Hotărârea nr. 54/2020

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Galati pentru anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 54 din 20.02.2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați pentru anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 52/11.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 28764/11.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28775/11.02.2020, al Direcției Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați, înaintată prin adresa nr. 157/23.01.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 14658/23.01.2020;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. „c”, art. 6, art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați nr. 3/23.01.2020 prin care se avizează proiectul bugetului pentru anul 2020;

Având în vedere acordul reprezentantului salariaților Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați exprimat prin semnătura acestuia pe toate anexele de fundamentare ale propunerii de buget pentru anul 2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul General al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Anexa la HCL 54 / 20.02.2020


Operatorul economic :RA Adm.Zonei Libere Galați

Sediul/Adresa: Galați, Str. Al.l.Cuza nr. 45 bis

Cod unic de înregistrare: RO 5796752

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

3447

J I I

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3312

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

135

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

3435

1

Cheltuieli de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

3341

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

443

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

192

C.

cheltuieli cu personalul,

(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:

10

2148

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

1658

C1

cheltuieli cu salariile

12

1568

C2

bonusuri

13

90

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

414

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

76

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

558

2

Cheltuieli financiare

19

94

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

T7

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE PENTRU ELEMENTELE DE MAI ȘUȘ

25

_

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

26

1

Rezerve legale

27

J 1------------------------1-----------------------

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0

32

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

3888

1

Alocații de la buget

47

J

3413

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an

2021

Estimări an

2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

3533

LLJ LLJ    I

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

23

2

Nr.mediu de salariați total

51

“23

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

5960

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

X

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

144

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

55

137

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd6/rd.1)x1000

57

997

9

Plăți restante

58

0

10

Creanțe restante

59

TT5

*)Rd 52 = Rd 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd 53= Rd 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Președinte de ședință,

Page 4


BVC 2020.xls