b2)

- către operatori cu capital privat

43

363

400

276

5

6

6

21

0.1

0.8

c)

prime de asigurare

44

2

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd. 67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

245

254

/

253

7 2

2

1

6

0.0

1.0

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

12

12

J

8

z     2

2

1

6

0.8

0.7

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

12

12

8

2

2

1

6

0.8

0.7

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform

HCL

203/2019

conform

HCA

Trim. I

Trim.II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG

nr.2/2015(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:

56

d1)

ch.de sponsorizare in dom. medical si sanatate

57

d2)

ch. ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

pentru cluburi sportive

59

d3)

cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

- cheltuieli cu diurna rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

-interna

64

-externa

65

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

18

48

16

0

0

0

0

0.0

0.9

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

3

4

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

168

140

180

0

0

0

0

0.0

1.1

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

155

127

167

0

0

0

0

0.0

1.1

I2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

13

13

Z

13

0

0

0

0

0.0

1.0

*3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

K)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HCL 203/2019

conform

HCA

Trim. I

Trim.II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

■7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

j)

alte cheltuieli (salub.med mun.topo,securit,diverse)

77

44

50

49

0

0

0

0

0.0

1.1

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

2

4

/

1

0

0

0

0

0.0

0.5

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

c)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

4

4

1

0

0

0

0

0.0

0.3

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

136

154

z

145

28

27

28

/  109

0.8

1.1

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)

86

133

150

z

142

z 27

26

27

106

0.7

1.1

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

133

150

142

27

26

27

106

0.7

1.1

a) salarii de bază

88

133

150

/

142

27

26

27

106

0.7

1.1

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:

91

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

b) tichete de masă;

95

c) vouchere de vacanță;

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent

97

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform

HCL

203/2019

conform

HCA

Trim. I

Trim.II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:

103

a) pentru directori/directorat

104

-componenta fixă

105

-componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

-componenta fixă

108

-componenta variabilă

109

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

3

4

y

3

1

1

1

3

1.0

1.0

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

12

26

/

12

' 0

0

0

0

0.0

1.0

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

1

y

1

0

0

0

0

0.0

1.0

- către buqetul qeneral consolidat

115

~T

y

0

~Q

“crn

nr

- către a Iți creditori

116

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

7

22

7

7

0

0

0

0

0.0

1.0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

4

4

4

0

0

0

0

0.0

1.0

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

fl.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

123

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HCL 203/2019

conform

HCA

Trim. I

Trim.II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

2

2

/

0

0

0

0

0

0.0

0.0

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

131

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:

134

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

~T

~~2

-82

C

0

T

-----0.0

-27.3

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2)

142

1045

1178

/

829

36

36

36

144

0,2

0,8

a)

venituri din subvenții si transferuri

143

b)

alte venituri care se nu iau in calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29

145

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Leaii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),din care:**)

147

133

150

142

'  27

26

27

106

0.7

1.1

a)

147a

b)

147b

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HCL 203/2019

conform HCA

Trim. I

Trim.II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c)

147c

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

“T

4

z

“O

5

Nr.mediu de salariați

149

4

Z

~T

~o

nr

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată

HRd.147/Rd.149)1/12*1000)

150

2771

3125

z

2958

2944

1.0

1.1

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 »Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149l/12*1000

151

2771

7 3125

2958

2944

1.0

1.1

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

152

2771

3125

2958

2944

1.0

1.1

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

261

295

y

207

48

0.2

' 0.8

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

154

261

295

y

207

48

0.2

0.8

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149

155

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

- preț mediu (p)

158

- valoare=QPF x p

159

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

8

Plăți restante

161

1929

1689

2259

150

1430

0

1580

0.7

1.2

9

Creanțe restante, din care:

162

959

Z 839

y

1234

300

278

578

0.5

1.3

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

959

839

1060

300

278

578

0.5

1.1

- de la bugetul de stat

165

50

0.0

0.0

- de la bugetul local

166

- de la alte entitati

167

124

0.0

0.0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente(fondul ramas de rambursat)

168

0.0

0.0

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:

169

0.0

0.0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HCL 203/2019

conform HCA

Trim. I

Trim.II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

170

*) *) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat
Gradul de realizare a veniturilor totale

HcC fâ) /zg £73 HcL 203/2^.0^.79       mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2018

%

4=3/2

Prevederi an 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:

1,100

1,046

95.09

1,180

830

70.34

1

Venituri din exploatare *)

1,098

1,045

95.17

1,178

829

70.37

2

Venituri financiare

2

1

50.00

2

1

50.00

* )diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (subvenții investiții)


Contabil

Motea Elena

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) • profit curent repartizat

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) • interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

■ alte rezerve ce constituie surse proprii de finanțare

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

An 2021

An 2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe

(+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

prin incheierea de noi contracte, precum si marirea prețului la utilitati avand in vedere ca prețul la

trimestrial

-82

2259

/ 1 z

1580

1

1351

1

993

2

Creșterea veniturilor din recuperări debite sentințe

(+)

3

Diminuarea unor cheltuieli cu prestări servicii

(+)

TOTAL Pct. I

-82

2259

1

1580

1

1351

1

993

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Nerespectarea graficelor de incasare a creanțelor

lunar

X

X

(-)

0

0

0

2

Marirea preturilor la energie electica,gaze etc.

0

0

0

X

X

(-)

0

0

3

X

X

(-)

(-)

X

X

TOTAL Pct. II

(-)

0

(-)

0

(-)

0

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-82

/  2259

1

1580

1 /

1351

1

993BVC 2019.1xls.xls